dnes je 27.5.2024

Input:

Využití dekompoziční metody pro účely definice spolehlivosti dodávky elektrické energie

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4.6
Využití dekompoziční metody pro účely definice spolehlivosti dodávky elektrické energie

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Aktuální stav DS, LDS a spolehlivost dodávky elektřiny

Možnosti držitele autorizace pro rozvod elektrické energie plnit kvalitativní a kvantitativní požadavky odběratele elektrické energie jsou jednoznačně závislé na aktuálním provozním stavu konkrétní distribuční soustavy (elektrorozvodného systému). Zejména kvalita dodávané elektrické energie, deklarovaná přípustnými hodnotami standardních veličin (parametry napěťových charakteristik, přerušení dodávky elektřiny atd.) a její dodržení ve všech reálných provozních stavech, které nejsou v předpisech označeny jako poruchové (např. vadná pojistka vn distribučního transformátoru). Tato skutečnost je málo zdůrazněna jak v zákoně č. 458/2000 Sb., tak i ve vyhlášce č. 306/2001 Sb. a ve znění PPDS a PPLDS. Je třeba si uvědomit, že pro objektivní posouzení reálných možností provozovatele ERS (dodavatele elektřiny) plnit požadavky odběratele (zákazníka), je třeba jednoznačně deklarovat základní provozní stavy distribuční soustavy (regionální i lokální) analyzovat je z hlediska plnění standardních hodnot ukazatelů a reálných možností uspokojování kvalitativních požadavků odběratelů.

Definice základních provozních stavů

Kritériem pro obecné definování základních provozních stavů distribučního systému je míra plnění cílové funkce elektrorozvodného systému (DS nebo LDS).

Definice cílové funkce vychází ze znění legislativních dokumentů, které jsou vztaženy k problematice elektroenergetiky:

Elektrorozvodný systém zajišťuje požadovanou dodávku elektrické energie v požadovaném množství, čase a místě; a to v požadované kvalitě, při optimálním vynaložení nákladů na straně zdrojů, přenosu a distribuce, bez narušení ekosystému a s ohledem na náklady způsobené ztrátami na straně spotřeby vzniklými přerušením dodávky elektřiny.

Základní provozní stavy DS, LDS

Nahrávám...
Nahrávám...