dnes je 17.6.2024

Input:

Výkladové stanovisko k příloze č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

28.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.8
Výkladové stanovisko k příloze č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis:

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 262/2015 Sb.").

Ustanovení právního předpisu:

Příloha č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb. Související ustanovení právních předpisů:

  • § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Účel výkladového stanoviska:

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 8 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Stanovisko k příloze č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením

1) obchodní firmy,

2) právní formy právnické osoby,

3) sídla, v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,

4) identifikačního čísla,

5) daňového identifikačního čísla.

Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení:

1) tis. Kč na 3 desetinná místa,

2) MWh a MWh/den na 3 desetinná místa,

Držitel licence na činnost číslo 25 – uskladňování plynu vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel:

1) Výkaz 25-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

1.1) Charakteristika sloupců výkazu

  • Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

  • Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

  • Odpisy - jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence.

1.2) Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

b) Finanční leasing podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

1.2.1) Přímo přiřaditelný majetek

Přímo přiřaditelný majetek má technologický charakter a lze jej přímo přiřadit k činnosti uskladňování plynu a k ostatním činnostem.

Přímo přiřaditelný majetek je uváděn v členění na:

  • uskladňování plynu – přímo přiřaditelný majetek – ř. 1,

  • ostatní činnosti – přímo přiřaditelný majetek – ř. 2.

1.2.2) Společný majetek – ř. 3

Společný majetek pro zajištění činnosti uskladňování plynu a ostatních činností.

1.2.3) Nezahrnovaná aktiva – ř. 4

Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci uskladňování plynu, který podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. nemůže být zahrnován do provozních aktiv.

1.2.4) Finanční leasing – ř. 5

Dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen "finanční leasing"). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020.

V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo finančního leasingu dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. – ř. 6 a ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů – ř. 7.

1.2.5) Společnost celkem – účetnictví – ř. 9

Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota dlouhodobých aktiv a odpisů za společnost celkem.

2) Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1) Charakteristika sloupců

Nahrávám...
Nahrávám...