dnes je 27.5.2024

Input:

Organizační uspořádání energetického trhu: Role státních orgánů

30.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4.2
Organizační uspořádání energetického trhu: Role státních orgánů

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Výkon státní správy v energetice je podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, svěřen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci. Každý ze jmenovaných subjektů má svěřeny příslušné pravomoci. Svou nezastupitelnou roli v elektroenergetice a plynárenství má také státem vlastněná společnost Operátor trhu.

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu působí jako ústřední orgán státní správy pro energetiku a vykonává zejména následující činnosti, které jsou mu svěřeny energetickým zákonem:

 • udělování autorizací na výstavbu nových výroben elektřiny;

 • zpracování Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů a Státní energetické koncepce;

 • vydává vyhlášky k provádění zákonů, je-li k tomu zákonem zmocněno;

 • další činnosti podle § 16 energetického zákona.

Státní autorizace na výrobnu elektřiny je nutná k výstavbě elektrárny o instalovaném výkonu 1 MW a vyšší. Na vydání autorizace se vztahují specifické požadavky, které je potřeba splnit. Podmínky pro udělení autorizace jsou stanoveny především kvůli udržení bezpečnosti dodávek elektřiny a stability elektrizační soustavy. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby výrobna, jež žádá o státní autorizaci, byla postavena v souladu se Státní energetickou koncepcí (viz článek Energetická politika ČR), Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP OZE) a Národním plánem rozvoje sítí v ČR (NAP SG). O udělení autorizace rozhoduje na základě písemné žádosti MPO. Je nutné však zdůraznit rozdíl mezi státní autorizací a licencí na podnikání v energetických odvětvích, kterou vydává ERÚ.

ERÚ

Energetický regulační úřad , zřízený tímto zákonem, je správním úřadem pro výkon regulace v energetice se sídlem v Jihlavě. Jeho hlavní činností plynoucí ze zákona jsou:

 • regulace cen v energetice,

 • vydávání vyhlášek na základě zákonného zmocnění,

 • dozor nad vybranými sektory energetického odvětví,

 • udělování a odebírání licencí na podnikání v energetice,

 • předává Národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi,

 • další podle § 17 energetického zákona.

Energetický zákon vyžaduje pro podnikání v energetických odvětvích licenci, která je udělována Energetickým regulačním úřadem. Zákon stanoví pro jednotlivé činnosti dobu, na niž je licence udělena (5 nebo 25 let), a stanoví, které druhy licencí jsou na území ČR výlučné (licence na přenos, přepravu a činnost operátora trhu). Zákon jmenuje celou řadu podmínek, jež je nutné splnit pro udělení licence na podnikání v energetice. Vyplývají zejména ze specifik, které s sebou podnikání v energetice nese. Jedná se o obecné podmínky:

 • dosažení věku 18 let,

 • svéprávnost,

 • bezúhonnost dle ustanovení energetického zákona,

 • odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce.

Další ze specifických podmínek pro výkon podnikání v elektroenergetice se vztahují k finančním a technickým předpokladům žadatele o licenci. V tomto případě je důvodem zejména řádný výkon licencované činnosti, který je obecně vyžadován povahou podnikání v energetických odvětvích.

SEI

Výkon Státní energetické inspekce byl do konce roku 2015 zvlášť upraven v části čtvrté zákona č. 458/2000 Sb., konkrétně § 92–§ 95. Nicméně po poslední novele energetického zákona přešla veškerá kontrolní pravomoc na Energetický regulační

Nahrávám...
Nahrávám...