dnes je 9.12.2023

Input:

Fakturace elektřiny chráněným zákazníkům

17.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.7
Fakturace elektřiny chráněným zákazníkům

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Energetický zákon ukládá v přechodném období do úplného otevření trhu s elektřinou provozovatelům DS (LDS) dodávat elektřinu chráněným zákazníkům za regulované ceny. V tomto období bude provozovatel DS (LDS) chráněným zákazníkům elektřinu také fakturovat. Podmínky připojení a dodávek pro chráněné zákazníky stanoví Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb.

Fakturace poplatků za služby DS

Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb. ukládá provozovatelům DS fakturovat zákazníkům připojeným k jejich DS, tj. oprávněným odběratelům nebo obchodníkům jednajícím jejich jménem, poplatky za

  • rezervaci kapacity DS (Kč/MW)

  • použití DS (Kč/MWh)

  • systémové služby na úrovni PS (sazba za systémové služby PS krát spotřeba odběratele)

Tyto poplatky stanoví ERÚ na základě návrhu PDS (provozovatel DS), který je bude následně fakturovat za zúčtovací místo odběratele. Spotřebovává-li konečný zákazník výhradně elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení, platí jen poplatky za systémové služby pro účelovou spotřebu samovýrobců.

Obchodní měření

Podle zákona č. 458/2000 Sb. zajišťuje obchodní měření v DS příslušný PDS. Výrobci a koneční zákazníci jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu s PRAVIDLY a po předchozím projednání s PDS.

Měřicí řetězec zahrnuje měřicí transformátory, elektroměry, registrační stanice apod., přenosové cesty pro sběr naměřených hodnot a jejich přenos do měřicí centrály.

PDS zodpovídá za měření týkající se příslušných účastníků trhu a za zajištění přenosových cest, a to vč. obsluhy, kontroly a údržby zařízení, úředního ověřování, dále za odečet a archivaci údajů a předávání příslušných dat operátorovi trhu a uživatelům.

Údržba a odečty měřicího zařízení obchodního měření

Jakékoliv zásahy do měřicího zařízení bez souhlasu PDS jsou zakázány. Uživatel DS-LDS je povinen umožnit PDS-PLDS přístup k měřicímu zařízení a neměřeným částem elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny nebo odebrání měřicího zařízení. Dále je povinen neprodleně nahlásit PDS-PLDS závady na měřicím zařízení včetně porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci (plomba).

Údržba měřicího zařízení

Údržbu a diagnostiku poruch měřicího zařízení nebo jeho částí zajišťuje vlastník daného zařízení. V případě, že PDS-PLDS není vlastníkem celého měřicího zařízení, zajišťuje PDS-PLDS pro eventuální potřebnou výměnu elektroměr, registrační přístroj a komunikační zařízení. Přístroje pro výměnu dalších částí měřicího zařízení při jejich poruše nebo rekonstrukci a údržbu měřicích transformátorů včetně jejich případné výměny zajišťuje uživatel DS-PLDS na základě pokynů nebo se souhlasem PDS-PLDS. Závady na měřicím zařízení musí být odstraněny v co nejkratším termínu.

Úřední ověřování měřicího zařízení

Úřední ověřování elektroměru zajišťuje PDS-PLDS. Doba platnosti úředního ověření stanovených měřidel je stanovena přílohou vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. PDS-PLDS může v případě potřeby předepsanou dobu platnosti ověření u vlastního zařízení (elektroměru) zkrátit. Úřední ověření měřicích transformátorů zajišťuje na své náklady provozovatel zařízení (uživatel DS-LDS), ve kterém jsou transformátory zapojeny.

Způsob měření elektřiny, typ a umístění měřicího zařízení určuje PDS-PLDS v závislosti na charakteru a velikosti odběru/dodávky.

PDS-PLDS je oprávněn změnit typ měřicího zařízení. Pokud je tato výměna vynucena změnou právních předpisů nebo je prováděna z důvodů vyvolaných uživatelem DS-LDS, je uživatel DS-LDS povinen upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné zařízení pro instalaci nového typu měřicího zařízení. Při změně předávaného výkonu nebo rezervovaného příkonu je provozovatel DS-LDS oprávněn požadovat na výrobci nebo konečném zákazníkovi změnu parametrů měřicích transformátorů spojenou se změnou rezervovaného příkonu.

Odečty měřicího zařízení, zpracování a předávání dat zajišťuje PDS. Pokud vznikne závada na telekomunikačním zařízení uživatele DS, přes které provádí PDS odečet měřicího zařízení, je uživatel DS povinen bez zbytečného odkladu zajistit odstranění vzniklé závady.

Přezkoušení měřicího zařízení na žádost uživatele DS

Uživatel DS má právo nechat přezkoušet měřicí zařízení. PDS je povinen na základě písemné žádosti do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření a následně informovat žadatele o přezkoušení o výsledku měření.

Je-li na měřicím zařízení uživatele DS zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření PDS. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady ten, kdo písemně požádal o přezkoušení měřicího zařízení a o ověření správnosti měření.

Je-li na měřicím zařízení pro chráněného zákazníka zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho výměnou, opravou, přezkoušením nebo ověřením správnosti měření vlastník té části měřicího zařízení, na které byla závada zjištěna. Není-li závada zjištěna, hradí náklady na přezkoušení nebo ověření správnosti měření chráněný zákazník.

Obchodní měření

Úkolem obchodního měření je získávání dat o odebírané a dodávané elektřině a poskytování těchto dat oprávněným účastníkům trhu. Tato data jsou podkladem pro účtování na trhu s elektřinou.

Základní ustanovení o obchodním měření jsou uvedena v EZ, zejména v § 49 a dále ve vyhlášce č. 82/2011 Sb. Souhrnně a podrobně je obchodní měření popsáno v příloze PPDS, PPLDS.

Příloha PPDS, PPLDS uvádí podrobně:

  1. definice měřicího bodu, měřicího místa a měřicího zařízení a vztahy mezi nimi

  2. zvláštní požadavky na obchodní měření, zejména na elektroměr a měřicí transformátory proudu a napětí ve vztahu k zákonu č. 505/1990 Sb. a k vyhlášce č. 345/2002 Sb.

    • odběr nebo dodávka s poškozenou nebo odstraněnou úřední

Nahrávám...
Nahrávám...