dnes je 27.5.2024

Input:

Havarijní plán a havarijní zásoby elektroenergetických distribučních systémů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.1
Havarijní plán a havarijní zásoby elektroenergetických distribučních systémů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Zpracování "Havarijního plánu LDS, PLDS“ je dle znění zákona 458/2000 Sb. povinností každého provozovatele distribuční soustavy (a to jak soustavy regionální, tak lokální), který tuto činnost provádí na základě licence přidělené mu ERÚ. V § 25,(11), g) zákona, je deklarováno jako povinnost provozovatele DS, LDS zpracovávat PPDS, PPLDS. Zdálo by se, že tato povinnost nemá souvislost s odběrateli zásobovanými elektrickou energií z DS, případně LDS. Je třeba si uvědomit, že provozovatelem zpracovaný "havarijní plán“ zpracovává sice PDS, případně PLDS, ovlivňuje však svými účinky všechny uživatele distribučního systému. Havarijní plán, včetně havarijních zásob je, podle znění zákona, nedílnou součástí PPDS, ev. PPLDS, podobně jako další čtyři hlavní kapitoly:

  • základní podmínka pro užívání lokální distribuční soustavy

  • provozní předpisy včetně údržby

  • pravidla pro plánování provozu a rozvoje lokální distribuční soustavy

  • pravidla předávání dat a informací nezbytných pro spolehlivý provoz a rozvoj distribuční soustavy

Podíváme li se pozorně na názvy kapitol (částí) je zřejmá vzájemná interakce mezi nimi. Optimální řešení nouzových či krizových provozních situací, či preventivní opatření proti jejich vzniku souvisí velmi těsně se zásadami provozními, technickými parametry prvků, konfigurací prvků atd.

Zdálo by se, že tato povinnost nemá souvislost s odběrateli zásobovanými elektrickou energií z DS, případně LDS. Je třeba si uvědomit, že provozovatelem zpracovaný "havarijní plán“ zpracovává sice PDS, případně PLDS, ovlivňuje však svými opatřeními a konečnými účinky všechny uživatele distribučního systému, tedy i odběratele.

Havarijní plán musí obsahovat části odpovídající metodickým zásadám, které jsou v obecné formě uvedeny ve znění Pravidel provozování distribučních systémů (PPDS), což je dokument zpracovaný pracovní komisí (vytvořenou z pracovníků ERÚ, vybraného zpracovatele a zástupců držitelů licencí na distribuci elektřiny v lokálních distribučních systémech) a jeho text byl schválený ERÚ jako závazný. Z tohoto dokumentu byl odvozen text PPLDS, který obsahuje i osnovu HP PLDS (závaznou). Je třeba zdůraznit, že obě znění havarijního plánu (HP PDS i PLDS), jsou zpracovaná v obecné formě, nerespektují specifiku provozovaného lokálního distribučního systému, pro mnohé držitele licence jsou na distribuci zbytečně obsáhlá a podle mínění autorského kolektivu pro mnohé provozovatele zejména malých lokálních soustav zavádějící. Pro mnohdy velmi odlišné specifické provozní a "dodavatelské“ podmínky lokálních distribučních systémů by mělo znění HP PLDS obsahovat pouze základní metodické postupy "plánů obrany“ proti šíření velkých poruch v ES ČR, tedy uplatnění takových preventivních opatření u PLDS proti vzniku nouzových stavů, zabezpečujících pro konkrétní lokální distribuční systém (LDS) optimální řešení těchto mimořádných provozních stavů (tzn. při respektování skutečných podmínek výkonových bilancí výroby a spotřeby energií v lokalitě). Jestliže se tato opatření projeví jako nedostatečně účinná a přes jejich realizaci dojde k totálnímu rozpadu elektrizační soustavy (porucha typu "blackout“) musí být provozovatelem lokální distribuční sítě uplatněna opatření obsažená v "plánu obnovy“. V něm jsou držitelem licence na distribuci elektřiny v lokálním distribučním systému uvedena doporučení, metodické pokyny, zásady, případně postupné organizační kroky, pomocí kterých by bylo možné, ( s určitou přijatelnou pravděpodobností), úspěšně likvidovat mimořádné provozní poruchové stavy a úspěšně čelit tvorbě vhodných podmínek pro vznik nouzových provozních stavů, nebo při rozpadu elektrizační soustavy za určitých podmínek postupně obnovit provoz v LDS. Cílovou funkcí havarijních plánů je vytvořit takové provozní prostředí na všech provozních úrovních elektrizační soustavy, které umožní kompatibilitu a návaznost provozních

Nahrávám...
Nahrávám...