dnes je 21.7.2024

Input:

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.4.3
Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu

Ing. Antonín Voříšek

Definice

Tlakové nádoba k dopravě plynů (TNP) jsou uzaviratelné kovové nádoby, na jejichž vnitřní stěny po naplnění působí přetlak plynů nebo par, a které se po naplnění odpojí od zdroje plnění a přemístí na jiné stanoviště.

Lahve jsou TNP s hrdly o hmotnosti nejvýše 150 kg (bez náplně), jejichž délka bez výstroje a patky nepřesahuje 2000 mm a poměr délky k vnějšímu průměru nepřevyšuje 8.

Za lahve se považují i kyvety, tj. nádoby na kysličník uhličitý rozpuštěný pod tlakem např. ve vodě, ovocných šťávách apod.

Sudy jsou TNP válcového tvaru s vnitřním objemem 100 až 1000 litrů, opatřené válecími obručemi.

Cisterny jsou svařované TNP spojené se železničním, automobilovým, popř. jiným podvozkem, se kterým tvoří cisternový vůz. Cisternový vůz může mít jednu nebo více nádob.

Výstrojí TNP jsou armatury a přístroje či jiné součásti, potřebné k ovládání, řízení, kontrole a zajištění bezpečného provozu (např. uzavírací armatury, pojistné zařízení, ochranný klobouček).

Povinnosti dodavatele

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět periodické zkoušky TNP smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává Technická inspekce České republiky, případně Obvodní báňský úřad.

Každou vyrobenou TNP musí výrobce podrobit první zkoušce.

Po úspěšné první zkoušce označí zkušební orgán TNP předepsaným razidlem a datem zkoušky.

První zkoušky a periodické zkoušky TNP smí vykonávat pouze zkušební orgán oprávněné organizace.

Dokumentace dodavatele

Veškerá dokumentace TNP, které byly puštěny do oběhu, se nachází u jejich výrobce. TNP nemají žádnou průvodní dokumentaci a veškeré technické údaje potřebné k jejích bezpečnému provozu se nacházejí na výrobních štítcích nebo jsou vyraženy přímo na nich.

U TNP a jejich pojistných zařízení dovážených ze zahraničí je dovozce povinen předložit dozorčímu orgánu k vyjádření jejich technickou dokumentaci v originále a v českém nebo slovenském překladu.

Výstroj

Otvory pro plnění a vyprazdňování TNP musí být opatřeny uzavíracími ventily spolehlivé konstrukce.

Na TNP pro rozpuštěný acetylén musí být uzavírací ventily opatřeny kovovým sítkem.

TNP na dopravu jedovatých, žíravých a hořlavých plynů musí mít rychlouzavírací ventil vylučující možnost úniku plynů v případě roztržení potrubí.

Pro veškerou výstroj (včetně redukčních ventilů) TNP pro kyslík, stlačený vzduch, směsi kyslíku s kysličníkem uhličitým s nejvýše 20 % kysličníku uhličitého, nitrox, fluór, chlór, směsi vzácných plynů s kyslíkem, kysličník dusičitý a dusný se nesmí používat ucpávek a mazadel obsahujících tuky a oleje, rovněž se nesmí používat snadno hořlavé ucpávky.

Pojistným zařízením jsou průtržné membrány, tavné pojistky a pojistné ventily. Tato zařízení mohou být montována jak na ventilech, tak na vlastních TNP.

TNP na přepravu jedovatých a zdraví škodlivých plynů nesmějí mít žádná pojistná zařízení.

Každá průtržná nebo tavná pojistka musí být opatřena údajem o tlaku, popř. o teplotě, pro kterou je stavěna, a značkou výrobce.

Láhve pro zkapalněný kysličník uhličitý se zkušebním přetlakem 19 MPa (190 kp/cm2), kromě lahví objemu 0,5 litru včetně a lahví určených pro lékařské účely, musí být opatřeny pojistkou, která zabrání jejich roztržení při nepřípustném stoupnutí teploty. Tento požadavek neplatí pro láhve zkoušené přetlakem 25 MPa (250 kp/cm2). Není dovoleno pojistku nahradit pojistným zařízením na sběrném potrubí.

Provozní dokumentace

Pro provoz plnicích zařízení a tlakových stanic je nutné zpracovat Místní provozní řád podle ČSN 38 6405. Pro používání samostatných nádob, jejich vyprazdňování, skladování a dopravu postačí zpracovat pokyny k obsluze včetně bezpečnostních zásad. Při zpracování těchto podkladů je třeba vycházet z místních poměrů, druhu nádoby a charakteru činnosti.

Pro používání jednotlivých TNP pro dýchací přístroje, pro potápěčskou výstroj, pro výrobu sodové vody a limonád v zařízení s jednou nádobou oxidu uhličitého a plynů pro potravinářské účely, pro malé svářecí a letovací soupravy s TNP do 5 litrů, kyvet apod., postačí technické podmínky a návod k obsluze TNP a zařízení dodané výrobcem nebo dovozcem.

Pro používání a skladování TNP s toxickými a žíravými plyny a pro sklady TNP s hořlavými plyny s celkovou kapacitou více než 500 nádob (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 Iitrů) musí být vypracován též protiplynový poplachový plán. Tento plán stanoví zásady a bezpečnostní opatření pro případ havárie a úniku plynu.

Místní provozní řád a pokyny k obsluze musí být k dispozici na pracovišti.

Skladování

TNP se skladují v uzavřených nebo otevřených skladech, které s výjimkou manipulačních skladů musí tvořit samostatný požární úsek.

Vzdálenost mezi sklady TNP, s výjimkou skladů podle čl. 10.3 ČSN 07 8304, a provozními, veřejnými a obytnými budovami a jinými objekty musí vyhovovat požadavkům platných předpisů a technických norem, přičemž nesmí být u hořlavých, hoření podporujících a toxických plynů vzdálenost menší, než je uvedeno v tabulce 2 ČSN 07 8304.

Malý sklad TNP, tj. nejvýše 75 TNP plných nebo prázdných, z toho nejvýše 50 TNP s toxickými, žíravými, hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 Iitrů) včetně TNP, které jsou součástí tlakových stanic, může být přistavěn k provozním objektům, nebo umístěn v přízemním podlaží, přičemž musí mít samostatný vstup. Malý sklad TNP musí tvořit samostatný požární úsek podle ČSN 73 0804. Malý sklad může být rovněž umístěn v rámci požárního úseku pro skladování inertních materiálů.

Při situování skladu s toxickými, hořlavými a hoření podporujícími plyny je nutno přihlédnout též k okolnímu terénu. V blízkosti skladu nesmějí být terénní prohlubně, šachty, okna a vstupy do sklepů, ani jiné podzemní prostory, kam by mohly proniknout plyny těžší než vzduch, a jejichž odvětrání je obtížné. Vzdálenost vstupů a otvorů do těchto podzemních prostorů a míst musí být od malých skladů nádob nejméně 5 m, od ostatních skladů nejméně podle tabulky 2 v ČSN 07 8304.

Vzdálenost skladu od veřejných komunikací musí být nejméně 10 m, jestliže jiné předpisy nestanoví vzdálenost větší. Požadovaná nejmenší vzdálenost 10 m neplatí pro malé sklady.

Jsou-li v uzavřeném skladu více než čtyři TNP (přepočteno na nádoby s vodním objemem 50 litrů), které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, musí být skladovány odděleně v samostatných požárních úsecích, které musí být samostatně větratelné. V otevřených skladech musí být pro skladování těchto TNP vyčleněny samostatné plochy, oddělené od sebe plochou pro skladování inertních plynů, nebo uličkou o šířce nejméně 1 m.

Světlá výška skladů musí být volena s ohledem na zajištění dokonalého větrání a osvětlení, nejméně však 2,1 m.

Dveře a okna musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2, vyjma malých skladů podle 10.3. Dveře se musí otevírat do volného prostoru. Okna musí být umístěna alespoň 1,5 m nad podlahou.

Uzavřené sklady s hořlavými plyny musí mít zajištěnu nejméně trojnásobnou výměnu vzduchu za hodinu. V tomto případě je celý prostor skladu (a tlakové stanice) stanoven jako prostor bez nebezpečí výbuchu (ČSN EN 60079-10). Celý prostor otevřeného skladu (a tlakové stanice) je stanoven jako prostor bez nebezpečí výbuchu.

Za trojnásobnou výměnu

Nahrávám...
Nahrávám...