dnes je 18.6.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 8/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí č. 8/2022

1.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.4
Cenové rozhodnutí č. 8/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, ve znění cenového rozhodnutí č. 8/2022

Energetický regulační úřad

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021

ze dne 30. listopadu 2021,

kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Energetický regulační úřad podle:

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  • a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie"),

vydává cenové rozhodnutí o cenách za související službu v elektroenergetice a ostatních regulovaných cenách.

ČÁST PRVNÍ: Úvodní ustanovení

(1) Všeobecná ustanovení

► 6/2022 (1.1) Ceny uvedené v bodech (2) až (7) jsou ceny pevné podle zákona o cenách1, pokud není uvedeno jinak, neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů2 a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty3. ◄

(1.2) Ceny uvedené v bodech (2) až (7) platné pro zákazníky nebo výrobce elektřiny jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy uzavírá s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy dodavatel, který má se zákazníkem, nebo výrobcem elektřiny, jehož výrobna elektřiny je připojena na hladině nízkého napětí (dále jen "NN"), uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(1.3) Ceny za rezervovanou kapacitu a cena za použití sítí přenosové soustavy uvedené v bodě (2) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 4 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.4) Cena za systémové služby uvedená v bodě (3) je stanovena v souladu s přílohami č. 5 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.5) Ceny za rezervovanou kapacitu a ceny za použití sítí distribuční soustavy uvedené v bodě (4) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 6 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.6) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie uvedená v bodě (5) je stanovena v souladu s přílohami č. 10 a 11 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.7) Cena za činnosti operátora trhu uvedená v bodě (6) je stanovena v souladu s přílohami č. 8 a 9 tohoto cenového rozhodnutí.

(1.8) Cena za činnost organizace trhu a cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích uvedené v bodě (7) jsou stanoveny v souladu s přílohami č. 8, 9, 12 a 13 tohoto cenového rozhodnutí.

► 6/2022

(1.9) Cena dodavatele poslední instance uvedená v bodě (7) je stanovena v souladu s přílohou č. 14 tohoto cenového rozhodnutí. ◄

ČÁST DRUHÁ: Přenos elektřiny

(2) Pro zajišťování přenosu elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(2.1.) Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy:

Provozovatel regionální distribuční soustavy Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy [Kč/měsíc]
ČEZ Distribuce, a. s. 391 790 852
EG.D, a.s. 146 034 715
PREdistribuce, a.s. 42 105 885
UCED Chomutov s.r.o. 844 584

(2.2) Cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy je

82 138 Kč/MW/měsíc,

tuto cenu účtuje provozovatel přenosové soustavy zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou"), jejichž zařízení jsou připojena přímo do přenosové soustavy, s výjimkou provozovatelů regionální distribuční soustavy uvedených v bodě (2.1.).

(2.3) Cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (2.2.) se účtuje výrobci elektřiny první kategorie, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny elektřiny, v poměru počtu dní, za které má být tato cena při dlouhodobé odstávce výrobny výrobce elektřiny první kategorie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou účtována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Rezervovaná kapacita se vyhodnocuje za kalendářní měsíc.

(2.4) Cena za rezervovanou kapacitu uvedená v bodě (2.2.) je účtována za maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí účastník trhu s elektřinou odebrat v jednom odběrném nebo předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy z přenosové soustavy v daném kalendářním měsíci. Pokud není rezervovaná kapacita sjednávána, účtuje se cena za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou.

(2.5) Je-li umožněn přenos elektřiny do nového předávacího odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy účastníka trhu s elektřinou v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní, kdy je kapacita v daném měsíci sjednána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(2.6) Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna 1,5násobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem. Toto ustanovení neplatí pro provozovatele regionální distribuční soustavy uvedené v bodě (2.1.).

(2.7) V případě zajištění služby přenosové soustavy v režimu provozu pro ověření technologie podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou se cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (2.6) neúčtuje. Rozdíl mezi sjednanou rezervovanou kapacitou a maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného

(2.8) Cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna čtyřnásobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2) přepočtené na kW. Toto ustanovení neplatí pro provozovatele regionální distribuční soustavy uvedené v bodě (2.1).

(2.9) Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu v místě připojení provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu je v místě připojení vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu v místě připojení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(2.10) Cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie4 je rovna čtyřnásobku ceny za rezervovanou kapacitu podle bodu (2.2) přepočtené na kW. Toto ustanovení neplatí pro provozovatele regionální distribuční soustavy uvedené v bodě (2.1).

(2.11) Vyhodnocení překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(2.12) Pokud je v kalendářním měsíci překročen rezervovaný příkon v předávacím místě i v místě připojení tohoto předávacího místa, je účtována pouze vyšší z plateb za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě a ze součtu plateb za překročení rezervovaného příkonu v místech připojení tohoto předávacího místa. V případě rovnosti plateb je účtována pouze platba za překročení rezervovaného příkonu míst připojení.

(2.13) Cena za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení výrobny elektřiny, sjednaného ve smlouvě o připojení, je rovna za každý kW překročení

350 Kč/kW/měsíc.

(2.14) Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu provádí provozovatel přenosové soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného výkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného výkonu čtvrthodinovým maximálním dodaným elektrickým výkonem.

(2.15) Cena za použití sítí přenosové soustavy účtovaná provozovatelem přenosové soustavy ke každé MWh odebrané ze zařízení provozovatele přenosové soustavy provozovatelem distribuční soustavy, zákazníkem a výrobcem elektřiny, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, včetně odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu výrobce elektřiny a odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, je

46,38 Kč/MWh.

Každou MWh odebranou ze zařízení provozovatele přenosové soustavy provozovatelem regionální distribuční soustavy se rozumí bilanční saldo na rozhraní mezi přenosovou soustavou a regionální distribuční soustavou.

ČÁST TŘETÍ: Systémové služby

(3) Pro zajišťování systémových služeb provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(3.1) Cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou, jejichž zařízení je připojeno k elektrizační soustavě České republiky, je:

(3.1.1)

113,53 Kč/MWh,

tuto cenu účtuje:

(3.1.1.1) provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi připojenému k distribuční soustavě ke každé MWh celkového množství elektřiny dopravené provozovatelem distribuční soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,

(3.1.1.2) provozovatel nadřazené lokální distribuční soustavy provozovateli připojené (vnořené) lokální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z připojené lokální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

(3.1.1.3) provozovatel přenosové soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi připojenému k přenosové soustavě ke každé MWh celkového množství elektřiny dopravené provozovatelem přenosové soustavy výrobci elektřiny nebo zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě,

(3.1.1.4) provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z regionální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

(3.1.1.5) provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané z lokální distribuční soustavy pro konečnou spotřebu elektřiny, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou,

(3.1.1.6) provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy s připojenou (vnořenou) lokální distribuční soustavou ke každé MWh celkového množství elektřiny odebraného výrobcem elektřiny nebo zákazníkem, jehož výrobna elektřiny nebo odběrné elektrické zařízení je připojeno do vnořené lokální distribuční soustavy podle bodu (3.1.1.2) tohoto cenového rozhodnutí, v této připojené (vnořené) lokální distribuční soustavě,

(3.1.1.7) provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy s připojenou lokální distribuční soustavou ke každé MWh celkového množství elektřiny odebraného výrobcem elektřiny nebo zákazníkem, jehož výrobna elektřiny nebo odběrné elektrické zařízení je připojeno do lokální distribuční soustavy podle bodu (3.1.1.5) tohoto cenového rozhodnutí, v této lokální distribuční soustavě, a zároveň podle bodu (3.1.1.6) tohoto cenového rozhodnutí, v připojené (vnořené) lokální distribuční soustavě,

(3.1.2)

567,65 Kč/MWh,

tuto cenu účtuje:

(3.1.2.1) provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, po dobu připojení lokální distribuční soustavy k elektrizační soustavě České republiky, nejvýše však po dobu 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení na elektrizační soustavu České republiky, a to za množství elektřiny odebrané nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu z lokální distribuční soustavy, které se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou; po uplynutí této doby účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, cenu podle bodu (3.1.1). Provozovatel lokální distribuční soustavy, který provozoval lokální distribuční soustavu v ostrovním provozu, účtuje i po dobu 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení na elektrizační soustavu České republiky účastníkům trhu s elektřinou cenu podle bodu (3.1.1),

(3.1.2.2) provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy ke každé MWh odebrané podle bodu (3.1.2.1) z lokální distribuční soustavy, která je připojená k této regionální distribuční soustavě, která se stanoví na základě údajů podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.

(3.2) Cena za systémové služby podle bodu (3.1) se neúčtuje za odběr elektřiny pro krytí technologické vlastní spotřeby elektřiny5, elektřinu odebranou pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, elektřinu spotřebovanou na ztráty v přenosové nebo distribuční soustavě a za elektřinu dodávanou do zahraničí s výjimkou dodávky elektřiny do vymezeného ostrovního provozu v zahraničí napojeného na elektrizační soustavu České republiky.

(3.3) Je-li ostrovní provoz napájený ze zahraničí, neúčtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy cenu podle bodu (3.1) za množství elektřiny odebrané účastníky trhu s elektřinou z tohoto ostrovního provozu.

(3.4) Je-li ostrovní provoz v zahraničí připojen k distribuční soustavě, účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli distribuční soustavy cenu podle bodu (3.1) za množství elektřiny naměřené na předávacím místě mezi distribuční soustavou a ostrovním provozem v zahraničí.

ČÁST ČTVRTÁ: Distribuce elektřiny

(4) Pro zajišťování distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy provozovatelem distribuční soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(4.1) Ceny za rezervovanou kapacitu uvedené v bodě (4.16) jsou cenami za maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou smí zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy, výrobce elektřiny nebo provozovatel ostrovního provozu v zahraničí odebrat v jednom předávacím místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy. Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu se v případě ostrovního provozu v zahraničí účtuje v poměru počtu dní, kdy byla v daném měsíci dodávka realizována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Pokud nebylo možné pro odběr ostrovního provozu v zahraničí sjednat rezervovanou kapacitu zejména z důvodu řešení stavu ohrožení v zahraniční elektrizační soustavě, měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu je účtována za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného provozovatelem ostrovního provozu v zahraničí v poměru počtu dní, kdy byla v daném měsíci dodávka realizována, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(4.2) Základním zapojením pro stanovení cen uvedených v bodě (4) se rozumí:

(4.2.1) připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy jedním místem připojení z hlavního vedení, nebo

(4.2.2) připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy více místy připojení z hlavních vedení, která lze využívat soudobě; v tom případě se sjednává a vyhodnocuje rezervovaná kapacita za souhrn těchto míst zvlášť pro hladinu velmi vysokého napětí (dále jen "VVN") a hladinu vysokého napětí (dále jen "VN").

Záložní vedení6 není součástí základního zapojení a uplatnění ceny za rezervovanou kapacitu pro záložní vedení probíhá zvlášť podle bodů (4.14) a (4.15). Pokud je odběrné místo, výrobna elektřiny nebo distribuční soustava připojena více záložními vedeními, uplatňuje se cena za rezervovanou kapacitu za souhrn záložních vedení zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

V případě odběrných míst sloužících pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce probíhá uplatňování cen za rezervovanou kapacitu zvlášť za souhrn hlavních a za souhrn záložních vedení, a to zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

(4.3) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(4.4) Pokud je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy na hladině VN a zajišťuje distribuci elektřiny zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny po transformaci na jiné napěťové úrovni hladiny VN, účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy množství dodané elektřiny navýšené o 2 %. Takto upravené množství elektřiny je základem pouze pro stanovení platby za použití sítí.

(4.5) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu7, distribuuje elektřinu zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny na stejné napěťové hladině, na jaké je jeho zařízení připojeno k zařízení provozovatele distribuční soustavy, účtuje zákazníkovi, provozovateli lokální distribuční soustavy nebo výrobci elektřiny k odebranému množství elektřiny technické ztráty své lokální distribuční soustavy. Množství technických ztrát se určí rozdílem skutečných naměřených hodnot na vstupech do lokální distribuční soustavy a výstupech z lokální distribuční soustavy. Stanovení ztrát na jedno předávací místo odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy je dáno podílem odebraného množství elektřiny tohoto předávacího místa odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy na celkovém odběru elektřiny z lokální distribuční soustavy. Takto upravené množství elektřiny je základem pouze pro stanovení platby za použití sítí.

(4.6) Postupy podle bodu (4.4) a (4.5) nelze v daném kalendářním měsíci uplatňovat společně.

(4.7) Je-li distribuce elektřiny měřena na sekundární straně transformátoru a místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy je na primární straně transformátoru, připočítávají se k naměřeným hodnotám elektřiny transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši:

(4.7.1) stanovené výpočtem podle přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, pokud odběratel požádá provozovatele distribuční soustavy o provedení výpočtu ztrát transformátoru a předloží mu podklady nezbytné pro výpočet, nebo

(4.7.2) maximálně 2 % u odběru ze sítí VVN a maximálně 4 % u odběru ze sítí VN.

Takto upravené množství elektřiny je základem pro stanovení plateb za systémové služby, za použití sítí distribuční soustavy a za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Dále slouží pro vyhodnocení dodržení smluvní hodnoty účiníku a rezervované kapacity pro odběr z distribuční soustavy.

(4.8) Je-li dodávka elektřiny do distribuční soustavy měřena na transformátoru na straně výroby elektřiny a místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy je na opačné straně transformátoru, snižují se celkové naměřené hodnoty elektřiny o transformační ztráty činné energie v transformátoru ve výši:

(4.8.1) stanovené výpočtem podle přílohy č. 1 tohoto cenového rozhodnutí, pokud výrobce elektřiny požádá provozovatele distribuční soustavy o provedení výpočtu ztrát transformátoru a předloží mu podklady nezbytné pro výpočet, nebo

(4.8.2) maximálně 2 % u dodávky do sítí VVN a maximálně 4 % u dodávky do sítí VN.

(4.9) Pokud chce zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny postupovat podle bodu (4.7.1) nebo (4.8.1), stanoví provozovatel distribuční soustavy časovou periodu pro stanovení transformačních ztrát, která může být:

(4.9.1) každá čtvrthodina, nebo

(4.9.2) 12 měsíců.

Podle bodu (4.7.1) nebo (4.8.1) se postupuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny doloží provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy parametry transformátorů a hodnoty zatížení podle přílohy č. 1 k tomuto cenovému rozhodnutí, pokud tak učiní do patnáctého dne tohoto měsíce. U nových míst připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy lze podle bodu (4.9.1) postupovat, pokud zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny doloží provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy parametry transformátorů a hodnoty zatížení podle přílohy č. 1 alespoň za dobu jednoho kalendářního měsíce. V případě změny parametrů transformátoru nebo výměny transformátoru doloží zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny nové parametry transformátoru provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy.

(4.10) Pokud rozhodne provozovatel distribuční soustavy o stanovení časové periody pro stanovení transformačních ztrát podle bodu (4.9.2), má provozovatel distribuční soustavy zajišťující v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy právo po 12 měsících distribuce elektřiny provést přepočet a nové nastavení hodnoty transformačních ztrát podle aktualizovaného výpočtu a zákazník má povinnost poskytnout provozovateli distribuční soustavy součinnost. V případě, že zákazník neposkytne součinnost provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy, může provozovatel distribuční soustavy stanovit hodnotu ztrát podle bodu (4.7.2) nebo bodu (4.8.2) v případě, že jsou takto stanovené hodnoty ztrát vyšší než aktuálně stanovené. Ustanovení bodu (4.11) se v tomto případě nepoužije. Zákazník, provozovatel lokální distribuční soustavy nebo výrobce elektřiny má právo po 12 měsících distribuce elektřiny požádat provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy o přepočet a nové nastavení hodnoty transformačních ztrát podle aktualizovaného výpočtu a provozovatel distribuční soustavy má povinnost tento přepočet provést, pokud se provozovatel distribuční soustavy se zákazníkem, provozovatelem lokální distribuční soustavy nebo výrobcem elektřiny nedohodnou jinak. Provozovatel lokální distribuční soustavy nesmí připočítat k naměřeným hodnotám elektřiny transformační ztráty činné energie v transformátoru podle bodu (4.7.2) nebo bodu (4.8.2) v takové výši, aby celkový odběr z dané distribuční soustavy převýšil celkovou dodávku elektrické energie do této lokální distribuční soustavy. Při stanovení hodnoty transformačních ztrát podle bodu (4.7.2) nebo (4.8.2) musí provozovatel lokální distribuční soustavy zohlednit i ztráty činné energie ve své lokální distribuční soustavě.

(4.11) Pokud dojde k určení ztrát činné energie v transformátoru podle bodu (4.7.1) nebo bodu (4.8.1), nelze již v budoucnu postupovat při určení ztrát činné energie v transformátoru podle bodu (4.7.2) nebo bodu (4.8.2).

(4.12) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy pro předávací místa mezi lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou nebo předávací místa mezi lokálními distribučními soustavami se uplatní za souhrn míst připojení z hlavních vedení v rámci jednoho souvislého vymezeného území lokální distribuční soustavy zvlášť na napěťové hladině VVN a VN, nebo za souhrn míst připojení ze záložních vedení v rámci jednoho souvislého vymezeného území lokální distribuční soustavy zvlášť na napěťové hladině VVN a VN. V případě předávacích míst mezi nadřazenou distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou sloužících pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce probíhá uplatňování ceny za rezervovanou kapacitu zvlášť za souhrn míst připojení z hlavních a souhrn míst připojení ze záložních vedení, a to zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN.

(4.13) Cena za rezervovanou kapacitu je určena zvlášť pro napěťové hladiny VVN a VN pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12).

(4.14) Ceny za rezervovanou kapacitu, jednosložkové ceny za službu sítí, překročení rezervované kapacity a překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v případě, že není použití záložního vedení vyvoláno událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy, jsou účtovány následovně:

(4.14.1) Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) je účtována za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou ze záložního vedení kromě případu uvedeného v bodě (4.14.2).

(4.14.2) Pokud účastník trhu s elektřinou nahlásí provozovateli distribuční soustavy zajišťujícímu v daném předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy v předstihu nejméně 2 týdnů údržbu hlavního vedení a údržba hlavního vedení v souvislém období nepřesáhne 96 hodin, jsou ceny za rezervovanou kapacitu a jednosložkové ceny za službu sítě pro jedno souvislé období ročně účtovány následovně:

(4.14.2.1) Pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), není účtována cena za rezervovanou kapacitu záložního vedení.

(4.14.2.2) V případě, že naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), je účtována cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci ve výši 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.14.2.3) Pokud v průběhu jednoho kalendářního měsíce dojde k překročení rezervované kapacity jak pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy, tak pro záložní vedení podle bodu (4.14.2.2), je cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci rovna 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu napěťové hladiny záložního vedení podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity podle bodu (4.14.2.2) poníženého o hodnotu nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy nebo součet nejvyšších překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení, existuje-li v základním způsobu zapojení místo připojení na hladině VVN a hladině VN. V případě, že je výše uvedený výpočet záporný, překročení rezervované kapacity záložního vedení se v kalendářním měsíci neúčtuje. Ustanovením tohoto bodu není dotčeno účtování ceny za překročení rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy.

(4.14.2.4) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení ve výše uvedeném období překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny. V případě, že je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny.

(4.14.3) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, je jednosložková cena za službu sítí účtována za veškeré odebrané množství elektřiny ze záložního vedení kromě případu uvedeného v bodě (4.14.2). Pokud je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny kromě případu uvedeného v bodě (4.14.2).

(4.14.4) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.14.5) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie4 v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.14.6) Pokud je v kalendářním měsíci překročen rezervovaný příkon záložního vedení v předávacím místě i záložního vedení v místě připojení tohoto předávacího místa, je účtována pouze vyšší z plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě a ze součtu plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místech připojení tohoto předávacího místa. V případě rovnosti plateb je účtována pouze platba za překročení rezervovaného příkonu míst připojení záložních vedení.

(4.14.7) Překročení rezervovaného příkonu se pro základní způsob zapojení a pro záložní vedení vyhodnocují a účtují samostatně podle příslušných napěťových hladin.

Rezervovaná kapacita se u záložního vedení nesjednává.

(4.15) Ceny za rezervovanou kapacitu, jednosložkové ceny za službu sítí, překročení rezervované kapacity a překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v případě, že je použití záložního vedení vyvoláno událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy službu distribuční soustavy, jsou účtovány následovně:

(4.15.1) Pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), nebude účtována cena za rezervovanou kapacitu za využití záložního vedení.

(4.15.2) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v místě připojení čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.15.3) Cena za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení nebo stanoveného postupem na základě zákona o podporovaných zdrojích energie4 v kalendářním měsíci je rovna čtyřnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.15.4) Pokud je v kalendářním měsíci překročen rezervovaný příkon záložního vedení v předávacím místě i záložního vedení v místě připojení tohoto předávacího místa, je účtována pouze vyšší z plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v předávacím místě a ze součtu plateb za překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v místech připojení tohoto předávacího místa. V případě rovnosti plateb je účtována pouze platba za překročení rezervovaného příkonu míst připojení záložních vedení.

(4.15.5) Cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci je rovna 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem.

(4.15.6) Pokud v průběhu jednoho kalendářního měsíce dojde k překročení rezervované kapacity jak pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy, tak pro záložní vedení, je cena za překročení rezervované kapacity záložního vedení v kalendářním měsíci rovna 1,5násobku měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu napěťové hladiny záložního vedení podle bodu (4.16) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity podle bodu (4.15.5) poníženého o hodnotu nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy nebo součet nejvyšších překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení, existuje-li v základním způsobu zapojení místo připojení na hladině VVN a hladině VN. V případě, že je výše uvedený výpočet záporný, překročení rezervované kapacity záložního vedení se v kalendářním měsíci neúčtuje. Ustanovením tohoto bodu není dotčeno účtování ceny za překročení rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy.

(4.15.7) Překročení rezervovaného příkonu se pro základní způsob zapojení a pro záložní vedení vyhodnocují a účtují samostatně podle příslušných napěťových hladin.

(4.15.8) V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), nebude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení a bude účtována pouze cena za použití sítí dané napěťové hladiny. V případě, že je pro záložní vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí a naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení překročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy podle bodu (4.2) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav i podle bodu (4.12), bude účtována jednosložková cena za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny. V případě, že je na hlavním vedení sjednána jednosložková cena za službu sítí, účtují se jednosložkové ceny za službu sítí za využití záložního vedení za veškeré odebrané množství elektřiny podle příslušné napěťové hladiny.

Rezervovaná kapacita se u záložního vedení nesjednává.

(4.16) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy je uplatňována na kalendářní rok s měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Došlo-li v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy ke změně roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za nově sjednanou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který byla změna roční rezervované kapacity uplatněna. Roční rezervovanou kapacitu zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy lze v předávacím místě odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, nebo na základě změny zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v předávacím místě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s libovolnou hodnotou roční rezervované kapacity při změně zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v předávacím místě se považuje za

Nahrávám...
Nahrávám...