dnes je 27.5.2024

Input:

Práce na elektrických rozvodných zařízeních: Provozní činnosti

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.4
Práce na elektrických rozvodných zařízeních: Provozní činnosti

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Provozní činnosti na elektrických zařízeních jsou úkony spojené s obsluhou a prací na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti.

Obsluha elektrických zařízení

Zahrnuje pracovní úkony spojené s provozem zařízení, jako je spínání, ovládání z místa i dálkové, regulování, monitorování, prohlídky zařízení, čtení pevně namontovaných přístrojů.

Při obsluze se osoby zásadně dotýkají pouze těch částí zařízení, které jsou k tomu určené. Obsluhu jednotlivých zařízení mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací. Pokud jsou pro obsluhu předepsané OOPP, je pracovník povinen je používat.

Prohlídka za provozu je činnost, kdy při dodržování bezpečných vzdáleností od částí pod napětím je prováděna pohledová i sluchová kontrola stavu zařízení.

Práce na elektrických zařízeních

Práce na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti jsou činnosti, jako je měření přenosnými přístroji, zkoušení, revize, údržba, opravy, výměna prvků, rekonstrukce, montáž atp. a všechny úkony pro zajištění pracoviště. Práce mohou být vykonávány pouze osobami s odpovídající kvalifikací.

Montáž elektrického zařízení: je zřizování nových a rekonstrukce provozovaných elektrických zařízení.

Údržba elektrického zařízení: jsou všechny druhy oprav, čištění, odstraňování závad a poruch elektrického zařízení včetně měření a zkoušek ke kontrole jejich funkčního stavu.

Kontroly stavu rozvodného zařízení Měření

Měření je definováno jako všechny činnosti, kterými jsou měřeny fyzikální veličiny v elektrickém zařízení. Měření musí být vykonáváno osobou s odpovídající kvalifikací.

Pokud jsou vykonávána měření na elektrickém zařízení, musejí být použity vhodné a bezpečné měřicí přístroje. Funkčnost přístrojů musí být kontrolována před použitím a pokud je to nutné i po použití.

Existuje-li nebezpečí dotyku s živými částmi, musí mít osoba vykonávající měření osobní ochranné pomůcky a dodržovat opatření na ochranu před zraněním elektrickým proudem, a před účinky zkratu a elektrického oblouku.

Pokud je třeba, musí být použita pravidla pro práci bez napětí, práci pod napětím nebo práci v blízkosti zařízení pod napětím.

Zkoušení

Zkoušení zahrnuje všechny činnosti obsahující kontrolu elektrického, mechanického nebo tepelného stavu elektrického zařízení. Zkoušení zahrnuje činnosti týkající se správné funkce elektrických ochranných, zabezpečovacích a

Nahrávám...
Nahrávám...