dnes je 27.5.2024

Input:

Základy provozu distribučních soustav 05: Rozvoj transformačních vazeb PS/110 kV

7.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.3
Základy provozu distribučních soustav 05: Rozvoj transformačních vazeb PS/110 kV

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Tato kapitola vychází z kodexu přenosové soustavy a zabývá se předacím místem mezi PS a DS, kterým jsou transformátory 400(220)/110 kV. Volba výkonu a počtu těchto transformátorů na jednotlivých předacích místech výrazně ovlivňuje spolehlivost a bezpečnost dodávky elektrické energie.

Stanovení minimálního i maximálního počtu a limitní vytíženosti transformátorů v transformační stanici PS/110 kV

Počet a velikost transformátorů v transformační stanici je funkcí řady faktorů, jako jsou zatížení uzlové oblasti a jeho trendu rozvoje, počtu a velikosti elektrárenských bloků do oblasti pracujících, nutné rezervy v transformačním výkonu, zatížení návazných sítí 110 kV apod. Tyto údaje je nutno řádně a v pravidelných intervalech aktualizovat, a tím stanovit optimální postup rozvíjení transformační vazby. Tak je možno udržovat spolehlivost dodávek při obchodování s elektrickou energií.

Výchozí pramen, jednotky resp. ukazatele:

  • počet kusů transformátorů v předacím místě a jejich jednotkový výkon,

  • smluvně stanovený rezervovaný příkon v předacím místě,

  • zatížení transformační vazby v předacím místě.

Rozvoj transformační vazby PS/110 kV určují následujícími faktory:

Způsob provozu sítí 110 kV – sítě 110 kV se v převážné většině distribučních soustav provozují rozděleny na samostatně pracující oblasti. Každá oblast má vlastní vazbu na PS, která je tvořena jedním, v omezeném počtu případů dvěma, případně třemi transformátory PS/110 kV. Uvedený způsob napájení sítí 110 kV je používán v současné době a je ho nutno uvažovat i ve střednědobém horizontu. Paralelní provoz sítí 110 kV s PS se používá pouze ojediněle, zejména při požadavku zajištěného napájení velkých odběratelů ze sítě 110kV. Paralelní provoz sebou nese nebezpečí zvýšených přetoků zejména jalových výkonů a pro trvalé provozování sítí 110kV paralelně s PS by v rámci celé ČR bylo nutno vynaložit značné investice do posílení těchto sítí.

Přenosová schopnost sítí 110 kV PDS mezi jednotlivými samostatně pracujícími oblastmi – schopnost sítě 110 kV přenášet výkon z jedné oblasti do oblastí sousedních je místo od místa rozdílná. V řadě oblastí nelze nahradit výpadek transformátoru PS/110 kV přivedením vypadlého výkonu sítěmi 110 kV ze sousedních transformačních stanic. Vazba mezi sousedními oblastmi sítí 110 kV by měla být dimenzována tak, aby umožnila nahradit výkon jednoho transformátoru ve stanici PS. Otázka, zda posílit transformaci PS/110 kV nebo síťovou vazbu 110 kV je náplní práce společného týmu PPS a příslušného PDS. Ten zkoumá ekonomickou efektivnost a realizovatelnost variantního řešení problematiky.

Velikost zdrojů zapojených do oblasti 110 kV – z hlediska velikosti zdrojů vyvedených do sítí 110 kV lze rozdělit

Nahrávám...
Nahrávám...