dnes je 27.5.2024

Input:

Výpočet proudové zatížitelnosti uzemňovacích přívodů a zemničů

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.3
Výpočet proudové zatížitelnosti uzemňovacích přívodů a zemničů

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro poruchové proudy s trváním kratším než 5 s může být průřez uzemňovacího přívodu nebo zemniče vypočten ze vztahu:

kde: A je průřez v mm2

I je proud vodičem v A (efektivní hodnota)

t trvání poruchového proudu v sekundách

K je konstanta závislá na materiálu vodiče; tabulka 1 uvádí hodnoty pro většinu obvyklých materiálů při počáteční teplotě 20 °C

β převrácená hodnota teplotního součinitele odporu vodiče při 0 °C (viz tabulku 1)

Θi je počáteční teplota ve stupních Celsia. Hodnoty lze převzít z IEC 60287-3-1. Pokud nejsou v národních tabulkách uvedeny žádné hodnoty, lze přijmout okolní teplotu země v hloubce 1 m 20 °C

Θf je konečná teplota ve °C

Tabulka 1 – Materiálové konstanty

Materiál β ve °C K v A.√s/mm2
měď 234,5 226
hliník 228 148
ocel 202 78

Pro obvyklé podmínky provedení spojů a způsobů uložení (svařované-šroubové, vzduch-země), může být vzata proudová hustota G z obrázku 1 pro počáteční teplotu 20 °C a konečnou teplotu až do 300 °C.

Pro poruchové proudy s delším trváním (v systémech s izolovaným uzlem nebo s kompenzací kapacitních proudů zhášecí tlumivkou) jsou dovolené průřezy na obrázku 2b. Pokud je konečná teplota odlišná od 300 °C, (viz obrázek 2, čáry 1, 3 a 4), proud může být vypočten pomocí činitele vybraného z tabulky 2. Nižší konečné teploty jsou doporučeny pro izolované vodiče a vodiče vložené do betonu.

Tabulka 2 – Činitelé pro přepočet trvalé zatížitelnosti při konečné teplotě 300 °C na jinou konečnou teplotu

Konečná teplota ve °C Přepočítací činitel
400 1,2
350 1,1
300 1,0
250 0,9
200 0,8
Nahrávám...
Nahrávám...