dnes je 13.7.2024

Input:

Novela vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

28.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4 Novela vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podle § 53 odst. 1 písm. t) až x) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o podporovaných zdrojích”), je Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo”) zmocněno stanovit vyhláškou:

1. rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro sektorové šetření,

2. vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu,

3. způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory,

4. způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory,

5. způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů,

6. způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod.

Na základě § 53 odst. 1 písm. t) až x) vydalo Ministerstvo v roce 2022 vyhlášku č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie (dále jen „vyhláška č. 72/2022 Sb.”).

Nyní navrhované úpravy vyhlášky č. 72/2022 Sb. reflektují požadavky na úpravu schématu podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v rámci notifikačního řízení Evropské komise SA. 108368. Konkrétně se mění způsob zohlednění investiční podpory v provozní podpoře, kdy u výroben elektřiny, tepla a biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2022 a shodně také u výroben elektřiny, kde byla v období od 1. ledna 2022 provedena modernizace, se již nebude zkracovat doba poskytování podpory, ale při zachování původní doby poskytování podpory bude tato podpora snížena stejně, jako tomu je již nyní u výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2021.

VYHLÁŠKA

ze dne … 2024,

kterou se mění vyhláška č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. t) až x) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie, se mění takto:

1 . V § 1 písm. d) se slova „nebo délce poskytování provozní podpory” zrušují.

2 . V § 4 odst. 4 se za slova „ledna 2016” vkládají slova „a u výroben elektřiny, kde byla od 1. ledna 2022 provedena modernizace,” a věta druhá se zrušuje.

V důsledku úpravy přílohy č. 5 k vyhlášce č. 72/2022 Sb., která podle předkládaného návrhu stanoví shodný způsob zohlednění poskytnuté investiční podpory ve snížení podpory elektřiny, provozní podpory tepla a podpory biometanu u všech výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a u výroben elektřiny, kde byla provedena modernizace od 1. ledna 2022, a tedy v důsledku toho, že již není stanoven způsob zohlednění poskytnuté investiční podpory pro některé výrobny v délce poskytování podpory, je nezbytné upravit předmět vyhlášky č. 72/2022 Sb. a ustanovení § 4 odst. 4.

3 . Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 72/2022 Sb.

Způsob zohlednění poskytnuté investiční podpory ve snížení podpory elektřiny, provozní podpory tepla a podpory biometanu u výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a u výroben elektřiny, kde byla provedena modernizace od 1. ledna 2022

Redukční faktor snižující výši podpory elektřiny, provozní podpory tepla nebo podpory biometanu v případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů, výroben tepla, vyroben biometanu a výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a výroben elektřiny, kde byla provedena modernizace od 1. ledna 2022, o poskytnutou investiční podporu se stanoví podle vztahu:

kde pro elektřinu a biometan platí:

VYR = P ∙ DRV,

a pro teplo platí:

VYR = P ∙ DRV ∙ 3,6,

kde:

RF – redukční faktor podpory elektřiny [Kč/MWh], provozní podpory tepla [Kč/GJ] nebo podpory biometanu [Kč/MWh], pro účely této vyhlášky se v případě podpory na elektřinu z obnovitelných zdrojů podporou rozumí její výše zveřejněná v cenovém rozhodnutí, nebo v rozhodnutí o přidělení práva na podporu z aukce,

DOT – celková nominální výše investiční podpory poskytnuté výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu z veřejných prostředků na výstavbu a uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu do provozu nebo na modernizaci výrobny elektřiny; bylo-li poskytnutí investiční podpory rozděleno do více účetních období, jedná se o prostý součet investičních podpor ve všech účetních období [Kč],

VYR – očekávané množství elektřiny [MWh], tepla [GJ] nebo biometanu [MWh], které výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu vyrobí za rok,

P – elektrický instalovaný výkon výrobny elektřiny [MWe]; tepelný instalovaný výkon výrobny tepla [MWt] nebo energetický výkon výrobny biometanu [MW po přepočtu z Nm3/rok],

kde:

P inst – instalovaná kapacita výrobny biometanu [Nm3/rok]

H i – výhřevnost biometanu [9,5 kWh/Nm3]

DRV – doba ročního využití instalovaného výkonu za dobu životnosti výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu podle právního předpisu, který

Nahrávám...
Nahrávám...