dnes je 22.6.2024

Input:

Vývoj jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů v členských státech

30.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2018.538
Vývoj jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů v členských státech

Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů v členských státech a rozvoji hospodářské soutěže mezi nominovanými organizátory trhu s elektřinou v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Komise 2015/1222 (nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení).

I. Úvod

Dne 14. srpna 2015 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení1. Podle čl. 5 odst. 3 nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu podle článku 24 nařízení (ES) č. 714/2009, jejímž předmětem bude vývoj jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů v členských státech se zvláštním důrazem na rozvoj hospodářské soutěže mezi nominovanými organizátory trhu s elektřinou.

Podle čl. 5 odst. 3 nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení Komise na základě této zprávy především vyhodnotí, zda výjimka umožňující vnitrostátní zákonné monopoly2 nebo trvalé odmítnutí členského státu povolit přeshraniční obchodování nominovaného organizátora trhu s elektřinou, který je určen v jiném členském státě3, je stále odůvodněné. V případě, že Komise dojde k závěru, že tomu tak není, může zvážit vhodná legislativní či jiná vhodná opatření k dalšímu zvýšení hospodářské soutěže a obchodu mezi členskými státy i v rámci jednotlivých členských států. Komise rovněž vyhodnotí správu jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů, se zvláštním důrazem na transparentnost funkcí subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů, které společně vykonávají nominovaní organizátoři trhu s elektřinou. Pokud Komise shledá, že výkon monopolních funkcí subjektů provádějících sesouhlasení pro propojení trhů a dalších funkcí nominovaných organizátorů trhu s elektřinou není transparentní, je oprávněna zvážit vhodná legislativní či jiná vhodná opatření, která dále posílí transparentnost a zefektivní fungování jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů.

V rámci sledování pokroku v rozvoji jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů dosaženého za poslední roky a v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení Komise předloží tuto zprávu a doprovodný pracovní dokument útvarů Komise Evropskému parlamentu a Radě. Tato zpráva je zaměřena především na rozvoj hospodářské soutěže mezi nominovanými organizátory trhu s elektřinou, přičemž Komise rovněž poskytne předběžné posouzení a hodnocení správy jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů zavedeného nařízením o přidělování kapacity a řízení přetížení se zvláštním zaměřením na transparentnost funkcí subjektů provádějících sesouhlasení pro propojení trhů, které společně vykonávají nominovaní organizátoři trhu. Podrobnější popis Komise týkající se hodnocení je uveden v pracovním dokumentu útvarů Komise připojeném k této zprávě4. Tato zpráva se nedotýká případných budoucích závěrů na základě dalších zkušeností zejména s prováděním jednotného propojení vnitrodenních trhů.

II. Hlavní faktory jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů

Při realizaci jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů hraje zásadní úlohu řada aktérů a funkcí.

K zavedení jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů je potřeba, aby dostupnou přeshraniční kapacitu vypočítávali provozovatelé přenosových soustav koordinovaně. Za tímto účelem je nutné, aby provozovatelé přenosových soustav vytvořili společný model sítě zahrnující pro každou hodinu odhady výroby, zatížení a stavu sítě. Dostupná kapacita by měla být zpravidla vypočítávána takzvanou metodikou výpočtu založenou na fyzikálních tocích, která zohledňuje skutečnost, že elektřina může téci různými cestami, a která optimalizuje dostupnou kapacitu ve vysoce vzájemně závislých sítích. Dostupná přeshraniční kapacita je jedním z klíčových vstupních údajů pro další postup výpočtu. V rámci tohoto postupu jsou všechny nabídky a poptávky v Unii shromážděné energetickými burzami spárovány, přičemž se dostupná přeshraniční kapacita zohlední ekonomicky optimálním způsobem. Díky jednotnému propojení denních a vnitrodenních trhů teče energie obvykle z oblastí s nízkými cenami do oblastí s cenami vysokými.

Funkce subjektu provádějícího sesouhlasení je funkce udělená nařízením o přidělování kapacity a řízení přetížení energetickým burzám, tj. nominovaným organizátorům trhu. V rámci této funkce by se měl využívat zvláštní algoritmus umožňující optimální spárování nabídek a poptávek. Výsledky výpočtu by měly být zpřístupněny všem nominovaným organizátorům trhu na základě nediskriminace. Na základě výsledků výpočtu provedeného subjektem provádějícím sesouhlasení pro propojení trhů by měli nominovaní organizátoři trhu informovat své klienty o úspěšných nabídkách a poptávkách a energie by poté měla být přenesena po síti podle výsledků výpočtu kapacity.5

V zájmu efektivnosti a co nejrychlejšího zavedení jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů vybízí nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení k tomu, aby se jej ve vhodných případech účastnili stávající organizátoři trhu a byla využita již zavedená řešení, aniž by byla vyloučena konkurence ze strany nových organizátorů. Komise však může ve spolupráci s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "agentura") vytvořit nebo určit jeden regulovaný subjekt, který by vykonával společné funkce subjektu provádějícího sesouhlasení pro propojení trhů týkající se fungování trhu v rámci jednotného propojení denních a vnitrodenních trhů6.

Na podporu dokončení a efektivního fungování vnitřního trhu s elektřinou a pro zajištění optimálního řízení, koordinovaného fungování a řádného technického rozvoje elektroenergetických přenosových soustav v Unii je nezbytná úzká spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav, nominovanými organizátory trhu s elektřinou a národními regulačními orgány. Zejména by se měly využívat synergie vznikající u projektů v oblasti přidělování kapacity a řízení přetížení, které přispívají k rozvoji vnitřního trhu s elektřinou7.

III. Shrnutí analýzy

Pokud jde o jednotné propojení denních trhů, sloužilo jako základ provádění celoevropského jednotného propojení denních trhů tzv. řešení založené na sesouhlasení propojených denních trhů regionů (Price Coupling of Regions), které vzniklo v rámci regionálního projektu ještě před vstupem nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení v platnost. I když je nyní řešení založené na sesouhlasení propojených denních trhů regionů uplatňováno v převážné většině členských států, bylo často vzhledem k rostoucí provozní složitosti v posledních letech potřeba provést změny tohoto systému, a aby toto řešení bylo plně kompatibilní s nařízením o přidělování kapacity a řízení přetížení, jsou nutné další změny.

Pokud jde o rozvoj jednotného propojení vnitrodenních trhů, je základem provádění celoevropského jednotného propojení vnitrodenních trhů v rámci nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení přeshraniční projekt XBID (Cross-Border Intraday project). Během fáze vývoje projektu XBID nebyli všichni provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou jeho součástí, zbývající provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou již ale byli zapojeni do jeho vývoje a formálně se k němu připojili, aby vyhověli nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení a byli v souladu s plánem subjektů provádějících sesouhlasení pro propojení trhů. Toto formální připojení bylo zahájeno spuštěním projektu XBID dne 12. června 2018, kterého se v první fázi zúčastnilo 14 evropských zemí. Projekt XBID umožní jednotné kontinuální vnitrodenní obchodování s postupným přístupem v celé Evropské unii.

Pokud jde o rozvoj hospodářské soutěže mezi nominovanými organizátory trhu s elektřinou, je doposud většina členských států vázána rozhodnutím podle nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení uplatňovat konkurenční model nominovaných organizátorů trhu s elektřinou, tedy běžný model pro určení nominovaných organizátorů trhů s elektřinou, jak stanoví uvedené nařízení. Od vstupu nařízení o přidělování kapacity a řízení přetížení v platnost se počet energetických burz, které chtějí

Nahrávám...
Nahrávám...