dnes je 27.5.2024

Input:

Základy provozu distribučních soustav 01: Základní pojmy

3.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1
Základy provozu distribučních soustav 01: Základní pojmy

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a kolektiv autorů

Tento text vychází z pravidel provozování distribučních soustav Energetického regulačního úřadu a klade si za cíl sjednocení pojmů s platnou legislativou.

Diagram zatížení je časový průběh specifikovaného odebíraného výkonu (činného, jalového ...) během specifikované doby (den, týden ...).

Elektrická stanice je soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu.

Elektrizační soustava (ES) je vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Energetický zákon (EZ) je zákon č. 458/2000 Sb. ze dne 28. 11. 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor zařízení sloužící k řízení elektrických spotřebičů, měření, případně jiným službám s využitím přenosu řídících signálů tónovým kmitočtem po sítích DS.

Dispečerské řízení PS, DS je řízení provozu PS, DS technickým dispečinkem provozovatele PS, DS, definované ve vyhlášce.

Distribuční soustava (DS) je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy) a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV a 35 kV, sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území ČR (), včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; DS jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu.

Posláním DS je bezpečně a hospodárně zásobovat odběratele elektřinou v požadovaném množství a kvalitě v daném čase a poskytovat distribuční služby uvnitř i vně soustavy provozovatele DS. Kromě toho zajišťuje systémové a podpůrné služby na úrovni DS.

Normální stav je stav soustavy, kdy jsou všechny provozní hodnoty systémových veličin v dovolených mezích, kdy je splněno pro vedení 110 kV a přípojnice stanic 110 kV/vn napájejících distribuční sítě kritérium N-1 a v sítích vn a nn není pro poruchu, revizi nebo údržbu omezena doprava elektřiny odběratelům nebo výrobcům.

Plánovací a připojovací předpisy pro DS poskytnou uživatelům informace o standardech dodávky elektřiny nabízené DS, o zásadách jejího rozvoje i o technických požadavcích, které musí k ní připojení uživatelé splňovat. Zvlášť jsou definovány požadavky na připojení výroben. Dále umožňuje tato část pravidel příslušnému uživateli získat od provozovatele DS přehled o distribučních a výrobních kapacitách, zatížení a některé další informace o DS.

Plánování rozvoje DS je souhrn činností zajišťujících technicky i ekonomicky optimální rozvoj DS dle přijatých standardů rozvoje DS ve vazbě na rozvoj všech jejích současných i budoucích uživatelů.

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) je soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících zásady působnosti provozovatele a uživatelů DS, schválený ERÚ.

PPDS definují technické aspekty provozních vztahů mezi provozovatelem DS a všemi dalšími uživateli připojenými k DS. Ustanovení PPDS jsou společná a závazná pro všechny provozovatele a uživatele DS. Kromě Pravidel provozování DS musí provozovatelé DS plnit své závazky vyplývající z licence, z obecných právních předpisů a z PPPS.

Protože PPPS specifikují všechny technické aspekty požadavků na rozhraní mezi PS a DS, nejsou již v Pravidlech provozování DS práva a povinnosti provozovatele PS podrobně uváděny.

PPPS a PPDS jsou nezbytná k tomu, aby společně zajistila rozčlenit:

 • celkově efektivní provoz ES,

 • přiměřenou prakticky dosažitelnou míru zabezpečenosti zákazníka elektřinou a kvality dodávek,

 • průhledná a nediskriminační pravidla přístupu všech uživatelů k sítím.

PPDS však neobsahují úplně všechny předpisy, které mají uživatelé připojení k DS dodržovat. Tito uživatelé musí dále respektovat i ostatní příslušné právní předpisy a technické normy, bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, ochrany životního prostředí a předpisy pro dodávku elektřiny.

PPDS sestávají ze dvou hlavních částí:

 • plánovacích a připojovacích předpisů pro DS,

 • provozních předpisů pro DS.

PPDS se vztahují na:

 • provozovatele DS,

 • provozovatele PS,

 • provozovatele lokálních DS,

 • provozovatele výroben připojených do DS,

 • obchodníky s elektřinou,

 • zákazníky.

Některé části PPDS se vztahují jen na určité kategorie uživatelů DS, a to podle typu připojení nebo charakteru užívání DS. Všichni uživatelé však musí znát a respektovat ta ustanovení pravidel, která se jich týkají.

Pravidla provozování PS (PPPS) definují technické aspekty provozních vztahů mezi provozovatelem PS a všemi dalšími uživateli připojenými k PS. Některá jeho ustanovení se vztahují i na výrobu elektřiny ve výrobnách připojených do DS.

Provozní předpisy pro DS obsahují provozní

Nahrávám...
Nahrávám...