dnes je 27.5.2024

Input:

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny - Produktový list pro zadávání zelených veřejných zakázek

24.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.2
Kombinovaná výroba tepla a elektřiny – Produktový list pro zadávání zelených veřejných zakázek

Evropská komise

Zadávání zelených veřejných zakázek (GPP) je dobrovolným nástrojem. Tento produktový list shrnuje kritéria, která byla vypracována pro skupinu výrobků zahrnující kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Informační zpráva uvádí velmi podrobně důvody, které k volbě těchto kritérií vedly, a odkazy na další informace.

Formát doporučení k nákupu je předkládán v podobě dvou souborů kritérií:

 • Základní kritéria jsou ta, jejichž použití je vhodné pro každého zadavatele ve všech členských státech a která řeší klíčové dopady na životní prostředí. Jsou určena k tomu, aby mohla být použita a nevyžadovala téměř žádná další ověřování ani zvýšení nákladů.

 • Komplexní kritéria jsou určena těm, kdo chtějí vybrat nejlepší výrobky dostupné na trhu. Tato kritéria mohou vyžadovat další ověřování nebo mírné zvýšení nákladů ve srovnání s jinými výrobky se stejnou funkčností.

V rámci základních a komplexních kritérií tyto pokyny popisují různé etapy zadávání veřejných zakázek a vysvětlují, jak je nejlépe možné v každé etapě zapojit environmentální kritéria:

 • Předmět. Předmětem se rozumí název zadávacího řízení, tj. krátký popis výrobku, prací nebo služeb, které mají být dodány.

 • Technické specifikace. Představují jasný, přesný a úplný popis požadavků a norem, které musí zboží, práce nebo služby splňovat. Popis minimálních technických specifikací, které musí všechny nabídky dodržet. Soubor specifických environmentálních kritérií, včetně limitů a hodnot, které musí konkrétní výrobky dosáhnout.

 • Kritéria výběru. Jsou založena na schopnosti/způsobilosti účastníků výběrového řízení zakázku provést. Pomáhají při vyhledávání vhodných dodavatelů, například zajištění vhodně vyškolených pracovníků nebo zavedené politiky a postupů pro ochranu životního prostředí.

 • Kritéria pro přidělování zakázek. Kritéria, na jejichž základě zadavatel porovná nabídky a zakázku přidělí. Tato kritéria nerozhodují o tom, zda výrobek vyhověl nebo nevyhověl, což znamená, že nabídky výrobků, které kritéria nesplňují, mohou být stále zvažovány při konečném rozhodování, a to v závislosti na jejich hodnocení podle ostatních kritérií pro přidělování zakázek.

 • Ustanovení o plnění smlouvy. Upřesňují podmínky, které musí být při provádění zakázky splněny, například jak mají být zboží nebo služby dodány, včetně informací nebo návodů k výrobkům, které musí dodavatel poskytnout.

Je třeba poznamenat, že dodavatel je vázán stávajícím právním rámcem.

Pokud je v ověřování kritérií uvedeno, že mohou být použity jiné vhodné důkazní prostředky, je možné předložit technickou dokumentaci výrobce, zkušební protokol uznávaného orgánu nebo jiné relevantní důkazy. Zadavatel se musí vždy případ od případu ujistit, zda lze z technického nebo právního hlediska předložený důkaz považovat za náležitý.

Definice a oblast působnosti

Oblast působnosti je pro účely této specifikace GPP definována dále na základě směrnice o kombinované výrobě tepla a elektřiny. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je pro účely této specifikace GPP definována jako "současná výroba tepelné energie a elektrické nebo mechanické energie". Kritéria se vztahují na kogenerační jednotky, čímž se rozumí jednotky, které mohou být provozovány v kogeneračním režimu.

Pokud se kritéria týkají různých velikostí kogeneračních jednotek, tedy malých jednotek nebo mikrojednotek, rozumí se:

 • mikrokogenerační jednotkou kogenerační jednotka s maximální kapacitou nižší než 50 kWe,

 • kogenerační jednotkou malého výkonu kogenerační jednotka s instalovanou kapacitou nižší než 1 MWe.

Kritéria zahrnují úplnou škálu jednotek na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, neboť je pravděpodobné, že nákup zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny vládními organizacemi v rámci zadávání zelených veřejných zakázek bude zaměřen na různé účely použití, jak jsou uvedeny v informační zprávě. Vedle budov ve veřejném sektoru, jako jsou školy a nemocnice, mohou být jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny pořizovány i pro menší budovy, například jednotlivé bytové domy nebo pro dálkové vytápění v různě velkém měřítku.

Při rozhodování, zda zvolit jednotku na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo ne, je důležité vzít v úvahu ekonomicky odůvodněnou poptávku po teple a současně i poptávku po elektřině. Zadavatel musí před volbou jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny zvážit, zda existuje dostatečná poptávka po teple, která by takovou volbu odůvodnila, a zároveň posoudit výhody a nevýhody ostatních alternativ, například odběru elektřiny z rozvodné sítě.

Výrobu elektřiny a tepla lze využít také k chlazení, avšak samotné chlazení není výstupem z jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, a proto není v těchto kritériích GPP dále zahrnuto nebo uvažováno. Teplo vyrobené jednotkou na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se například může využít k pohonu absorpčního chladicího zařízení nebo klimatizační jednotky, ale účinnost chlazení bude parametrem daného chladicího zařízení, a nikoli jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Kritéria GPP pro klimatizaci byla zpracována v rámci samostatné skupiny výrobků.

Klíčové dopady na životní prostředí

Obvyklý hlavní přínos kombinované výroby tepla a elektřiny pro životní prostředí spočívá ve snížené spotřebě paliva ve srovnání s běžnou situací oddělené výroby elektřiny a tepla, i když není možné zabránit emisím skleníkových plynů.

 • Proto se základní kritéria zaměřují na celkovou energetickou účinnost a s ní spojené úspory primární energie.

 • Komplexní kritéria, včetně kritérií pro přidělování zakázek, podporují rozvoj úspor primární energie převyšujících minimální požadavky a zařízení, jejichž emise do ovzduší jsou proti minimálním požadavkům nižší.

Vezměte prosím na vědomí, že pořadí dopadů nutně neodráží jejich pořadí podle důležitosti.

Kritéria GPP pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

 1. 3.1. Základní kritéria GPP pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

PŘEDMĚT

Nákup účinného zařízení nebo jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. Pro zajištění účinné přeměny energie na teplo nebo elektřinu musí mít jednotka celkovou účinnost1 nejméně 75 % podle přílohy II písm. a) bod i) nebo 80 % podle přílohy II písm. a) bod ii), pokud jsou úspory primární energie vypočítány podle přílohy III písm. b), nebo více než 70 %, pokud jsou úspory primární energie vypočítány podle přílohy III písm. c) pro zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s kapacitou elektrické energie větší než 25 MW v souladu s čl. 12 odst. 2.2

Ověřování: Účastník výběrového řízení3 musí předložit písemný důkaz, že zařízení splňuje požadovaná kritéria na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

2. Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny splňuje požadavky na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny podle definice ve směrnici o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny (2004/8/ES) a následujícího popisu:

 • Jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s instalovanou kapacitou nižší než 1 MWe musí na základě harmonizovaných referenčních hodnot vykázat kladné úspory energie ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny. U mikrokogeneračních jednotek s kapacitou nižší než 50 kWe může být výpočet úspor primární energie založen na ověřených hodnotách.

 • Jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s instalovanou kapacitou vyšší než 1 MWe musí na základě harmonizovaných referenčních hodnot vykázat úspory primární energie ve výši nejméně 10 % ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny4.

Ověřování: Úspory primární energie se prokazují pomocí metodologie popsané v příloze III směrnice o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny. Účastník výběrového řízení musí předložit písemné potvrzení, že budou tato kritéria splněna a za jakých konkrétních provozních podmínek. U mikrokogeneračních jednotek se mohou použít ověřené údaje.

 1. 3.2. Komplexní kritéria GPP pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

PŘEDMĚT

Nákup účinného zařízení nebo jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. Pro zajištění účinné přeměny energie na teplo nebo elektřinu musí mít jednotka celkovou účinnost nejméně 75 % podle přílohy II písm. a) bod i) nebo 80 % podle přílohy II písm. a) bod ii)5, pokud jsou úspory primární energie vypočítány podle přílohy III písm. b), nebo více než 70 %, pokud jsou úspory primární energie vypočítány podle přílohy III písm. c) pro zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s kapacitou elektrické energie větší než 25 MW v souladu s čl. 12 odst. 2.6

Ověřování: Účastník výběrového řízení musí předložit písemný důkaz, že zařízení splňuje požadovaná kritéria na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

2. Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny splňuje požadavky na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny podle definice ve směrnici o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny (2004/8/ES) a následujícího popisu:

 • Jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s instalovanou kapacitou nižší než 1 MWe musí na základě harmonizovaných referenčních hodnot vykázat pozitivní úspory energie ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny. U mikrokogeneračních jednotek s kapacitou nižší než 50 kWe může být výpočet úspor primární energie založen na ověřených hodnotách.

 • Jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny s instalovanou kapacitou vyšší než 1 MWe musí na základě harmonizovaných referenčních hodnot vykázat úspory primární energie ve výši nejméně10 % ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny.

Ověřování: Úspory primární energie se prokazují pomocí metodologie popsané v příloze III směrnice o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny. Účastník výběrového řízení musí předložit písemné potvrzení, že budou tato kritéria splněna a za jakých konkrétních provozních podmínek. U mikrokogeneračních jednotek s kapacitou nižší než 50 kWe se mohou použít ověřené hodnoty.

Nahrávám...
Nahrávám...