dnes je 27.5.2024

Input:

2019/942, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, k 23. 6. 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2019.942
2019/942, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, k 23. 6. 2022

Evropský parlament, Rada Evropské unie

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/942

ze dne 5. června 2019,

kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 158 14.6.2019, s. 22)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/869 ze dne 30. května 2022,   L 152 45 3.6.2022

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/942

ze dne 5. června 2019,

kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

Kapitola I
Cíle a úkoly

Článek 1

Zřízení a cíle

1. Tímto nařízením se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).

2. Účelem ACER je pomáhat regulačním orgánům uvedeným v článku 57 směrnice (EU) 2019/944 a článku 39 směrnice 2009/73/ES při plnění regulačních úkolů prováděných v členských státech na úrovni Unie a v případě potřeby jejich činnost koordinovat a působit jako prostředník a urovnávat spory mezi nimi v souladu s čl. 6 odst. 10 tohoto nařízení. ACER také přispěje k zavádění vysoce kvalitních společných regulačních postupů a postupů dohledu, a tím i k zajištění jednotného, efektivního a účinného uplatňování práva Unie ve snaze dosáhnout cílů Unie v oblasti klimatu a energetiky.

3. Při plnění svých úkolů jedná ACER nezávisle, objektivně a v zájmu Unie. ACER přijímá samostatná rozhodnutí nezávisle na jakýchkoli zájmech soukromých osob a podniků.

Článek 2

Druhy aktů vydávaných ACER

ACER:

a) vydává stanoviska a doporučení určená provozovatelům přenosových či přepravních soustav, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, subjektu EU DSO, regionálním koordinačním centrům a nominovaným organizátorům trhu s elektřinou;

b) vydává stanoviska a doporučení určená regulačním orgánům;

c) vydává stanoviska a doporučení určená Evropskému parlamentu, Radě nebo Komisi;

d) vydává samostatná rozhodnutí o poskytování informací podle čl. 3 odst. 2, čl. 7 odst. 2 písm. b) a čl. 8 písm. c); o schválení podmínek a metodik podle čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2, 3 a 4; o přezkumu nabídkových zón podle čl. 5 odst. 7; o technických otázkách podle čl. 6 odst. 1; o řešení sporů mezi regulačními orgány podle čl. 6 odst. 10; o regionálních koordinačních centrech podle čl. 7 odst. 2 písm. a); o schválení a změnách metodik a výpočtů a technických specifikací podle čl. 9 odst. 1; o schválení a změnách metodik podle čl. 9 odst. 3; o výjimkách podle článku 10; o infrastruktuře podle čl. 11 písm. d); a ve věcech integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu podle článku 12;

e) předkládá Komisi nezávazné rámcové pokyny (dále jen "rámcové pokyny") v souladu s článkem 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 (18) a s článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (19).

Článek 3

Obecné úkoly

1. Na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise nebo z vlastního podnětu může ACER poskytnout Evropskému parlamentu, Radě a Komisi stanovisko nebo doporučení k jakékoli otázce související s účelem, ke kterému byla zřízena.

2. Regulační orgány, ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn, regionální koordinační centra, subjekt EU DSO, provozovatelé přenosových či přepravních soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou poskytnou ACER na její žádost veškeré informace potřebné k plnění jejích úkolů podle tohoto nařízení, pokud o ně již ACER nepožádala a neobdržela je.

Za účelem žádostí o informace uvedených v prvním pododstavci má ACER pravomoc vydávat rozhodnutí. Ve svých rozhodnutích ACER uvede účel žádosti, uvede odkaz na právní základ, podle něhož je informace požadována, a stanoví lhůtu, v níž mají být informace poskytnuty. Uvedená lhůta musí být přiměřená dané žádosti.

ACER používá důvěrné informace získané podle tohoto nařízení pouze pro účely plnění svých úkolů stanovených v tomto nařízení. ACER zajistí náležitou ochranu údajů ve vztahu k informacím podle článku 41.

Článek 4

Úkoly ACER týkající se spolupráce provozovatelů přenosových či přepravních soustav a provozovatelů distribučních soustav

1. ACER poskytne Komisi stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu jednacího řádu ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) 2019/943, ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 a subjektu EU DSO v souladu s čl. 53 odst. 3 nařízení (EU) 2019/943.

2. ACER sleduje plnění úkolů ENTSO pro elektřinu v souladu s článkem 32 nařízení (EU) 2019/943, ENTSO pro zemní plyn v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 715/2009 a subjektu EU DSO v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2019/943.

3. ACER může poskytnout stanovisko:

a) pro ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/943 a pro ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 ke kodexům sítě;

b) pro ENTSO pro elektřinu v souladu s čl. 32 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2019/943 a pro ENTSO pro zemní plyn v souladu s čl. 9 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009 k návrhu ročního pracovního programu, k návrhu plánu rozvoje sítě pro celou Unii a k dalším příslušným dokumentům uvedeným v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2019/943 a čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2009 s přihlédnutím k cílům zákazu diskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem;

c) subjektu EU DSO k návrhu ročního pracovního programu a dalším příslušným dokumentům uvedeným v čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) 2019/943 s přihlédnutím k cílům nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a řádného a bezpečného fungování vnitřního trhu s elektřinou.

4. ACER poté, co případně požádá o aktualizaci návrhů předložených provozovateli přenosových či přepravních soustav, schválí metodiku pro využívání výnosů z příjmu z přetížení podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) 2019/943.

5. ACER poskytne na skutkovém základě ENTSO pro elektřinu a ENTSO pro zemní plyn, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi řádně odůvodněné stanovisko, jakož i příslušná doporučení, domnívá-li se, že návrh ročního pracovního programu nebo návrh plánu rozvoje sítě pro celou Unii, které jí byly předloženy v souladu s čl. 32 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/943 a čl. 9 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 715/2009, nepřispívají k zákazu diskriminace, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu či dostatečné úrovni přeshraničního propojení umožňujícího přístup třetím osobám nebo nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 2019/943 a směrnice (EU) 2019/944 nebo nařízení (ES) č. 715/2009 a směrnice 2009/73/ES.

6. Příslušné regulační orgány se koordinují, aby společně zjistily, zda subjekt EU DSO, ENTSO pro elektřinu nebo regionální koordinační centra porušují své povinnosti vyplývající z práva Unie, a činí vhodná opatření podle čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944.

ACER na žádost jednoho nebo více regulačních orgánů nebo z vlastního podnětu vydá ENTSO pro elektřinu, subjektu EU DSO nebo regionálním koordinačním centrům odůvodněné stanovisko, jakož i příslušné doporučení, ve věci plnění jejich povinností.

7. Zjistí-li odůvodněné stanovisko ACER případ možného porušení povinností ENTSO pro elektřinu, subjektem EU DSO nebo regionálním koordinačním centrem, dotčené regulační orgány jednomyslně přijmou koordinovaná rozhodnutí stanovící, zda dochází k porušení příslušných povinností, a pokud ano, jaká opatření má ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum k nápravě tohoto porušení učinit. Nedosáhnou-li regulační orgány jednomyslné dohody o těchto koordinovaných rozhodnutích do čtyř měsíců ode dne, kdy obdrží odůvodněné stanovisko ACER, postoupí věc ACER k rozhodnutí podle čl. 6 odst. 10.

8. Nenapraví-li ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum do tří měsíců porušení povinností zjištěné v souladu s odstavcem 6 nebo 7 tohoto článku nebo neučiní-li regulační orgán v členském státě, v němž má daný subjekt sídlo, kroky k zajištění souladu, vydá ACER tomuto regulačnímu orgánu doporučení, aby v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944 učinil kroky s cílem zajistit, aby ENTSO pro elektřinu, subjekt EU DSO nebo regionální koordinační centrum plnily své povinnosti, a informuje o tom Komisi.

Článek 5

Úkoly ACER týkající se vytváření a uplatňování kodexů sítě a pokynů

1. ACER se účastní vytváření kodexů sítě v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 a článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a pokynů v souladu s čl. 61 odst. 6 nařízení (EU) 2019/943. ACER zejména:

a) předkládá Komisi nezávazné rámcové pokyny, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 4 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009. ACER přezkoumá rámcové pokyny a znovu je předloží Komisi, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 7 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 715/2009;

b) poskytne pro ENTSO pro zemní plyn odůvodněné stanovisko ke kodexu sítě v souladu s čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 715/2009;

c) reviduje kodex sítě v souladu s čl. 59 odst. 11 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 9 nařízení (ES) č. 715/2009. Ve své revizi ACER zohlední připomínky vyjádřené všemi zúčastněnými stranami během vypracovávání revidovaného kodexu sítě, které vede ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO, a konzultuje s příslušnými zainteresovanými subjekty znění, které má být předloženo Komisi. Za tímto účelem může ACER využít výbor zřízený podle kodexů sítě, je-li to vhodné. ACER podá Komisi zprávu o výsledku konzultací. Následně jí předloží revidovaný kodex sítě v souladu s čl. 59 odst. 11 nařízení (EU) 2019/943 a čl. 6 odst. 9 nařízení (ES) č. 715/2009. Pokud ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO kodex sítě nevytvořily, ACER vypracuje a předloží Komisi návrh kodexu sítě, je-li o to požádána podle čl. 59 odst. 12 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 6 odst. 10 nařízení (ES) č. 715/2009;

d) poskytne Komisi řádně odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009, neprovede-li ENTSO pro elektřinu, ENTSO pro zemní plyn nebo subjekt EU DSO kodex sítě vypracovaný podle čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/943 nebo čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2009 či kodex sítě vypracovaný v souladu s čl. 59 odst. 3 až 12 nařízení (EU) 2019/943 a čl. 6 odst. 1 až 10 nařízení (ES) č. 715/2009, který však nebyl Komisí přijat podle čl. 59 odst. 13 nařízení (EU) 2019/943 a podle čl. 6 odst. 11 nařízení (ES) č. 715/2009;

e) sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě přijatých Komisí v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 a s článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a pokynů přijatých v souladu s článkem 61 nařízení (EU) 2019/943 a jejich dopad na harmonizaci použitelných pravidel, jejichž cílem je usnadnit integraci trhu, jakož i na nediskriminaci, účinnou hospodářskou soutěž a řádné fungování trhu, a podá o tom zprávu Komisi.

2. V případech, kdy jeden z následujících právních aktů stanoví vypracování návrhů společných podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují schválení všemi regulačními orgány, se návrhy těchto společných podmínek nebo metodik předloží ACER k revizi a schválení:

a) legislativní akt Unie přijatý řádným legislativním postupem;

b) kodexy sítě a pokyny přijaté před 4. červencem 2019 a pozdější revize těchto kodexů sítě a pokynů nebo

c) kodexy sítě a pokyny přijaté jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (20).

3. V případech, kdy jeden z následujících právních aktů stanoví vypracování návrhů podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů, jež vyžadují schválení všemi regulačními orgány dotčeného regionu, musí se tyto regulační orgány jednomyslně dohodnout na společných podmínkách nebo metodikách, které schválí každý z nich:

a) legislativní akt Unie přijatý řádným legislativním postupem;

b) kodexy sítě a pokyny přijaté před 4. červencem 2019 a pozdější revize těchto kodexů sítě a pokynů nebo

c) kodexy sítě a pokyny přijaté jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Návrhy uvedené v prvním pododstavci se oznámí ACER do jednoho týdne od jejich předložení těmto regulačním orgánům. Regulační orgány mohou návrhy předložit ACER ke schválení podle čl. 6 odst. 10 druhého pododstavce písm. b) a v případě, že nelze dosáhnout jednomyslné dohody uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, tak učiní podle čl. 6 odst. 10 druhého pododstavce písm. a).

Ředitel nebo rada regulačních orgánů, která jedná z vlastního podnětu nebo na návrh jednoho či více ze svých členů, mohou nařídit regulačním orgánům dotčeného regionu, aby návrh předložily ACER ke schválení. Tuto možnost využijí pouze v případech, kdy by regionálně dohodnutý návrh měl znatelný dopad na vnitřní trh s energií nebo na bezpečnost dodávek i za hranicemi daného regionu.

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, je ACER příslušná přijmout rozhodnutí podle čl. 6 odst. 10, pokud se příslušné regulační orgány nedohodnou na podmínkách nebo metodikách pro provádění nových kodexů sítě a pokynů přijatých po 4. červenci 2019 jako akty v přenesené pravomoci, jestliže tyto podmínky nebo metodiky vyžadují schválení všemi regulačními orgány nebo všemi regulačními orgány dotčeného regionu.

5. Do 31. října 2023 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je třeba posílit úlohu ACER při vypracovávání a přijímání podmínek nebo metodik pro provádění kodexů sítě a pokynů přijatých jako akty v přenesené pravomoci po 4. červenci 2019. Tuto zprávu v případě potřeby doplní legislativní návrh na přenesení potřebných pravomocí na ACER nebo změnu jejích pravomocí.

6. Podmínky nebo metodiky uvedené v odstavcích 2 a 3 regulační orgány nebo ACER, je-li k tomu příslušná, po konzultaci s ENTSO pro elektřinu, s ENTSO pro zemní plyn nebo se subjektem EU DSO před schválením v případě potřeby revidují s cílem zajistit, aby byly v souladu s účelem daného kodexu sítě či pokynů a aby přispívaly k integraci trhu, nediskriminaci, účinné hospodářské soutěži a řádnému fungování trhu. ACER přijme rozhodnutí o schválení ve lhůtě uvedené v příslušných kodexech sítě a pokynech. Tato lhůta začne plynout ode dne následujícího po dni, kdy byl návrh předložen ACER.

7. ACER plní své úkoly ohledně přezkumu nabídkových zón podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2019/943.

8. ACER sleduje regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav uvedenou v článku 34 nařízení (EU) 2019/943 a v článku 12 nařízení (ES) č. 715/2009 a zohledňuje výsledky této spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí.

Článek 6

Úkoly ACER týkající se regulačních orgánů

1. ACER přijme samostatná rozhodnutí o technických otázkách v případech, kdy jsou taková rozhodnutí stanovena v nařízení (EU) 2019/943, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) 2019/944 nebo směrnici 2009/73/ES.

2. ACER může v souladu se svým pracovním programem na žádost Komise nebo z vlastního podnětu vydat doporučení, která regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve sdílení osvědčených postupů.

3. Do 5. července 2022 a poté každé čtyři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o nezávislosti regulačních orgánů podle čl. 57 odst. 7 směrnice (EU) 2019/944.

4. ACER poskytuje rámec, v němž mohou regulační orgány spolupracovat, aby se zajistilo účinné rozhodování o otázkách s přeshraničním významem. Podporuje spolupráci mezi regulačními orgány, jakož i mezi regulačními orgány na regionální úrovni a na úrovni Unie, a výsledky této spolupráce zohledňuje při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Domnívá-li se ACER, že jsou k této spolupráci potřebná závazná pravidla, předloží Komisi vhodná doporučení.

5. ACER poskytne na žádost jednoho či více regulačních orgánů nebo na žádost Komise věcné stanovisko k tomu, zda je rozhodnutí přijaté regulačním orgánem v souladu s kodexy sítě a pokyny uvedenými v nařízení (EU) 2019/943, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) 2019/944 nebo směrnici 2009/73/ES nebo s jinými příslušnými ustanoveními těchto směrnic nebo nařízení.

6. Neřídí-li se regulační orgán stanoviskem ACER podle odstavce 5 ve lhůtě čtyř měsíců ode dne jeho obdržení, uvědomí o tom ACER Komisi a dotčený členský stát.

7. Setká-li se v konkrétním případě regulační orgán s obtížemi při uplatňování kodexů sítě a pokynů uvedených v nařízení (EU) 2019/943, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnici (EU) 2019/944 nebo směrnici 2009/73/ES, může požádat ACER o stanovisko. ACER vydá stanovisko po konzultaci s Komisí do tří měsíců od obdržení žádosti.

8. ACER může regulačnímu orgánu na jeho žádost poskytnout operativní pomoc v souvislosti s šetřeními podle nařízení (EU) č. 1227/2011.

9. ACER předkládá příslušnému regulačnímu orgánu a Komisi stanoviska v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2019/943.

10. ACER má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí o regulačních otázkách, které mají dopad na přeshraniční obchod nebo bezpečnost přeshraniční soustavy a které vyžadují společné rozhodnutí alespoň dvou regulačních orgánů, pokud jim byla tato pravomoc svěřena na základě jednoho z těchto právních aktů:

a) legislativního aktu Unie přijatého řádným legislativním postupem;

b) kodexů sítě a pokynů přijatých před 4. červencem 2019 a pozdějších revizí těchto kodexů a pokynů nebo

c) kodexů sítě a pokynů přijatých jako prováděcí akty podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

ACER má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí uvedená v prvním pododstavci v těchto situacích:

a) pokud příslušné regulační orgány nedokázaly dosáhnout dohody do šesti měsíců ode dne, kdy byla věc postoupena poslednímu z těchto regulačních orgánů, nebo do čtyř měsíců v případech podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944, anebo

b) na společnou žádost příslušných regulačních orgánů.

Příslušné regulační orgány mohou společně požádat, aby doba uvedená v druhém pododstavci písm. a) tohoto odstavce byla prodloužena o dobu nejvýše šesti měsíců, vyjma případů podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení, anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944.

V případě, že pravomoci k rozhodování v přeshraničních otázkách ve smyslu prvního pododstavce byly svěřeny regulačním orgánům v nových kodexech sítě a pokynech, jež byly přijaty jako akty v přenesené pravomoci po 4. červenci 2019, má ACER pravomoc podle druhého pododstavce písm. b) pouze na základě dobrovolnosti na žádost podanou nejméně 60 % příslušných regulačních orgánů. Pokud se věc týká jen dvou regulačních orgánů, může se v dané záležitosti obrátit na ACER kterýkoli z nich.

Do 31. října 2023 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, zda je třeba posílit úlohu ACER při řešení sporů mezi regulačními orgány týkajících se společných rozhodnutí v otázkách, k jejichž řešení byly regulačním orgánům svěřeny pravomoci prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci po 4. červenci 2019. K této zprávě popřípadě připojí legislativní návrh na úpravu uvedených pravomocí nebo přenesení nezbytných pravomocí na ACER.

11. Při přípravě svého rozhodnutí podle odstavce 10 ACER konzultuje regulační orgány a dotčené provozovatele přenosových či přepravních soustav a je informována o návrzích a připomínkách všech dotčených provozovatelů přenosových či přepravních soustav.

12. Byl-li jí postoupen případ podle odstavce 10, ACER:

a) vydá rozhodnutí nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho postoupení, nebo do čtyř měsíců v případech podle čl. 4 odst. 7 tohoto nařízení anebo podle čl. 59 odst. 1 písm. c) nebo čl. 62 odst. 1 písm. f) směrnice (EU) 2019/944, a

b) může v případě nutnosti vydat prozatímní rozhodnutí s cílem zajistit, aby byla ochráněna bezpečnost dodávek nebo provozní bezpečnost.

13. V případě, kdy regulační otázky uvedené v odstavci 10 zahrnují výjimky ve smyslu článku 63 nařízení (EU) 2019/943 nebo článku 36 směrnice 2009/73/ES, nekumulují se lhůty stanovené v tomto nařízení se lhůtami stanovenými v uvedených předpisech.

Článek 7

Úkoly ACER týkající se regionálních koordinačních center

1. ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány a s ENTSO pro elektřinu monitoruje výkon činnosti regionálních koordinačních center a provádí související analýzu s přihlédnutím ke zprávám vypracovaným podle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) 2019/943.

2. Za účelem rychlého a efektivního provádění úkolů uvedených v odstavci 1 ACER zejména:

a) rozhoduje o konfiguraci regionů pro provoz soustavy podle čl. 36 odst. 3 a 4 a vydává schválení podle čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2019/943;

b) žádá o informace od regionálních koordinačních center, je-li to vhodné podle článku 46 nařízení (EU) 2019/943;

c) vydává stanoviska a doporučení Evropskému parlamentu, Radě a Komisi;

d) vydává stanoviska a doporučení regionálním koordinačním centrům.

Článek 8

Úkoly ACER týkající se nominovaných organizátorů trhu s elektřinou

Pro zajištění toho, aby nominovaní organizátoři trhu s elektřinou plnili své funkce podle nařízení (EU) 2019/943 a nařízení Komise (EU) 2015/1222 (21), ACER:

a) monitoruje pokrok nominovaných organizátorů trhu s elektřinou při plnění funkcí podle nařízení (EU) 2015/1222;

b) vydává doporučení Komisi v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) 2015/1222;

c) v patřičných případech žádá o informace od nominovaných organizátorů trhu s elektřinou.

Článek 9

Úkoly ACER týkající se přiměřenosti výrobních kapacit a rizikové připravenosti

1. ACER schvaluje a v případě potřeby mění:

a) návrhy metodik a výpočtů spojených s evropským posouzením přiměřenosti zdrojů podle čl. 23 odst. 3, 4, 6 a 7 nařízení (EU) 2019/943;

b) návrhy technických specifikací pro přeshraniční účast v kapacitních mechanismech podle čl. 26 odst. 11 nařízení (EU) 2019/943.

2. ACER vydá stanovisko podle čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2019/941 k tomu, zda jsou rozdílnosti mezi vnitrostátním a evropským posouzením přiměřenosti zdrojů odůvodněné.

3. ACER schvaluje a v případě potřeby mění metodiky pro:

a) zjišťování scénářů elektroenergetických krizí na regionální úrovni podle článku 5 nařízení (EU) 2019/941;

b) krátkodobé a sezónní posouzení přiměřenosti podle článku 8 nařízení (EU) 2019/941.

4. Pokud jde o bezpečnost dodávek plynu, je ACER zastoupena v Koordinační skupině pro otázky plynu v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2017/1938 a plní úkoly týkající se permanentní obousměrné kapacity propojení pro přepravu plynu uvedené v příloze III uvedeného nařízení.

Článek 10

Úkoly ACER týkající se výjimek

ACER rozhoduje o výjimkách podle čl. 63 odst. 5 nařízení (EU) 2019/943 ACER rovněž rozhoduje o výjimkách podle čl. 36 odst. 4 směrnice 2009/73/ES, pokud se dotčená infrastruktura nachází na území více než jednoho členského státu.

Článek 11

Úkoly ACER týkající se infrastruktury

Pokud jde o transevropskou energetickou infrastrukturu, ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány, s ENTSO pro elektřinu a s ENTSO pro zemní plyn:

a) sleduje pokrok při provádění projektů na vytvoření nové propojovací kapacity;

b) sleduje provádění plánů rozvoje sítě pro celou Unii. Jestliže zjistí nesrovnalosti mezi uvedenými plány a jejich prováděním, prošetří důvody těchto nesrovnalostí a vydá doporučení dotčeným provozovatelům přenosových či přepravních soustav, regulačním orgánům nebo dalším příslušným orgánům s cílem uskutečnit investice v souladu s plány rozvoje sítě pro celou Unii;

▼M1

c) plní povinnosti stanovené v článku 5, čl. 11 odst. 3 a 6 až 9, článcích 12, 13 a 17 a v oddílu 2 bodě 12 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/869 ( 5 );

d) přijímá rozhodnutí o žádostech o investice včetně přeshraničního přidělení nákladů podle čl. 16 odst. 7 nařízení (EU) 2022/869.

▼B

Článek 12

Úkoly ACER týkající se integrity a transparentnosti velkoobchodního trhu

Aby mohla účinně monitorovat integritu a transparentnost velkoobchodního trhu, ACER v úzké spolupráci s regulačními orgány a jinými vnitrostátními orgány:

a) monitoruje velkoobchodní trhy, shromažďuje a sdílí údaje a zřizuje evropský registr účastníků trhu v souladu s články 7 až 12 nařízení (EU) č. 1227/2011;

b) vydává doporučení Komisi v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 1227/2011;

c) koordinuje šetření podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1227/2011.

Článek 13

Pověření ACER novými úkoly

ACER může být v případech jasně definovaných Komisí v kodexech sítě přijatých podle článku 59 nařízení (EU) 2019/943 a pokynech přijatých podle článku 61 téhož nařízení nebo článku 23 nařízení (ES) č. 715/2009 a ve věcech souvisejících s účelem, k němuž byla zřízena, pověřena dodatečnými úkoly, které nezahrnují rozhodovací pravomoci.

Článek 14

Konzultace, transparentnost a procesní záruky

1. Při plnění svých úkolů, zejména při vytváření rámcových pokynů v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 nebo článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 a v procesu navrhování změn kodexů sítě podle článku 60 nařízení (EU) 2019/943 nebo článku 7 nařízení (ES) č. 715/2009, ACER v široké míře v rané fázi konzultuje otevřeným a transparentním způsobem s účastníky trhu, provozovateli přenosových či přepravních soustav, spotřebiteli, konečnými uživateli a případně orgány pro hospodářskou soutěž, aniž jsou dotčeny jejich pravomoci, zejména pokud se její úkoly týkají provozovatelů přenosových či přepravních soustav.

2. ACER zajistí, aby tam, kde je to vhodné, měly veřejnost a všechny zúčastněné strany k dispozici objektivní, spolehlivé a snadno dostupné informace, zejména o výsledcích její činnosti.

Všechny dokumenty a zápisy z konzultačních schůzek uskutečněných během vytváření rámcových pokynů v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2019/943 nebo článkem 6 nařízení (ES) č. 715/2009 nebo během provádění změn kodexů sítě uvedených v odstavci 1 tohoto článku se zveřejňují.

3. Před přijetím rámcových pokynů nebo před navržením změn kodexů sítě podle odstavce 1 ACER uvede, jak byly zohledněny připomínky obdržené během konzultace, a nebyly-li tyto připomínky vzaty v úvahu, uvede důvody.

4. Na svých internetových stránkách zveřejní ACER alespoň pořady jednání, podkladové dokumenty a případně zápisy ze zasedání správní rady, rady regulačních orgánů a odvolacího senátu.

5. ACER přijme a zveřejní vhodný a přiměřený jednací řád postupem stanoveným v čl. 19 odst. 1 písm. t). Jednací řád obsahuje ustanovení, která zajistí transparentní a přiměřený rozhodovací postup zaručující základní procesní práva založená na zásadách právního státu, včetně práva být vyslechnut, práva na přístup k dokumentům a zásad vymezených v odstavcích 6, 7 a 8.

6. Před přijetím samostatných rozhodnutí podle tohoto nařízení oznámí ACER každé dotčené straně svůj úmysl přijmout rozhodnutí a stanoví lhůtu, ve které může dotčená strana vyjádřit své stanovisko k dané věci, přičemž vezme plně v úvahu naléhavost, složitost a možné důsledky dané věci.

7. Samostatná rozhodnutí ACER musí uvádět důvody, na nichž se zakládají, aby bylo možné odvolat se ve věci samé.

8. Strany dotčené samostatnými rozhodnutími musí být informovány o prostředcích právní ochrany, které mají podle tohoto nařízení k dispozici.

Článek 15

Monitorování odvětví elektroenergetiky a plynárenství a podávání zpráv

1. ACER v úzké spolupráci s Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány, včetně regulačních orgánů, a aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů pro hospodářskou soutěž, monitoruje velkoobchodní a maloobchodní trhy s elektřinou a zemním plynem, zejména maloobchodní ceny elektřiny a zemního plynu, dodržování práv spotřebitelů stanovených ve směrnici (EU) 2019/944 a směrnici 2009/73/ES, dopad vývoje na trhu na zákazníky kategorie domácnost, přístup k sítím, včetně přístupu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, pokrok dosažený ve vztahu k propojovacím vedením, potenciální překážky bránící přeshraničnímu obchodu, regulační omezení pro nové subjekty vstupující na trh a menší subjekty, včetně občanských společenství pro energii, státní zásahy zkreslující ceny tak, že neodrážejí faktický nedostatek nabídky, například zásahy uvedené v čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) 2019/943, a výkon činnosti členských států v oblasti bezpečnosti dodávek elektřiny na základě výsledků evropského posouzení přiměřenosti zdrojů podle článku 23 uvedeného nařízení, zejména s přihlédnutím k hodnocení ex post podle článku 17 nařízení (EU) 2019/941.

2. ACER každoročně zveřejňuje zprávu o výsledcích monitorování podle odstavce 1. V této zprávě uvede veškeré překážky dokončení vnitřních trhů s elektřinou a zemním plynem.

3. Souběžně se zveřejněním výroční zprávy může ACER předložit Evropskému parlamentu a Komisi stanovisko k případným opatřením za účelem odstranění překážek uvedených v odstavci 2.

4. ACER vydá zprávu o osvědčených postupech v metodice stanovení tarifů pro přenos a distribuci v souladu s čl. 18 odst. 9 nařízení (EU) 2019/943.

Kapitola II
Organizace ACER

Článek 16

Právní postavení

1. ACER je subjektem Unie a má právní subjektivitu.

2. ACER má v každém členském státě co nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3. ACER zastupuje její ředitel.

4. Sídlem ACER je Lublaň ve Slovinsku.

Článek 17

Správní a řídicí struktura

ACER tvoří:

a) správní rada, která plní úkoly stanovené v článku 19;

b) rada regulačních orgánů, která plní úkoly stanovené v článku 22;

c) ředitel, který plní úkoly stanovené v článku 24, a

d) odvolací senát, který plní úkoly stanovené v článku 28.

Článek 18

Složení správní rady

1. Správní rada se skládá z devíti členů. Každý člen má jednoho náhradníka. Dva členy a jejich náhradníky jmenuje Komise, dva členy a jejich náhradníky jmenuje Evropský parlament a pět členů a jejich náhradníky jmenuje Rada. Žádný poslanec Evropského parlamentu nesmí být členem správní rady. Člen správní rady nesmí být členem rady regulačních orgánů.

2. Funkční období členů správní rady a jejich náhradníků činí čtyři roky a mohou být jmenováni jednou opětovně. U prvního mandátu je toto období pro polovinu členů správní rady a jejich náhradníků šest let.

3. Správní rada ze svých členů volí dvoutřetinovou většinou svého předsedu a místopředsedu. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zastoupí ho automaticky místopředseda. Funkční období předsedy a místopředsedy je dva roky a mohou být jmenováni jednou opětovně. Funkční období předsedy a místopředsedy končí zároveň s členstvím ve správní radě.

4. Zasedání správní rady svolává její předseda. Předseda rady regulačních orgánů nebo zástupce rady regulačních orgánů a ředitel se účastní jednání správní rady bez práva hlasovat, pokud správní rada nerozhodne v případě ředitele jinak. Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok na řádném zasedání. Schází se rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů. Správní rada může k účasti na jednání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž stanoviska mohou být pro danou otázku významná. Členům správní rady mohou být v souladu s jednacím řádem nápomocni poradci nebo odborníci. Sekretariát správní radě poskytuje ACER.

5. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak. Každý člen správní rady nebo náhradník má jeden hlas.

6. V jednacím řádu se stanoví podrobněji:

a) pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující usnášeníschopnost, a

b) podmínky, jimiž se řídí rotace při obměňování členů správní rady jmenovaných Radou tak, aby byla dlouhodobě zajištěna vyvážená účast členských států.

7. Aniž je dotčeno postavení členů jmenovaných Komisí, musí se členové správní rady zavázat, že budou jednat nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku a že nebudou vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí ani jiných subjektů Unie, od vlád členských států ani od jiných veřejných či soukromých subjektů. Za tím účelem učiní každý člen písemné prohlášení o závazcích a písemné prohlášení o zájmech, v němž uvede, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo uvede veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti. ACER tato prohlášení každý rok zveřejní.

Článek 19

Funkce správní rady

1. Správní rada:

a) jmenuje po konzultaci rady regulačních orgánů a obdržení jejího kladného stanoviska v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. c) ředitele v souladu s čl. 23 odst. 2 a případně prodlouží jeho funkční období nebo ho z funkce odvolá;

b) formálně jmenuje členy rady regulačních orgánů jmenovaných v souladu s čl. 21 odst. 1;

c) formálně jmenuje členy odvolacího senátu v souladu s čl. 25 odst. 2;

d) zajišťuje, aby ACER vykonávala své poslání a plnila zadané úkoly v souladu s tímto nařízením;

e) přijme dvoutřetinovou většinou svých členů programový dokument uvedený v čl. 20 odst. 1 a případně jej mění v souladu s čl. 20 odst. 3;

f) přijme roční rozpočet ACER a vykonává v souladu s články 31 až 35 své další rozpočtové funkce;

g) rozhodne po obdržení souhlasu Komise, zda přijme jakákoli dědictví, dary nebo příspěvky z jiných zdrojů Unie nebo jakékoli dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů. Stanovisko správní rady vydané podle čl. 35 odst. 4 se musí výslovně zabývat zdroji financování uvedenými v tomto odstavci;

h) po konzultaci s radou regulačních orgánů vykonává disciplinární pravomoc nad ředitelem. Kromě toho v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům ACER pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy;

i) v souladu s čl. 39 odst. 2 vypracuje prováděcí pravidla ACER pro služební řád a pro pracovní řád v souladu s článkem 110 služebního řádu;

j) v souladu s článkem 41 přijme praktická opatření týkající se práva na přístup k dokumentům ACER;

k) přijme a zveřejní výroční zprávu o činnosti ACER na základě návrhu výroční zprávy uvedeného v čl. 24 odst. 1 písm. i) a předloží tuto zprávu každý rok do 1. července Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Tato výroční zpráva o činnosti ACER obsahuje samostatnou část schválenou radou regulačních orgánů týkající se regulačních činností ACER během uvedeného roku;

l) přijme a zveřejní svůj jednací řád;

m) přijme finanční pravidla platná pro ACER v souladu s článkem 36;

n) přijme strategii proti podvodům úměrnou riziku podvodů a zohlední při tom náklady a přínosy opatření, jež mají být zavedena;

o) přijme pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení střetů zájmů u svých členů i u členů odvolacího senátu;

p) přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro komunikaci a šíření informací uvedené v článku 41;

q) na základě služebního řádu a pracovního řádu jmenuje účetního, který je při plnění svých povinností zcela nezávislý;

r) zajistí přijetí vhodných následných opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

s) schvaluje uzavírání pracovních ujednání v souladu s článkem 43;

t) přijme a zveřejní jednací řád uvedený v čl. 14 odst. 5 na základě návrhu ředitele podle čl. 24 odst. 1 písm. b) a po konzultaci s radou regulačních orgánů a obdržení jejího kladného stanoviska v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. f).

2. Správní rada přijme v souladu s článkem 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

3. Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, případně je přenést na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance, než je ředitel. Zvláštní okolnosti jsou přísně omezeny na záležitosti týkající se správy, rozpočtu nebo řízení, aniž je dotčena plná nezávislost ředitele, pokud jde o jeho úkoly podle čl. 24 odst. 1 písm. c).

Článek 20

Roční a víceleté programy

1. Ředitel vypracuje každý rok návrh programového dokumentu obsahující víceletý a roční program a předloží jej správní radě a radě regulačních orgánů.

Správní rada přijme návrh programového dokumentu poté, co obdrží kladné stanovisko od rady regulačních orgánů, a nejpozději 31. ledna jej předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Návrh programového dokumentu musí být v souladu s předběžným návrhem odhadu příjmů a výdajů sestaveným podle čl. 33 odst. 1, 2 a 3.

Správní rada přijme programový dokument s přihlédnutím ke stanovisku Komise poté, co obdrží kladné stanovisko rady regulačních orgánů, a poté, co ředitel toto stanovisko předloží Evropskému parlamentu. Správní rada předloží programový dokument Evropskému parlamentu, Radě a Komisi do 31. prosince.

Programový dokument se přijme, aniž je tím dotčen roční rozpočtový proces, a zveřejní se.

Programový dokument se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

2. Roční program obsažený v programovém dokumentu obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Rovněž obsahuje popis činností, které mají být financovány, a vymezuje finanční a lidské zdroje přidělené na jednotlivé činnosti, včetně odkazu na pracovní skupiny ACER, které mají za úkol přispívat k vypracovávání návrhů příslušných dokumentů, a to v souladu se zásadami sestavování rozpočtu a řízení na základě činnosti. Roční program musí být v souladu s víceletým programem uvedeným v odstavci 4. Musí v něm být jasně uvedeno, které úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny.

3. Je-li ACER pověřena novým úkolem, správní rada přijatý programový dokument změní.

Jakákoli podstatná změna programového dokumentu se přijme stejným postupem jako původní programový dokument. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn programového dokumentu na ředitele.

4. Víceletý program obsažený v programovém dokumentu stanoví celkové strategické programování včetně cílů, očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Stanoví rovněž plánování zdrojů včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců.

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické programování se aktualizuje podle potřeby, zejména v reakci na výsledek hodnocení podle článku 45.

Článek 21

Složení rady regulačních orgánů

1. Rada regulačních orgánů se skládá z:

a) vysokých představitelů regulačních orgánů v souladu s čl. 57 odst. 1 směrnice (EU) 2019/944 a čl. 39 odst. 1 směrnice 2009/73/ES a jednoho náhradníka za každý členský stát ze stávajících vedoucích pracovníků těchto orgánů, přičemž oba jmenuje regulační orgán;

b) jednoho nehlasujícího zástupce Komise.

Za každý členský stát může být do rady regulačních orgánů přijat pouze jeden zástupce regulačního orgánu.

2. Rada regulačních orgánů volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zastoupí ho místopředseda. Funkční období předsedy a místopředsedy činí dva a půl roku a mohou být jmenováni opakovaně. V každém případě však funkční období předsedy

Nahrávám...
Nahrávám...