dnes je 19.5.2024

Input:

Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 272/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 19f zákona č. 458/2000 Sb. zakotvují právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkovi trhu s elektřinou nebo účastníkovi trhu s plynem, který dodává elektřinu nebo plyn zákazníkům a byl dotčen cenovou regulací. Účastník trhu má právo na uvedenou kompenzaci tehdy, pokud cena elektřiny nebo plynu stanovená v mimořádné tržní situaci nepokrývá oprávněné náklady na zajištění dodávky této komodity (tj. při určení výše kompenzace se vychází z tržních cen a zároveň nejsou pokrývány skutečně vynaložené náklady zahrnující např. i náklady vyplývající ze spekulativního jednání dodavatele). Prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk hradí účastníkovi trhu splňujícímu stanovené podmínky operátor trhu (OTE, a.s. – dále jen "OTE"). Ten výplatu provede na základě žádosti tohoto účastníka trhu. Bližší podrobnosti úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku pak má vláda stanovit nařízením. Na správnost výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dohlíží Energetický regulační úřad (dále jen "ERÚ"). Na základě pochybností sdělených ERÚ vyzve OTE účastníka trhu k opravě žádosti. Tuto opravu pak OTE neprodleně předá ERÚ.

Na základě § 19f odst. 8 energetického zákona je vláda zmocněna stanovit nařízením vlády

  • rozsah oprávněných nákladů na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, rozhodný den pro výpočet prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí,

  • postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stanovené období,

  • termíny pro podávání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, rozsah podkladů poskytovaných OTE a způsob podávání žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku OTE,

  • pravidla a termíny pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku,

  • pravidla a termíny pro poskytování dotace na úhradu finančních prostředků OTE.

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. původně stanovilo postupy při výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem, kteří zákazníkům dodávají elektřinu nebo plyn za cenu stanovenou nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka (dále jen "nařízení vlády č. 298/2022 Sb."), tj. dodavatelům elektřiny a plynu (obchodníkům s elektřinou a plynem a výrobcům elektřiny a plynu).

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. mj. dále stanovilo obsahové náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, obsahové náležitosti žádosti OTE o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, termíny pro podání obou těchto žádostí a podmínky vyplacení mimořádných záloh na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za měsíce leden, únor a březen 2023.

Novelou nařízení vlády č. 5/2023 Sb. provedenou nařízením vlády č. 65/2023 Sb. byla úprava poskytování kompenzací dodavatelům elektřiny a plynu doplněna o stanovení seznamu údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu, které jsou podkladem (v jednotlivých souborech za každý typ a podkategorii smlouvy, resp. za dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance, resp. za dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení) zasílaným dodavatelem elektřiny nebo plynu společně s žádostí o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Dále byl doplněn způsob výpočtu kompenzace při dodávce elektřiny nebo plynu v režimu dodávky poslední instance, neboť v takovém případě neprobíhá dodávka elektřiny nebo plynu na základě smlouvy, a proto vyžadovala původní úprava upřesnění.

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v původním znění rovněž výslovně neupravovalo způsob kompenzace dodávek elektřiny výrobcem elektřiny prostřednictvím přímého vedení, a proto uvedená novela napřímo stanovila, že v případě dodávek elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení se při výpočtu kompenzace postupuje obdobně jako u obchodníků s elektřinou nebo plynem (s určitými odchylkami). Z důvodu výkladových nejasností došlo dále k zpřesnění vymezení některých typů smluv a postupu při výpočtu kompenzace při změně obsahu závazku ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu, tj. zpřesnění pravidel pro kategorizaci smluv.

Novelou nařízení vlády č. 5/2023 Sb. provedenou nařízením vlády č. 77/2023 Sb. byly následně upraveny přílohy č. 7, 8 a 9, a to zejm. v souvislosti s úpravou daně z přidané hodnoty (vyčíslení daně z přidané hodnoty, které úhrada kompenzace podléhá, a specifikace údajů, které jsou uváděné bez daně z přidané hodnoty).

Novelou č. 272/2023 Sb. se úprava poskytování kompenzací dodavatelům elektřiny a plynu doplňuje o pravidla výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po uplynutí stanoveného období, na které má dodavatel elektřiny a plynu podle § 19f energetického zákona a navazující úpravy v nařízení vlády č. 5/2023 Sb. právo. Novela nařízení vlády je tak vydána zejména na základě ustanovení § 19f odst. 8 písm. b) energetického zákona, podle kterého vláda nařízením stanoví postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stanovené období. Veškeré platby uhrazené ze strany OTE dodavateli elektřiny či plynu na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku před samotným vypořádáním plateb jsou totiž podle ustanovení § 19f odst. 3 energetického zákona považovány za zálohové platby, a je proto nezbytné doplnit právní úpravu o pravidla jejich vypořádání, jak předjímá sám energetický zákon. V návaznosti na tuto zákonnou úpravu stanoví novela nařízení vlády postup závěrečného vypořádání měsíčních kompenzací, jakož i náležitosti žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, tj. rozsah údajů za stanovené období (rok 2023), které jsou základem pro provedení závěrečného vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami poskytnutými v průběhu stanoveného období a skutečnou výší kompenzace za celé stanovené období ze strany OTE, a lhůtu pro podání žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období OTE. Obdobně k režimu zálohových plateb upravuje předkládaný novela nařízení vlády i ověřování údajů z žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, žádost OTE o dotaci na úhradu finančních prostředků na úhradu závěrečného vypořádání měsíčních kompenzací (tj. zálohových plateb poskytnutých v průběhu roku 2023) a termín pro její poskytnutí ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Novela nařízení vlády stanoví navíc postup pro případ, že by dodavatel elektřiny/plynu podal novou žádost o kompenzaci za stanovené období poté, co ERÚ poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zčásti nebo zcela zakázal, nebo pro případ, že by došlo k zahájení dodávky poslední instance nebo by ERÚ příslušnému dodavateli elektřiny/plynu zrušil licenci na obchod s elektřinou nebo plynem.

Plynutí lhůt relevantních v nařízení vlády doplňovaném procesu vyřizování žádosti o úhradu kompenzace za celé stanovené období je přehledně uvedeno v následující tabulce:

konec lhůty pro podání žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období 31.05.2024
konec lhůty pro vrácení celkové (nebo části) zálohy OTE 14.06.2024
konec lhůty pro předání žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období ERÚ ze strany OTE 03.06.2024
konec lhůty pro provedení ověření údajů z žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období ze strany ERÚ 02.09.2024
konec lhůty pro podání žádosti o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem MPO ze strany OTE – v případě žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období 06.09.2024
konec lhůty pro poskytnutí dotace OTE ze strany MPO – v případě žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období přijetí žádosti OTE + 5 pracovních dnů
konec lhůty pro uhrazení kladného rozdílu obchodníkovi s elektřinou/plynem ze strany OTE 23.09.2024
konec lhůty pro podání nové opravné žádosti 02.10.2024
konec lhůty pro předání opravné nové žádosti ERÚ ze strany OTE 03.10.2024
konec lhůty pro vrácení celkové (ponížené) zálohy OTE ze strany obchodníka s elektřinou/plynem, sdělil-li ERÚ pochybnosti a nepodal-li obchodník s elektřinou/plynem opravnou novou žádost 16.10.2024
konec lhůty pro vrácení absolutní hodnoty rozdílu OTE ze strany obchodníka s elektřinou/plynem, podal-li obchodník s elektřinou/plynem opravnou novou žádost a je-li rozdíl záporný 16.10.2024
konec lhůty pro provedení ověření údajů z opravné nové žádosti ze strany ERÚ 02.12.2024
konec lhůty pro podání žádosti o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na vypořádání rozdílu mezi kompenzacemi za stanovené období a celkovými zálohami obchodníků s elektřinou nebo plynem MPO ze strany OTE – v případě opravných nových žádostí 06.12.2024
konec lhůty pro poskytnutí dotace OTE ze strany MPO – v případě opravných nových žádostí přijetí žádosti OTE + 5 pracovních dnů
konec lhůty pro vrácení celkové (snížené) zálohy OTE ze strany obchodníka s elektřinou/plynem, zakázal-li ERÚ poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zcela 16.12.2024
konec lhůty pro vrácení celkové (snížené) zálohy OTE ze strany obchodníka s elektřinou/plynem, zakázal-li ERÚ poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zčásti a je-li rozdíl záporný 16.12.2024
konec lhůty pro uhrazení rozdílu mezi kompenzací za stanovené období a celkovou (poníženou) zálohou obchodníkovi s elektřinou/plynem ze strany OTE, je-li tento rozdíl kladný 23.12.2024
konec lhůty pro uhrazení rozdílu mezi kompenzací za stanovené období a celkovou (poníženou) zálohou obchodníkovi s elektřinou/plynem ze strany OTE, je-li tento rozdíl kladný a zakázal-li ERÚ úhradu kompenzace za stanovené období zčásti 23.12.2024

§ 2 Vymezení pojmů

V ustanovení § 2 se doplňuje definici "celkové zálohy", s níž je dále pracováno v rámci ročního vypořádání rozdílu mezi doposud poskytnutými kompenzacemi, resp. (zálohovými) platbami na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dodavatele elektřiny nebo plynu, a celkovou výší kompenzace, na kterou má tento dodavatel na základě skutečných hodnot roku 2023 právo.

§ 4 Stanovené období a vypořádání měsíčních kompenzací

Novelou nařízení vlády dochází k přesunutí a doplnění úpravy provedení vypořádání rozdílu mezi doposud poskytnutými platbami podle nařízení vlády č. 5/2023Sb. a celkovou výší kompenzace, na kterou má daný dodavatel elektřiny/plynu na základě skutečných hodnot roku 2023 právo, v případech zahájení dodávky poslední instance nebo zrušení licence na obchod s elektřinou nebo plynem ze strany ERÚ. Nově je tato úprava součástí § 14g, nikoliv § 4 nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

§ 6a Kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pro účely kompenzace za stanovené období

Novelou nařízení vlády je doplněno ustanovení určující hodnotu kalkulačního propočtu ceny elektřiny nebo plynu, která je pro výpočet kompenzace relevantní u smluv typu B, pro účely žádosti dodavatele elektřiny/plynu o kompenzaci za celé stanovené období. Základním pravidlem upraveným v odst. 1 nově vkládaného § 6a je užití skutečných ročních nákladů namísto nákladů předpokládaných, s nimiž se pracuje v případě žádosti o měsíční kompenzaci – v ostatním se postupuje obdobně jako v případě žádosti o měsíční kompenzaci.

V zásadě se kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu určuje pro celé stanovené období, tj. rok 2023. Nicméně došlo-li v průběhu stanoveného období ke snížení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu sjednané mezi dodavatelem a zákazníkem pod cenu stanovenou, aniž by do konce stanoveného období došlo k opětovnému zvýšení ceny na cenu stanovenou (resp. teoreticky nad tuto cenu, nicméně podle ustanovení § 19e odst. 1 energetického zákona platí za ujednanou cenu cena stanovená), určí se kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pouze za tu část období, po kterou dodavatel dodával elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu. V kontextu úpravy jsou tímto dodavatelé motivováni k udržení poklesu sjednaných cen za dodávku elektřiny nebo plynu pod zastropovanou cenu, tedy k tomu, aby se mechanismu kompenzací nadále neúčastnili.

§ 7 Výpočet dílčího základu měsíční kompenzace

Za účelem sjednocení používané terminologie dochází v § 7 k odstranění slova "výše" ve spojení "jednotková výše základu pro výpočet kompenzace" – nově bude nařízení vlády

Nahrávám...
Nahrávám...