dnes je 25.7.2021

Input:

Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

10.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.10
Vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Ing. Ladislav Černý

Zmocňovací ustanovení

Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, byla vydána na základě zmocnění§ 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého:

Energický regulační úřad stanoví vyhláškou:

j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství,

Důvody vydání předpisu

Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 210/2011 Sb., v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb., kterým se změnil energetický zákon a další zákony.

Vyhláška aplikuje zejména energetickým zákonem vymezené a nově uplatněné pojmy „související služba v elektroenergetice” jako služba přenosové soustavy a služba distribuční soustavy a „související služba v plynárenství” jako služba přepravy plynu nebo služba distribuční soustavy.

Službou přenosové soustavy se podle zákona rozumí zajišťování přenosu elektřiny, systémových služeb a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy a službou distribuční soustavy zajišťování distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy.

Obdobně je tomu i v případě související služby v plynárenství, do níž se řadí kromě služby přepravy a distribuční soustavy také služba uskladňování plynu.

Význam této související služby je spjatý s růstem uplatňování decentrální výroby energie z obnovitelných zdrojů a s náklady vynakládanými v souvislosti s měnícím se charakterem zdrojů energie.

Struktura nové vyhlášky č. 70/2016 Sb. a její členění je obdobné jako ve zrušované vyhlášce. K zásadním změnám nedochází, kromě shora uvedeného začlenění nově pojaté související služby, která je účtovanou položkou dokladu o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Provedené dílčí úpravy oproti původní vyhlášce přispívají k přesnějšímu vymezení požadavků na vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Komentář k ustanovením vyhlášky

§ 2 Vymezení pojmů

 1. Vyhláška rozlišuje řádné, mimořádné a opravné vyúčtování jako vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění.

§ 3 Doklad o vyúčtování

Doklad o vyúčtování u elektřiny a plynu poskytuje obchodník, výrobce a provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi s odběrným elektrickým zařízením připojeným do sítě nízkého napětí a v případě plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel.

Vyúčtování se skládá ze tří částí:

 1. ČÁST A – základní část,
 2. ČÁST B – podrobná část,
 3. ČÁST C – doprovodná část.

Obdobné členění je i ve vyúčtování poskytovaném dodavatelem tepelné energie.

§ 4 Zúžený rozsah dokladu o vyúčtování

Je na vůli zákazníka, zda požádá o zúžené vyúčtování např. obsahující jen základní část.

§ 6 – § 8

V těchto paragrafech jsou jmenovitě uvedeny obsahové náležitosti ČÁSTÍ A, B a C dokladu o vyúčtování zákazníkovi, jehož odběrné zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí v elektroenergetice.

Tyto náležitosti dokladu o vyúčtování jsou vymezeny pro vyúčtování:

 • dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice v § 6,

 • dodávky elektřiny v § 7 a

 • služby distribuční soustavy v § 8.

ČÁST A

Obsahuje základní informace, identifikační, obchodní a kontaktní údaje a souhrnné výsledné údaje zúčtování. Tato část v odst. 1 písm. a) až l) je obsahově shodná ve všech třech paragrafech až na § 6, ve kterém je navíc požadována náležitost pod písm. m); touto náležitostí je i přehled podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; tento přehled však nemusí být uveden, pokud je doklad vystavován pro více než jedno odběrné místo.

ČÁST B

Tato část vyúčtování je, co se týká struktury, obdobná ve všech třech paragrafech. Obsahuje výčet náležitostí pod písm. a) až i), resp. j) u § 6. Jsou v ní obsahové specifické rozdíly odpovídající předmětu vyúčtování podle jednotlivých paragrafů. Je evidentní, že v § 6 jsou ve vyúčtování, kromě prosté dodávky elektřiny jako podle § 7, specifikovány i platby za související služby v elektroenergetice.

Jedná se o tyto platby a ceny za dodávku elektřiny a související služby v elektroenergetice v členění na celkovou platbu za dodávku:

 • elektřiny a související služby v elektroenergetice,

 • silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny,

 • související služby v elektroenergetice.

Rozpis plateb za jednotlivé související služby včetně jednotkové ceny těchto služeb se člení za platbu za:

 • zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma,

 • systémové služby,

 • činnosti operátora trhu a

 • složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie* včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb.

Obdobně jsou v § 8 uvedeny specifické příslušné náležitosti platby za služby distribuční soustavy, mezi něž se řadí:

 • cena za službu distribuční soustavy a sazba distribuce,

 • rozpis plateb za jednotlivé související služby distribuční soustavy včetně jednotkové ceny těchto služeb v členění na platbu za:

  1. zajištění distribuce elektřiny s rozlišením tarifního časového pásma,
  2. systémové služby,
  3. činnosti operátora trhu a
  4. složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie* včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb.

*Vysvětlení ke složce ceny za službu distribuční soustavy a složku ceny na podporu elektřiny za službu přenosové soustavy podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

§ 28 tohoto zákona nazvaném „Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla” se v odst. 4 stanoví:

(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny:

a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc na základě sjednaného rezervovaného příkonu a

b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.

V odst. 5 se stanoví:

(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období. Do tohoto celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními elektrárnami, spotřebované

Nejnavštěvovanější semináře
Nahrávám...
Nahrávám...