dnes je 15.6.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.10
Návrh novely vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

redakce EnergetikaInfo.cz

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zajištění provedení zákona č. 469/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen "novela energetického zákona").

Novela energetického zákona zavedla řadu změn, které je nutné promítnout do vyhlášky o vyúčtování. Jedná se o zajištění souladu s novelizovaným zákonným zmocněním, dále o úpravu vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice tak, aby reflektovala sdílení, a nakonec o nahrazení platby za činnosti operátora trhu platbou za provoz nesíťové infrastruktury v oblasti elektroenergetiky.

ERÚ je povinen stanovit podle zmocňovacího ustanovení pro vyhlášku o vyúčtování rozsah a náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství. Zmocnění tedy novelou energetického zákona doznalo zúžení a nadále již není předmětem úpravy vyhlášky stanovení termínů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství. Návrhem vyhlášky bylo přistoupeno k vypuštění těch částí vyhlášky, které upravují termíny vyúčtování, a dále, i v návaznosti na zákonnou úpravu termínů vyúčtování, k vypuštění jednotlivých ustanovení týkajících se řádného a mimořádného vyúčtování.

Novela energetického zákona zavedla sdílení elektřiny jako zcela novou aktivitu na trhu s elektřinou. Vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice musí reflektovat tuto novou aktivitu takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že sdílená elektřina není předmětem dodávky od dodavatele, který doklad o vyúčtování poskytuje zákazníkovi, ale současně aby zákazník, který se sdílení účastní, mohl z vyúčtování vyčíst stěžejní informace vypovídající o tom, jakým způsobem účast ve skupině sdílení ovlivnila částku, kterou je povinen uhradit za dodávku elektřiny, případně též jakým způsobem se odrazila na částce, kterou je povinen uhradit za distribuci elektřiny. Návrh vyhlášky upravuje vyúčtování minimalistickým způsobem tak, aby transparentně a srozumitelně reflektovalo efekt sdílení a zároveň aby vyúčtování zákazníka, který se sdílení neúčastní, nedoznalo v tomto směru žádných podstatných změn.

Novela energetického zákona zakotvila cenu za provoz nesíťové infrastruktury jako jednu ze součástí ceny související služby v elektroenergetice. Cena za provoz nesíťové infrastruktury se skládá z ceny za činnosti operátora trhu, ceny za činnost datového centra a poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu. Tato cena okamžikem účinnosti cenového rozhodnutí, které ji poprvé stanoví k účtování, subsumuje cenu za činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky. Návrh vyhlášky o vyúčtování na tuto změnu reaguje v ustanoveních, které stanovují obsahové náležitosti vyúčtování za elektřinu tak, že nahrazuje pojem "platba za činnosti operátora trhu" pojmem "platba za provoz nesíťové infrastruktury".

Poslední změnou, kterou se návrh zabývá, je uvedení vážené průměrné ceny za jednotku dodané elektřiny nebo plynu v rámci rozpisu plateb za dodávku silové elektřiny nebo plynu v případě smluvního ujednání o dynamickém určení ceny nebo jiném určení ceny závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem. Tato úprava je taktéž reakcí na novelu energetického zákona, která zavedla možnost dynamického určení ceny v dodávkové smlouvě, ve snaze nalézt praktický a korektní přístup k zobrazení této ceny ve vyúčtování.

S ohledem na výše uvedené předložil Energetický regulační úřad návrh novely vyhlášky č. 207/2021 Sb..

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2024,

kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 271/2022 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 271/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje rozsah, a náležitosti a termíny" nahrazují slovy "Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje rozsah a náležitosti".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023, o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955 (přepracované znění).

Došlo ke změně předmětu úpravy vyhlášky tak, aby byl v souladu s užším rozsahem zmocnění pro vyhlášku o vyúčtování v § 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona ve smyslu odstranění zmocnění pro stanovení termínů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a v plynárenství. Dále došlo k doplnění poznámky pod čarou č. 1 o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1791 ze dne 13. září 2023, o energetické účinnosti a o změně nařízení (EU) 2023/955.

2. V § 2 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

3. V § 2 písm. b) se slova "řádného nebo mimořádného" zrušují.

S ohledem na úpravu zmocnění pro vyhlášku o vyúčtování v § 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona a návazném odstranění § 15 až 17 vyhlášky upravujících termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství a dodávky tepelné energie, a dále s ohledem na zákonnou úpravu termínů vyúčtování v § 11 odst. 7 až 11 energetického zákona, bylo nutné přikročit i k odstranění pojmů řádné a mimořádné vyúčtování. Novela energetického zákona svojí konstrukcí stanovení zúčtovacího období a jeho konce nepřejala koncept mimořádného vyúčtování a odpadla tedy i potřeba zachovávat kategorizaci na řádné a mimořádné vyúčtování – přesněji řečeno zabraňuje možnosti realizovat vyúčtování ve smyslu rámce § 11 energetického zákona v jiném okamžiku než po konci zúčtovacího období, tedy prostřednictvím – terminologií současné vyhlášky – řádného vyúčtování.

V návaznosti na odstranění těchto pojmů byl upraven i pojem opravného vyúčtování.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: "Množství elektřiny dodané obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny a množství elektřiny distribuované provozovatelem distribuční soustavy zohledňuje množství sdílené elektřiny, pokud bylo sdílení elektřiny zohledněno podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou."

Ustanovení je vodítkem pro obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny k určení situace, ve které má povinnost zohlednit zákazníkovi množství sdílené elektřiny ve vyúčtování. Jde tedy o základní pravidlo, že ke zohlednění množství sdílené elektřiny ve vyúčtování dojde, pokud proběhly procesy zohlednění sdílené elektřiny podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou.

Toto pravidlo v sobě subsumuje jednak pravidlo s vyšší právní silou (§ 11 odst. 9 energetického zákona) týkající se regulované části ceny elektřiny, tak samotnou logiku činnosti sdílení elektřiny, kterou z hlediska podkladů o vyúčtování zákon deleguje na podzákonný právní předpis upravující pravidla trhu s elektřinou. Proto je zvolen odkaz právě na tento podzákonný právní předpis, který obsahuje kogentní pravidla, jejichž výsledkem je určení množství sdílené elektřiny, a o toto množství elektřiny ponížené množství elektřiny dodané dodavatelem (případně distribuované provozovatele distribuční soustavy), tedy určení skutečného množství elektřiny k vyúčtování ze strany dodavatele/provozovatele distribuční soustavy v odběrném místě zákazníka, který v průběhu zúčtovacího období byl přiřazen do skupiny sdílení.

5. V § 5 odst. 1 se slova "řádné, mimořádné nebo opravné" nahrazují slovy "nebo opravné vyúčtování".

Ustanovení bylo upraveno v návaznosti na odstranění pojmů řádné a mimořádné vyúčtování v § 2 vyhlášky.

6. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a v případě, že je celkové množství elektřiny distribuované do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období odlišné zohledněním sdílení elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou, dále i celkové množství elektřiny distribuované do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období".

Zákazník by měl být informován o celkovém množství elektřiny, za které je reálně stanovena platba za distribuci, liší-li se od množství elektřiny dodané, a to v souladu s pravidlem vymezeným v § 11 odst. 9 energetického zákona.

7. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova ", nebo pokud v odběrném místě bylo zohledněno množství sdílené elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou".

Účelem přehledu vyúčtování v elektroenergetice podle přílohy č. 1 je poskytnout informace o spotřebě elektřiny a platbách za spotřebovanou elektřinu. Přehled zohledňuje množství dodané elektřiny založené na údajích z měření podle vyhlášky upravující měření elektřiny. Přehled je tedy plně použitelný pouze na situaci, kdy množství elektřiny naměřené měřidlem za zúčtovací období odpovídá množství elektřiny dodané za zúčtovací období. Řádné zohlednění efektu sdílení by zcela nabouralo strukturu přílohy č. 1 a tato změna by neměla významnější pozitivní přínos pro informovanost zákazníka účastnícího se sdílení. Z těchto důvodů bylo přikročeno k zavedení výjimky u vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice podle § 6 vyhlášky, kdy v části A dokladu o vyúčtování není poskytován přehled vyúčtování podle přílohy č. 1, bylo-li v odběrném místě zohledněno množství sdílené elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou. Tato výjimka by měla být dočasná – po novele energetického zákona, která povede nejen k zohledňování poskytnuté flexibility, bude proveden redesign této přílohy, aby si i s těmito novými instituty zachovala svůj přímý informační smysl.

8. V § 6 odst. 3 písm. c) bodě 2 se za slovo "pásma," vkládají slova "nebo s uvedením vážené průměrné ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za zúčtovací období v případě dynamického určení ceny nebo jiného určení ceny závislého na změnách ceny elektřiny na organizovaných trzích s elektřinou".

Cílem úpravy ustanovení je jednoznačné stanovení způsobu, jakým jsou ve vyúčtování zobrazeny platby za dodávku silové elektřiny v případě dynamického určení ceny (viz § 2 odst. 1 písm. j) energetického zákona) nebo v případě jiného způsobu určení ceny závislého na změnách ceny elektřiny na organizovaných trzích s elektřinou. Je nežádoucí, aby vyúčtování obsahovalo detailní přehled jednotlivých cen v jednotlivých intervalech (tj. čtvrthodinách) – ačkoliv by šlo o transparentní a korektní rozpis takových cen, vyúčtování by se stalo pro zákazníka neúnosně nepřehledným. Dostatečnou informační hodnotu zákazníkovi poskytuje praktické zobrazení ceny jakožto váženého průměru cen za jednotku dodané elektřiny za zúčtovací období. Zákazník není zbaven práva na informaci o jednotlivých cenách a množství elektřiny dodané v každém časovém intervalu, tyto informace jsou mu k dostání on-line (viz bod 12 - § 6 odst. 3 písm. k).

9. V § 6 odst. 3 písm. d) bod 3 zní: "provoz nesíťové infrastruktury a".

Dochází k úpravě v souladu s § 19ca energetického zákona, kdy platbu za činnosti operátora trhu nahrazuje platba za provoz nesíťové infrastruktury.

10. V § 6 odst. 3 písm. f) se slovo "dodané" zrušuje a za slova "množství elektřiny" se vkládají slova "stanovené provozovatelem distribuční soustavy jako rozdíl z údajů o měření podle vyhlášky upravující měření elektřiny k poslednímu a k prvnímu dni zúčtovacího období".

Záměrem ustanovení je poskytnout údaje z měření. V případě sdílení je tedy nutno upravit terminologii tak, aby

Nahrávám...
Nahrávám...