dnes je 23.5.2024

Input:

Hodnocení způsobu a místa připojení zákazníků na ds nebo lds z hlediska spolehlivosti dodávky elektrické energie

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4.7
Hodnocení způsobu a místa připojení zákazníků na ds nebo lds z hlediska spolehlivosti dodávky elektrické energie

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Hodnocení strukturální spolehlivosti

Při hodnocení možností provozovatele ERS (DS, LDS) uspokojit požadavky zákazníka (uživatele ERS) je potřebné dle metodiky uvedené v předchozí části srovnávat reálné hodnocení strukturální spolehlivosti konkrétní DS, LDS, charakterizované v provozu zjištěnými hodnotami potřebnými pro naplnění hodnotících kritérií a ukazatelů s konkrétními požadavky na kvantitu a kvalitu dodávané elektřiny, definovanými odběratelem.

Objektivní deklarace požadavku odběratele

Požadovaná úroveň spolehlivosti zásobování elektřinou je ze strany odběratele (zákazníka) objektivně deklarována přípustnou (maximálně možnou) dobou přerušení dodávky, případně četností takových přerušení v určitém časovém období (den, měsíc, rok).

Časové faktory

Svoje nároky na úroveň spolehlivosti dodávky elektrické energie odběratel odvozuje od tří důležitých časových faktorů, objektivně charakterizujících vlastnosti odběru (odběratele, zákazníka):

  • ∆TTECHNOL tzv. technologický čas, odběratel touto individuálně stanovenou dobou vyjadřuje časový interval, po jehož překročení dojde k narušení technologického procesu

  • ∆TEKONOM časový interval, po jehož překročení dochází u odběratele k přímým či nepřímým škodám

  • ∆THAV tzv. čas havarijní, po uplynutí tohoto časového intervalu neodvratně dochází u odběratele k havárii zařízení, technologickým či ekologickým katastrofám, ohrožení zdraví, života, případně majetku u odběratele nebo v okolí, narušení státních zájmů

  • ∆TZAJ N přípustná doba přerušení dodávky elektřiny z hlediska zákazníka (odběratele) je deklarována objektivně kvantifikovatelným parametrem (časem). Tento časový údaj vyjadřuje zájem odběratele, jde o požadavek odběratele na provozovatele distribuční systému (PDS, PLDS), formulovaný nezbytností obnovit dodávku elektrické energie do tohoto mezního časového okamžiku.

Význam časových faktorů

Pokud nastane přerušení dodávky elektřiny v časovém intervalu menším, než je ∆TZAJ N, nebude narušeno technologické zařízení odběratele, přerušení dodávky elektřiny se neprojeví negativním narušením okolí odběru.

Respektováním zásad uvedených v předchozích bodech a reálných kvalitativních podmínek dodávané elektrické energie vyplývajících z reálného provozního stavu ERS (DS, LDS) můžeme splnit základní pravidla vztahu dodavatele a odběratele v oblasti spolehlivosti dodávky elektřiny.

Pokud při projektových poruchových provozních stavech (provozní stavy, které byly respektovány při dimenzování prvků a výběru konfigurace prvků a při formulování zásad provozování DS nebo LDS), bude doba přerušení dodávky kratší nebo rovna intervalu ∆TEKONOM deklarovaném odběratelem, nedochází u odběratele k přímým či nepřímým ekonomickým škodám vyvolaným přerušením dodávky elektřiny.

Pro projektové poruchové stavy ERS (DS, LDS) se čas ∆TEKONOM považuje za mezní a musí být smluvně podchycen (představuje v takovém případě ∆TZAJ N).

Při nadprojektových poruchových provozních stavech (stavech nouze a provozních stavech, kdy je v poruše více prvků, než bylo uvažováno při návrhu distribuční soustavy) platí, že obnovení dodávky elektrické energie odběrateli v místě připojení musí být provedeno v časovém intervalu kratším, než je zákazníkem kvantifikovaný ∆THAV, nemají li vzniknout nevratné změny u odběratele, případně v okolních systémech.

Pro nadprojektové poruchové provozní stavy je nezbytné, aby časový interval ∆TZAJ N ve své maximální hodnotě byl menší než je ∆THAV, a také tento dohodnutý časový parametr musí být součástí smluvních podmínek.

Informace ze strany odběratele, specifikované v předchozím textu, musí být konfrontovány s objektivními informacemi ze strany dodavatele elektrické energie (má-li být splněn záměr dodavatele na zvýšení úrovně služeb, které lze označit jako nadstandardní a tedy jsou prováděny za úplatu), tzn. s konkrétními informacemi a znalostmi o úrovni spolehlivosti dodávky elektrické energie v oblasti, regionu nebo předpokládané lokalitě připojení odběru.

Porovnání požadavků odběratele s reálnou možností dodavatele

Je tedy nezbytné, aby provozovatel distribuční soustavy porovnal požadavky odběratelů (zákazníků) na délku přípustného přerušení dodávky s reálně dosahovanými časovými intervaly potřebnými pro obnovení dodávky elektřiny, tzn. s dobou potřebnou k odstranění příčin přerušení (např. k opravě poruchy, přemanipulaci konfigurace sítě, zahájení provozu

Nahrávám...
Nahrávám...