dnes je 27.5.2024

Input:

Zásady které je třeba respektovat při přípravě plánů obnovy

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.1.2
Zásady které je třeba respektovat při přípravě plánů obnovy

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Úspěšnost dokonalé nebo částečné likvidace beznapěťového stavu (black out) je obecně závislá na třech základních komponentech distribučního systému regionu:

  1. Na velikosti výkonové kapacity zdrojové části, kterou lze reálně využít ke stabilnímu chodu ostrovního provozu a k dodání el. výkonu nezbytného pro pokrytí alespoň technologického minima vybrané skupiny prioritních odběratelů postiženého regionu.

  2. Na velikosti výkonového požadavku prioritních odběrů v daném regionu (na hodnotě celkového tzv. technologického minima).

  3. Na vhodné, z hlediska dané provozní situace optimální konfiguraci síťového systému (tzn. vyhovující technické a provozní parametry a také řazení prvků distribučních sítí postiženého regionu), propojujícího v nejnutnější konfiguraci využitelné zdroje a lokality prioritních odběrů.

V každém provozním okamžiku distribučního síťového systému, tedy i při stavu nouze, musí platit zásada vyrovnané výkonové bilance regionu či oblasti.

Otázka vyrovnané výkonové bilance regionu je úzce spojena s problematikou usměrňování (korekce) velikosti spotřeby na hodnotu úměrnou celkové (součtové) hodnotě dodávaných výkonů ze zdrojů lokalizovaných v regionu.

U zdrojové části se určí možné způsoby obnovy chodu sítě po zhroucení napětí s uvážením dočasného zajištění omezeného provozu lokálních zdrojů na vlastní spotřebu a následného vytvoření ostrovního režimu, v němž je pokryt určitý objem zatížení vybraných odběrů (priorita obnovy dodávky).

Specifikují se opatření směřující ke zrušení omezení spotřeby v obnoveném chodu sítě (rozběhem dosud neaktivovaných zdrojů, např. rozběhem KJ nebo uvedením do provozu nouzových zdrojů napájejících superprioritní odběry).

Příslušná provozní opatření plynoucí ze zpracovaných postupů preventivních opatření i opatření k likvidaci krizových provozních stavů DS a LDS je třeba zakotvit v provozních instrukcích PDS či PLDS.

Při vlastním výběru prvků, návrhu a provozních analýzách distribučního systému, volby vhodné konfigurace pro provozní stav "ostrovní chod ze tmy“, je třeba dodržovat zásadu, že v každém časovém okamžiku takového provozního stavu musí platit zásada vyrovnané výkonové bilance regionu či oblasti, tzn. musí být zachována rovnováha výkonových bilancí zdrojů a spotřební části a podmínky stabilního chodu zdrojů pracujících do ostrovního systému.

Při přípravě postupu likvidace beznapěťového provozního stavu LDS je třeba respektovat dvě důležité skutečnosti vyplývající z dříve citovaných legislativních dokumentů:

  1. Likvidaci následků stavu nouze ES ČR dle zák. č. 458/2000 řídí a koordinuje provozovatel přenosové soustavy (ČEPS). LDS však má přímou provozní vazbu na PDS (regionu) a musí plně respektovat dispečerské pokyny vydávané centrálním dispečerským pracovištěm regionální PDS.

ČEPS má zpracovaný plán obnovy provozu přenosové soustavy z beznapěťového provozního stavu (black out), a to variantně

Nahrávám...
Nahrávám...