dnes je 13.7.2024

Input:

Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů

19.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.7 Elektřina z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů

Ing. Ladislav Černý

Zmocňovací ustanovení

Vyhláška č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, byla vydána na základě zmocnění§ 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého:

ministerstvo vydá vyhláškou:

g) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,

h) způsob výpočtu úspory primární energie, způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, a termíny a rozsah předávaných údajů pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále též jen VUKVET) a elektřiny z druhotných zdrojů (dále též jen DZ),

k provedení ustanovení zákona v § 6 odst. 1, které zní:

Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje úspory primární energie ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. V případě zařízení s instalovaným elektrickým výkonem nižším než 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina, při jejíž výrobě se dosahuje kladné hodnoty úspory primární energie. Způsob výpočtu úspory primární energie stanoví prováděcí právní předpis;

a k provedení ustanovení zákona v § 47 (Vydávání a evidence osvědčení o původu).

Komentář k jednotlivým ustanovením

Jedná se o náročnou vyhlášku se specifickou odbornou tematikou. Vyžaduje technické znalosti z energetiky vzhledem k vyskytujícím se variantním praktickým technologickým a technickým řešením způsobů kombinované výroby tepla a elektřiny.

Ve vyhlášce č. 37/2016 Sb. jde v zásadě o to, že se podporuje množství elektřiny, odpovídající pouze užitečnému teplu vzešlému z kombinované výroby a že je třeba určit, jaké množství primárního paliva z celkového užitého množství odpovídá právě hodnotě užitečného tepla. Toto určení má zásadní význam pro hodnocení hodnoty % úspory primární energie, která musí být větší než 10 %, aby mohla být kombinovaná výroba tepla a elektřiny kvalifikována jako vysokoúčinná a tím s nárokem na podporu.

§ 1 Předmět úpravy

Vyhláška upravuje způsob:

  • osvědčování původu elektřiny z VUKVET a DZ, vzor žádosti,

  • výpočtu úspory z primární energie,

  • určení množství elektřiny z VUKVET a DZ.

§ 2 Základní pojmy

Stanoví se, co se myslí kogenerační jednotkou (dále též jen „kgnj”), malou kgnj (= kgnj s výkonem do 1 MW), mikrokogenerační jednotkou (= kgnj s výkonem do 50 kW).

Důležitým používaným pojmem je celkové palivo, jímž se v podstatě rozumí energie v palivu (= množství krát výhřevnost) vstupující do celého procesu KVET k výrobě elektřiny, mechanické energie, užitečného tepla, a také elektřiny nepocházející z KVET; pojem je detailně dále podrobněji vymezen.

Dalším klíčovým pojmem je poměr elektřiny a tepla, jímž je poměr elektřiny z KVET a užitečným teplem při plném kombinovaném režimu výroby.

Přitom pojem užitečné teplo je definován v samotném zákoně v § 2 písm. h) jako teplo vyrobené v procesu KVET k uspokojování poptávky po teple a chlazení, která nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než KVET.

Technologií KVET se rozumí paroplynové zařízení s dodávkou tepla, parní protitlaká turbína, parní kondenzační turbína, plynová turbína s dodávkou tepla, spalovací motor, mikroturbína, Stirlingův motor, palivový článek, parní stroj, organický Rankinův cykl (ORC) a kombinace zařízení shora uvedených pracujících v režimu KVET.

§ 3 Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

Stěžejní ustanovení vyhlášky vymezující systémovou hranici hodnocené kogenerační jednotky v různých variantách technologických řešení KVET, jakož i způsoby určení množství elektřiny z VUKVET. Je třeba si postupně a zároveň souhrnně osvojit alespoň zásady obsažené v jednotlivých odstavcích.

Obecně platí, že množství elektřiny z VUKVET se stanoví pro kgnj s vymezenou systémovou hranicí a za období vykazování a evidenci elektřiny z PZE (podporovaných zdrojů energie) podle příslušné vyhlášky. (Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.)

Systémová hranice představuje technologickou oblast od vstupu paliva do kotle (kotlů) nebo jiných zdrojů (např. plynová turbína) po výstup energie vyrobené technologií KVET ve formě elektřiny na svorkách generátoru, mechanické energie (např. stlačený vzduch) a samozřejmě užitečného tepla.

Při sériovém uspořádání technologií KVET (pára či plyn přechází z jednoho stroje do druhého /z jedné turbíny do druhé/) se jedná o jednu kogenerační jednotku.

Při paralelním uspořádání, kdy tepelná energie – pára z jednotlivých kgnj vstupuje do společné parní sběrnice, se za systémovou hranici považuje příslušná poměrná část z celkového množství paliva, kterážto část je v relaci se spotřebovaným množstvím páry, a naměřené množství elektřiny na svorkách jednotlivých generátorů, naměřeného užitečného tepla, případně mechanické energie.

Jde-li o technologii odpovídající části odst. 3 a zčásti odst. 4, je systémovou hranicí nejmenší možné vymezení oblasti kogenerační jednotky, pro kterou lze jednoznačně určit množství paliva – na straně vstupu a množství energie (elektřina, mechanická energie, užitečné teplo) – na straně výstupu.

Elektřina z KVET je elektřina, která byla naměřena na výstupu z generátorů kgnj, pokud celková účinnost, stanovená postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, za vykazované období dosáhla hodnoty u paroplynových zařízení s dodávkou tepla a u parních kondenzačních odběrových turbín alespoň 80 % a u ostatních technologií KVET alespoň 75 %.

Je-li dosahovaná účinnost za vykazované období nižší než 75 %, resp. 80 %, množství elektřiny hodnocené jako elektřina z KVET se stanoví postupem podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Podle přílohy č. 2 se stanoví úspora primární energie při KVET (tato úspora musí být větší než 10 % oproti oddělené výrobě, viz shora

Nahrávám...
Nahrávám...