dnes je 21.7.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 15/2022

3.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.3 Cenové rozhodnutí č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 15/2022

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad podle:

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  • a podle § 1 odst. 3, § 4 až 6, 6c, 12, 24, 25a, 26 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie”),

  • a nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie,

vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanoví výkupní ceny, referenční výkupní ceny a zelené bonusy pro podporované zdroje energie.

ČÁST PRVNÍ: Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu pro výrobny elektřiny uvedené do provozu nebo rekonstruované do 31. 12. 2021

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí následující podmínky

(1.1) Výkupní ceny podle jiného právního předpisu 1 nezahrnují daň z přidané hodnoty. K výkupním cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu 2 .

(1.2) Splňuje-li jeden nebo více zdrojů elektřiny v rámci jedné výrobny elektřiny podmínky pro uplatnění odlišných podpor, může výrobce uplatňovat odlišnou podporu pro jednotlivé zdroje elektřiny za předpokladu, že zajistí samostatné měření elektřiny vyrobené z každého zdroje elektřiny v souladu s jiným právním předpisem 3 . V případě neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výrobnu elektřiny pouze nejnižší výši podpory při výběru z více možných podpor.

(1.3) V případě uplatnění podpory formou výkupních cen u výroben elektřiny podle bodu (1.2) rozdělí výrobce při fakturaci elektřinu naměřenou podle jiného právního předpisu3 v poměru samostatně naměřených hodnot výroby elektřiny na jednotlivých zdrojích elektřiny podle bodu (1.2). V případě uplatnění podpory formou zelených bonusů na elektřinu se zelené bonusy na elektřinu uplatňují samostatně na každý zdroj elektřiny podle naměřených hodnot na každém zdroji elektřiny podle bodu (1.2).

(1.4) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny

  Podporovaný druh energie   Datum uvedení výrobny do provozu   Výkupní ceny
[Kč/MWh]  
Zelené bonusy
[Kč/MWh]  
od   do  
ř./sl.   a   b   c   d   e  
100   Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách   -   31.12.2004   2 377   0  
101   1.1.2005   31.12.2013   3 046   0  
102   1.1.2014   31.12.2014   2 986   0  
103   1.1.2015   31.12.2015   2 927   0  
104   1.1.2016   31.12.2016   2 870   0  
105   1.1.2017   31.12.2017   2 493   0  
106   1.1.2018   31.12.2018   2 444   0  
107   1.1.2019   31.12.2019   2 396   0  
108   1.1.2020   31.12.2020   2 349   0  
109   1.1.2021   31.12.2021   2 303   0  
110   Rekonstruovaná malá vodní elektrárna   -   31.12.2013   3 046   0  
111   1.1.2014   31.12.2014   2 986   0  
112   1.1.2015   31.12.2015   2 927   0  
113   1.1.2016   31.12.2016   2 870   0  
114   1.1.2017   31.12.2017   2 493   0  
115   1.1.2018   31.12.2018   2 444   0  
116   1.1.2019   31.12.2019   2 396   0  
117   1.1.2020   31.12.2020   2 349   0  
118   1.1.2021   31.12.2021   2 303   0  
120   Malá vodní elektrárna v nových lokalitách   1.1.2006   31.12.2007   3 384   0  
121   1.1.2008   31.12.2009   3 582   0  
122   1.1.2010   31.12.2010   3 892   246  
123   1.1.2011   31.12.2011   3 806   160  
124   1.1.2012   31.12.2012   3 966   320  
125   1.1.2013   31.12.2013   3 938   292  
126   1.1.2014   31.12.2014   3 861   215  
127   1.1.2015   31.12.2015   3 785   139  
128   1.1.2016   31.12.2016   3 525   0  
129   1.1.2017   31.12.2017   3 087   0  
130   1.1.2018   31.12.2018   3 026   0  
131   1.1.2019   31.12.2019   2 967   0  
132   1.1.2020   31.12.2020   2 909   0  
133   1.1.2021   31.12.2021   2 852   0  

(1.4.1) Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MWe včetně.

(1.4.2) Malou vodní elektrárnou ve stávajících lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna, která nesplňuje podmínky pro malou vodní elektrárnu v nových lokalitách a rekonstruovanou malou vodní elektrárnu.

(1.4.3) Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2021 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Za rekonstrukci nebo modernizaci zařízení se vždy považuje provedení všech prací uvedených pod písmeny a) až e):

a výměna nebo generální oprava turbíny,

b výměna nebo převinutí generátoru,

c oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť,

d výměna regulačních zařízení a

e výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení,

přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni

ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.

(1.4.4) Malou vodní elektrárnou v nových lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna uvedená do provozu v lokalitě, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 2021 připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.

(1.4.5) V případě, že jsou u malých vodních elektráren ke dni uvedení do provozu využity technologické výrobní celky starší 5 let, smí výrobce uplatnit podporu pouze ve výši uvedené v řádku 100, je-li tato výše podpory nižší než výše podpory stanovená pro daný rok uvedení výrobny elektřiny do provozu.

(1.5) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy

  Podporovaný druh energie   Datum uvedení výrobny do provozu   Kategorie biomasy a proces využití   Výkupní ceny [Kč/MWh]   Zelené bonusy [Kč/MWh]  
od   do    
ř./sl.   a   b   c   d   e   f  
230   Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu   1.1.2016   31.12.2021   -   -   0  
240   Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy   -   31.12.2007   O1   3 900   0  
241   -   31.12.2007   O2   3 200   0  
242   -   31.12.2007   O3   2 530   0  
243   Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy ve stávajících výrobnách elektřiny   -   31.12.2012   O1   2 830   0  
244   -   31.12.2012   O2   2 130   0  
245   -   31.12.2012   O3   1 460   0  
260   Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích   1.1.2008   31.12.2012   O1   4 580   341  
261   1.1.2008   31.12.2012   O2   3 530   0  
262   1.1.2008   31.12.2012   O3   2 630   0  
263   1.1.2013   31.12.2013   O1   3 730   0  
264   1.1.2013   31.12.2013   O2   2 890   0  
265   1.1.2013   31.12.2013   O3   2 060   0  
266   1.1.2014   31.12.2014   O1   3 335   0  
267   1.1.2014   31.12.2014   O2   2 320   0  
268   1.1.2014   31.12.2014   O3   1 310   0  
269   1.1.2015   31.12.2021   O1   3 263   0  
270   1.1.2015   31.12.2021   O2   2 251   0  
271   1.1.2015   31.12.2021   O3   1 245   0  

(1.5.1) Stávající výrobnou elektřiny se pro účely bodu (1.5) rozumí výrobna elektřiny uvedená do provozu do 31. prosince 2012, u které byla do 31. prosince 2012 provedena změna využívání primárního energetického zdroje ze spalování neobnovitelného zdroje nebo spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje na spalování čisté biomasy, a to bez investice do pořízení všech hlavních částí elektrárenského bloku, kterými se rozumí zejména kotel, parní rozvody, turbína a generátor.

(1.6) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů

  Podporovaný druh energie   Datum uvedení výrobny do provozu   Instalovaný výkon výrobny [kWe]   Výkupní ceny
[Kč/MWh]  
Zelené bonusy
[Kč/MWh]  
od   do   od   do(včetně)  
ř./sl.   a   b   c   d   e   f   g  
300   Spalování důlního plynu z uzavřených dolů   -   31.12.2012   -   -   3 446   0  
301   Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV   -   31.12.2003   -   -   3 827   0  
302   1.1.2004   31.12.2005   -   -   3 694   0  
303   1.1.2008   31.12.2012   -   -   3 291   0  
304   1.1.2013   31.12.2013   -   -   2 417   0  
320   Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje nesplňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu (1.6.1)   1.1.2012   31.12.2012   -   -   3 550   0  
321   Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje splňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu(1.6.1)   1.1.2012   31.12.2012   -   -   4 120   0  
322   Spalování bioplynu v bioplynových stanicích   -   31.12.2011   -   -   4 120   0  
324   1.1.2013   31.12.2013   0   550   3 550   0  
325   1.1.2013   31.12.2013   550   -   3040*   -  
15/2022
326  
Spalování důlního plynu z uzavřených dolů v sektoru s rizikem nadměrné podpory   1. 1. 2010   31.12.2010   -   -   1 980   0
◄  

*Výkupní cena je pouze informativní a není možné ji nárokovat, viz § 12 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie.

(1.6.1) U bioplynových stanic využívajících biomasu a proces využití anaerobní fermentace uvedených do provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 je podmínkou pro poskytnutí výše podpory podle bodu (1.6) řádku 321 uplatnění užitečného tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie minimálně v rozsahu 10 % vůči vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů energie, na kterou je uplatňována podpora v daném kalendářním roce.

(1.7) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny

  Podporovaný druh energie   Datum uvedení výrobny do provozu   Výkupní ceny
[Kč/MWh]  
Zelené bonusy
[Kč/MWh]  
od   do  
ř./sl.   a   b   c   d   e  
400   Větrná elektrárna   -   31.12.2003   4 515   868  
401   1.1.2004   31.12.2004   4 078   432  
402   1.1.2005   31.12.2005   3 881   235  
403   1.1.2006   31.12.2006   3 542   0  
404   1.1.2007   31.12.2007   3 481   0  
405   1.1.2008   31.12.2008   3 396   0  
406   1.1.2009   31.12.2009   3 097   0  
407   1.1.2010   31.12.2010   2 898   0  
408   1.1.2011   31.12.2011   2 833   0  
409   1.1.2012   31.12.2012   2 771   0  
410   1.1.2013   31.12.2013   2 585   0  
411   1.1.2014   31.12.2014   2 406   0  
412   1.1.2015   31.12.2015   2 321   0  
413   1.1.2016   31.12.2016   2 217   0  
414   1.1.2017   31.12.2017   2 174   0  
415   1.1.2018   31.12.2018   2 131   0  
416   1.1.2019   31.12.2019   2 089   0  
417   1.1.2020   31.12.2020   2 048   0  
418   1.1.2021   31.12.2021   2 008   0  
15/2022
419  
Větrná elektrárna v sektoru s rizikem nadměrné podpory   1.1.2011   31.12.2011   2 655   0
◄  

(1.7.1) U větrných elektráren uvedených do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2021 se výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu podle bodu (1.7) uplatňují pouze pro nově zřizované výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky (zejména rotor a generátor) nejsou starší více než dva roky.

(1.8) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření

  Podporovaný druh energie   Datum uvedení výrobny do provozu   Instalovaný výkon výrobny [kWe]   Výkupní ceny [Kč/MWh]   Zelené bonusy [Kč/MWh]  
od   do   od   do (včetně)  
ř./sl.   a   b   c   d   e   f   g  
500   Výroba elektřiny využitím slunečního záření   -   31.12.2005   -   -   8 864   4 990  
502   1.1.2008   31.12.2008   -   -   18 143   14 269  
503   1.1.2009   31.12.2009   0   30   17 022   13 148  
504   1.1.2009   31.12.2009   30   -   16 896   13 022  
505   1.1.2010   31.12.2010   0   30   15 854   11 980  
506   1.1.2010   31.12.2010   30   -   15 727   11 853  
507   1.1.2011   31.12.2011   0   30   9 512   5 638  
508   1.1.2011   31.12.2011   30   100   7 486   3 612  
509   1.1.2011   31.12.2011   100   -   6 975   3 101  
510   1.1.2012   31.12.2012   0   30   7 660   3 786  
511   1.1.2013   30.06.2013   0   5   4 157   283  
512   1.1.2013   30.06.2013   5   30   3 451   0  
513   1.7.2013   31.12.2013   0   5   3 644   0  
514   1.7.2013   31.12.2013   5   30   2 965   0  

(1.9) Průměrné předpokládané ceny odchylek pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie

Podporovaný druh energie   Cena odchylk
[Kč/MWh]  
Výrobna elektřiny využívající vodní energii   150  
Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování biomasy   150  
Nahrávám...
Nahrávám...