dnes je 18.6.2024

Input:

Cenové rozhodnutí č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 15/2022

3.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.3
Cenové rozhodnutí č. 11/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 15/2022

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad podle:

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

  • a podle § 1 odst. 3, § 4 až 6, 6c, 12, 24, 25a, 26 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie"),

  • a nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie,

vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanoví výkupní ceny, referenční výkupní ceny a zelené bonusy pro podporované zdroje energie.

ČÁST PRVNÍ: Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu pro výrobny elektřiny uvedené do provozu nebo rekonstruované do 31. 12. 2021

(1) Pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie platí následující podmínky

(1.1) Výkupní ceny podle jiného právního předpisu1 nezahrnují daň z přidané hodnoty. K výkupním cenám je připočítávána daň z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2.

(1.2) Splňuje-li jeden nebo více zdrojů elektřiny v rámci jedné výrobny elektřiny podmínky pro uplatnění odlišných podpor, může výrobce uplatňovat odlišnou podporu pro jednotlivé zdroje elektřiny za předpokladu, že zajistí samostatné měření elektřiny vyrobené z každého zdroje elektřiny v souladu s jiným právním předpisem3. V případě neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výrobnu elektřiny pouze nejnižší výši podpory při výběru z více možných podpor.

(1.3) V případě uplatnění podpory formou výkupních cen u výroben elektřiny podle bodu (1.2) rozdělí výrobce při fakturaci elektřinu naměřenou podle jiného právního předpisu3 v poměru samostatně naměřených hodnot výroby elektřiny na jednotlivých zdrojích elektřiny podle bodu (1.2). V případě uplatnění podpory formou zelených bonusů na elektřinu se zelené bonusy na elektřinu uplatňují samostatně na každý zdroj elektřiny podle naměřených hodnot na každém zdroji elektřiny podle bodu (1.2).

(1.4) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro malé vodní elektrárny

Podporovaný druh energie Datum uvedení výrobny do provozu Výkupní ceny
[Kč/MWh]
Zelené bonusy
[Kč/MWh]
od do
ř./sl. a b c d e
100 Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách - 31.12.2004 2 377 0
101 1.1.2005 31.12.2013 3 046 0
102 1.1.2014 31.12.2014 2 986 0
103 1.1.2015 31.12.2015 2 927 0
104 1.1.2016 31.12.2016 2 870 0
105 1.1.2017 31.12.2017 2 493 0
106 1.1.2018 31.12.2018 2 444 0
107 1.1.2019 31.12.2019 2 396 0
108 1.1.2020 31.12.2020 2 349 0
109 1.1.2021 31.12.2021 2 303 0
110 Rekonstruovaná malá vodní elektrárna - 31.12.2013 3 046 0
111 1.1.2014 31.12.2014 2 986 0
112 1.1.2015 31.12.2015 2 927 0
113 1.1.2016 31.12.2016 2 870 0
114 1.1.2017 31.12.2017 2 493 0
115 1.1.2018 31.12.2018 2 444 0
116 1.1.2019 31.12.2019 2 396 0
117 1.1.2020 31.12.2020 2 349 0
118 1.1.2021 31.12.2021 2 303 0
120 Malá vodní elektrárna v nových lokalitách 1.1.2006 31.12.2007 3 384 0
121 1.1.2008 31.12.2009 3 582 0
122 1.1.2010 31.12.2010 3 892 246
123 1.1.2011 31.12.2011 3 806 160
124 1.1.2012 31.12.2012 3 966 320
125 1.1.2013 31.12.2013 3 938 292
126 1.1.2014 31.12.2014 3 861 215
127 1.1.2015 31.12.2015 3 785 139
128 1.1.2016 31.12.2016 3 525 0
129 1.1.2017 31.12.2017 3 087 0
130 1.1.2018 31.12.2018 3 026 0
131 1.1.2019 31.12.2019 2 967 0
132 1.1.2020 31.12.2020 2 909 0
133 1.1.2021 31.12.2021 2 852 0

(1.4.1) Malou vodní elektrárnou se rozumí vodní elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MWe včetně.

(1.4.2) Malou vodní elektrárnou ve stávajících lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna, která nesplňuje podmínky pro malou vodní elektrárnu v nových lokalitách a rekonstruovanou malou vodní elektrárnu.

(1.4.3) Rekonstruovanou malou vodní elektrárnou se rozumí stávající výrobna elektřiny, na které byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2021 provedena a dokončena rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny zvyšující technickou, provozní, bezpečnostní a ekologickou úroveň zařízení na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Za rekonstrukci nebo modernizaci zařízení se vždy považuje provedení všech prací uvedených pod písmeny a) až e):

a výměna nebo generální oprava turbíny,

b výměna nebo převinutí generátoru,

c oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť,

d výměna regulačních zařízení a

e výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení,

přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni

ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.

(1.4.4) Malou vodní elektrárnou v nových lokalitách se rozumí malá vodní elektrárna uvedená do provozu v lokalitě, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 2021 připojena výrobna elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.

(1.4.5) V případě, že jsou u malých vodních elektráren ke dni uvedení do provozu využity technologické výrobní celky starší 5 let, smí výrobce uplatnit podporu pouze ve výši uvedené v řádku 100, je-li tato výše podpory nižší než výše podpory stanovená pro daný rok uvedení výrobny elektřiny do provozu.

(1.5) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny z biomasy

 
Podporovaný druh energie Datum uvedení výrobny do provozu Kategorie biomasy a proces využití Výkupní ceny [Kč/MWh] Zelené bonusy [Kč/MWh]
od do
ř./sl. a b c d e f
230 Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu 1.1.2016 31.12.2021 - - 0
240 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy - 31.12.2007 O1 3 900 0
241 - 31.12.2007 O2 3 200 0
242 - 31.12.2007 O3 2 530 0
243 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy ve stávajících výrobnách elektřiny - 31.12.2012 O1 2 830 0
244 - 31.12.2012 O2 2 130 0
245 - 31.12.2012 O3 1 460 0
260 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích 1.1.2008 31.12.2012 O1 4 580 341
261 1.1.2008 31.12.2012 O2 3 530 0
262 1.1.2008 31.12.2012 O3 2 630 0
263 1.1.2013 31.12.2013 O1 3 730 0
264 1.1.2013 31.12.2013 O2 2 890 0
265 1.1.2013 31.12.2013 O3 2 060 0
266 1.1.2014 31.12.2014 O1 3 335 0
267 1.1.2014 31.12.2014 O2 2 320 0
268 1.1.2014 31.12.2014 O3 1 310 0
269 1.1.2015 31.12.2021 O1 3 263 0
270 1.1.2015 31.12.2021 O2 2 251 0
271 1.1.2015 31.12.2021 O3 1 245 0

(1.5.1) Stávající výrobnou elektřiny se pro účely bodu (1.5) rozumí výrobna elektřiny uvedená do provozu do 31. prosince 2012, u které byla do 31. prosince 2012 provedena změna využívání primárního energetického zdroje ze spalování neobnovitelného zdroje nebo spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje na spalování čisté biomasy, a to bez investice do pořízení všech hlavních částí elektrárenského bloku, kterými se rozumí zejména kotel, parní rozvody, turbína a generátor.

(1.6) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu z uzavřených dolů

Podporovaný druh energie Datum uvedení výrobny do provozu Instalovaný výkon výrobny [kWe] Výkupní ceny
[Kč/MWh]
Zelené bonusy
[Kč/MWh]
od do od do(včetně)
ř./sl. a b c d e f g
300 Spalování důlního plynu z uzavřených dolů - 31.12.2012 - - 3 446 0
301 Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV - 31.12.2003 - - 3 827 0
302 1.1.2004 31.12.2005 - - 3 694 0
303 1.1.2008 31.12.2012 - - 3 291 0
304 1.1.2013 31.12.2013 - - 2 417 0
320 Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje nesplňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu (1.6.1) 1.1.2012 31.12.2012 - - 3 550 0
321 Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje splňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu(1.6.1) 1.1.2012 31.12.2012 - - 4 120 0
322 Spalování bioplynu v bioplynových stanicích - 31.12.2011 - - 4 120 0
324 1.1.2013 31.12.2013 0 550 3 550 0
325 1.1.2013 31.12.2013 550 - 3040* -
15/2022
326
Spalování důlního plynu z uzavřených dolů v sektoru s rizikem nadměrné podpory 1. 1. 2010 31.12.2010 - - 1 980 0

*Výkupní cena je pouze informativní a není možné ji nárokovat, viz § 12 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie.

(1.6.1) U bioplynových stanic využívajících biomasu a proces využití anaerobní fermentace uvedených do provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 je podmínkou pro poskytnutí výše podpory podle bodu (1.6) řádku 321 uplatnění užitečného tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie minimálně v rozsahu 10 % vůči vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů energie, na kterou je uplatňována podpora v daném kalendářním roce.

(1.7) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny

Podporovaný druh energie Datum uvedení výrobny do provozu Výkupní ceny
[Kč/MWh]
Zelené bonusy
[Kč/MWh]
od do
ř./sl. a b c d e
400 Větrná elektrárna - 31.12.2003 4 515 868
401 1.1.2004 31.12.2004 4 078 432
402 1.1.2005 31.12.2005 3 881 235
403 1.1.2006 31.12.2006 3 542 0
404 1.1.2007 31.12.2007 3 481 0
405 1.1.2008 31.12.2008 3 396 0
406 1.1.2009 31.12.2009 3 097 0
407 1.1.2010 31.12.2010 2 898 0
408 1.1.2011 31.12.2011 2 833 0
409 1.1.2012 31.12.2012 2 771 0
410 1.1.2013 31.12.2013 2 585 0
411 1.1.2014 31.12.2014 2 406 0
412 1.1.2015 31.12.2015 2 321 0
413 1.1.2016 31.12.2016 2 217 0
414 1.1.2017 31.12.2017 2 174 0
415 1.1.2018 31.12.2018 2 131 0
416 1.1.2019 31.12.2019 2 089 0
417 1.1.2020 31.12.2020 2 048 0
418 1.1.2021 31.12.2021 2 008 0
15/2022
419
Větrná elektrárna v sektoru s rizikem nadměrné podpory 1.1.2011 31.12.2011 2 655 0

(1.7.1) U větrných elektráren uvedených do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2021 se výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu podle bodu (1.7) uplatňují pouze pro nově zřizované výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky (zejména rotor a generátor) nejsou starší více než dva roky.

(1.8) Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření

Podporovaný druh energie Datum uvedení výrobny do provozu Instalovaný výkon výrobny [kWe] Výkupní ceny [Kč/MWh] Zelené bonusy [Kč/MWh]
od do od do (včetně)
ř./sl. a b c d e f g
500 Výroba elektřiny využitím slunečního záření - 31.12.2005 - - 8 864 4 990
502 1.1.2008 31.12.2008 - - 18 143 14 269
503 1.1.2009 31.12.2009 0 30 17 022 13 148
504 1.1.2009 31.12.2009 30 - 16 896 13 022
505 1.1.2010 31.12.2010 0 30 15 854 11 980
506 1.1.2010 31.12.2010 30 - 15 727 11 853
507 1.1.2011 31.12.2011 0 30 9 512 5 638
508 1.1.2011 31.12.2011 30 100 7 486 3 612
509 1.1.2011 31.12.2011 100 - 6 975 3 101
510 1.1.2012 31.12.2012 0 30 7 660 3 786
511 1.1.2013 30.06.2013 0 5 4 157 283
512 1.1.2013 30.06.2013 5 30 3 451 0
513 1.7.2013 31.12.2013 0 5 3 644 0
514 1.7.2013 31.12.2013 5 30 2 965 0

(1.9) Průměrné předpokládané ceny odchylek pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie

Podporovaný druh energie Cena odchylk
[Kč/MWh]
Výrobna elektřiny využívající vodní energii 150
Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování biomasy 150
Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování bioplynu včetně spalování skládkovéhoa kalového plynu z ČOV 150
Výrobna elektřiny využívající větrnou energii 300
Výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření 350

(2) Pro elektřinu vyrobenou využíváním druhotných zdrojů platí následující roční zelené bonusy na elektřinu

(2.1) Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním důlního plynu (z otevřených i uzavřených dolů)

Podporovaný druh energie Datum uvedení výrobny do provozu Zelené bonusy
[Kč/MWh]
od do
ř./sl. a b c d
648 Výroba elektřiny spalováním důlního plynu ve stávajícím výrobním zdroji elektřiny z otevřeného dolu - 31.12.2021 0
649 Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z otevřeného dolu 1.1.2013 31.12.2021 0
Nahrávám...
Nahrávám...