dnes je 21.2.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o obsahových náležitostech Pravidel provozování a Řádů provozovatelů

9.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.13
Návrh novely vyhlášky o obsahových náležitostech Pravidel provozování a Řádů provozovatelů

Energetický regulační úřad

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "energetický zákon") je Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") povinen stanovit vyhláškou obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu, obchodních podmínek operátora trhu a nově i Řádu datového centra.

Na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) energetického zákona vydal v roce 2010 Úřad vyhlášku č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu (dále jen "vyhláška o obsahových náležitostech" nebo "vyhláška č. 401/2010"). Vyhláška č. 401/2010 Sb. byla v roce 2017 novelizována vyhláškou č. 330/2017 Sb.

Navrhované úpravy vyhlášky č. 401/2010 Sb. zejména reflektují změny v souvislosti s úpravou energetického zákona v oblasti implementace Elektroenergetického datového centra jako nového účastníka trhu s elektřinou, kterému je energetickým zákonem stanovena povinnost zpracovat Řád datového centra.

S ohledem na výše uvedené je nutné provést nezbytné úpravy této vyhlášky tak, aby její obsah odpovídal rozšíření zmocnění vyplývající z novely energetického zákona a rovněž vývoji v energetice.

Oproti stávajícímu znění vyhláška zcela nově stanovuje obsahové náležitosti Řádu datového centra. Tento hlavní bod změny vyhlášky vychází z úpravy energetického zákona spočívající v zavedení možnosti sdílení elektřiny, a v tom důsledku i zavedení nového účastníka trhu s elektřinou – datového centra. Datovému centru je zákonem stanovena povinnost zpracovat Řád datového centra. Stanovení jeho obsahových náležitostí je hlavním důvodem úpravy této vyhlášky a s ohledem na nadřazenou právní úpravu je nezbytné. Dalšími nutnými úpravami v souvislosti se zavedením obsahových náležitostí Řádu datového centra a obecně sdílením elektřiny je i změna některých náležitostí obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice v oblasti předávání a poskytování dat ze sdílení elektřiny, v oblasti zpřístupňování informací o přiřazení dodavatele, subjektu zúčtování a distributora k předávacím místům přiřazených do skupiny sdílení, nebo v oblasti poskytování a zpřístupňování informací o technických datech evidovaných u OTE k předávacím místům.

Současná praxe a situace na trhu s elektřinou a plynem si rovněž vyžaduje nezbytnou reflexi, bylo proto přistoupeno i ke změně obsahových náležitostí obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice i plynárenství. Obchodní podmínky mají nově stanovovat postup pro registraci účastníků trhu v IS OTE, stanovení postupu při plnění povinností spojených s požadavky REMIT, stanovení postupu při účtování cen za evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů, stanovení postupu při vyúčtování podpory elektřiny nebo odstranění ustanovení týkajících se organizace již neexistujícího vyrovnávacího trhu s elektřinou. V souvislosti s úpravou vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a případy omezení nebo přerušení uskladňování plynu definované v energetickém zákoně je nezbytné nově stanovit jako obsahovou náležitost Řádu provozovatele zásobníku plynu procesní postup pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem pro tyto energetickým zákonem definované situace.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou dále zaváděny změny v oblasti stanovení fyzikálních a chemických parametrů plynu předávaného na vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy. Úprava vyhlášky umožní na úrovni řádu dotčených provozovatelů definovat kvalitativní parametry plynu, který bude do/z soustavy vstupovat/vystupovat, a to ve formě maximálních a minimálních hodnot jednotlivých parametrů.

Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele distribuční soustavy a Řád provozovatele zásobníku plynu tak bude nově uvádět podmínky pro převzetí, resp. odevzdání plynu, aniž by tím byl ohrožen bezpečný a spolehlivý provoz.

Doplnění tak bude lépe reflektovat nezbytnou míru flexibility směrem do budoucna, kdy bude široká paleta zdrojové základny (jak ve smyslu vstupních bodů přepravní soustavy, tak ve vztahu k vstupním bodům distribuční soustavy s ohledem na výrobny obnovitelných plynů) generovat variabilní spektrum kvalitativních parametrů plynu, které může jít nad rámec kvalitativních parametru plynu, který je dodáván konečnému zákazníkovi. Vzniklou disproporci tak budou napravovat například zařízení na úpravu plynu, která jsou již dnes součástí plynárenské soustavy.

Návrh koresponduje s rámcem vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, která v ustanovení § 5 uvádí, že standardem kvality plynu se rozumí doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a zákazníkem.

Koncepční správnost uchopení chemických a fyzikálních parametrů plynu v řádech provozovatelů soustav podporuje i schválený věcný záměr energetického zákona, který uvádí, že bližší určení požadavků na složení a kvalitu plynu bude předmětem prováděcích právních předpisů a technické specifikace v řádech provozovatelů plynárenské infrastruktury.

V ostatních oblastech vyhlášky, u kterých jsou prováděny změny, se jedná o formulační a významové zpřesnění příslušného ustanovení.

Vlivem výše uvedeného došlo k doplnění obsahových náležitostí Řádu datového centra a úpravě obsahových náležitostí:

  1. Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství,
  2. Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,
  3. Řádu provozovatele zásobníku plynu v plynárenství,
  4. obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice,
  5. obchodních podmínek operátora trhu v plynárenství.

Komentář k novelizovaným ustanovením

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2023,

kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb. se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo "plynu" vkládají slova ", Řádu datového centra".

Navrhovaná legislativně-technická úprava názvu vyhlášky vychází z rozšíření zmocnění, které je uvedeno v § 98a odst. 2 písm. b) energetického zákona, kdy se součástí vyhlášky stává i vymezení obsahových náležitostí Řádu datového centra.

2. V § 2 písm. b) se doplňuje nový bod 4., který zní:

"4. způsoby a podmínky poskytování služeb výkonové rovnováhy poskytovaných provozovateli přenosové soustavy výrobci elektřiny prostřednictvím distribuční soustavy,".

Navrhovaná úprava reaguje na praktickou zkušenost poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy provozovateli přenosové soustavy, jejichž výrobní zařízení, prostřednictvím něhož je poskytována služba výkonové rovnováhy, je připojeno do distribuční soustavy, přes kterou je služba výkonové rovnováhy poskytována. Aktuální způsob a podmínky poskytování skrze distribuční soustavu jsou u provozovatelů distribučních soustav odlišné a v rámci procesu poskytování služby výkonové rovnováhy, zejména malými výrobnami elektřiny prostřednictvím tzv. "agregačního bloku", neflexibilní.

Zároveň v současnosti není možné jakkoliv posuzovat případně vstupovat do tohoto procesu a není tak zajištěna dostatečná transparentnost nastavování těchto postupů a podmínek. Vložením předmětného ustanovení do vyhlášky dojde jednak k tomu, že způsoby a podmínky budou součástí veřejné konzultace v průběhu schvalování pravidel provozování distribuční soustavy a zároveň i k určité, byť omezené možnosti Energetického regulačního úřadu do tvorby těchto podmínek zasáhnout, a to zejména v případě, kdy by mohlo dojít k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu.

3. V § 3 písm. g) se slova "hodnotách spalného tepla a" zrušují a za slova "kvality plynu" doplňují slova "a stanovení maximálních a minimálních hodnot fyzikálních a chemických parametrů plynu předávaného na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy".

Doplnění představuje reflexi požadavků praxe a výklad relevantní legislativy v širším kontextu.

Návrh současně zapadá do mezí zmocnění vyhlášky, když kvalitativní parametry předávaného plynu mají být provozovateli stanoveny na základě prahových hodnot plynu, při kterých je přepravní soustava schopna spolehlivého a bezpečného provozu.

Návrh tak mimo jiné doplňuje a koresponduje s rámcem vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, která v ustanovení § 5 uvádí: "Standardem kvality plynu se rozumí doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a zákazníkem.".

Ve smyslu výše uvedeného tedy Řád provozovatele přepravní soustavy již dnes specifikuje složení plynu prostřednictvím jeho fyzikálních a chemických parametrů.

Obecně vnímané ukotvení chemických a fyzikálních parametrů plynu v Řádu provozovatele přepravní soustavy podporuje i schválený věcný záměr energetického zákona, který uvádí: "Bližší určení požadavků na složení a kvalitu plynu bude předmětem prováděcích právních předpisů a technické specifikace v řádech provozovatelů plynárenské infrastruktury.".

4. Na konci § 3 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno s), které zní:

"s) pravidla přístupu do informačního systému provozovatele přepravní soustavy.".

Úprava související s implementací nového obchodního informačního systému na straně provozovatele přepravní soustavy. Zpřísňující se požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti kladou důraz na architekturu spojenou se zabezpečením přístupu do tohoto systému a s tím spojenými pravidly.

V kontextu bezpečnosti je nutné, aby obě strany měly jasně definovaná pravidla pro přístup do předmětného systému, a mohli tak postupovat v souladu s cílem zajištění bezpečnosti u provozovatele kritické infrastruktury.

Navrhované znění dále do budoucna umožní rozšiřování rozsahu registrovaných uživatelů o dalších okruh subjektů, které se mohou s ohledem na energetický zákon stát uživateli předmětného obchodního systému provozovatele přepravní soustavy.

5. V § 4 odst. 1 písm. a) se bod 2. zrušuje.

Dosavadní bod 3. se označuje jako bod 2.

Smyslem souboru legislativních úprav je, aby Řád provozovatele distribuční soustavy již nově obsahoval pouze způsob a rozsah poskytování informací o provozované distribuční soustavě. Dochází tak ke změně oproti doposud platnému přístupu, kdy jsou v řádu na základě požadavku vyhlášky obsaženy technické specifikace a popis vstupních bodů distribuční soustavy. S cílem zachování adekvátní informovanosti cílových uživatelů budou nově tyto informace primárně zveřejňovány na webových stránkách PDS. Smyslem úprav je docílit stavu, kdy jsou tyto informace v každém okamžiku zcela aktuální.

Stávající právní úprava totiž v praktické rovině neumožnuje udržet popis distribuční soustavy v Řádu v aktuálním stavu, neboť by si každá dílčí změna v praxi vyžádala nové správní řízení, které by nutně vedlo ke vzniku prodlení např. mezi vznikem nového vstupního bodu distribuční soustavy a účinností Řádu.

Úprava tak reflektuje současný a zejména očekávaný dynamický rozvoj distribučních soustav, zejména z pohledu nových vstupních bodů (především výroben biometanu, do budoucna i vodíku a případně dalších druhů plynů).

6. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "hodnotách spalného tepla a" zrušují a za slova "kvality plynu" se doplňují slova "a stanovení maximálních a minimálních hodnot fyzikálních a chemických parametrů plynu předávaného na vstupních a výstupních bodech distribuční soustavy.".

Úprava precizuje stávající ustanovení vyhlášky a dává ji terminologicky do souladu se související sekundární legislativou. Rovněž úprava nově umožní provozovateli distribuční soustavy definovat maximální a minimální hodnoty fyzikálních a chemických parametrů plynu předávaného na vstupních a výstupních bodech distribuční soustavy včetně sloučenin nebo částic, které plyn nesmí obsahovat. Úprava navazuje na a plně koresponduje s důvody obsaženými v novelizačních bodech 2 a 8.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno k), které zní:

"k) způsob a rozsah poskytování informací o provozované distribuční soustavě včetně technické specifikace a popisu vstupních bodů distribuční soustavy.".

Úprava související s novelizačním bodem číslo 4, která legislativně zajištuje změnu požadavku na způsob informování o provozované distribuční soustavě.

8. V § 4 odst. 2 se slova "a) až d), g), h) a j)" nahrazují slovy "a) až d), g), h), j) a k).".

Legislativně technická úprava související s novelizačním bodem číslo 4, která reflektuje novou postoupnost odkazovaných ustanovení.

9. Na konci § 5 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena j) a k), která zní:

"j) pravidla pro krácení skladovací kapacity s přerušitelným výkonem,

k) stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k uskladnění.".

V Řádu provozovatele zásobníku plynu bude na základě nově doplňovaného ustanovení § 5 písm. j) zveřejňován procesní postup pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem.

Ty budou založeny na principech definovaných vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a to pro případy omezení nebo přerušení uskladňování plynu definované relevantním ustanovením energetického zákona, tj. omezení nebo přerušení uskladňování v případě bezpečnostních nebo technologických odstávek. Široká paleta dostupných řešení odráží různorodé požadavky účastníků trhu s plynem.

Provozovatel zásobníku plynu bude nově ve svém řádu rovněž definovat postupy pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem související s obchodním přerušením vtláčení nebo těžby, tj. pro případy, kdy disponibilní těžební nebo vtláčení výkony nemohou pokrýt nasmlouvanou poptávku všech dotčených držitelů skladovací kapacity.

Úprava poskytuje vyšší míru flexibility provozovatelům zásobníku plynu při navržení vhodného postupu pro krácení skladovacích kapacit, které bude odpovídat provozním možnostem a obchodní strategii každého provozovatele zásobníku plynu.

V případě doplnění § 5 písm. k) bude vyhláška nově stanovovat maximální a minimální hodnoty fyzikálních a chemických parametrů plynu ve vstupních a výstupních bodech zásobníku plynu. Úprava tak navazuje a plně koresponduje s důvody obsaženými v novelizačních bodech 2 a 5.

10. V § 6 písm. d) se doplňuje nový bod 6., který zní:

"6. registraci účastníků trhu a držitelů licence pro zajištění přístupu do informačního systému operátora trhu,".

Doplnění reflektuje současnou praxi, kdy robustní informační a obchodní systém na straně operátora trhu zajištuje přístupy účastníkům trhu s elektřinou a třetím stranám ve stále širším rozsahu. Požadavky spojené se zabezpečením přístupu do

Nahrávám...
Nahrávám...