dnes je 14.4.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 9/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.6
Cenové rozhodnutí č. 9/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační úřad

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2021

ze dne 30. listopadu 2021,

kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační úřad podle:

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

  • zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice pro odběratele ze sítí nízkého napětí.

ČÁST PRVNÍ

Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D1

(1) Ceny uvedené v tomto cenovém rozhodnutí jsou ceny pevné podle zákona o cenách2, neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů3 a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty4.

(2) Pevné ceny a určené podmínky platí za zajišťování distribuce elektřiny zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny (dále jen "odběratel") odebírajícímu elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen

"distributor") o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena zajišťování distribuce elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění nad rámec standardů dodávek a služeb podle jiného právního předpisu5.

(3) Ceny zajišťování distribuce elektřiny platné pro odběratele jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavírá s distributorem dodavatel, který má s odběratelem uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(4) V případě, že v předávacím místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny podle pravidel provozování distribuční soustavy, jsou ceny uvedené v částech III. a IV. cenami maximálními podle zákona o cenách2.

(5) Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb pro období, ve kterém plní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé předávací místo samostatně podle jiného právního předpisu6.

(6) Cenou za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A v předávacím místě odběratele kategorie C a u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x63 A a nad 1x25 A v předávacím místě odběratele kategorie D se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru. To neplatí u odběrných nebo předávacích míst odběratele kategorie D se sazbou D 57d, kde se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru až u jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A. Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o připojení. V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava není konstrukčně možná, použije se pro stanovení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem maximální nastavitelná hodnota jističe. Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a distributorem registrován podle přihlášky nebo smlouvy o dodávce elektřiny před datem 1. července 2001, nebo podle smlouvy o připojení před datem 31. prosince 2020, může vypínací charakteristika hlavního jističe odpovídat dané přihlášce nebo smlouvě.

(7) Distribuční sazbu může odběratel v předávacím místě změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, nebo na základě změny odběratele v daném předávacím místě, nebo pokud se odběratel s distributorem nedohodne jinak.

(8) Pro měření a účtování distribuovaného množství elektřiny (MWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:

(8.1) Pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") – distributorem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je zajišťování distribuce elektřiny účtováno za nižší cenu.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu provádí distributor operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, čímž se rozumí vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které distributor může kdykoliv měnit. Distributor musí dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby.

(8.2) Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") – platí v době mimo pásmo platnosti NT.

(9) V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů a zařízení v souladu s podmínkami příslušné sazby. Zařízením pro dobíjení elektromobilů se rozumí elektrické zařízení s příkonem 3,7 kW a vyšším, které slouží pro dobíjení elektromobilů (zejména dobíjecí stanice, nebo vyčleněný zásuvkový okruh na dobíjení). Topným elektrickým spotřebičem se rozumí:

(9.1) Přímotopný elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.

(9.2) Akumulační elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.

(9.3) Hybridní (smíšené) vytápění – vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části.

(9.4) Vytápění s tepelným čerpadlem – vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

(10) V případě, že předávací místo odběratele kategorie C není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A.

(11) V případě, že předávací místo odběratele kategorie D není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 1x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období pro jednofázové připojení, nebo za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 3x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrthodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období u třífázového připojení. Účtování ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovené na základě výpočtu z maximálního čtvrthodinového odebraného činného elektrického výkonu lze použít pouze v případě, že dané údaje existují a dále za podmínky, že provozovatel distribuční soustavy adresně informuje zákazníka o tomto způsobu účtování s předstihem minimálně 3 měsíců před začátkem zúčtovacího období. Způsob výpočtu ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A je stanoven v příloze č. 1.

(12) Pokud odběratel v případech uvedených v bodech (10) nebo (11) zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle bodu (6) a uzavře s distributorem novou smlouvu o připojení, nehradí se v tomto případě podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen "vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě"). To platí v případě, že velikost hlavního jističe nepřevyšuje hodnotu 3x63 A pro předávací místo kategorie C, 1x25 A pro jednofázové připojení kategorie D a 3x25 A pro třífázové připojení kategorie D. Při instalaci jističe převyšující uvedené hodnoty hradí odběratel podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě stejným způsobem, jako při navýšení rezervace příkonu nad uvedené hodnoty.

(13) Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za příkon v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v předávacím místě odběratele, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za příkon jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci poskytována podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(14) K cenám zajišťování distribuce elektřiny podle části třetí a čtvrté se připočítávají tyto ceny ve výši podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny:

(14.1 ) cena za systémové služby podle bodu (3.1.1),

(14.2) cena za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34.3) nebo (4.34.4),

(14.3) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.2) nebo bodu (5.3),

(14.4) cena za činnosti operátora trhu v elektroenergetice podle bodu (6.2).

(15) Pokud výrobce elektřiny připojený do hladiny nízkého napětí nepožádal o přiřazení žádné distribuční sazby, je mu pro odběr elektřiny z distribuční soustavy přiřazena sazba C 02d.

(16) Cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem je účtována výrobci elektřiny první kategorie pouze při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou") v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(17) Provozovateli lokální distribuční soustavy, která je připojená na hladině nízkého napětí k nadřazené distribuční soustavě, je pro odběr elektřiny z nadřazené distribuční soustavy přiznána pro každé předávací místo jedna ze sazeb C 01d, C 02d, nebo C 03d.

(18) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(19) Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne do více časových úseků, přičemž pro jednotlivé distribuční sazby jsou definovány maximální počty časových úseků nízkého tarifu a minimální doby trvání těchto časových úseků, popř. i maximální souvislé doby trvání vysokého tarifu. V době platnosti nízkého tarifu může provozovatel distribuční soustavy provést krátkodobé operativní vypnutí nízkého tarifu s následným zapnutím za účelem testování odezvy příkonu řízeného hromadným dálkovým ovládáním. Maximální doba trvání testování odezvy spojená s krátkodobým operativním vypnutím a následným zapnutím nízkého tarifu je 5 minut. Krátkodobá operativní vypnutí s následným zapnutím nízkého tarifu za účelem testování odezvy se nezapočítávají do podmínek počtu pásem a délky jejich trvání a přerušení mezi nimi, celková délka doby trvání nízkého tarifu v daném dni tím není dotčena.

(20) Pokud je pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě přiznána distribuční sazba kategorie D, může být v takovém odběrném místě připojena pouze dobíjecí stanice, která je používána výhradně pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel majitele odběrného místa nebo ostatních členů jeho domácnosti nebo elektrických vozidel, ke kterým má majitel odběrného místa nebo ostatní členové jeho domácnosti užívací právo, a to v předávacím místě nepodnikající fyzické osoby, pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva8 nebo společenství vlastníků jednotek9 výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství. Pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě, do kterého je připojena dobíjecí stanice nesplňující podmínky podle první věty tohoto bodu, lze sjednat pouze distribuční sazbu kategorie C.

(21) V případě, že odběratel nesplňuje původní podmínky uplatnění distribuční sazby, upozorní na tuto skutečnost svého obchodníka s elektřinou v případě, že má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy v případě, že má uzavřenou samostatnou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, a nejpozději do 30 dnů od zjištění neplnění původních podmínek pro uplatňování stávající distribuční sazby požádá o distribuční sazbu, u které podmínky uplatnění sazby splňuje.

ČÁST DRUHÁ: Provozovatelé distribučních soustav

ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly IČO: 24729035

EG.D

EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole IČO: 28085400

PRE

PREdistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČO: 27376516

UCED

UCED Chomutov s.r.o. Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín IČO: 28646711

SV

SV servisní, s.r.o. Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov IČO: 60725974

ČÁST TŘETÍ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí – kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba C 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 29 28 31 32 22
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 47 45 49 52 36
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 59 56 61 65 44
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 74 71 77 81 56
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 94 90 98 104 71
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 118 113 122 130 89
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 147 141 153 162 111
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 185 178 193 204 140
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 235 226 245 259 178
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 294 282 306 324 222
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 368 353 383 405 278
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 470 451 490 518 355
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 2,94 2,82 3,06 3,24 2,22
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 0,98 0,94 1,02 1,08 0,74

• cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 2 680,24 3 085,97 3 008,89 4 997,06 2 566,12

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny10, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu C 02d.

2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3. Přiznáním sazby se v bodě 1. a 2. rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

Sazba C 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 71 74 72 97 68
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 113 118 115 155 108
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 141 147 143 193 135
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 176 184 179 242 169
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 226 235 229 309 216
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 282 294 287 386 270
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 353 368 359 483 338
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 444 463 452 609 425
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 564 588 574 773 540
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 705 735 717 966 675
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 881 919 896 1 208 844
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 1 128 1 176 1 147 1 546 1 080
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 7,05 7,35 7,17 9,66 6,75
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 2,35 2,45 2,39 3,22 2,25

• cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 2 172,45 2 554,06 2 350,07 4 007,20 2 042,04

Sazba C 03d – Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 513 593 540 1 335 474
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 821 949 864 2 136 758
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 1 027 1 187 1 081 2 670 948
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 1 283 1 484 1 351 3 338 1 185
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 1 643 1 899 1 729 4 272 1 517
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 2 053 2 374 2 161 5 340 1 896
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 2 567 2 967 2 702 6 675 2 370
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 3 234 3 738 3 404 8 411 2 986
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 4 106 4 747 4 322 10 680 3 792
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 5 133 5 934 5 403 13 350 4 740
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 6 416 7 418 6 754 16 688 5 925
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 8 213 9 494 8 645 21 360 7 584
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 51,33 59,34 54,03 133,50 47,40
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 17,11 19,78 18,01 44,50 15,80

• cena za distribuované množství elektřiny:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 1 032,59 1 259,07 1 109,19 1 904,70 985,42

Sazba C 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 128 145 135 200 147
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 205 232 216 321 235
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 257 290 271 401 294
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 321 363 338 501 368
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 411 465 433 641 470
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 514 581 541 802 588
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 642 726 677 1 002 735
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 809 915 852 1 263 926
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 1 027 1 162 1 082 1 603 1 176
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 1 284 1 452 1 353 2 004 1 470
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 1 605 1 815 1 691 2 505 1 838
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 2 054 2 323 2 165 3 206 2 352
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 12,84 14,52 13,53 20,04 14,70
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 4,28 4,84 4,51 6,68 4,90

• cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 1 816,95 2 190,65 2 078,40 3 351,49 2 717,20

• cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 173,98 189,26 135,91 117,08 80,37

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 356 371 357 590 386
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 569 593 571 944 617
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 711 742 714 1 180 771
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 889 927 893 1 475 964
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 1 138 1 187 1 142 1 887 1 234
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 1 422 1 483 1 428 2 359 1 542
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 1 778 1 854 1 785 2 949 1 928
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 2 240 2 336 2 249 3 716 2 429
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 2 844 2 966 2 856 4 718 3 084
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 3 555 3 708 3 570 5 898 3 855
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 4 444 4 635 4 463 7 373 4 819
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 5 688 5 933 5 712 9 437 6 168
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 35,55 37,08 35,70 58,98 38,55
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 11,85 12,36 11,90 19,66 12,85

• cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 1 099,98 1 110,34 1 008,62 2 135,75 1 377,24

• cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 173,98 189,26 135,91 117,08 80,37

Podmínky uplatnění sazby:

1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

5. Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11.

6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 122 138 129 190 140
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 195 221 206 305 223
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 244 276 257 381 279
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 305 345 321 476 349
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 390 441 411 609 447
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 488 552 514 762 559
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 610 690 643 952 698
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 768 869 810 1 199 880
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 976 1 104 1 028 1 523 1 117
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 1 220 1 379 1 285 1 904 1 397
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 1 525 1 724 1 607 2 380 1 746
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 1 952 2 207 2 057 3 046 2 234
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 12,20 13,79 12,85 19,04 13,97
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 4,07 4,60 4,28 6,35 4,66

• cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 1 816,95 2 190,65 2 078,40 3 351,49 2 717,20

• cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 173,98 189,26 135,91 117,08 80,37

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu , nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů.

2. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.

3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

5. Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022, musí odběratel zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dobíjení.

6. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

Sazba C 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 417 445 409
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 667 712 654
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 834 890 817
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 1 043 1 113 1 022
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 1 334 1 425 1 308
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 1 668 1 781 1 634
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 2 085 2 226 2 043
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 2 627 2 805 2 574
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 3 336 3 562 3 269
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 4 170 4 452 4 086
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 5 213 5 565 5 108
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 6 672 7 123 6 538
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 41,70 44,52 40,86
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 13,90 14,84 13,62

• cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ EG.D PRE
[Kč/MWh] 816,09 896,00 818,74

• cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ EG.D PRE
[Kč/MWh] 173,98 189,26 135,91

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou12. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11.

7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulační části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

  • cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 416 452 418 901 416
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 666 723 669 1 441 666
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 832 904 836 1 801 833
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 1 040 1 130 1 045 2 252 1 041
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 1 332 1 446 1 337 2 882 1 332
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 1 664 1 807 1 672 3 602 1 666
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 2 081 2 259 2 090 4 503 2 082
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 2 621 2 846 2 633 5 674 2 623
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 3 329 3 614 3 343 7 205 3 331
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 4 161 4 518 4 179 9 006 4 164
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 5 201 5 648 5 224 11 258 5 205
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 6 658 7 229 6 686 14 410 6 662
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 41,61 45,18 41,79 90,06 41,64
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 13,87 15,06 13,93 30,02 13,88
  • cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 251,98 257,97 245,81 587,39 230,89
  • cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 173,98 189,26 135,91 117,08 80,37

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěna v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu13, pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou14. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy11.

8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 46d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 416 452 418 901 417
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 666 723 669 1 441 666
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 832 904 836 1 801 833
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 1 040 1 130 1 045 2 252 1 041
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 1 331 1 446 1 337 2 882 1 333
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 1 681 1 826 1 689 3 639 1 683
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 2 122 2 305 2 132 4 594 2 124
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 2 700 2 934 2 713 5 846 2 704
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 3 676 3 823 3 609 7 959 3 680
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 5 579 5 567 5 324 11 112 5 636
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 8 768 8 750 8 252 16 113 8 806
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc] 14 411 14 961 14 175 25 574 14 382
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 90,07 93,51 88,60 159,84 89,89
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc] 30,02 31,17 29,53 53,28 29,96

• cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 2 680,24 3 085,97 3 008,89 4 997,06 2 566,12

• cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

ČEZ EG.D PRE UCED SV
[Kč/MWh] 173,98 189,26 135,91 117,08 80,37

Podmínky uplatnění sazby:

1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

6. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

7. Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.

8. Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy12.

9. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulačních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 55d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

• cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, jejíž výše činí:

ČEZ EG.D PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc] 333 362 335
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc] 532 578 535
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc] 665 723 669
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc] 832 904 836
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc] 1 065 1 157 1 070
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc] 1 331 1 446 1 338
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc] 1 664 1 808 1 673
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc] 2 096 2 277 2 107
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc] 2 662 2 892 2 676
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc] 3 327 3 615 3 345
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc] 4 159 4 519 4 181
Nahrávám...
Nahrávám...