dnes je 27.5.2024

Input:

1099/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o energetické statistice, k 20. 2. 2022

20.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2008.1099
1099/2008, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o energetické statistice, k 20. 2. 2022

Úřední věstník Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 1099/2008.

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 304 14.11.2008, s. 1)

Úřední věstník
  No page date
►M1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013,   L 115 39 25.4.2013
 M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 147/2013 ze dne 13. února 2013,   L 50 1 22.2.2013
 M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 431/2014 ze dne 24. dubna 2014,   L 131 1 1.5.2014
 M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2010 ze dne 9. listopadu 2017,   L 292 3 10.11.2017
►M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2146 ze dne 26. listopadu 2019,   L 325 43 16.12.2019
►M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/132 ze dne 28. ledna 2022,   L 20 208 31.1.2022

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1099/2008

ze dne 22. října 2008

o energetické statistice

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět a rozsah

1. Toto nařízení stanoví společný rámec pro vypracovávání, předávání, hodnocení a rozšiřování srovnatelných energetických statistik ve Společenství.

2. Toto nařízení se vztahuje na statistické údaje o energetických produktech a jejich agregáty ve Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "statistikou Společenství" statistika Společenství ve smyslu čl. 2 první odrážky nařízení (ES) č. 322/97;

b) "vypracováváním statistik" vypracovávání statistik ve smyslu čl. 2 druhé odrážky nařízení (ES) č. 322/97;

c) "Komisí (Eurostatem)" orgán Společenství ve smyslu čl. 2 čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 322/97;

d) "energetickými produkty" paliva, teplo, obnovitelné zdroje energie, elektřina nebo jakákoliv jiná forma energie;

e) "agregáty" na vnitrostátní úrovni agregované údaje o zpracování nebo použití energetických produktů, totiž o výrobě, obchodu, zásobách, transformaci, spotřebě a strukturálních charakteristikách energetického systému, jako například instalovaného výkonu pro výrobu elektrické energie nebo produkční kapacity pro ropné produkty;

f) "kvalitou údajů" se rozumí tyto aspekty statistické kvality: relevance, přesnost, včasnost a dochvilnost, dostupnost a srozumitelnost, srovnatelnost, soudržnost a úplnost.

Článek 3

Zdroje údajů

1. Členské státy, při současném uplatňování zásady minimálního zatížení respondentů a zásady zjednodušení správních postupů, shromažďují údaje o energetických produktech a jejich agregátech ve Společenství z následujících zdrojů:

a) specifická statistická zjišťování zaměřená na producenty primární a transformované energie a obchodníky s touto energií, distributory a přepravce, dovozce a vývozce energetických produktů;

b) jiná statistická zjišťování zaměřená na koncové uživatele energie v odvětvích zpracovatelského průmyslu, dopravy a jiných odvětvích včetně domácností;

c) jiné postupy statistického odhadování nebo jiné zdroje, včetně správních zdrojů, jako jsou např. regulátoři trhů s elektrickou energií a zemním plynem.

2. Členské státy stanoví podrobná pravidla týkající se vykazování údajů potřebných pro národní statistiky uvedené v článku 4 ze strany podniků a jiných zdrojů.

3. Seznam zdrojů údajů může být změněn regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.

Článek 4

Agregáty, energetické produkty a četnost předávání národních statistik

1. Národní statistiky, které mají být poskytnuty, se sestavují tak, jak je stanoveno v přílohách. Předávají se v následujících intervalech:

a) ročně, pokud jde o energetickou statistiku v příloze B;

b) měsíčně, pokud jde o energetickou statistiku v příloze C;

c) měsíčně (statistika předávaná v krátké lhůtě), pokud jde o energetické statistiky v příloze D.

2. Příslušné vysvětlivky k použitým technickým pojmům nebo definice použitých technických pojmů jsou uvedeny v jednotlivých přílohách a rovněž v příloze A (Vysvětlivky k terminologii).

3. Předávané údaje a příslušné vysvětlivky nebo definice mohou být změněny regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.

Článek 5

Předávání a rozšiřování statistik

1. Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) národní statistiky uvedené v článku 4.

2. Opatření týkající se předávání těchto statistik, včetně příslušných lhůt a výjimek, jsou stanovena v přílohách.

3. Opatření týkající se předávání národních statistik mohou být změněna regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.

4. Na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu může Komise udělit dodatečné výjimky postupem podle čl. 11 odst. 3 u těch částí národních statistik, jejichž sběr by vedl k nadměrnému zatížení respondentů.

5. Komise (Eurostat) rozšíří roční energetické statistiky nejpozději do 31. ledna druhého roku následujícího po vykazovaném období.

Článek 6

Hodnocení kvality a zprávy

1. Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.

2. Členské státy vynaloží veškeré přiměřené úsilí k zajištění souladu mezi energetickými údaji oznámenými v souladu s přílohou B a údaji oznámenými podle rozhodnutí Komise 2005/166/ES ze dne 10. února 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu ( 1 ).

3. Pro účely tohoto nařízení se na údaje, které mají být předávány, uplatňují tato kritéria hodnocení kvality:

a) "relevance" označuje míru, do jaké statistiky

Nahrávám...
Nahrávám...