dnes je 27.5.2024

Input:

Měření dotykových napětí

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.8
Měření dotykových napětí

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro měření dotykových napětí se uspořádá měřící obvod podle čl. 6.3.4.1. ČSN 33 3201 . Zemnící lano se neodpojuje, i když je vzdálenost k elektrické stanici, jejíž uzemnění je použito jako elektroda CE, menší než 5 km.

Hodnota proudu se volí s ohledem na rozsah měřené uzemňovací soustavy a výskyt rušivých napětí (zpravidla 100 až 500 A).

V místech s velkými nebo proměnnými rušivými napětími (např. v elektrických stanicích) se doporučuje použít zdroj měřícího proudu s kmitočtem blízkým, avšak odlišným od kmitočtu 50 Hz a intenzitě 10 až 20 A. Napětí se potom snímá selektivním voltmetrem *, který měří jen napětí tohoto použitého kmitočtu **.

Při měření dotykových napětí se postupuje tak, že voltmetrem s velkým vnitřním odporem (nejméně 100 kΩ) se změří část napětí proti zemi, kterou člověk může při dotyku překlenout (napětí před dotykem). Měřicí přístroj se zapojí mezi měřenou konstrukci nebo vodivou část a elektrodu vzdálenou od měřené konstrukce 1 m.

Pokud hodnota naměřeného napětí přepočítaná podle čl. 6.3.5.4 ČSN 333201 přesahuje hodnotu dovoleného dotykového napětí, připojí se při měření k voltmetru paralelně odpor 2 k. Pro měření se použije zkušební elektroda složená ze čtvercové kovové desky o straně 250 mm a čtverce vlhkého savého papíru nebo látky (u nichž je přebytečná voda odstraněna) o straně přibližně 270 mm umístěného mezi kovovou deskou a měřeným povrchem. Při měření se na desku působí silou přibližně 750 N.

Krokové napětí se měří mezi dvěma elektrodami o plochách 30 000 mm2 na vzdálenost 1 m.

Skutečná dotyková nebo kroková napětí Ud ve (V) se vypočítají podle vztahu:

Ud = Um× Iku × w
Im

kde Um je naměřené napětí (V),

Iku – ustálený proud jednofázového zkratu (A),

Im – měřící proud (A),

w – součinitel pravděpodobnosti (viz čl. 6.3.4.4).

Je-li v elektrické stanici napájecí transformátor vvn/vvn (zvn/vvn) nebo ve výrobnách blokový transformátor vn/vvn, stanoví se dotyková napětí Ud ve (V) podle vztahu:

Ud = Um × Iku – Itr × w
Im

kde Um je naměřené napětí (V),

Iku – ustálený proud jednofázového zkratu (A)

Itr – část proudu jednofázového zkratu vracejícího se k uzlu transformátoru vvn (zvn), (A)

Im – měřící proud (A)

w – součinitel pravděpodobnosti (viz čl. 6.3.4.4).

Postup při

Nahrávám...
Nahrávám...