dnes je 18.6.2024

Input:

Hranice systému

3.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Hranice systému

RNDr. Tomáš Chudoba

Hranice systému

Hranice systému vymezuje působnost systému energetického managementu. Může být definována mnoha způsoby:

 • geograficky (areál na adrese Průmyslová 64),

 • organizačně (závody 01 a 03),

 • procesně (vlastní výroba bez pomocných provozů).

Současně musí být specifikovány formy energie, které pod působnost systému spadají.

V mnoha případech je nezbytné odlišit dva případy:

 1. implementace normy je vynucena zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění;
 2. implementace normy je dobrovolná.

Hranice v případu vynucení zákonem

Pokud je implementace systému energetického managementu dle ISO 50001 vynucena zákonem, pak se musí uvnitř hranice systému nacházet všechna energetická hospodářství, která dotčená organizace vlastní nebo provozuje.

Nemožnost omezení výhradně na nakupované energie

Nelze vymezit hranice systému ani tak, že do něj nebudou zahrnuty energie, které mají své zdroje uvnitř nebo i vně areálu. Ze systému tedy nelze vyjmout například:

 • elektrickou energii vyráběnou ve vlastní fotovoltaické elektrárně;

 • odpadní teplo vznikající v kompresorech, ve výrobě, v serverovně;

 • pohonné hmoty pro provoz vozidel, ať už osobních, nákladních nebo speciálních;

 • bioplyn vyráběný v bioplynové stanici.

Developerské společnosti jako pronajímatelé

Existují developerské společnosti, které vlastní a pronajímají pro výrobní, skladové, administrativní nebo jiné účely budovy i celé areály, přičemž dodávky energií směřují od energetických distributorů přímo jednotlivým nájemcům, mimo developera jako pronajímatele. Ani tato skutečnost však v případu vynucení implementace zákonem není důvodem pro vyjmutí takového areálu z působnosti systému energetického managementu. Na takové areály se vztahují např. tyto prvky normy:

 • vývoj: budovy musejí mít požadované vlastnosti z hlediska spotřeb energií (určuje projektant budovy a jejích technických zařízení);

 • nákup: mohou být kladeny požadavky z hlediska energetické náročnosti při výstavbě budov na stavební firmy.

Hranice systému v případě více organizací

Hranice systému energetického managementu nemusí být totožná s hranicí působnosti jediné právnické osoby (pod jedním identifikačním číslem).

Systém energetického managementu může zahrnovat více organizací, tyto organizace však musejí mít právní nebo smluvní vazbu na tzv. ústředí, přičemž toto ústředí musí mít v rámci systému nastaveny všechny potřebné pravomoci.

Pod jeden společný systém energetického managementu může např. spadat:

 • mateřská organizace a její dceřiné organizace,

 • kraj (jako vyšší územní samosprávný celek) a jím zřízené příspěvkové organizace,

 • vrcholová organizace pracující s franšízami.

Dohled energetika

Definice hranice systému by měla být odsouhlasena odborníkem na energetiku. Existují případy, kdy způsob užití energie (nebo přeměna v jinou formu) není zjevný, nicméně je významný. Nelze se např. omezit:

 • na spotřebu elektřiny pro výrobu chladu, aniž by byl zahrnut vznik odpadního tepla a jeho možné využití;

 • na dodávky tepla pro

Nahrávám...
Nahrávám...