dnes je 21.7.2024

Input:

Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování a Řádů provozovatelů

30.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.13 Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování a Řádů provozovatelů

Energetický regulační úřad

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 78/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb. Novela je účinná od 26. 4. 2024.

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „energetický zákon”) je Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) povinen stanovit vyhláškou obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu, obchodních podmínek operátora trhu a nově i Řádu datového centra.

Úpravy vyhlášky č. 401/2010 Sb. zejména reflektují změny v souvislosti s úpravou energetického zákona v oblasti implementace Elektroenergetického datového centra (dále také jako „datové centrum”) jako nového účastníka trhu s elektřinou, kterému je energetickým zákonem stanovena povinnost zpracovat Řád datového centra.

S ohledem na výše uvedené bylo nutné provést nezbytné úpravy této vyhlášky tak, aby její obsah odpovídal rozšíření zmocnění vyplývající z novely energetického zákona a rovněž vývoji v energetice.

Oproti předchozímu znění vyhláška zcela nově stanovuje obsahové náležitosti Řádu datového centra. Tento hlavní bod změny vyhlášky vychází z úpravy energetického zákona spočívající v zavedení možnosti sdílení elektřiny, a v tom důsledku i zavedení nového účastníka trhu s elektřinou – datového centra. Datovému centru je zákonem stanovena povinnost zpracovat Řád datového centra. Stanovení jeho obsahových náležitostí je hlavním důvodem úpravy této vyhlášky a s ohledem na nadřazenou právní úpravu bylo nezbytné. Dalšími nutnými úpravami v souvislosti se zavedením obsahových náležitostí Řádu datového centra a obecně sdílením elektřiny je i změna některých náležitostí obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice v oblasti předávání a poskytování dat ze sdílení elektřiny, v oblasti zpřístupňování informací o přiřazení dodavatele, subjektu zúčtování a distributora k předávacím místům přiřazených do skupiny sdílení, nebo v oblasti poskytování a zpřístupňování informací o technických datech evidovaných u OTE k předávacím místům.

Současná praxe a situace na trhu s elektřinou a plynem rovněž vyžaduje nezbytnou reflexi, bylo proto přistoupeno i ke změně obsahových náležitostí obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice i plynárenství. Obchodní podmínky mají nově stanovovat postup pro registraci účastníků trhu v IS OTE, stanovení postupu při plnění povinností spojených s požadavky REMIT, stanovení postupu při účtování cen za evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů, stanovení postupu při vyúčtování podpory elektřiny nebo odstranění ustanovení týkajících se organizace již neexistujícího vyrovnávacího trhu s elektřinou. V souvislosti s úpravou vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a případy omezení nebo přerušení uskladňování plynu definované v energetickém zákoně, bylo nezbytné nově stanovit jako obsahovou náležitost Řádu provozovatele zásobníku plynu procesní postup pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem pro tyto energetickým zákonem definované situace.

V ostatních oblastech vyhlášky, u kterých jsou prováděny změny, se jedná převážně o formulační a významové zpřesnění příslušných ustanovení.

Vlivem výše uvedeného došlo k doplnění obsahových náležitostí Řádu datového centra a úpravě obsahových náležitostí:

  1. Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství,
  2. Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,
  3. Řádu provozovatele zásobníku plynu v plynárenství,
  4. obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice,
  5. obchodních podmínek operátora trhu v plynárenství.

Komentář k novelizovaným ustanovením

§ 2 Obsahové náležitosti Pravidel provozování distribuční soustavy v elektroenergetice

Úprava reaguje na praktickou zkušenost poskytovatelů služeb výkonové rovnováhy provozovateli přenosové soustavy, jejichž výrobní zařízení, prostřednictvím něhož je poskytována služba výkonové rovnováhy, je připojeno do distribuční soustavy, přes kterou je služba výkonové rovnováhy poskytována. Dosavadní způsob a podmínky poskytování skrze distribuční soustavu jsou u provozovatelů distribučních soustav odlišné a v rámci procesu poskytování služby výkonové rovnováhy, zejména malými výrobnami elektřiny prostřednictvím tzv. „agregačního bloku”, neflexibilní.

Zároveň nebylo možné jakkoliv posuzovat případně vstupovat do tohoto procesu a nebyla tak zajištěna dostatečná transparentnost nastavování těchto postupů a podmínek. Vložením předmětného ustanovení do vyhlášky dojde jednak k tomu, že způsoby a podmínky budou součástí veřejné konzultace v průběhu schvalování pravidel provozování distribuční soustavy a zároveň i k určité, byť omezené možnosti Energetického regulačního úřadu do tvorby těchto podmínek zasáhnout, a to zejména v případě, kdy by mohlo dojít k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu.

Nová úprava je transpoziční ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU, a to konkrétně ve vztahu k požadavku čl. 17 odst. 5 směrnice, kdy je tímto ustanovení v rámci členského státu zajištěno stanovení technických požadavků pro účast odezvy strany poptávky na všech trzích s elektřinou.

§ 3 Obsahové náležitosti Řádu provozovatele přepravní soustavy v plynárenství

Úprava související s implementací nového obchodního informačního systému na straně provozovatele přepravní soustavy. Zpřísňující se požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti kladou důraz na architekturu spojenou se zabezpečením přístupu do tohoto systému a s tím spojenými pravidly.

V kontextu bezpečnosti je nutné, aby obě strany měly jasně definovaná pravidla pro přístup do předmětného systému, a mohly tak postupovat v souladu s cílem zajištění bezpečnosti u provozovatele kritické infrastruktury.

Nové znění dále do budoucna umožní rozšiřování rozsahu registrovaných uživatelů o dalších okruh subjektů, které se mohou s ohledem na energetický zákon stát uživateli předmětného obchodního systému provozovatele přepravní soustavy.

§ 4 Obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství

Smyslem souboru legislativních úprav je, aby Řád provozovatele distribuční soustavy již nově obsahoval pouze způsob a rozsah poskytování informací o provozované distribuční soustavě. Došlo tak ke změně oproti doposud platnému přístupu, kdy jsou v řádu na základě požadavku vyhlášky obsaženy technické specifikace a popis vstupních bodů distribuční soustavy. S cílem zachování adekvátní informovanosti cílových uživatelů budou nově tyto informace primárně zveřejňovány na webových stránkách PDS. Smyslem úprav je docílit stavu, kdy jsou tyto informace v každém okamžiku zcela aktuální.

Předchozí právní úprava totiž v praktické rovině neumožnila udržet popis distribuční soustavy v Řádu v aktuálním stavu, neboť by si každá dílčí změna v praxi vyžádala nové správní řízení, které by nutně vedlo ke vzniku prodlení např. mezi vznikem nového vstupního bodu distribuční soustavy a účinností Řádu.

Úprava tak reflektuje současný a zejména očekávaný dynamický rozvoj distribučních soustav, zejména z pohledu nových vstupních bodů (především výroben biometanu, do budoucna i vodíku a případně dalších druhů plynů).

„k) způsob a rozsah poskytování informací o provozované distribuční soustavě včetně technické specifikace a popisu vstupních bodů distribuční soustavy.”.

Úprava, která legislativně zajištuje změnu požadavku na způsob informování o provozované distribuční soustavě.

§ 5 Obsahové náležitosti Řádu provozovatele zásobníku plynu v plynárenství

Legislativně technická úprava spočívající terminologickém sjednocení legislativního textu vyhlášky s nadřazenou nebo související legislativou. Dochází k zobecnění pojmů při zachování věcné podstaty ustanovení.

Další legislativní úprava odstraňuje obsoletní ustanovení vyhlášky tykající se postupu při vtláčení nebo těžbě plynu mezi vtláčecím a těžebním obdobím. Model rozlišení provozu zásobníku na vtláčecí a těžební období je již dnes překonán. Současné tržní a klimatické podmínky vedou k situaci, kdy je provozovatel zásobníku plynu povinen těžit/vtláčet na základě požadavků ukladatelů, pokud to okolnosti dovolují. Samotný pojem vtláčecí a těžební období není rovněž ani definován související nadřazenou legislativou.

„i) pravidla pro krácení skladovací kapacity s přerušitelným výkonem.”.

V Řádu provozovatele zásobníku plynu je na základě nově doplňovaného ustanovení § 5 písm. i) zveřejňován procesní postup pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem.

Ty jsou založeny na principech definovaných vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a to pro případy omezení nebo přerušení uskladňování plynu definované relevantním ustanovením energetického zákona, tj. omezení nebo přerušení uskladňování v případě bezpečnostních nebo technologických odstávek. Široká paleta dostupných řešení odráží různorodé požadavky účastníků trhu s plynem.

Provozovatel zásobníku plynu je nově ve svém řádu rovněž povinen definovat postupy pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem související s obchodním přerušením vtláčení nebo těžby, tj. pro případy, kdy disponibilní těžební nebo vtláčení výkony nemohou pokrýt nasmlouvanou poptávku všech dotčených držitelů skladovací kapacity.

Úprava poskytuje vyšší míru flexibility provozovatelům zásobníku plynu při navržení vhodného postupu pro krácení skladovacích kapacit, které bude odpovídat provozním možnostem a obchodní strategii každého provozovatele zásobníku plynu.

§ 6 Obsahové náležitosti obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice

V § 6 písm. c) se za slova „trhu s elektřinou” vkládají slova „nebo držitele licence”.

Nová úprava ustanovení do budoucna umožní rozšiřovaní rozsahu registrovaných uživatelů o další okruh subjektů, které se s ohledem na energetický zákon stanou nutnými uživateli předmětného informačního systému operátora trhu. Novela se vztahuje jak na účastníky trhu obecně, tak na držitele licence, aby byla otevřena cesta registraci nejen účastníkům trhu, ale právě i těm držitelům licence, kteří účastníky trhu nejsou – v tomto případě se jedná zejména o výrobce a distributory tepla pro účely zřízení účtu pro nakládání se zárukami původu podle § 45a zákona č. 165/2012 Sb.

6. registraci účastníků trhu a držitelů licence pro zajištění přístupu do centrálního systému operátora trhu,”.

Doplnění reflektuje současnou praxi, kdy robustní informační a obchodní systém na straně operátora trhu zajištuje přístupy účastníkům trhu s elektřinou a třetím stranám ve stále širším rozsahu. Požadavky spojené se zabezpečením přístupu do tohoto systému definují specifické přístupy a postupy u každé kategorie uživatelů, které jsou a budou v obchodních podmínkách popsány.

Nové ustanovení dále do budoucna umožní rozšiřovaní rozsahu registrovaných uživatelů o další okruh subjektů, které se s ohledem na energetický zákon stanou nutnými uživateli předmětného informačního systému operátora trhu. Novela se vztahuje jak na účastníky trhu obecně, tak na držitele licence, aby byla otevřena cesta registraci nejen účastníkům trhu, ale právě i těm držitelům licence, kteří účastníky trhu nejsou – v tomto případě se jedná zejména o výrobce a distributory tepla pro účely zřízení účtu pro nakládání se zárukami původu podle § 45a zákona č. 165/2012 Sb.

V § 6 písm. f) bodě 3 se slovo „spotřeby” nahrazuje slovy „dodávky a odběru”.

Nová úprava má formulačně zpřesňující charakter. V souvislosti s decentralizací výroby elektřiny (výrobny elektřiny v odběrných místech zákazníka za účelem krytí jeho vlastní spotřeby) je již ve velkém počtu případů spotřeba v odběrném místě větší než odběr z distribuční soustavy,

Nahrávám...
Nahrávám...