dnes je 27.5.2024

Input:

543/2013, Nařízení Komise (EU) o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou, k 1. 1. 2020

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2013.543
543/2013, Nařízení Komise (EU) o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou, k 1. 1. 2020

Evropská komise

Úplné znění nařízení (EU) č. 543/2013.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2013

ze dne 14. června 2013

o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

(Text s významem pro EHP)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019   L 158 54 14.6.2019

▼B

Článek 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví minimální společný soubor údajů týkajících se výroby, přenosu a spotřeby elektřiny, které se zpřístupňují účastníkům trhu. Stanoví také centrální sběr a zveřejňování těchto údajů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 714/2009. Dále se rozumí:

1) "regulačními zálohami" veškeré prostředky sjednané předem nebo v reálném čase, nebo na základě právních závazků, které mají provozovatelé přenosových soustav k dispozici pro účely udržování výkonové rovnováhy;

2) "regulačním intervalem" časové období, pro něž je stanovena cena za regulační zálohy;

3) "nabídkovou zónou" největší zeměpisná oblast, v rámci které jsou účastníci trhu schopni si vyměňovat energii bez přidělení kapacity;

4) "přidělením kapacity" alokace kapacity mezi zónami;

5) "spotřební jednotkou" zařízení, které získává elektrickou energii pro svou vlastní potřebu, vyjma provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav;

6) "regulační oblastí" ucelená část propojeného systému provozovaná jedním provozovatelem soustavy, která zahrnuje též případné fyzicky připojené odběry nebo výrobní bloky;

7) "koordinovanou čistou přenosovou kapacitou" způsob výpočtu kapacit založený na ex ante stanovení a určení maximální výměny energie mezi sousedícími nabídkovými zónami;

8) "kritickým prvkem sítě" prvek sítě nacházející se buď uvnitř nabídkové zóny, nebo mezi nabídkovými zónami, který se bere v úvahu při výpočtu kapacity a který limituje množství energie, s nímž může být obchodováno;

9) "udržováním výkonové rovnováhy mezi regulačními oblastmi" systém udržování výkonové rovnováhy, kdy provozovatel přenosové soustavy může získávat nabídky k aktivaci přicházející z oblastí jiných provozovatelů přenosových soustav. Nezahrnuje redispečink ani havarijní dodávky energie;

10) "kapacitou mezi zónami" schopnost propojeného systému zajistit přenos energie mezi nabídkovými zónami;

11) "měnou" euro, pokud alespoň jedna část příslušné nabídkové zóny (zón) je součástí země, ve které je euro zákonným platidlem. Ve všech ostatních případech je to místní měna;

12) "termínem potvrzení" okamžik, kdy provozovatelé přenosových soustav musí na trhu potvrdit všechny sesouhlasené nominace. Termín potvrzení se vztahuje nejen na denní nebo vnitrodenní trhy, ale také na různé trhy, které zahrnují vyrovnávání bilančních odchylek a přidělování záloh;

13) "protiobchodem" výměna energie mezi dvěma nabídkovými zónami z podnětu provozovatelů soustav za účelem uvolnění fyzického přetížení;

14) "poskytovatelem údajů" subjekt, který předává údaje centrální platformě pro transparentnost informací;

15) "explicitním přidělením" pouze přidělení kapacity mezi zónami bez současného přenosu energie;

16) "parametry založenými na toku" disponibilní zálohy na kritických prvcích sítě společně s přidruženými distribučními faktory přenosu elektřiny;

17) "výrobním blokem" jeden generátor elektrické energie, který je součástí výrobny;

18) "implicitním přidělením" způsob řízení přetížení, při kterém se současně s přidělenou kapacitou mezi zónami získává i energie;

19) "obchodním intervalem" doba, pro kterou je stanovena cena na trhu, nebo nejkratší možný společný interval pro dvě nabídkové zóny, pokud se jejich obchodní intervaly liší;

20) "nabízenou kapacitou" kapacita mezi zónami nabízená subjektem přidělujícím přenosové kapacity na trhu;

21) "plánovanou" událostí událost, která je primárnímu vlastníku údajů známa předem;

22) "distribučním faktorem přenosu elektřiny" modelovaná reprezentace fyzického toku na kritickém prvku sítě vyvolaná změnou čisté pozice (salda) nabídkové zóny;

23) "primárním vlastníkem údajů" subjekt, který údaje vytváří;

24) "výrobnou" zařízení na výrobu elektřiny sestávající z jednoho výrobního bloku nebo seskupení výrobních bloků;

25) "profilem" zeměpisná hranice mezi jednou nabídkovou zónou a několika sousedními nabídkovými zónami;

26) "redispečinkem" opatření aktivované jedním nebo několika provozovateli přenosových soustav změnou struktury výroby nebo zatížení tak, aby se změnily fyzické toky v přenosové soustavě a uvolnilo se fyzické přetížení;

27) "celkovým zatížením" (včetně ztrát, bez elektřiny použité na skladování energie) zatížení, které se rovná výrobě a případnému dovozu, po odečtení případného vývozu a elektřiny použité na skladování energie;

28) "subjektem přidělujícím přenosové kapacity" subjekt pověřený provozovateli přenosových soustav k tomu, aby spravoval přidělování kapacit mezi zónami;

29) "vertikálním zatížením" celkové množství elektřiny, jež vystupuje z přenosové soustavy do distribučních soustav, k přímo připojeným koncovým zákazníkům nebo na vlastní spotřebu při výrobě elektřiny;

30) "predikovanou disponibilní zálohou na následující rok" rozdíl mezi roční prognózou dostupného výkonu a roční prognózou maximálního celkového zatížení s přihlédnutím k prognóze celkového výkonu, prognóze dostupnosti výroby a prognóze smluvních záloh pro systémové služby;

31) "časem" místní čas v Bruselu.

Článek 3

Zřízení centrální platformy pro transparentnost informací

1. V rámci Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen "síť ENTSO pro elektřinu") se zřídí a provozuje účinným a úsporným způsobem centrální platforma pro transparentnost informací. Síť ENTSO pro elektřinu zveřejní na této platformě veškeré údaje, které jsou provozovatelé přenosových soustav v souladu s tímto nařízením povinni síti ENTSO pro elektřinu předkládat.

Platforma je bezplatně dostupná veřejnosti prostřednictvím internetu a je k dispozici alespoň v angličtině.

Údaje musí být aktuální, snadno dostupné, stažitelné a přístupné alespoň po dobu pěti let. Aktualizace se datují, archivují a zpřístupňují veřejnosti.

2. Síť ENTSO pro elektřinu do čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "agentura") návrh týkající se provozování platformy a souvisejících nákladů. Agentura sdělí své stanovisko do tří měsíců od data předložení návrhu.

3. Síť ENTSO pro elektřinu zajistí, že platforma bude funkční před uplynutím 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

Předkládání a zveřejňování údajů

1. Primární vlastníci údajů předloží údaje provozovatelům přenosových soustav v souladu s články 6 až 17. Zajistí, že údaje, jež poskytují provozovatelům přenosových soustav nebo v případech, kdy se postupuje podle odstavce 2, poskytovatelům údajů, jsou úplné, v požadované kvalitě a jsou předávány tak, aby provozovatelé přenosových soustav nebo poskytovatelé údajů mohli údaje zpracovat a předat síti ENTSO pro elektřinu s dostatečným předstihem, aby ta mohla splnit své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, pokud jde o lhůty zveřejňování informací.

Provozovatelé přenosových soustav a případně poskytovatelé údajů obdržené údaje zpracují a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu včas, aby je mohla ve stanoveném termínu zveřejnit.

2. Primární vlastníci údajů mohou za předpokladu, že využijí třetí stranu působící jejich jménem jako poskytovatel údajů, splnit svou povinnost stanovenou v odstavci 1 tak, že údaje předají přímo centrální platformě pro transparentnost informací. Tento způsob předkládání údajů musí předem schválit provozovatel přenosové soustavy, v jehož regulační oblasti se primární vlastník nachází. Při schvalování provozovatel přenosové soustavy posoudí, zda poskytovatel údajů splňuje požadavky uvedené v čl. 5 písm. b) a c).

3. Provozovatelé přenosových soustav se považují za primární vlastníky údajů pro účely článků 6 až 17, pokud není stanoveno jinak.

4. V případě, že nabídková zóna sestává z několika regulačních oblastí v různých členských státech, zveřejní síť ENTSO pro elektřinu údaje uvedené v odstavci 1 za každý příslušný členský stát zvlášť.

5. Aniž jsou dotčeny povinnosti provozovatelů přenosových soustav a povinnosti sítě ENTSO pro elektřinu stanovené v odstavci 1 a článku 3, mohou být údaje rovněž zveřejněny na internetových stránkách provozovatelů přenosových soustav nebo jiných stran.

6. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, že primární vlastníci údajů, provozovatelé přenosových soustav a poskytovatelé údajů splní své povinnosti stanovené v tomto nařízení.

Článek 5

Příručka o postupech

Síť ENTSO pro elektřinu vytvoří příručku, která stanoví:

a) podrobnosti a formát pro předkládání údajů stanovených v čl. 4 odst. 1;

b) normalizované způsoby a formáty sdělování a výměny údajů mezi primárními vlastníky údajů, provozovateli přenosových soustav, poskytovateli údajů a sítí ENTSO pro elektřinu;

c) technická a provozní kritéria, jež by museli splňovat poskytovatelé údajů při poskytování údajů centrální platformě pro transparentnost informací;

d) vhodnou klasifikaci typů výroby uvedených v čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 1.

Tuto příručku vytvoří síť ENTSO pro elektřinu na základě otevřené a transparentní konzultace se zúčastněnými subjekty.

Síť ENTSO pro elektřinu příručku zpřístupní veřejnosti.

V případě potřeby síť ENTSO pro elektřinu příručku aktualizuje. Před zveřejněním nebo aktualizací příručky síť ENTSO pro elektřinu předloží návrh agentuře a vyžádá si od ní stanovisko, které agentura poskytne do dvou měsíců. Návrh prvního vydání se předloží agentuře do čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 6

Informace o celkovém zatížení

1. Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a předloží síti ENTSO pro elektřinu tyto údaje o svých regulačních oblastech za každou nabídkovou zónu:

a) celkové zatížení pro jednotlivé obchodní intervaly;

b) prognózu celkového zatížení na následující den pro jednotlivé obchodní intervaly;

c) týdenní prognózu celkového zatížení na každý den následujícího týdne, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v každém dni;

d) měsíční prognózu celkového zatížení na každý týden následujícího měsíce, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v daném týdnu;

e) roční prognózu celkového zatížení na každý týden následujícího roku, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v daném týdnu.

2. Informace uvedené

a) v odst. 1 písm. a) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

b) v odst. 1 písm. b) se zveřejní nejpozději dvě hodiny před uzávěrkou obchodování na denním trhu v nabídkové zóně a aktualizují se při každé významné změně;

c) v odst. 1 písm. c) se zveřejní každý pátek nejpozději dvě hodiny před uzávěrkou obchodování na denním trhu v nabídkové zóně a aktualizují se při každé významné změně;

d) v odst. 1 písm. d) se zveřejní nejpozději jeden týden před měsícem dodávky a aktualizují se při každé významné změně;

e) v odst. 1 písm. e) se zveřejní nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, ke kterému se údaje vztahují.

3. Výrobní bloky nacházející se v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odst. 1 písm. a).

Výrobní bloky se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

4. Provozovatelé distribučních soustav nacházející se v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odst. 1 písm. b) až e).

Provozovatelé distribučních soustav se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

Článek 7

Informace týkající se nedostupnosti spotřebních jednotek

1. Provozovatelé přenosových soustav poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a) plánovanou nedostupnost spotřebních jednotek odpovídající nejméně 100 MW, včetně změn v plánované nedostupnosti spotřebních jednotek odpovídajících nejméně 100 MW, s délkou trvání alespoň jeden obchodní interval, kde se uvede:

— nabídková zóna,

— dostupná kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly po dobu trvání události,

— důvod nedostupnosti,

— předpokládané datum (den, hodina) začátku a ukončení změny v dostupnosti;

b) změny ve skutečné dostupnosti spotřební jednotky o příkonu 100 MW nebo větším, kde se uvede:

— nabídková zóna,

— dostupná kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly po dobu trvání události,

— důvod nedostupnosti,

— datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2. Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní v souhrnné podobě za celé nabídkové zóny, přičemž se uvede celková nedostupná spotřební kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly během daného období, a to co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

Informace stanovené v odst. 1 písm. b) se zveřejní v souhrnné podobě za celé nabídkové zóny, přičemž se uvede celková nedostupná spotřební kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly během daného období, a to co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

3. Spotřební jednotky, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, vypočítají a předloží údaje stanovené v odstavci 1 tomuto provozovateli přenosové soustavy.

Tyto spotřební jednotky se považují za primárního vlastníka údajů, jež předkládají.

Článek 8

Predikovaná disponibilní záloha na následující rok

1. Provozovatelé přenosových soustav vypočítají pro své regulační oblasti za každou nabídkovou zónu predikovanou disponibilní zálohu na následující rok hodnocenou v lokálním obchodním intervalu a poskytnou ji síti ENTSO pro elektřinu.

Tyto informace se zveřejní jeden týden před ročním přidělováním kapacit, avšak nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, k němuž se údaje vztahují.

2. Výrobní bloky a provozovatelé distribučních soustav, kteří se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odstavci 1.

Výrobní bloky a provozovatelé distribučních soustav se považují za primární vlastníky údajů, jež předkládají.

Článek 9

Přenosová infrastruktura

1. Provozovatelé přenosových soustav vypracují informace o budoucích změnách prvků sítě a projektů propojovacího vedení včetně rozšiřování nebo rušení v jejich přenosových sítích v následujících třech letech a poskytnou je síti ENTSO pro elektřinu. Tyto informace se poskytnou pouze o opatřeních, u nichž se očekává, že budou mít dopad na kapacitu mezi nabídkovými zónami nebo na profily odpovídající nejméně 100 MW, a to alespoň během jednoho obchodního intervalu. Informace obsahují:

a) označení příslušných zařízení;

b) místo;

c) typ zařízení;

d) dopad na propojovací kapacitu pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami;

e) předpokládané datum dokončení.

Tyto informace se zveřejní jeden týden před ročním přidělováním kapacit, avšak nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, k němuž se přidělování vztahuje. Informace se aktualizují o příslušné změny do konce března, konce června a konce září roku, ke kterému se přidělování vztahuje.

Článek 10

Informace o nedostupnosti přenosové infrastruktury

1. Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a) plánovanou nedostupnost včetně změn v plánované nedostupnosti propojení a v přenosové síti, které snižují kapacity mezi nabídkovými zónami o 100 MW nebo více alespoň během jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

— označení příslušných zařízení,

— místo,

— typ zařízení,

— předpokládaný dopad na kapacitu mezi zónami pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami,

— důvody nedostupnosti,

— předpokládané datum (den, hodina) začátku a ukončení změny v dostupnosti;

b) změny ve skutečné dostupnosti propojení a v přenosové síti, které snižují kapacity mezi nabídkovými zónami o 100 MW nebo více alespoň během jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

— označení příslušných zařízení,

— místo,

— typ zařízení,

— předpokládaný dopad na kapacitu mezi zónami pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami,

— důvody nedostupnosti,

— datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

c) změny ve skutečné dostupnosti infrastruktury příbřežních elektrizačních soustav, které snižují dodávky větrné energie do sítě o 100 MW nebo více během alespoň jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

— označení příslušných zařízení,

— místo,

— typ zařízení,

— instalovaný výkon větrné energie (MW) připojený k zařízení,

— dodávky větrné energie do sítě (MW) v době změny v dostupnosti,

— důvody nedostupnosti,

— datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2. Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

3. Informace stanovené v odst. 1 písm. b) a c) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

4. Pokud jde o informace stanovené v odst. 1 písm. a) a b), provozovatelé přenosových soustav si mohou zvolit, že neoznačí příslušné zařízení a neuvedou jeho místo, pokud jsou tyto údaje zařazeny do kategorie citlivých informací týkajících se ochrany kritické infrastruktury v jejich členských státech, jak je stanoveno v čl. 2 písm. d) směrnice Rady 2008/114/ES (3). Tímto nejsou dotčeny jejich ostatní závazky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 11

Informace týkající se odhadu a nabídky kapacit mezi zónami

1. Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu v dostatečném předstihu před postupem přidělování tyto informace o svých regulačních oblastech:

a) prognózu a nabídku kapacity (MW) pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami v případě přidělování kapacity založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě, nebo

b) příslušné parametry založené na toku v

Nahrávám...
Nahrávám...