dnes je 9.2.2023

Input:

Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

17.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny. Předpis vyšel na základě § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb. (dále jen "energetický zákon").

Ustanovení § 19f energetického zákona zakotvují právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkovi trhu s elektřinou nebo účastníkovi trhu s plynem, který dodává elektřinu nebo plyn zákazníkům a byl dotčen cenovou regulací. Účastník trhu má právo na uvedenou kompenzaci tehdy, pokud cena elektřiny nebo plynu stanovená v mimořádné tržní situaci nepokrývá oprávněné náklady na zajištění dodávky této komodity (tj. při určení výše kompenzace se vychází z tržních cen a zároveň nejsou pokrývány skutečně vynaložené náklady zahrnující např. i náklady vyplývající ze spekulativního jednání dodavatele). Prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk bude hradit účastníkovi trhu splňujícímu stanovené podmínky operátor trhu (OTE, a.s. – dále jen "OTE"). Ten výplatu provede na základě žádosti tohoto účastníka trhu. Bližší podrobnosti úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku pak má vláda stanovit nařízením. Na správnost výpočtu prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku bude dohlížet Energetický regulační úřad (dále jen "ERÚ"). Na základě pochybností sdělených ERÚ vyzve OTE účastníka trhu k opravě žádosti. Tuto opravu pak OTE neprodleně předá ERÚ.

Na základě § 19f odst. 8 energetického zákona je vláda zmocněna stanovit nařízením vlády:

  • rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, rozhodný den pro výpočet prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,

  • postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stanovené období,

  • termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, rozsah podkladů poskytovaných OTE a způsob podávání žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku OTE,

  • pravidla a termíny pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku,

  • pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků OTE.

Předkládané nařízení vlády stanovuje postupy při výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem, kteří zákazníkům dodávají elektřinu nebo plyn za cenu stanovenou nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (dále jen "nařízení vlády č. 298/2022 Sb."), tj. dodavatelům elektřiny a plynu (obchodníkům s elektřinou a plynem a výrobcům elektřiny a plynu).

V praxi sice mohou nastat případy, kdy dodavatel elektřiny/plynu bude realizovat ztrátu i na dodávkách elektřiny/plynu za neregulované ceny (tedy sjednal-li ceny pod cenovým stropem), to ale ovšem z důvodu, že se zákazníky sjednával nízké ceny bez zajištění elektřiny/plynu na velkoobchodním trhu, tedy jedná se o riziko spekulace, které nemůže být kompenzované prostřednictvím tohoto nařízení vlády.

Výpočet prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle nařízení vlády závisí na konkrétních cenových ujednáních ve smlouvách o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvách o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu a na typu odběrného místa. Odběrná místa jsou pro účely nařízení vlády rozdělena na odběrná místa zákazníků odebírajících elektřinu v odběrném místě připojeném k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí v případě elektřiny nebo odběrná místa zákazníků kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel v případě plynu na jedné straně a odběrná místa zákazníků odebírajících elektřinu v odběrném místě připojeném k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí v případě elektřiny nebo odběrná místa zákazníků kategorie maloodběratel nebo domácnost v případě plynu na druhé straně. Finální výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku k úhradě dodavatelům elektřiny a plynu splňujících podmínky dále vychází z ceny sjednané s konkrétním zákazníkem odebírajícím elektřinu nebo plyn v konkrétním odběrném místě a konkrétního sjednaného produktu, data, k němuž byla zákazníkem akceptována cenová nabídka dodavatele elektřiny nebo plynu, a spotřeby zákazníka.

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. dále stanoví obsahové náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, obsahové náležitosti žádosti OTE o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, termíny pro podání obou těchto žádostí a podmínky vyplacení mimořádných záloh na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za měsíce leden a únor 2023.

§ 1 Předmět úpravy

Navrhovaný § 1 vymezuje v návaznosti na § 19f odst. 8 energetického zákona předmět úpravy předkládaného návrhu nařízení vlády.

Pokud do odběrného místa zákazníka dodává elektřinu nebo plyn výrobce elektřiny nebo výrobce plynu, použijí se ustanovení tohoto nařízení týkající se obchodníka s elektřinou nebo s plynem obdobně i na výrobce elektřiny nebo výrobce plynu. V odvětví plynárenství se bude jednat spíše o výjimku, v odvětví elektroenergetiky se jedná o častější situaci, kdy např. výrobce elektřiny prodává zákazníkovi prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy část vyrobené elektřiny a nikoli elektřiny nakoupené na velkoobchodním trhu. Energetický zákon sice na několika místech používá obecný pojem "dodavatel", ale ve skutečnosti je tím myšlen buď výrobce nebo obchodník s elektřinou nebo plynem dodávající zákazníkovi elektřinu nebo plyn na retailovém trhu.

Kde se v návrhu nařízení vlády hovoří o "stanovené ceně", má se tím na mysli cena elektřiny nebo plynu stanovená nařízením vlády č. 298/2022 Sb. bez zahrnutí regulované ceny stálého měsíčního platu.

§ 2 Vymezení pojmů

Navrhovaný § 2 definuje dále v nařízení vlády používané pojmy tržní spotové ceny elektřiny, tržní spotové ceny plynu a fixní ceny ve vztahu k elektřině i plynu.

Definice pojmu "fixní cena" vyjadřuje takové ujednání o ceně, resp. jeho předmět, kdy je mezi stranami dojednaná cena v konkrétní výši (bez ohledu na to, zda je cena sjednaná přímo v hlavním textu smlouvy nebo v odkazovaném dokumentu, který je prostřednictvím doložky včleňován do obsahu smlouvy, např. ceníku dodavatele) a pro konkrétní určené období dodávky elektřiny či plynu. Aby se jednalo o fixní cenu, nemůže se jednat o cenu podle takového smluvního ujednání, které by opravňovalo dodavatele k jednostranné úpravě nebo změně sjednané ceny. V takovém případě by absentoval podstatný znak fixní ceny.

V případě definice pojmů "tržní spotová cena" se jedná o definici ceny elektřiny a plynu pro určený obchodní úsek (v případě elektřiny se obchoduje v obchodních hodinách, v případě plynu v obchodních, resp. plynárenských dnech) a současně určení organizovaného trhu, ze kterého se spotové ceny pro účely výpočtu kompenzace odvozují.

§ 3 Rozdělení smluv a zákazníků

Vzhledem k principu smluvní volnosti v oblasti stanovení ceny elektřiny nebo plynu na trhu existuje celá řada možných kombinací smluvních a cenových podmínek dodávky, které se vzájemně mohou zásadně lišit z pohledu stanovení výše kompenzace. Hlavní odlišnost je z pohledu, zda je cena stanovena jako nezměnitelná jednostranně dodavatelem, zda je daná pevným číslem nebo vzorcem s vazbou na spotové nebo burzovní ceny, a rovněž v době, na kterou je smlouva sjednána.

Z hlediska časového je v oblasti energetického trhu zásadním datem den 8. září 2022, kdy byl ze strany MPO komunikován záměr vlády zastropovat ceny za dodávku elektřiny a plynu. Do 7. září 2022 (včetně) tudíž nebyl trh s elektřinou a plynem nikterak deformován veřejnými zásahy státu a probíhala na něm volná soutěž. U smluv, kde je nastíněná deformace trhu vzhledem k jejich obsahovým náležitostem relevantní, jsou proto jednotlivé typy smluv definované i prostřednictvím data jejich uzavření. S ohledem na fungující praxi uzavírání smluv v oblasti dodávek elektřiny a plynu se však dále stanoví, že byla-li před samotným uzavřením smlouvy akceptována dodavatelem zaslaná cenová nabídka nebo se smluvní strany jinak dohodly na ceně, pak odkazuje-li se v navrženém nařízení vlády na (datum) uzavření smlouvy, má se tím na mysli (datum) akceptace cenové nabídky zákazníkem nebo uzavření dohody o ceně.

Pro vymezení výpočtu kompenzace ustanovení § 3 vymezují dále hlavní typicky užívané typy smluv sjednávaných se zákazníky a dvě hlavní kategorie odběrných míst. Toto vymezení dále hraje zásadní roli ve stanovení způsobu výpočtu úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku (tj. kompenzace).

Smlouvy typu A vymezují smlouvy, u nichž je cena přímo závislá na ceně elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích, kdy je tato cena nazývaná často jako tzv. spotová cena. Tyto ceny se liší v rámci jednotlivých hodin (dodávka elektřiny) a dnů (dodávka plynu) a nejrychleji reagují na situaci na trhu.

Smlouvy typu B jsou smlouvy s trváním závazku na dobu neurčitou, které jsou typické zejména pro dodávky segmentu domácností a dalších menších odběratelů, uzavřené do 7. září 2022. Je předpoklad, že se jedná zejména o dlouhodobé a stabilní zákazníky daného dodavatele, pro jejichž potřeby je možné elektřinu nebo plyn nakupovat s předstihem.

Smlouvy typu C jsou smlouvy s trváním závazku na dobu neurčitou, které jsou typické zejména pro dodávky segmentu domácností a dalších menších odběratelů, uzavřené po 7. září 2022. U těchto smluv je předpoklad nákupu elektřiny a plynu pro jejich pokrytí na spotové bázi.

Smlouvy typu D jsou smlouvy s fixní cenou typicky sjednávané zejména domácnostmi a menšími odběrateli s fixací ceny na 1, 2 nebo 3 roky, kdy počátek fixace není většinou první kalendářní den v roce (smlouvy typu E), ale v návaznosti na ukončení předcházející fixace, jiného produktu nebo změnu dodavatele.

Smlouvy typu E jsou smlouvy s fixní cenou na celý rok 2023 nebo na jeho část typicky sjednávané velkými zákazníky.

Smlouvy typu F jsou smlouvy uzavřené do 31. prosince 2022 s vytvářením fixní ceny tzv. postupným nákupem, kdy je na forwardové bázi nakoupen zákazníkem určený podíl dodávky elektřiny nebo plynu v daném měsíci, kdy výsledná fakturační cena je určena váženým průměrem jednotlivých nákupů na daný měsíc a fakturační cena není ovlivněna skutečnou výší spotřeby. Cena za daný nákup je vypočtena na základě burzovní ceny a přirážky sjednané ve smlouvě.

Smlouvy typu G jsou smlouvy uzavřené do 31. prosince 2022 s právem zákazníka nákupu určitého objemu elektřiny nebo plynu formou forwardových produktů obchodovaných na organizovaném trhu, s tím že rozdíl mezi skutečnou spotřebou a nakoupeným objemem je vyrovnán na spotové bázi (nákup chybějícího / prodej přebytečného objemu). Cena za daný nákup je vypočtena na základě burzovní ceny a přirážky sjednané ve smlouvě.

Smlouvy typu H jsou smlouvy uzavřené po 31. prosinci 2022, a to buď:

  1. s vytvářením fixní ceny tzv. postupným nákupem, kdy je na forwardové bázi nakoupen zákazníkem určený podíl dodávky elektřiny nebo plynu v daném měsíci, kdy výsledná fakturační cena je určena váženým průměrem jednotlivých nákupů na daný měsíc a fakturační cena není ovlivněna skutečnou výší spotřeby; cena za daný nákup je vypočtena typicky na základě burzovní ceny a přirážky ve smlouvě,
  2. s právem zákazníka nákupu určitého objemu elektřiny nebo plynu na forwardové bázi, s tím že rozdíl mezi skutečnou spotřebou a nakoupeným objemem je vyrovnán na spotové bázi; cena za daný nákup je vypočtena typicky na základě burzovní ceny a přirážky ve smlouvě.

Ustanovení § 3 dále stanoví pravidla pro kategorizaci smluv pro účely navrhovaného nařízení vlády v případě, že smlouva neodpovídá jednomu z vyjmenovaných typů zcela, a v případě změny závazku ze smlouvy. Základním principem je, že smlouva, která zcela nesplňuje obsahové znaky žádné z vymezených typů smluv, se považuje za smlouvu toho typu, který je vymezením obsahových znaků typem nejbližším. Zvláštní pravidlo kategorizace smluv platí pro smlouvu s fixní cenou uzavřenou do 7. září 2022, u níž v období po 7. září 2022 došlo nebo dojde ke změně trvání závazku ze smlouvy z doby určité na dobu neurčitou – tato smlouva se považuje ode dne účinnosti změny závazku za smlouvu typu B, není-li po konci fixace sjednaný způsob stanovení ceny přímo závislý na ceně elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou nebo plynem (aplikací pravidla v § 3 odst. 3 by totiž taková smlouva typu B byla nově považovaná za smlouvu typu C). Za změnu trvání závazku podle předchozí věty se považuje i změna v důsledku zákonné úpravy (§ 11d energetického zákona).

Dojde-li v průběhu trvání závazku ze smlouvy ke změně jeho obsahu (tj. změně toho, co je sjednáno mezi stranami – změnou obsahu závazku ze smlouvy není to např. změna záloh, jedná se totiž jen o využívání práva dodavatele určit jednostranně zálohy), považuje se smlouva ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu toho typu, kterému vymezením obsahových znaků odpovídá. Specifickou situací ovšem je, dojde-li ke změně sjednané ceny elektřiny nebo plynu jednostranným právním jednáním dodavatele elektřiny nebo plynu, kdy oprávnění ke změně sjednané ceny elektřiny nebo plynu bylo založeno jednostrannou změnou smluvních podmínek nebo jiným obdobným způsobem bez výslovného souhlasu zákazníka, který je spotřebitelem – tehdy se taková smlouva považuje za smlouvu toho typu, kterému vymezením obsahových znaků odpovídala před jednostrannou změnou. Výslovně se rovněž uvádí, že v případě změny obsahu závazku ze smlouvy typu D, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku bez výslovného souhlasu zákazníka za fixní cenu, se taková smlouva považuje za smlouvu typu D uzavřenou k okamžiku prodloužení doby trvání závazku, a tedy se kompenzace vypočte jako u smlouvy typu D uzavřené ke dni, ve kterém ve skutečnosti došlo k uvedené změně závazku.

Způsob výpočtu kompenzací se nebude lišit jen v závislosti na typu uzavřené smlouvy, ale také v závislosti na typu zákazníka, resp. odběrného místa zákazníka. Odlišně se navrhuje přistupovat ke kompenzacím dodávek elektřiny a plynu do odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu z hladiny vysokého napětí nebo velmi vysokého napětí, resp. v plynárenství odběrných míst zákazníků kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, a odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu z hladiny nízkého napětí, resp. v plynárenství odběrných míst zákazníků kategorie maloodběratel nebo domácnost. U odběrných míst typu 1 se jedná typicky o odběrná místa velkých zákazníků a u odběrných míst typu 2 o odběrná místa zákazníků typu domácností a dalších menších odběratelů. Vymezení je dále využito pro odlišení postupu výpočtu kompenzace u vybraných typů smluv, zejména kvůli odlišné periodicitě odečtů.

§ 4 Stanovené období a vypořádání měsíčních kompenzací

Navrhovaný § 4 upravuje období, za které se hradí kompenzace, a stanoví základní pravidlo, že vypořádání měsíčních kompenzací se provede po skončení roku 2023. V případě, že dodavatel energií pozbyde oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn zákazníkům nebo nastane jiná skutečnost zakládající dodávku poslední instance, nebo zruší-li ERÚ licenci na obchod s elektřinou nebo plynem (tj. bez toho, aby byla zahájena dodávka poslední instance, protože už daný obchodník s elektřinou nebo plynem žádné zákazníky nemá), provede se vypořádání měsíčních kompenzací do jednoho měsíce.

§ 5 Jednotkový základ pro výpočet kompenzace

Podle § 19f odst.1 energetického zákona platí, že dodavatel má právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku (tedy na kompenzaci) v případě, nepokrývá-li stanovená cena elektřiny nebo plynu oprávněné náklady na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu a dodavatel za stanovenou cenu dodává energii zákazníkům. Nehradí se tedy např. ztráta vzniklá z důvodu dodávky elektřiny nebo plynu za cenu sjednanou dodavatelem ve výši, která mu nepokrývá náklady, a dodavatel se do této situace dostal vlastní vinou např. spekulací na pokles velkoobchodní ceny.

Mechanismus kompenzování je proto postaven na principu definování rozdílu mezi stanovenou cenou a jinou cenovou hladinou, jejíž výše určuje výši oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu. Platí přitom základní pravidlo, že v případě smluv s fixní cenou sjednaných do 7. září 2022 by tímto stropem oprávněných nákladů na zajištění dodávky měla být sjednaná cena, protože sjednal-li dodavatel se zákazníkem cenu dodávky pro období mimořádné tržní situace a stanovení cen, sjednával ceny minimálně s velkými zákazníky ve výši vycházející z reálných nákladů na nákup elektřiny a plynu na velkoobchodním trhu pro zajištění dodávek a předpokládaných nákladů na tvar sjednávaných dodávek elektřiny nebo plynu, a to bez znalosti budoucího vývoje v důsledku vládních zásahů do cenotvorby. Naproti tomu v případě smluv sjednávaných po 7. září 2022 (u vybraných produktů zejména pro domácnosti a menší zákazníky i před 7. září 2022) by použití stejného přístupu vyvolávalo riziko kompenzování uměle (spekulativně) navýšených cen dodávky elektřiny a plynu pro účely výpočtu kompenzace, což je z hlediska dopadů do veřejných financí nepřípustné. Pro smlouvy sjednávané po 7. září 2022 (u vybraných produktů zejména pro domácnosti a menší zákazníky i před 7. září 2022) je proto zvolen jiný přístup, a to odvození nákladů na nákup elektřiny nebo plynu od aktuálních tržních cen dodávek elektřiny nebo plynu stanovených na základě cen standardních forwardových nebo krátkodobých produktů. Náklady odvozené od tržních cen se následně navyšují o stanovenou přirážku podle přílohy č. 1 nařízení, kdy tato přirážka v souladu se zákonem představuje marži dodavatele včetně části reprezentující zisk dodavatele.

Pro každý typ smlouvy uvedený v § 3 se proto v § 5 stanovuje způsob určení jednotkové výše kompenzace (rozdílu) pro obchodní hodinu, resp. v plynárenství pro obchodní (plynárenský) den, který je následně základem pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace za odběrné místo zákazníka. V souladu s výše uvedenými principy se v případě smluv typu A (sjednané se zákazníkem odebírajícím elektřinu nebo plyn v odběrném místě typu 1), typu E, F a G sjednané do 7. září 2022 stanoví jednotkový základ pro výpočet měsíční kompenzace ve výši rozdílu sjednané ceny elektřiny nebo plynu a stanovené ceny elektřiny nebo plynu (podle nařízení č. 298/2022 Sb.).

Určitou výjimkou z tohoto pravidla je smlouva typu A sjednaná se zákazníkem odebírajícím elektřinu nebo plyn v odběrném místě typu 2, tedy zpravidla domácnostmi, kdy se jednotkový rozdíl stanoví jako rozdíl mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu. Sjednanou cenou v případě smlouvy typu A je spotová cena odvozená od změn na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem a v případě zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, je zájem na hrazení pouze takové kompenzace, která v případě spotových produktů bude zahrnovat nejvýše regulovanou marži podle nařízení, nikoli jakoukoliv sjednanou marži obchodníka navyšující spotovou cenu elektřiny nebo plynu. Stejný princip se použije u smluv typu A sjednaných se zákazníkem odebírajícím elektřinu nebo plyn v odběrném místě typu 1 po 7. září 2022.

V případě smluv typu D, E, F, G sjednávaných v době po 7. září 2022 do 31. prosince 2022 se v souladu s výše uvedenými principy stanoví jednotkový základ pro výpočet měsíční kompenzace ve výši rozdílu mezi nižší z hodnot sjednané ceny elektřiny nebo plynu a referenční ceny elektřiny nebo plynu, která je stanovena v příloze č. 2 až 4, kde je rovněž uveden princip stanovení této ceny, a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu. Použije se tedy obdobný přístup jako v případě smlouvy typu A, aby předmětem kompenzace byl pouze takový rozdíl odvozený od spotových cen elektřiny a plynu, který bude zahrnovat nejvýše regulovanou marži podle nařízení. Pokud však dodavatel sjednal se zákazníkem nižší cenu, je výše kompenzace odvozena od této nižší sjednané ceny, neboť je předpoklad, že v takovém případě zahrnuje i nižší sjednaná cena všechny náklady dodavatele elektřiny nebo plynu na zajištění dodávek a jím požadovaný zisk z činnosti dodávky elektřiny nebo plynu, a není důvod pro poskytování kompenzace ve vyšším rozsahu.

V případě smluv typu B sjednávaných se v souladu s výše uvedenými principy stanoví jednotkový základ pro výpočet měsíční kompenzace ve výši rozdílu mezi nižší z hodnot i) sjednané ceny elektřiny nebo plynu, ii) referenční ceny elektřiny nebo plynu iii) kalkulačním propočtem ceny elektřiny nebo plynu a stanovenou ceny elektřiny nebo plynu. Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu byl přidán vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy typu B jsou velmi specifické tím, že jednotliví dodavatelé mohli historicky volit odlišný a efektivnější přístup nákupu, než byl použit pro stanovení referenční ceny, případně se takové náklady v průběhu roku 2023 ještě změní. Použije se tedy obdobný přístup jako v případě smlouvy typu A, D, E, F, G tak, aby předmětem kompenzace byl pouze takový rozdíl odvozený od spotových cen elektřiny a plynu, který bude zahrnovat nejvýše regulovanou marži podle nařízení. Pokud však dodavatel sjednal se zákazníkem nižší cenu nebo elektřinu nebo plyn zakoupil za nižší cenu, než odpovídá nákladům obsaženým v ceně referenční, je výše kompenzace odvozena od této nižší sjednané nebo kalkulační ceny, neboť je předpoklad, že v takovém případě zahrnuje i nižší sjednaná nebo kalkulační cena všechny náklady dodavatele elektřiny nebo plynu na zajištění dodávek a jím požadovaný zisk z činnosti dodávky elektřiny nebo plynu, a není důvod pro poskytování kompenzace ve vyšším rozsahu. Smyslem zahrnutí hodnoty kalkulačního propočtu je snaha reagovat na možné spekulativní jednání některých dodavatelů elektřiny/plynu, kteří nenakupovali elektřinu/plyn za referenční ceny, ale spekulovali na pokles velkoobchodních cen při ponechání ceníků na úrovni referenčních cen. Kalkulační propočet je ovšem relativně komplikovaný pro velké dodavatele, kteří provádějí postupný nákup a lze u nich předpokládat, že použitím referenčních cen při výpočtu kompenzace by u nich nevznikal nepřiměřený prospěch, a proto návrh nařízení vlády v § 5 odst. 4 zakotvuje současně zjednodušený postup určení jednotkového rozdílu bez porovnání s kalkulačním propočtem ceny (při splnění stanovených podmínek).

V případě smluv typu C sjednávaných po 7. září 2022 a všech ostatních smluv sjednávaných po 31. prosinci 2022 s výjimkou smluv typu A, tedy v průběhu mimořádné tržní situace a stanovení cen a současně za účinnosti nařízení o kompenzacích dodávek elektřiny nebo plynu, se pro vyloučení možnosti jakékoliv spekulace ze strany dodavatelů energií stanoví jako strop oprávněných nákladů spotová cena elektřiny nebo plynu navýšená o regulovanou marži podle tohoto nařízení.

Zejména v případě smluv se vzorcovým určením ceny, zejména tedy v případě spotových nebo vůči spotovým cenám kompenzovaných produktů, může jednotkový rozdíl pro výpočet kompenzace v konkrétní hodině, resp. v konkrétním plynárenském dni vycházet jak v kladné, tak i záporné hodnotě. Tato skutečnost je normována v odstavci 11. Pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace podle § 7 vstupuje takový jednotlivý základ za danou obchodní hodinu, resp. plynárenský den v záporné hodnotě, a tedy snižuje celkový výsledek výpočtu měsíční kompenzace v absolutní hodnotě. V určitých případech tak je možné, že hodnota měsíční kompenzace vyjde v záporné hodnotě.

Odstavec 12 stanovuje náhradní metodu určení výpočtu měsíční kompenzace dodávky elektřiny zákazníkům, kteří mají sjednánu samostatně cenu elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu. Ustanovení odkazuje na přílohu č. 5, která obsahuje váhy pro výpočet vážené průměrné ceny v návaznosti na přiřazenou distribuční sazbu.

Ustanovení odstavce 13 se týká smluv typu F a G, které jsou vymezeny tím, že zákazník má právo zadávat obchodníkovi s elektřinou/plynem pokyny k nákupu elektřiny/plynu s tím, že pokud toto právo zákazník nevyužije, probíhá zúčtování veškeré dodávky elektřiny/plynu za spotové ceny. Z tohoto důvodu se pro jednotkový základ měsíční kompenzace považují tyto smlouvy za uvedených podmínek za smlouvy typu A.

§ 6 Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely měsíční kompenzace

Navrhované ustanovení definuje principy stanovení kalkulačního propočtu ceny elektřiny nebo plynu. Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pracuje s předpokládanými ročními náklady na nákup elektřiny nebo plynu pro zákazníky se smlouvou typu B na základě nákupu elektřiny nebo plynu v souladu s dlouhodobou strategií daného dodavatele navýšenými o přirážku podle přílohy č. 1. Pro vyloučení spekulací je nezbytné náklady očistit o výnosy spojené s odprodejem elektřiny/plynu původně nakoupených za účelem obsluhy zákazníků se smlouvou typu B po 7. září 2022.

§ 7 Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace

Navrhované ustanovení definuje základní principy pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace dodavatele, resp. principy vyrovnání rozdílu nákladů a tržeb dodavatele. Skutečné náklady dodavatele tvoří náklady realizovaných zajišťovacích obchodů (které jsou dotčeny skutečným extrémním vývojem tržních cen), zatímco tržby jsou stanoveny (omezeny) regulačním rámcem v mimořádné tržní situaci.

Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace je stanoven na úrovni daného odběrného místa a pro daný typ smlouvy (v návaznosti na typy smluv stanovené v § 3).

Hodnoty skutečného měsíčního odběru daného odběrného místa, které vstupují do výpočtu dílčího základu měsíční

Nahrávám...
Nahrávám...