dnes je 21.7.2024

Input:

Návrh novely statistické vyhlášky

28.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.3 Návrh novely statistické vyhlášky

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., vydal vyhlášku č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ze dne 6. prosince 2016. Statistická vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2017. Následně byla novelizována vyhláškou č. 154/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019.

Statistická vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů. Povinnost zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávy o provozu soustav v energetických odvětvích stanoví Úřadu § 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona.

Navrhovaná právní úprava vychází ze současné situace, kdy se na trhu navýšilo množství výroben biometanu a rovněž se zvýšila frekvence výkyvů spotřeby plynu pro paroplynové elektrárny. Tím se značně ztížily možnosti reálného odečtu spotřeby plynu (očištění spotřeby o vliv počasí), tudíž je nutno sledovat k tomu i patřičná statistická data. Dále se změnily podmínky pro udělení licence na podnikání v energetických odvětvích s ohledem na změnu § 3 odst. 3 energetického zákona provedenou zákonem č. 19/2023 Sb., kdy do instalovaného výkonu 50 kW při výrobě elektřiny není nutné povolení k podnikání. To má za následek nemožnost sledování dat o těchto výrobnách, a přitom se jedná vcelku o výraznou hodnotu veličin, jež nadále poroste.

Změnou proti současnému stavu je zahrnutí údajů o výrobě plynu (biometanu), o dodávkách plynu do paroplynových elektráren a o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně do rozsahu vykazovaných údajů pro účely vydávání zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

VYHLÁŠKA

ze dne 2023,

kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška),

ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb., se mění takto:

1 . V § 3 odst. 1 se číslo „17” nahrazuje číslem „20”.

2 . V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „regionální distribuční soustavu a držitel licence na distribuci elektřiny provozující” zrušují, slova „exportem/importem” se nahrazují slovy „vývozem nebo dovozem” a slova „a 5” se zrušují.

3 . V § 3 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 3, 5 a 20 k této vyhlášce,”.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).

4 . V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „přílohy č. 6” nahrazují slovy „příloh č. 6 a 18”.

5 . V § 3 odst. 2 písm. g) se slova „8 a 12” nahrazují slovy „8, 12 a 19”.

6 . V § 3 odst. 2 písm. h) se za číslo „12” vkládají slova „a 19”.

Legislativně technické úpravy související se zavedením nových výkazů, které jsou upraveny v přílohách č. 18 až 20.

7 . Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

Přílohy ke stažení zde.

Aktualizuje se seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání v rozdělení po jednotlivých držitelích licence na podnikání v energetických odvětvích.

8 . Přílohy č. 4 a 5 znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

Ve výkazu ERÚ-E3a byly doplněny počítané součtové položky vstupů a výstupů pro lepší orientaci uživatelů.

Ve výkazu ERÚ-E3b přibyla položka „Technologická vlastní spotřeba na výrobu elektřiny” pro lepší zmapování spotřeby elektřiny. Z toho důvodu byla původní položka „PPE + PSE” rozdělena na jednotlivé hodnoty. Původní sledování spotřeby a zatížení elektrizační soustavy po hodinách se nahrazuje čtvrthodinovým měřením, které se postupně stává evropským standardem a provozovatel přenosové soustavy ČR již tento způsob měření provádí.

Výkaz ERÚ-E4 byl doplněn o položky o počtu odběrných míst a elektroměrů dělených podle typu a kategorie měření, zejména v souvislosti se sledováním zavádění „chytrého” měření.

9 . V přílohách č. 6 a 8 až 11 se slovo „měsíc-1” nahrazuje slovem „měsíc” a položka „rok-1” se zrušuje.

10 . V příloze č. 7 se slovo „měsíc-1” nahrazuje slovem „měsíc”.

11 . V příloze č. 12 se slovo „rok-1” nahrazuje slovem „rok”.

Z výkazů ERÚ-P1, ERÚ-P3, ERÚ-P4, ERÚ-P5 a ERÚ-P11 byla položka „měsíc-1” nahrazena položkou „měsíc” vzhledem k tomu, že data budou vykazována za požadovaný měsíc. Z výkazu byla dále odstraněna položka „rok-1”. Vzhledem k tomu, že data budou vykazována za požadovaný rok, je položka „rok-1” nadbytečná.

Ze stejného důvodu je ve výkazu ERÚ-P2 položka „měsíc-1” nahrazena položkou „měsíc”, a ve výkazu ERÚ-P7 je položka „rok-1” nahrazena položkou „rok”.

12 . Přílohy č. 13 a 14 znějí:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

Příloha č. 14

Nahrávám...
Nahrávám...