dnes je 13.7.2024

Input:

ČSN EN 60439-1 ED. 2:2000 - ověřování shody - typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče + změna A1

13.4.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.2.1 ČSN EN 60439-1 ED. 2:2000 – ověřování shody – typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče + změna A1

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

___________________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení elektrického zařízení s požadavky

ČSN EN 60439 -1 ed.2 : 2000

ZMĚNA A1

Rozváděče nn – Část 1:

Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

 

Požadavky
Podle ČSN EN 60439-1 ed.2, Změna A1:2000 (Třídící znak 35 7107) 
Požadavky
splněny?
 
  ano  ne  irel. 
Doplňuje se tento název přílohy H:


Příloha H (normativní)


Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
     
1.1 Rozsah platnosti a předmět normy

Vypouští se následující text z pátého odstavce:

„pro obráběcí stroje“.

Druhá oprava platí pouze pro francouzský text.

Za pátý odstavec se doplňuje tento nový odstavec:

Tato norma platí také pro rozváděče navržené pro elektrická zařízení strojů. Kde to však přichází v úvahu, musí být splněny doplňující požadavky IEC 60204-1. 
     
1.2 Normativní odkazy

Ze stávajícího seznamu se vypouští následující normy:

IEC 60050(826):1982

IEC 60750:1983

IEC 61000-4-3:1995

CISPR 11:1990

Do stávajícího seznamu se doplňují následující normy:

IEC 60204-1:1997 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky (Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements)

IEC 60695-2-10:2000 Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup (Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire apparatus and common test procedure)

IEC 60695-2-11:2000 Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products)

IEC 61000-3-2:2000 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně) (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current . 16 A per phase))

IEC 61000-4-3:2002 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4–3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radiofrequency, electromagnetic field immunity test)

IEC 61000-4-6:2003 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4–6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením indukovaným vysokofrekvenčními poli (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields)

IEC 61000-4-8:1993 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4–8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4–8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test)

IEC 61000-4-11:1994 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4–11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variation immunity tests)

IEC 61000-4-13:2002 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4–13: Zkušební a měřicí technika – Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení – Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-13: Testing and measurement techniques – Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low-frequency immunity tests)

IEC 61000-6-3:1996 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments)

IEC 61000-6-4:1997 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6–4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments)

IEC 61082 (všechny části) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice (Preparation of documents used in electrotechnology)

IEC 61346-1:1996 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla (Industrial systems, installation and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules)

CISPR 11:1997 Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření

Změna 1:1999 (Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement Amendment 1:1999) 
     
2.1.4 přípojnice (busbar)

Tato oprava platí pouze pro francouzský text. 
     
2.1.9 zkušební uspořádání (test situation)

Stávající definice 2.1.9 se nahrazuje touto novou definicí:
stav rozváděče nebo jeho části, v němž jsou příslušné hlavní obvody vypnuty na straně napájení, ne však nutně odděleny, zatímco přidružené pomocné obvody jsou připojeny a umožňují zkoušky funkce vestavěných zařízení 
     
2.1.10 odpojený stav (disconnected situation)

Stávající název a text definice 2.1.10 se nahrazují takto:

2.1.10 oddělený stav (isolated situation) stav rozváděče nebo jeho části, v němž jsou příslušné hlavní obvody odděleny na straně napájení a přidružené pomocné obvody jsou rovněž odděleny 
     
Články 2.2, 2.3 a 2.4

Vypouští se všechny odkazy na obrázky z přílohy C připojené k definicím. 
     
2.2.7 výsuvná část (withdrawable part)

Stávající definice 2.2.7 se nahrazuje touto novou definicí:
odnímatelná část, která může být přesunuta z pracovní polohy do oddělené polohy a do zkušební polohy, pokud existuje, přičemž zůstává mechanicky spojena s rozváděčem

POZNÁMKA se vypouští. 
     
2.2.9 zkušební poloha (test position)

V textu této definice se nahrazuje věta:
„avšak nemusí být nutně odpojeny (odděleny)“


větou
„avšak nemusí být nutně odděleny“.  
     
2.2.10 odpojená (oddělená) poloha (disconnected position (isolated position))

Stávající název a text definice 2.2.10 se nahrazují takto:

2.2.10 oddělená poloha (isolated position)

poloha výsuvné části, ve které je zajištěna odpojovací dráha (viz 7.1.2.2) u hlavních a pomocných obvodů na straně napájení, přičemž výsuvná část zůstává mechanicky spojena s rozváděčem 
     
2.2.12.3 výsuvný spoj (withdrawable connection)

Stávající definice 2.2.12.3 se nahrazuje touto novou definicí:
spoj, který je připojován nebo odpojován posunutím funkční jednotky do pracovního nebo odděleného stavu 
     
2.3.2 panelový rozváděč (dead-front assembly)

Vypouští se slova „nejméně IP2X“. 
     
2.3.3 krytý rozváděč (enclosed assembly)

Vypouští se slova „nejméně IP2X“. 
     
2.4.5 krytí (enclosure)

Stávající definice 2.4.5 se nahrazuje touto novou definicí:
plášť poskytující typ a stupeň ochrany vhodný pro určenou aplikaci [IEV 195-02-35] 
     
2.4.11 přepážka (barrier)

Stávající název a text definice 2.4.11 se nahrazují takto:

2.4.11 (elektricky) ochranná přepážka [(electrically) protective barrier] část zajišťující ochranu před nebezpečným dotykem živých částí z kteréhokoliv obvyklého směru přístupu [IEV 195-06-15] 
     
2.4.12 zábrana (obstacle)

Stávající název a text definice 2.4.12 se nahrazují takto:

2.4.12 (elektricky) ochranná zábrana [(electrically) protective obstacle] část zabraňující nahodilému dotyku živé části, avšak nezabraňující dotyku živé části záměrnou činností [IEV 195-06-16] 
     
2.4.17 blokování zasouvání (insertion interlock)

Slova „do pevné části“ se nahrazují slovy „do polohy“. 
     
2.6.3 ochranný vodič (PE) [protective conductor (PE)]

Stávající název a text definice 2.6.3 se nahrazují takto:

2.6.3 ochranný vodič (označení: PE) [protective conductor (identification: PE)] vodič použitý pro účely bezpečnosti, například pro ochranu před úrazem elektrickým proudem [IEV 195-02-09]

POZNÁMKA Jako příklad může ochranný vodič elektricky spojovat následující části:

neživé části;
cizí vodivé části;
hlavní uzemňovací svorku;
zemnič;
uzemněný bod zdroje nebo umělého středu. 
     
2.6.4 střední vodič (N) [neutral conductor (N)]

Stávající název a text definice 2.6.4 se nahrazují takto:

2.6.4 střední vodič (neutral conductor) vodič elektricky připojený na střední bod soustavy a schopný přispívat k přenosu elektrické energie [IEV 195-02-06] 
     
2.6.5 vodič PEN (PEN conductor)

Stávající definice 2.6.5 se nahrazuje touto novou definicí:
vodič kombinující funkce jak ochranného, tak středního vodiče [IEV 195-02-12]

Za definici 2.10.3 se doplní tento nový termín: 
     
2.11 elektromagnetická kompatibilita (EMC) [electromagnetic compatibility (EMC)]

POZNÁMKA Termíny a definice týkající se EMC jsou uvedeny v příloze H. 
     
3 Třídění rozváděčů

Tato oprava platí pouze pro francouzský text. 
     
4.1.2 Jmenovité izolační napětí (Ui) (obvodu rozváděče)

V první větě druhého odstavce se vypouští slovo „maximální“.

Ve druhé větě druhého odstavce se slova „jmenovité pracovní napětí“ nahrazují slovy
„pracovní napětí“.

Za poznámku se doplňuje tento nový odstavec:
U vícefázových obvodů je to napětí mezi fázemi. 
     
4.3 Jmenovitý krátkodobý proud (Icw) (obvodu rozváděče)

Do názvu, do prvního odstavce a do poznámek 1 a 2 se vkládá slovo „výdržný“, tj. „jmenovitý krátkodobý výdržný proud“.
Vypouští se poslední věta poznámky 2. 
     
4.5 Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc) (obvodu rozváděče)

Tato oprava platí pouze pro francouzský text. 
     
4.6 Jmenovitý zkratový proud (Icf) (obvodu rozváděče) při jištění pojistkou

Text tohoto článku se nahrazuje slovem „Neobsazeno“. 
     
5.1 Štítky

Vypouští se bod 5.1 h).

Bod 5.1 j)
Slova „každého obvodu“ se nahrazují slovy „každého hlavního obvodu“.

Bod 5.1 m)
Text bodu 5.1 m) se nahrazuje takto:
opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem (viz 7.4);

Bod 5.1 r)
Tato oprava platí pouze pro francouzský text.

Bod 5.1 t)

Text bodu 5.1 t) se nahrazuje takto:
prostředí A a/nebo B (viz 7.10.1). 
     
5.2 Označování

Druhý odstavec se nahrazuje tímto textem:
Jsou-li označeny jednotlivé části zařízení rozváděče, musí použitá označení souhlasit s označeními v IEC 61346-1 a s označeními ve schématech zapojení, která musí být v souladu s IEC 61082. 
     
5.3 Pokyny pro instalaci, provoz a údržbu

Na konci tohoto článku se doplňují tyto nové odstavce:

Výrobce rozváděče musí specifikovat případná opatření, která mají být učiněna se zřetelem na EMC v souvislosti s instalací, provozem a údržbou rozváděče.

Má-li být rozváděč určený výhradně pro prostředí A používán v prostředí B, musí být do pokynů pro provoz zahrnuta následující výstraha:
Výstraha:

Toto je výrobek třídy A. V prostředí domácnosti může tento výrobek vyvolávat rušení rádiového příjmu; v tom případě může být po uživateli požadováno, aby přijal příslušná opatření. 
 
     
6.2.10 Uvažují se vhodná opatření

Název a text článku 6.2.10 se nahrazuje takto:

6.2.10 Uvažují se vhodná opatření proti:
– rušení šířenému vedením a vyzařováním jinému než EMC;
– rušení EMC v jiných prostředích, než jsou uvedena v příloze H. 
     
7.1.1 Všeobecně

Na konci prvního odstavce se doplňuje tato věta:

Části rozváděčů, které jsou vyrobeny z izolačního materiálu, musí zajišťovat stanovený stupeň odolnosti proti nadměrnému teplu a ohni. 
     
7.1.2.1 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty

Ve druhém odstavci se nahrazují slova „nebo impulsní výdržná napětí“ slovy

„nebo jmenovitá impulsní výdržná napětí (Uimp)“. 
     
7.1.2.3 Dielektrické vlastnosti

Na druhém řádku prvního odstavce se nahrazuje údaj „7.1.2.3.7“

údajem „7.1.2.3.6“. 
     
7.1.3.2

První věta druhého odstavce se nahrazuje takto:

Tam, kde se používají hliníkové vodiče, jsou svorky, které jsou určeny pro plné nebo slaněné vodiče maximální velikosti uvedené v tabulce A.1, obvykle dostatečně dimenzovány. 
     
7.1.3.3

Na konci tohoto článku se doplňuje následující poznámka:

POZNÁMKA V USA národní předpisy definují požadavky na minimální prostor pro ohnutí drátů pro správné připojení vnějších vodičů. 
     
Za článek 7.1.3.7 se doplňuje tento nový článek:

7.1.4 Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni

Části z izolačních materiálů, které by mohly být vystaveny tepelnému namáhání v důsledku elektrických vlivů a jejichž degradace by mohla ohrozit bezpečnost rozváděče, nesmí být nepříznivě ovlivňovány nadměrným teplem a ohněm.

Vhodnost těchto částí musí být ověřena zkouškou podle IEC 60695-2-10 a IEC 60695-2-11.

Části z izolačních materiálů, které jsou nutné pro udržení proudovodných částí v jejich poloze, musí vyhovět při zkoušce žhavou smyčkou podle 8.2.9 při zkušební teplotě 960 °C.

Části z izolačních materiálů jiné než ty, které byly specifikovány v předcházejícím odstavci, včetně částí, které jsou nutné k upevnění ochranného vodiče, musí odpovídat požadavkům zkoušky žhavou smyčkou podle 8.2.9 při zkušební teplotě 650 °C.

Tento požadavek neplatí pro části nebo součásti, které byly předtím zkoušeny podle této normy nebo podle vlastních norem výrobků.

Pro malé části (s rozměry povrchu nepřesahujícími 14 mm x 14 mm) může být zvolena jiná zkouška (například zkouška jehlovým plamenem podle IEC 60695-2-2). Tentýž postup může být použit z jiných praktických důvodů v případech, kdy je kovový materiál části velký ve srovnání s izolačním materiálem. 
     
7.2.1.2

V první větě se doplňuje za slovem „rozváděče“ tento nový text:

, nebo z čelní strany panelového rozváděče, 
     
Tabulka 2 – Meze oteplení

První věta v pravém sloupci (Oteplení) se nahrazuje takto:

V souladu s požadavky příslušných norem výrobků pro jednotlivé součásti, nebo v souladu s předpisy výrobce součástí, se zřetelem na teplotu v rozváděči

Stávající poznámky pod čarou 3) a 4) se nahrazují takto:
  1. 3) Ruční ovládací prostředky v rozváděčích, které jsou přístupné až po otevření rozváděče, např. vysouvací držadla, která nejsou často používána, mohou dosáhnout oteplení o 25 K vyšších, než jsou mezní hodnoty oteplení.
  2. 4) Není-li stanoveno jinak, v případě krytů a krytí, které jsou přístupné, není však nutné se jich dotýkat za normálního provozu, je přípustné zvýšení těchto mezních hodnot oteplení o 10 K.
Ve sloupci 2 se za slova „s předpisy výrobce“ proti termínu „Vestavěné součásti1) „ve sloupci 1 doplňuje údaj„ 6) “ a za poznámku pod čarou5) se doplňuje tato nová poznámka pod čarou 6) :

Ve sloupci 2 se za slova „mechanickou odolností vodivého materiálu“ proti termínu „Přípojnice a vodiče atd.“ ve sloupci 1 doplňuje údaj „7)“ a doplňuje se tato nová poznámka pod čarou 7):
  1. 7) Za předpokladu, že jsou splněna všechna ostatní uvedená kritéria, nesmí být překročeno maximální oteplení 105 K pro holé měděné přípojnice a vodiče. Hodnota 105 K se vztahuje k teplotě, nad níž bude pravděpodobně docházet k žíhání mědi.
 
     
7.4.2.2.3

Na prvním řádku bodu b) se slovo „odpojeny“ nahrazuje slovem odděleny“ 
     
7.4.3.1.5

Na posledním řádku bodu b) se nahrazují slova „odpojené poloze (izolované poloze) včetně“ slovy „oddělené poloze včetně“.

Ve druhém odstavci bodu c) se druhá věta začínající slovy „Doporučuje se, aby...“ nahrazuje tímto textem:

Doporučuje se, aby tyto části byly vybaveny ochranným vodičem (PE), jehož průřez odpovídá tabulce 3A v závislosti na nejvyšším jmenovitém pracovním proudu Ie zařízení. 
     
7.4.3.1.6

Na prvním řádku se slovo „plášťů“ nahrazuje slovy „kovových plášťů“. 
     
7.4.3.1.7

V prvním odstavci bodu a) se vypouští druhá věta začínající slovy „Bude-li tabulka 3.“.

Tabulka 3 – Normalizovaný průřez ochranných vodičů (PE, PEN)

Poslední řádek se nahrazuje takto: Bod a)

Za třetí odrážku se vkládá tato nová odrážka:

– v tabulce 3 se předpokládá, že proudy středního vodiče nepřekročí 30 % fázových proudů. 
     
7.4.3.1.10

Na prvním řádku se slova „Přístupné vodivé části“ nahrazují slovy
„Neživé části“. 
     
7.4.3.2.2 Ochrana úplnou izolací *)

Na posledním řádku prvního odstavce bodu d) se nahrazuje údaj „IP3XD“ údajem „IP2XC“. 
     
7.4.6.2 Požadavky týkající se možnosti přístupu při údržbě

Na prvním řádku se slova „odpojené funkční jednotky“ nahrazují slovy
„oddělené funkční jednotky“. 
     
7.5.2.1.2

Bod a)
V textu bodu a) se slova „jmenovitý krátkodobý proud“ nahrazují slovy „jmenovitý krátkodobý výdržný proud“ a v poznámce k bodu a) se slova „jmenovitým krátkodobým proudem“ nahrazují slovy „jmenovitým krátkodobým výdržným proudem“.

Bod c) se vypouští.
Na začátku posledního odstavce se slova „V případech b) a c)“ nahrazují takto:
V případě b), 
     
7.5.3 Vztah mezi dynamickým výdržným proudem a krátkodobým výdržným proudem

Název a text článku 7.5.3 se nahrazují takto:

7.5.3 Vztah mezi vrcholovým proudem a zkratovým proudem

Pro stanovení elektrodynamického namáhání musí být hodnota vrcholového proudu získána násobením zkratového proudu součinitelem n. Normalizované hodnoty součinitele n a odpovídajícího účiníku jsou uvedeny v tabulce 4. 
     
7.5.5.3 Volba a instalace nechráněných aktivních vodičů se zřetelem na omezení možnosti zkratů

Na třetím řádku se slovo „integrálního“ nahradí slovem „vnitřního“.*)

Tabulka 5 – Volba vodičů a požadavky na instalaci

Na druhém řádku levého sloupce se údaj „vyšší než 90 #C“ nahrazuje údajem
„nejméně 90 °C“.

Druhý odstavec druhého řádku v pravém sloupci se nahrazuje takto:
Tyto vodiče mohou být zatěžovány pouze tak, aby nebyla překročena pracovní teplota, která je 80 % maximální dovolené pracovní teploty vodičů.

Na čtvrtém řádku levého sloupce se údaj „FTFE“ nahrazuje údajem „etylen tertrafluoroetylen (ETFE)“ 
     
7.6.1 Výběr spínacích přístrojů a součástí

Ve druhém odstavci se vkládají za slova „jmenovité proudy“ slova „jmenovitý kmitočet,“. 
     
7.6.4.1 Konstrukční řešení

V prvním odstavci se slovo „odpojována“ nahrazuje slovem

„oddělována“.

Poznámka 1 se vypouští.

Poznámka 2 se přečíslovává jako poznámka 1.

V předposledním odstavce se slovo „odpojenou“ nahrazuje slovem „oddělenou“. 
     
7.6.4.3 Stupeň ochrany krytem

Ve druhém odstavci se slovo „odpojené“ nahrazuje slovem
„oddělené“.

Tabulka 6 – Elektrické podmínky pro různé polohy výsuvných částí

Záhlaví sloupce 5 se nahradí tímto novým záhlavím:

Oddělená poloha (viz 2.2.10)

V poznámce pod čarou se slova „odpojeno (izolováno)“ nahrazuje slovem „odděleno“ (vyskytuje se dvakrát). 
     
7.6.5.3 Směr ovládání a označení spínacích poloh

Stávající název a text se nahrazuje takto:

7.6.5.3 Směr ovládání a označení pracovních poloh

Pracovní polohy součástí a přístrojů musí být jasně označeny. Pokud směr ovládání neodpovídá IEC 60447, musí být tento směr jasně označen. 
     
Nahrávám...
Nahrávám...