dnes je 27.5.2024

Input:

2017/459, Nařízení Komise (EU), kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2017.459
2017/459, Nařízení Komise (EU), kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách

Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku

Úplné znění nařízení Komise (EU) 2017/459.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (1), a zejména na čl. 6 odst. 11 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 715/2009 stanoví nediskriminační pravidla pro podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu se zemním plynem.

(2) Duplikace plynárenských přepravních soustav není ve většině případů hospodárná ani účinná. Hospodářská soutěž na trzích se zemním plynem tudíž vyžaduje, aby k plynárenské infrastruktuře měli všichni uživatelé soustavy transparentní a nediskriminační přístup. V mnoha částech Unie je však nerovný a netransparentní přístup k přepravní kapacitě i nadále hlavní překážkou nastolení efektivní hospodářské soutěže na velkoobchodním trhu. Kromě toho skutečnost, že se vnitrostátní předpisy v jednotlivých členských státech liší, brání vytvoření dobře fungujícího vnitřního trhu se zemním plynem.

(3) Neefektivní využívání vysokotlakých plynovodů Unie a omezený přístup k nim vedly k vytvoření neoptimálních tržních podmínek. Aby se více rozvinula přeshraniční hospodářská soutěž a integrace trhu pokročila, musí být pro plynárenské přepravní soustavy Unie zaveden transparentnější, efektivnější a nediskriminační systém přidělování omezených přepravních kapacit. Zúčastněné strany vytvoření těchto pravidel jednotně podporují.

(4) K dosažení účinné hospodářské soutěže mezi dodavateli uvnitř Unie a mimo ni je nezbytné, aby mohli pružně využívat stávajících přepravních soustav k přepravě zemního plynu v souladu s cenovými signály. Volný tok zemního plynu v rámci Unie umožní pouze dobře fungující síť propojených přepravních soustav, která zajistí rovné podmínky přístupu pro všechny. To přiláká více dodavatelů, neboť se zvětší likvidita v obchodních uzlech a přispěje k vytvoření mechanismů účinného stanovování cen, a tudíž ke spravedlivým cenám zemního plynu, jež jsou založeny na principu nabídky a poptávky.

(5) Cílem nařízení Komise (EU) č. 984/2013 (2), kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách, bylo dosáhnout nezbytné míry harmonizace v celé Unii. Účinné provádění uvedeného nařízení se dále opíralo o zavedení tarifních systémů, které jsou v souladu s mechanismy přidělování kapacity navrženými v tomto nařízení, aby toto provádění nemělo negativní dopad na výnosy a peněžní toky provozovatelů přepravních soustav.

(6) Toto nařízení má širší působnost než nařízení (EU) č. 984/2013, především pokud jde o pravidla pro nabídku přírůstkové kapacity, a upřesňuje některá ustanovení týkající se definice a nabídky pevné a přerušitelné kapacity a lepšího sladění smluvních podmínek příslušných provozovatelů přepravních soustav pro nabídku koordinované kapacity. Ustanovení tohoto nařízení, která se týkají koordinace údržby a standardního postupu komunikace, by se měla vykládat v kontextu nařízení Komise (EU) 2015/703 (3).

(7) Aby uživatelé soustavy mohli využívat mechanismy přidělování kapacity, jež budou v maximální míře harmonizované na integrovaném trhu, mělo by se toto nařízení použít na nevyňaté kapacity ve větších nových infrastrukturách, kterým byla udělena výjimka z ustanovení článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (4), pokud uplatňování tohoto nařízení tuto výjimku neruší a je-li zohledněna zvláštní povaha propojovacích vedení při koordinaci kapacity.

(8) Tímto nařízením by nemělo být dotčeno uplatňování pravidel hospodářské soutěže Unie a jednotlivých členských států, zejména zákaz uzavírat dohody omezující hospodářskou soutěž (článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie) a zneužívat dominantní postavení (článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie). Zavedené mechanismy přidělování kapacity by měly být navrženy tak, aby zabránily uzavření navazujícího trhu s dodávkami.

(9) V zájmu zajištění maximální možné nabídky pevné kapacity ze strany provozovatelů přepravních soustav by měla být dodržována hierarchie produktů, v jejímž rámci by roční, čtvrtletní a měsíční přerušitelná kapacita měla být nabízena pouze v případě, že pevná kapacita není dispozici.

(10) Pokud se příslušné podmínky platné pro nabídku koordinovaných kapacitních produktů ze strany provozovatelů přepravních soustav na obou stranách propojovacího bodu podstatně liší, může být pro uživatele soustavy hodnota a užitečnost rezervování koordinované kapacity omezená. Pod vedením Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "agentura") a Evropské sítě provozovatelů plynárenských přepravních soustav ("ENTSOG") by proto měl být zahájen proces, v jehož rámci by uvedené podmínky provozovatelů přepravních soustav platné v celé Unii pro koordinované kapacitní produkty měly být posouzeny a v největší možné míře sladěny za účelem vytvoření společného vzoru podmínek.

(11) V zájmu reakce na možnou tržní poptávku po přírůstkové kapacitě je nezbytný zjednodušený a harmonizovaný postup na úrovni Unie pro účely nabídky takové kapacity. Tento postup by měl zahrnovat pravidelná posouzení poptávky následovaná strukturovanou fází návrhu a přidělení na základě efektivní spolupráce mezi provozovateli přepravních soustav a vnitrostátními regulačními orgány napříč hranicemi Unie. Jakékoli investiční rozhodnutí, jež má být přijato v návaznosti na posouzení tržní poptávky po kapacitě, by mělo být předmětem ekonomického testu, jenž určí jeho ekonomickou životaschopnost. Tento ekonomický test by měl následně zajistit, že na sebe uživatelé soustavy poptávající kapacitu vezmou odpovídající rizika spojená se svou poptávkou, aby riziku takových investic nebyli vystaveni zákazníci, kteří jsou závislí na využívání přepravní soustavy.

(12) Aby byla zajištěna nejvyšší míra transparentnosti a nediskriminace, mělo by v kontextu standardních dílčích projektů přidělování kapacity probíhat v podobě standardního procesu přidělování v aukci. V případě velkých a komplexních projektů, které se dotýkají několika členských států, by však provozovatelům přepravních soustav mělo být umožněno použít alternativní mechanismy přidělování. Tyto mechanismy by měly být dostatečně flexibilní, aby umožnily danou investici, pokud na trhu existuje skutečná poptávka, měly by být nicméně sladěny napříč hranicemi. Je-li povolen alternativní mechanismus přidělování, je nutné zabránit uzavření trhu tím, že bude vyžadováno, aby byla pro účely krátkodobých rezervací vyčleněna vyšší kvóta kapacity.

(13) Při zavádění komplexních vstupně-výstupních systémů, zejména pro fyzický tok plynu napříč uvedenými zónami určený pro jiné trhy provozovatelé přepravní soustavy pro produkty pevné kapacity zavedli a vnitrostátní regulační orgány schválily různé smluvní přístupy, jejichž účinek by měl být posouzen v kontextu celé Unie.

(14) Vnitrostátní regulační orgány a provozovatelé přepravní soustavy by měli zohledňovat osvědčené postupy a snahy o harmonizaci procesů v souvislosti s prováděním tohoto nařízení. V souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (5) by agentura a vnitrostátní regulační orgány měly zajistit, aby mechanismy přidělování kapacity byly v příslušných propojovacích bodech v celé Unii zavedeny co nejefektivnějším způsobem.

(15) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 51 směrnice 2009/73/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zavádí kodex sítě, který v plynárenských přepravních soustavách stanoví mechanismy přidělování kapacity pro stávající a přírůstkovou kapacitu. Toto nařízení stanoví, jak spolupracují provozovatelé sousedních přepravních soustav za účelem prodeje kapacity, s ohledem na všeobecná obchodní a technická pravidla, která se mechanismů přidělování kapacity týkají.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na propojovací body. Podle rozhodnutí příslušného vnitrostátního regulačního orgánu se rovněž může vztahovat na vstupní body ze třetích zemí a výstupní body do třetích zemí. Toto nařízení se nevztahuje na výstupní body ke konečným spotřebitelům a do distribučních soustav, vstupní body z terminálů pro "zkapalněný zemní plyn (LNG)" a výrobních zařízení a vstupní body ze skladovacích zařízení a výstupní body do skladovacích zařízení.

2. Standardizované mechanismy přidělování kapacity zřízené v souladu s tímto nařízením zahrnují aukční řízení pro příslušné propojovací body v rámci Unie a pro nabídku a přidělování standardních kapacitních produktů. Je-li nabízena přírůstková kapacita, mohou být rovněž využity alternativní mechanismy přidělování, a to při dodržení podmínek stanovených v čl. 30 odst. 2.

3. Toto nařízení se vztahuje na veškerou technickou a přerušitelnou kapacitu v propojovacích bodech, jakož i na dodatečnou kapacitu ve smyslu bodu 2.2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009, a na přírůstkovou kapacitu. Toto nařízení se nevztahuje na propojovací body mezi členskými státy, pokud jednomu z těchto členských států byla udělena výjimka na základě článku 49 směrnice 2009/73/ES.

4. Je-li uplatňován alternativní mechanismus přidělování kapacity podle článku 30, nepoužijí se na úrovně nabízené kapacity ustanovení čl. 8 odst. 1 až 7, článků 11 až 18, čl. 19 odst. 2 a článku 37, ledaže příslušné vnitrostátní regulační orgány rozhodnou jinak.

5. Při uplatnění implicitních metod přidělování kapacity mohou vnitrostátní regulační orgány rozhodnout, že nepoužijí články 8 až 37.

6. Aby se zabránilo uzavření navazujících trhů s dodávkami, mohou vnitrostátní regulační orgány po konzultaci s uživateli soustavy rozhodnout o přijetí přiměřených opatření k tomu, aby v propojovacích bodech v rámci členského státu předem omezily podávání nabídek na kapacitu jediným uživatelem soustavy.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 715/2009, článku 3 nařízení Komise (EU) 2017/460 (6) a článku 2 směrnice 2009/73/ES. Kromě toho se použijí tyto definice:

1) "přírůstkovou kapacitou" se rozumí možné budoucí zvýšení technické kapacity prostřednictvím tržních postupů nebo případná nová kapacita vytvořená tam, kde v současnosti žádná neexistuje, jež může být nabízena na základě investic do fyzické infrastruktury nebo dlouhodobé optimalizace kapacity a následně přidělena pod podmínkou pozitivního výsledku ekonomického testu v následujících případech:

a) ve stávajících propojovacích bodech;

b) zřízením nového propojovacího bodu nebo bodů;

c) jako fyzická kapacita zpětného toku v propojovacím bodě nebo bodech, jež nebyla dříve nabízena;

2) "propojovacím bodem" se rozumí fyzický nebo virtuální bod spojující sousední vstupně-výstupní systémy nebo spojující vstupně-výstupní systém s propojovacím vedením, pokud jsou tyto body předmětem rezervace ze strany uživatelů soustavy;

3) "alternativním mechanismem přidělování" se rozumí mechanismus přidělování pro úroveň nabízené kapacity nebo přírůstkovou kapacitu, navržený případ od případu provozovateli přepravních soustav a schválený vnitrostátními regulačními orgány s cílem vyhovět podmíněným poptávkám;

4) "standardním kapacitním produktem" se rozumí určitý objem přepravní kapacity v průběhu daného časového období v konkrétním propojovacím bodě;

5) "úrovní nabízené kapacity" se rozumí souhrn dostupné kapacity a příslušné úrovně přírůstkové kapacity nabízených pro každý standardní roční kapacitní produkt v propojovacím bodě;

6) "implicitní metodou přidělování" se rozumí metoda přidělování, kdy je případně prostřednictvím aukce současně přidělena jak přepravní kapacita, tak odpovídající množství plynu;

7) "nabídkovým kolem" se rozumí období, během něhož mohou uživatelé soustavy podávat, pozměňovat a stahovat nabídky;

8) "velkým cenovým krokem" se rozumí pevná nebo pohyblivá částka, která je stanovena pro jednotlivé propojovací body a standardní kapacitní produkty;

9) "projektem k zajištění přírůstkové kapacity" se rozumí projekt na zvýšení technické kapacity ve stávajícím propojovacím bodě nebo na zřízení nového propojovacího bodu na základě přidělení kapacity v předchozím procesu stanovení přírůstkové kapacity;

10) "ekonomickým testem" se rozumí test použitý k posouzení hospodářské životaschopnosti projektů k zajištění přírůstkové kapacity;

11) "procesem stanovení přírůstkové kapacity" se rozumí proces posouzení tržní poptávky po přírůstkové kapacitě, jenž se skládá z nezávazné fáze, v níž uživatelé soustavy vyjadřují a kvantifikují svou poptávku po přírůstkové kapacitě, a ze závazné fáze, v níž jeden nebo více provozovatelů přepravní soustavy žádají uživatele soustavy o závazný příslib rezervace kapacity;

12) "koordinovanou kapacitou" se rozumí standardní kapacitní produkt nabízený na pevné bázi, který sestává z odpovídající vstupní a výstupní kapacity na obou stranách každého propojovacího bodu;

13) "propojovací dohodou" se rozumí dohoda uzavřená provozovateli sousedních přepravních soustav, jejichž soustavy jsou propojeny v konkrétním propojovacím bodě, v níž jsou uvedeny podmínky, provozní postupy a ustanovení, pokud jde o dodávku plynu do propojovacího bodu a/nebo odběru plynu z propojovacího bodu, s cílem usnadnit efektivní interoperabilitu propojených přepravních soustav, jak je uvedeno v kapitole II nařízení (EU) 2015/703;

14) "konkurenčními kapacitami" se rozumí kapacity, na něž nelze přidělit dostupnou kapacitu v jednom bodě soustavy, aniž by byla zcela nebo částečně snížena dostupná kapacita v jiném bodě soustavy;

15) "aukčním kalendářem" se rozumí tabulka s informacemi o konkrétních aukcích, kterou zveřejňuje síť ENTSOG do ledna každého kalendářního roku k aukcím konaným v období od března do února následujícího kalendářního roku a která obsahuje časový plán všech aukcí, včetně data jejich zahájení a identifikace standardních kapacitních produktů, na které se vztahují;

16) "plynárenským dnem" se rozumí doba od 5:00 do 5:00 UTC následujícího dne v období zimního času a od 4:00 do 4:00 UTC následujícího dne v období letního času, pokud je zaveden;

17) "vnitrodenní kapacitou" se rozumí kapacita, která je s ohledem na daný den nabízena a přidělena po ukončení aukcí kapacity v režimu na následující den;

18) "anglickou aukcí" se rozumí aukce, ve které uživatel soustavy zadá požadovaná množství k definovaným cenovým krokům, které se oznamují postupně;

19) "aukcí s jednotnou cenou" se rozumí aukce, v níž uživatel soustavy nabídne v jediném nabídkovém kole cenu a množství a všichni uživatelé soustavy, kteří získají kapacitu, zaplatí cenu nejnižší vítězné nabídky;

20) "vyvolávací cenou" se rozumí přípustná minimální cena v aukci;

21) "malým cenovým krokem" se rozumí pevná nebo pohyblivá částka, která je stanovena pro jednotlivé propojovací body a standardní kapacitní produkty a která je nižší než velký cenový krok;

22) "prvním případem neúplného prodeje kapacity" se rozumí událost, kdy celková poptávka všech uživatelů soustavy je menší než kapacita nabízená na konci druhého nabídkového kola nebo následujícího nabídkového kola;

23) "virtuálním propojovacím bodem" se rozumí dva nebo více propojovacích bodů, které spojují dva stejné sousední vstupně-výstupní systémy sloučené za účelem poskytování jediné kapacitní služby;

24) "f-faktorem" se rozumí podíl současné hodnoty odhadovaného zvýšení přípustných nebo cílových výnosů provozovatele přepravní soustavy spojeného s přírůstkovou kapacitou zahrnutou do příslušné úrovně nabízené kapacity podle čl. 22 odst. 1 písm. b), jenž má být pokryt současnou hodnotou závazných příslibů uživatelů soustavy k rezervaci kapacity vypočítanou podle čl. 22 odst. 1 písm. a);

25) "nadnominací" se rozumí oprávnění uživatelů soustavy, kteří splňují minimální požadavky pro podávání nominací, požádat o přerušitelnou kapacitu kdykoli v průběhu dne podáním nominace, která zvyšuje celkovou hodnotu jejich nominací na úroveň převyšující jejich smluvní kapacitu.

KAPITOLA II
ZÁSADY SPOLUPRÁCE

Článek 4

Koordinace údržby

Má-li údržba plynovodu nebo části přepravní soustavy dopad na objem přepravní kapacity, kterou lze nabídnout v propojovacích bodech, provozovatel (provozovatelé) přepravní soustavy musí plně spolupracovat s provozovatelem (provozovateli) sousední přepravní soustavy (soustav) na příslušných plánech údržby s cílem minimalizovat dopad na potenciální průtok plynu a kapacitu plynu v daném propojovacím bodě.

Článek 5

Standardní postup komunikace

1. Provozovatelé přepravní soustavy koordinují zavedení standardních postupů komunikace, koordinovaných informačních systémů a kompatibilních nástrojů elektronické komunikace online, např. formáty a protokoly pro výměnu sdílených údajů, a sjednávají zásady zpracování těchto údajů.

2. Standardní postupy komunikace zahrnují zejména ty, které se týkají přístupu uživatelů soustavy k systému aukcí provozovatelů přepravních soustav nebo příslušné rezervační platformě a k přehledu poskytnutých informací o aukcích. Časový plán a obsah vyměňovaných údajů jsou v souladu s ustanoveními kapitoly III.

3. Standardní postupy komunikace přijaté provozovateli přepravních soustav zahrnují prováděcí plán a dobu platnosti, které jsou v souladu s vytvořením rezervační platformy či platforem podle článku 37. Provozovatelé přepravní soustavy zajistí důvěrnost obchodně citlivých informací.

Článek 6

Výpočet a maximalizace kapacity

1. Uživatelům soustavy se s přihlédnutím k integritě soustavy, bezpečnosti a účinnému provozu soustavy zpřístupňuje maximální technická kapacita.

a) S cílem maximalizovat nabídku koordinované kapacity optimalizací technické kapacity přijmou provozovatelé přepravní soustavy v propojovacích bodech následující opatření, přičemž upřednostní propojovací body, ve kterých dojde ke smluvnímu překročení kapacity podle bodu 2.2.3 odst. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009: provozovatelé přepravní soustavy zavedou a uplatní společnou metodu, která stanoví konkrétní opatření, jež příslušní provozovatelé přepravní soustavy musí přijmout, aby se požadované optimalizace dosáhlo:

1) společná metoda zahrnuje hloubkovou analýzu technických kapacit, včetně nedostatků v těchto kapacitách, na obou stranách propojovacího bodu, jakož i konkrétní opatření a podrobný harmonogram – zahrnující možné důsledky a uvádějící regulační povolení nutná k pokrytí nákladů a přizpůsobení regulačního režimu –, jež jsou k maximalizaci nabídky koordinované kapacity nezbytné. Tato specifická opatření nemají nepříznivý dopad na nabídku kapacity v jiných významných bodech dotčených soustav a bodech do distribučních soustav, které mají význam pro zabezpečení dodávek ke koncovým zákazníkům, např. v bodech do skladovacích zařízení, terminálů pro LNG a k chráněným zákazníkům definovaným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 (7);

2) metodika výpočtu a pravidla pro zpřístupňování kapacity přijaté provozovateli přepravní soustavy zohlední specifické situace, kdy konkurenční kapacity napříč soustavami zahrnují propojovací body a výstupní body do skladovacích zařízení;

3) Tato hloubková analýza zohlední předpoklady uvedené v desetiletém plánu rozvoje sítě pro celou Unii podle článku 8 nařízení (ES) č. 715/2009, národní investiční plány, příslušné povinnosti v rámci platných vnitrostátních právních předpisů a všechny příslušné smluvní závazky;

4) příslušní provozovatelé přepravní soustavy uplatňují k přepočtu technické kapacity dynamický přístup, případně ve spojení s dynamickým výpočtem uplatňovaným v souvislosti s dodatečnou kapacitou na základě bodu 2.2.2 odst. 2 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009, přičemž společně určí vhodnou četnost výpočtu u každého propojovacího bodu a zohlední jeho zvláštní rysy;

5) provozovatelé sousedních přepravních soustav v rámci společné metody konzultují další provozovatele přepravní soustavy, kteří jsou propojovacím bodem konkrétně dotčeni;

6) při přepočtu technické kapacity provozovatelé přepravní soustavy zohledňují informace o předpokládaných budoucích tocích, které jim případně poskytnou uživatelé soustavy;

b) provozovatelé přepravní soustavy společně posoudí a případně upraví alespoň tyto parametry:

1) závazné hodnoty tlaku;

2) všechny významné scénáře nabídky a poptávky, včetně podrobných údajů o referenčních klimatických podmínkách a konfiguracích soustavy souvisejících s extrémními scénáři;

3) výhřevnost.

2. Vzniknou-li provozovatelům přepravní soustavy v souvislosti s optimalizací technické kapacity nějaké náklady, zejména takové, které provozovatele přepravních soustav na obou stranách propojovacího bodu postihnou nerovnoměrně, mají provozovatelé přepravní soustavy možnost získat tyto účinně vynaložené náklady zpět prostřednictvím regulačního rámce vytvořeného příslušnými regulačními orgány v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 715/2009 a článkem 42 směrnice 2009/73/ES. Použije se čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 713/2009.

3. Uplatněnou metodu výpočtu a společný přístup vnitrostátní regulační orgány případně konzultují s uživateli soustavy.

4. Změny v objemu koordinované kapacity nabízené v propojovacích bodech, k nimž dojde uplatněním postupu podle odstavce 1, se zahrnou do zprávy agentury zveřejňované podle bodu 2.2.1 odst. 2 přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009.

Článek 7

Výměna informací mezi provozovateli sousedních přepravních soustav

1. Provozovatelé sousedních přepravních soustav si pravidelně vyměňují informace o nominaci, renominaci, sesouhlasení a potvrzování v příslušných propojovacích bodech.

2. Provozovatelé sousedních přepravních soustav si vyměňují informace o údržbě svých jednotlivých přepravních soustav s cílem podílet se na procesu rozhodování o technickém využití propojovacích bodů. Postupy pro výměnu informací mezi provozovateli přepravních soustav tito provozovatelé začlení do své příslušné propojovací dohody.

KAPITOLA III
PŘIDĚLOVÁNÍ PEVNÝCH KAPACITNÍCH PRODUKTŮ

Článek 8

Metodika přidělování

1. Pro přidělování kapacity v propojovacích bodech se používají aukce, s výjimkou případů, kdy se používá alternativní mechanismus přidělování podle článku 30.

2. Ve všech propojovacích bodech se použije stejný způsob pořádání aukcí. Příslušné aukční procesy se pro všechny dotčené propojovací body zahajují současně. V jednotlivých aukčních procesech týkajících se jediného standardního kapacitního produktu je kapacita přidělována nezávisle na všech ostatních aukčních procesech s výjimkou případů, kdy je nabízena přírůstková kapacita nebo kdy je na základě dohody přímo zúčastněných provozovatelů přepravních soustav a se souhlasem příslušných vnitrostátních regulačních orgánů přidělována kapacita konkurenční. Vnitrostátní regulační orgán jakéhokoli sousedního a dotčeného členského státu může uvést postoj, jenž musí být příslušným vnitrostátním regulačním orgánem zohledněn. Je-li nabízena přírůstková kapacita, nezávislé přidělování se nevztahuje na současně probíhající aukční procesy pro příslušné úrovně nabízené kapacity, jelikož ty jsou na sobě navzájem závislé, protože může být přidělena pouze jedna úroveň nabízené kapacity.

3. Standardní kapacitní produkty jsou řazeny v logickém pořadí: nejdříve jsou nabízeny roční kapacitní produkty a po nich následují kapacitní produkty s bezprostředně kratší dobou platnosti ve stejném období. Touto zásadou se řídí časový plán aukcí stanovených v článcích 11 až 15.

4. Pravidla týkající se standardních kapacitních produktů stanovených v článku 9 a aukcí stanovených v článcích 11 až 15 se vztahují na koordinovanou i nekoordinovanou kapacitu v propojovacím bodě.

5. Dostupnost příslušných standardních kapacitních produktů v rámci dané aukce se sděluje v souladu s články 11 až 15 a podle aukčního kalendáře.

6. Vyčlení se objem odpovídající alespoň 20 % stávající technické kapacity v každém propojovacím bodě a nabízí se v souladu s odstavcem 7. Je-li dostupná kapacita nižší než podíl technické kapacity, jež má být vyčleněna, vyčlení se celá dostupná kapacita. Tato kapacita se nabízí v souladu s odst. 7 písm. b), zatímco zbývající vyčleněná kapacita se nabízí v souladu s odst. 7 písm. a).

7. Kapacita vyčleněná v souladu s odstavcem 6 se nabízí za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) objem odpovídající alespoň 10 % stávající technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve při každoroční aukci roční kapacity stanovené v článku 11, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během pátého plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného plynárenského roku, a

b) další objem odpovídající alespoň 10 % stávající technické kapacity v každém propojovacím bodě je nabídnut nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v článku 12, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného plynárenského roku.

8. V případě přírůstkové kapacity se vyčlení objem odpovídající alespoň 10 % přírůstkové technické kapacity v dotčeném propojovacím bodě, který je nabídnut nejdříve při každoroční aukci čtvrtletní kapacity stanovené v článku 12, jež se koná v souladu s aukčním kalendářem během plynárenského roku předcházejícího začátku příslušného plynárenského roku.

9. Přesný podíl kapacity, jež má být vyčleněna podle odstavců 6 a 8, podléhá v každém propojovacím bodě konzultaci se zúčastněnými stranami, dohodě mezi provozovateli přepravních soustav a schválení vnitrostátních regulačních orgánů. Vnitrostátní regulační orgány zejména zváží vyčlenění větších podílů kapacity s kratší dobou platnosti rezervace, aby zabránily uzavření navazujícího trhu s dodávkami.

10. Kapacita vytvořená prostřednictvím jiných než tržních postupů, pro niž bylo konečné investiční rozhodnutí přijato bez předchozích závazků uživatelů soustavy, se nabízí a přiděluje jako dostupné standardní kapacitní produkty v souladu s tímto nařízením.

Článek 9

Standardní kapacitní produkty

1. Provozovatelé přepravní soustavy nabízejí standardní roční, čtvrtletní, měsíční, denní a vnitrodenní kapacitní produkty.

2. Standardní roční kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny plynárenské dny v konkrétním plynárenském roce (který začíná 1. října).

3. Standardní čtvrtletní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny plynárenské dny v konkrétním čtvrtletí (které začíná 1. října, 1. ledna, 1. dubna nebo 1. července).

4. Standardní měsíční kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na všechny plynárenské dny v konkrétním kalendářním měsíci (který začíná 1. dne každého měsíce).

5. Standardní denní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na jeden plynárenský den.

6. Standardní vnitrodenní kapacitní produkty představují kapacitu, o niž může v daném objemu požádat uživatel soustavy na dobu od určitého okamžiku v rámci plynárenského dne do konce téhož plynárenského dne.

Článek 10

Použitá jednotka kapacity

Nabízená kapacita se vyjadřuje v jednotkách energie za jednotku času. Použijí se tyto jednotky: kWh/h nebo kWh/den. V případě kWh/den se v rámci plynárenského dne předpokládá paušální průtok.

Článek 11

Každoroční aukce roční kapacity

1. Aukce roční kapacity se konají jednou ročně.

2. Prostřednictvím každoroční aukce roční kapacity se draží kapacita pro jednotlivé standardní roční kapacitní produkty algoritmem anglické aukce v souladu s článkem 17.

3. Aukční proces nabízí u stávající kapacity kapacitu nejméně na pět příštích plynárenských let a nejvýše na příštích 15 plynárenských let. V případě nabídky přírůstkové kapacity může být úroveň nabízené kapacity nabízena v aukcích roční kapacity po dobu nejvýše 15 let od zahájení provozu.

4. Od roku 2018 platí, že není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, jsou každoroční aukce roční kapacity zahájeny první pondělí měsíce července každého roku.

5. V průběhu každoroční aukce roční kapacity mohou uživatelé soustavy žádat o standardní kapacitní produkty tak, že se zúčastní jedné nebo několika souběžných aukcí v souvislosti s jednotlivými propojovacími body.

6. Kapacita nabízená během každoroční aukce roční kapacity se rovná:

A – B – C + D + E – F

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

B je v případě každoročních aukcí roční kapacity nabízejících kapacitu na příštích pět let objem technické kapacity (A) vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 7; v případě každoročních aukcí roční kapacity nabízejících kapacitu na dobu delší než prvních pět let jde o objem technické kapacity (A) vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 7;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro daný rok, je-li k dispozici.

E je přírůstková kapacita pro daný rok zahrnutá do příslušné úrovně nabízené kapacity, je-li k dispozici;

F je objem přírůstkové kapacity (E), je-li k dispozici, vyčleněné v souladu s čl. 8 odst. 8 a 9.

7. Nabízenou kapacitou může být buď koordinovaná kapacita, nebo nekoordinovaná kapacita v souladu s článkem 19. To platí i pro všechny ostatní aukce, stanovené v článcích 12 až 15.

8. Nejméně jeden měsíc před zahájením aukce provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy pro účely nadcházející každoroční aukce roční kapacity oznámí objem pevné kapacity, který bude na jednotlivé roky nabídnut.

9. Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimního času) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letního času) ve všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2.

10. Výsledky aukce se poskytují, jakmile je to možné, nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

V případě přírůstkové kapacity se závazné přísliby uživatelů soustavy k rezervaci kapacity, včetně toho, zda jsou splněny podmínky pro opakovanou aukci podle čl. 29 odst. 3, poskytují nejpozději následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili. Výsledky ekonomických testů se poskytují nejpozději dva obchodní dny po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

11. Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 12

Každoroční aukce čtvrtletní kapacity

1. Během každého plynárenského roku se konají čtyři každoroční aukce čtvrtletní kapacity.

2. Prostřednictvím každoročních aukcí čtvrtletní kapacity se draží kapacita pro jednotlivé standardní čtvrtletní kapacitní produkty algoritmem anglické aukce v souladu s článkem 17.

3. Kapacita pro jednotlivá čtvrtletí nadcházejícího plynárenského roku se draží prostřednictvím souběžných aukcí za každé čtvrtletí a v souvislosti s jednotlivými propojovacími body takto:

a) v první každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro první (říjen–prosinec) až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí;

b) ve druhé každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro druhé (leden–březen) až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí;

c) ve třetí každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro třetí (duben–červen) až čtvrté (červenec–září) čtvrtletí;

d) ve čtvrté každoroční aukci čtvrtletní kapacity pro poslední čtvrtletí (červenec–září).

V rámci každé každoroční aukce čtvrtletní kapacity se uživatelé soustavy mohou účastnit všech souběžných aukcí.

4. Není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, začínají v každém plynárenském roce každoroční aukce čtvrtletní kapacity v následujících dnech:

a) první každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce srpna;

b) druhé každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce listopadu;

c) třetí každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce února;

d) čtvrté každoroční aukce čtvrtletní kapacity začínají první pondělí měsíce května.

5. Kapacita nabízená ve všech každoročních aukcích čtvrtletní kapacity se rovná:

A – C + D

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro dané čtvrtletí, je-li k dispozici.

6. Dva týdny před zahájením aukcí oznámí provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy pro účely nadcházející každoroční aukce čtvrtletní kapacity objem kapacity, který bude na jednotlivá čtvrtletí nabídnut.

7. Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimní čas) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letní čas) ve všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2.

8. Výsledky aukce se veřejně oznamují, jakmile je to možné, nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

9. Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 13

Klouzavé aukce měsíční kapacity

1. Klouzavá aukce měsíční kapacity se koná jednou měsíčně.

2. Prostřednictvím klouzavé aukce měsíční kapacity se draží kapacita pro jednotlivé standardní měsíční kapacitní produkty algoritmem anglické aukce v souladu s článkem 17. Standardní měsíční kapacitní produkt se draží každý měsíc na následující kalendářní měsíc.

3. Během klouzavé aukce měsíční kapacity mohou uživatelé soustavy žádat o jeden standardní měsíční kapacitní produkt.

4. Není-li v aukčním kalendáři uvedeno jinak, jsou klouzavé aukce měsíční kapacity pro získání následujícího standardního měsíčního kapacitního produktu zahájeny třetí pondělí každého měsíce.

5. Kapacita nabízená v klouzavé aukci měsíční kapacity se každý měsíc rovná:

A – C + D

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro daný měsíc, je-li k dispozici.

6. Jeden týden před zahájením aukce oznámí provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy objem kapacity, který bude pro účely nadcházející klouzavé aukce měsíční kapacity nabídnut.

7. Nabídková kola každé aukce probíhají od 8:00 UTC do 17:00 UTC (zimního času) nebo od 7:00 UTC do 16:00 UTC (letního času) ve všechny příslušné plynárenské dny. Nabídková kola se v rámci každého plynárenského dne zahajují a ukončují tak, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2.

8. Výsledky aukce se veřejně oznamují, jakmile je to možné, nejpozději však následující obchodní den po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

9. Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 14

Klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den

1. Klouzavá aukce kapacity v režimu na následující den se koná jednou denně.

2. Každý den se prostřednictvím klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den draží standardní kapacitní produkt na následující den.

3. Kapacita pro jednotlivé standardní denní kapacitní produkty se prostřednictvím klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den draží algoritmem aukce s jednotnou cenou v souladu s článkem 18. Standardní denní kapacitní produkt se draží každý den na následující den.

4. Během klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den mohou uživatelé soustavy žádat o kapacitu pro jeden standardní denní kapacitní produkt.

5. Nabídkové kolo se zahajuje každý den v 15:30 UTC (zimního času) nebo ve 14:30 UTC (letního času).

6. Nabídka kapacity pro standardní denní kapacitní produkt pro účely klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den probíhá takto: předložení, stažení nebo změna od 15:30 UTC do 16:00 UTC (zimního času) nebo od 14:30 UTC do 15:00 UTC (letního času).

7. Kapacita nabízená v klouzavé aukci kapacity v režimu na následující den se každý den rovná:

A – C + D

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita pro daný den, je-li k dispozici.

8. V okamžiku zahájení nabídkového kola oznámí provozovatelé přepravní soustavy uživatelům soustavy objem kapacity, který bude pro účely nadcházející klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den nabídnut.

9. Výsledky aukce se veřejně oznamují nejpozději 30 minut po ukončení nabídkového kola současně všem jednotlivým uživatelům soustavy, kteří se příslušné aukce zúčastnili.

10. Pro potřeby trhu se zveřejňují souhrnné informace o výsledcích aukce.

Článek 15

Aukce vnitrodenní kapacity

1. Existuje-li dostupná kapacita, koná se každou hodinu během plynárenského dne aukce vnitrodenní kapacity algoritmem aukce s jednotnou cenou v souladu s článkem 18.

2. První nabídkové kolo se zahajuje v celou hodinu následující po zveřejnění výsledků poslední aukce kapacity v režimu na následující den (včetně přerušitelné kapacity, pokud byla nabídnuta) v souladu s článkem 14. První nabídkové kolo končí v 1:30 UTC (zimního času) nebo v 00:30 UTC (letního času) před začátkem plynárenského dne. Přidělení úspěšných nabídek nabývá účinku od 5:00 UTC (zimního času) nebo od 4:00 UTC (letního času) příslušného plynárenského dne.

3. Poslední nabídkové kolo končí v 00:30 (zimního času) nebo ve 23:30 UTC (letního času) příslušného plynárenského dne.

4. Uživatelé soustavy jsou oprávněni podávat, stahovat nebo měnit nabídky od zahájení jednotlivých nabídkových kol až do jejich ukončení.

5. Každou hodinu příslušného plynárenského dne se jako vnitrodenní kapacita draží kapacita použitelná od příslušné hodiny + 4.

6. Jednotlivá nabídková kola se zahajují na začátku každé hodiny příslušného plynárenského dne.

7. Každé nabídkové kolo trvá od svého zahájení 30 minut.

8. Kapacita nabízená v aukci vnitrodenní kapacity se každou hodinu rovná:

A – C + D

kde:

A je technická kapacita provozovatele přepravní soustavy pro každý ze standardních kapacitních produktů;

C je již dříve prodaná technická kapacita upravená o kapacitu, která je nabízena znovu v souladu s platnými postupy pro řízení překročení kapacity;

D je dodatečná kapacita, je-li k dispozici.

9. Provozovatelé přepravní soustavy zveřejňují dostupný objem vnitrodenní pevné kapacity, již nabízejí, po ukončení poslední aukce v režimu na následující den a v souladu s čl. 32 odst. 9.

10. Provozovatelé přepravní soustavy umožní uživatelům soustavy, kteří podávají nabídky v aukcích kapacity v režimu na následující den, automatické zadání platných neúspěšných nabídek do následující aukce vnitrodenní kapacity.

11. Kapacita se přidělí do 30 minut po ukončení nabídkového kola za předpokladu, že nabídky byly přijaty a provozovatel přepravní soustavy přistoupí k procesu přidělování.

12. Výsledky aukce se oznamují současně všem jednotlivým uživatelům soustavy.

13. Souhrnné informace o výsledcích aukce se zveřejňují alespoň na konci každého dne.

Článek 16

Aukční algoritmy

1. Pokud je při aukci nabízeno několik standardních kapacitních produktů, použije se pro přidělení jednotlivých standardních kapacitních produktů příslušný algoritmus přidělení. Nabídky na různé standardní kapacitní produkty se při uplatnění aukčního algoritmu posuzují nezávisle na sobě.

2. Pro každoroční aukce roční kapacity, každoroční aukce čtvrtletní kapacity a klouzavé aukce měsíční kapacity se použije algoritmus anglické aukce s několika nabídkovými koly v souladu s článkem 17.

3. Pro klouzavé aukce kapacity v režimu na následující den a aukce vnitrodenní kapacity se použije algoritmus aukce s jednotnou cenou s jedním nabídkovým kolem v souladu s článkem 18.

Článek 17

Algoritmus anglické aukce

1. Anglické aukce umožňují uživatelům soustavy podávat nabídky na objem za postupně navyšované ceny oznamované v navazujících nabídkových kolech, přičemž se začíná na vyvolávací ceně P0.

2. První nabídkové kolo, v němž je cena rovna vyvolávací ceně P0, trvá tři hodiny. Navazující nabídková kola trvají vždy jednu hodinu. Mezi jednotlivými nabídkovými koly jsou jednohodinové intervaly.

3. V nabídce jsou uvedeny tyto informace:

a) totožnost žádajícího uživatele soustavy;

b) dotčený propojovací bod a směr toku;

c) standardní kapacitní produkt, pro který se o kapacitu žádá;

d) za každý cenový krok objem kapacity pro příslušný standardní kapacitní produkt, o který se žádá;

e) je-li nabízena přírůstková kapacita, příslušná úroveň nabízené kapacity.

4. Nabídka se považuje za platnou, pokud je předložena uživatelem soustavy a je v souladu se všemi ustanoveními tohoto článku.

5. Aby se uživatelé soustavy mohli aukce zúčastnit, jsou povinni podat nabídku na objem v prvním nabídkovém kole.

6. Provozovatelé přepravní soustavy poskytnou uživatelům soustavy možnost zadávat nabídky automaticky v jakémkoli cenovém kroku.

7. Po ukončení příslušného nabídkového kola není možné platné nabídky měnit, stahovat ani jinak upravovat. Ze všech platných nabídek se stávají závazné přísliby uživatele soustavy k rezervování kapacity v objemu požadovaném za oznámenou cenu, pokud zúčtovací cena aukce odpovídá ceně oznámené v příslušném nabídkovém kole.

8. Objem nabídky v libovolném nabídkovém kole připadající na uživatele soustavy je roven kapacitě nabízené v konkrétní aukci nebo je menší než tato kapacita. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy za určitou cenu je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal v předchozím kole, nebo je menší než tento objem s výjimkou případů, kdy se použije odstavec 16.

9. V průběhu nabídkového kola lze nabídky bez omezení zadávat, měnit a stahovat za předpokladu, že všechny nabídky jsou v souladu s odstavcem 8. Platné nabídky zůstávají platné, dokud nejsou změněny nebo staženy.

10. Pro každý propojovací bod a standardní kapacitní produkt se stanoví a před příslušnou aukcí se zveřejní velký cenový krok a malý cenový krok. Malý cenový krok se stanoví tak, aby zvýšení o počet malých cenových kroků vyjádřený celým číslem bylo rovno zvýšení o velký cenový krok.

11. Velký cenový krok je určen tak, aby byla v co nejpřiměřenější míře minimalizována délka aukčního procesu. Malý cenový krok je určen tak, aby bylo v co nejpřiměřenější míře minimalizováno množství neprodané kapacity v případě, že je aukce ukončena za vyšší cenu, než je cena vyvolávací.

12. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy menší než kapacita nabízená na konci prvního nabídkového kola nebo je-li této kapacitě rovna, je aukce ukončena.

13. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy větší než kapacita nabízená na konci prvního nabídkového kola nebo nabídkového kola následujícího, zahájí se další nabídkové kolo s cenou rovnou ceně z předchozího nabídkového kola navýšené o velký cenový krok.

14. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy rovna kapacitě nabízené na konci druhého nabídkového kola nebo nabídkového kola následujícího, je aukce ukončena.

15. Dojde-li k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, cena se sníží a zahájí se další nabídkové kolo. V tomto dalším nabídkovém kole je cena rovna ceně použité v nabídkovém kole, jež prvnímu případu neúplného prodeje kapacity předcházelo, navýšené o malý cenový krok. Následně se konají další nabídková kola, v nichž je cena navyšována vždy o malý cenový krok, dokud celková poptávka všech uživatelů soustavy není nižší než nabízená kapacita nebo není této kapacitě rovna; v takovém okamžiku je aukce ukončena.

16. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy ve všech nabídkových kolech, v nichž se uplatňují malé cenové kroky, je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal v nabídkovém kole, jež předcházelo prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, nebo je nižší než tento objem. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy za konkrétní malý cenový krok je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal v předchozím nabídkovém kole malých cenových kroků, nebo je menší než tento objem. Objem nabídky připadající na uživatele soustavy ve všech nabídkových kolech, v nichž se uplatňují malé cenové kroky, je roven objemu nabídky, kterou tento uživatel soustavy podal během nabídkového kola, v němž k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity došlo, nebo je větší než tento objem.

17. Je-li celková poptávka všech uživatelů soustavy větší než kapacita nabízená v nabídkovém kole s cenou rovnající se ceně, která vedla k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, snížené o malý cenový krok, je aukce ukončena. Zúčtovací cenou je cena, která vedla k prvnímu případu neúplného prodeje kapacity, a úspěšnými nabídkami jsou nabídky předložené během původního nabídkového kola, v němž první případ neúplného prodeje kapacity nastal.

18. Po každém nabídkovém kole se v souhrnné podobě co nejdříve zveřejní poptávka všech uživatelů soustavy v konkrétní aukci.

19. Cena oznámená pro poslední nabídkové kolo, v němž je aukce ukončena, se považuje za zúčtovací cenu příslušné aukce s výjimkou případů, kdy se použije odstavec 17.

20. Všem uživatelům soustavy, kteří za zúčtovací cenu podali platnou nabídku na objem, se za zúčtovací cenu přidělí kapacita podle jejich nabídky na objem. Je-li nabízena přírůstková kapacita, je přidělení přírůstkové kapacity podmíněno výsledkem ekonomického testu podle článku 22. Zúčtovací cenu příslušné aukce, která může být v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2017/460 pevnou nebo pohyblivou použitelnou cenou, a jakékoli další poplatky použitelné v době, kdy lze přidělenou kapacitu využívat, hradí uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná.

21. Po ukončení každé aukce se zveřejní konečný výsledek aukce včetně informací o celkových přidělených kapacitách a zúčtovací ceně. Uživatelé soustavy, jejichž nabídka byla úspěšná, jsou informováni o objemu kapacity, která jim byla přidělena; individuální informace se sdělují pouze zúčastněným stranám. Je-li přidělována přírůstková kapacita, tento odstavec se použije pouze na výsledky aukce úroveň nabízené kapacity nabízející největší objem kapacity, která vyplynula z pozitivního ekonomického testu podle čl. 22 odst. 3.

22. Pokud anglická aukce neskončí do plánovaného zahájení (podle aukčního kalendáře) příští aukce kapacity na stejné období, je první aukce ukončena a žádná kapacita se nepřidělí. Tato kapacita je nabídnuta v následující příslušné aukci.

Článek 18

Algoritmus aukce s jednotnou cenou

1. Při aukci s jednotnou cenou je uspořádáno jediné nabídkové kolo, v němž uživatel soustavy nabízí cenu a množství.

2. Během nabídkového kola příslušné aukce mohou uživatelé soustavy předložit až deset nabídek. Jednotlivé nabídky se zpracovávají nezávisle na ostatních. Po ukončení nabídkového kola nelze zbývající nabídky změnit ani stáhnout.

3. V nabídce jsou uvedeny tyto informace:

a) totožnost žádajícího uživatele soustavy;

b) dotčený propojovací bod a směr toku;

c) standardní kapacitní produkt, pro který

Nahrávám...
Nahrávám...