dnes je 27.5.2024

Input:

Výkladové stanovisko k příloze č. 6 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

6.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.6
Výkladové stanovisko k příloze č. 6 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis:

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 262/2015 Sb.").

Ustanovení právního předpisu:

Příloha č. 6 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Související ustanovení právních předpisů:

 • § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účel výkladového stanoviska:

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 6 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Stanovisko k příloze č. 6 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením

1) obchodní firmy,

2) právní formy právnické osoby,

3) sídla v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,

4) identifikačního čísla,

5) daňového identifikačního čísla.

Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení

1) tis. Kč na 3 desetinná místa,

2) MWh a tis. m3 na 3 desetinná místa,

3) m3 na celé jednotky.

Držitel licence na činnost číslo 22 – distribuce plynu vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel:

1) Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu se vykazuje:

 • majetek držitele licence (v pořizovacích a zůstatkových hodnotách), změny klasifikace majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen "aktivovaný majetek"), majetek nabytý přeměnou společnosti, odpisy a vyřazený majetek,

 • plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku.

1.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Změny klasifikace majetku a organizační změny - jedná se o převody majetku mezi kategoriemi majetku a převody majetku vyplývající z organizačních změn (vyřazení z kategorie se označuje znaménkem (-), přírůstek (+)). Suma sloupce za společnost celkem se rovná 0.

 • Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

 • Přeměny společnosti - jedná se o hodnoty majetku související s přeměnou společnosti, tzn. fúze nebo rozdělování společností.

 • Odpisy - jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence.

 • Vyřazený majetek - jedná se o zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31. 12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1. 1., hodnoty vyplývající ze změn klasifikace majetku a majetku přeřazeného v důsledku organizačních změn, aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty aktiv k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

1.2) Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv:

a) Provozní aktiva podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

b) Finanční leasing podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

1.2.1) Technologický majetek

Dálkovody

Majetek pro provoz vysokotlaké části distribuční soustavy tvoří předávací stanice, vysokotlaké plynovody a jejich katodová ochrana a regulační stanice. K tomu náleží příslušná měřicí zařízení a přepočítávače. Patří sem také měřicí zařízení pro měření odběru plynu zákazníka přímo z dálkovodu.

Plynovody – ř. 7

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • VTL plynovody,

 • katodová ochrana.

Regulační stanice – celkem – ř. 8

Regulační stanice jsou přiřazeny dálkovodům podle výstupního tlaku. Mezi hlavní položky patří zejména:

 • předávací stanice,

 • regulační stanice,

 • odorizační stanice.

Regulační stanice jsou uváděny v členění na:

 • technologickou část – ř. 9,

 • stavební část – ř. 10.

Měření – ř. 11

Mezi hlavní položky patří zejména měřicí zařízení umístěná na dálkovodech.

Ostatní – ř. 12

Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu dálkovodů, ale nejedná se o technologický majetek.

Místní sítě

Majetek pro provoz distribuce plynu místními sítěmi tvoří středotlaké a nízkotlaké plynovody, regulační stanice a měřicí zařízení.

Plynovody – ř. 17

Mezi hlavní položky patří zejména STL a NTL plynovody.

Regulační stanice – celkem – ř. 18

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • regulační stanice,

 • odorizační stanice.

Regulační stanice jsou uváděny v členění na:

 • technologickou část – ř. 19,

 • stavební část – ř. 20.

Měření – ř. 21

Mezi hlavní položky patří zejména měřicí zařízení umístěná na místních sítích.

Ostatní – ř. 22

Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu místních sítí, ale nejedná se o technologický majetek.

1.2.2) Podpůrný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pouze na podporu licencované činnosti distribuce plynu a nelze ho přímo přiřadit k provozu dálkovodů nebo místních sítí.

Podpůrný majetek je uváděn v členění na:

 • dispečerské a řídicí systémy – ř. 26,

 • telekomunikační zařízení – ř. 27,

 • zabezpečovací systémy – ř. 28,

 • studie a poradenství – ř. 29,

 • ostatní podpůrný majetek – ř. 30.

1.2.3) Ostatní činnosti

Řádek 32 zahrnuje přímo přiřaditelný a podpůrný majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností distribuce plynu.

1.2.4) Společný majetek

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Společný majetek je uváděn v členění na:

 • software, hardware – ř. 35,

 • pozemky, budovy a stavby – ř. 36,

 • zařízení a inventář – ř. 37,

 • ostatní společný majetek – ř. 38.

1.2.5) Majetek odkoupený od třetích stran – ř. 39

V položce je uvedena celková regulovaná hodnota majetku odkoupeného od třetích stran v roce "i-2".

1.2.6) Kontrola

V této části výkazu je provedeno shrnutí vykázaných hodnot a jsou zde vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv, odpisů, aktivovaného a vyřazeného majetku zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními.

Nezahrnovaná aktiva – ř. 40

Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci distribuce plynu, který podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. nemůže být zahrnován do provozních aktiv.

Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány:

 • goodwill – ř. 41,

 • opravné položky k majetku – ř. 42,

 • majetek neuznatelný jako regulovaná hodnota – ř. 43; v řádku je uvedena hodnota majetku, kterou nelze považovat za regulovanou hodnotu.

Finanční leasing – § 5 odst. 2 – ř. 44

Dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen "finanční leasing"). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020.

V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo finančního leasingu dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. – ř. 45 a ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů – ř. 46.

Společnost celkem – účetnictví – ř. 48

Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota dlouhodobých aktiv a odpisů za společnost celkem.

1.2.7) Technické jednotky

Hodnoty jsou vykazovány za uplynulý kalendářní rok "i-2".

V řádcích 50 a 55 se vykazují délky plynovodů (v km) provozovaných k 1. 1. a 31. 12., včetně přípojek.

V řádcích 51 a 56 se vykazují délky plynovodů (v km), které nejsou v majetku držitele licence k 1. 1. a 31. 12.

V řádcích 52 a 57 se vykazuje počet regulačních stanic k 1. 1. a 31. 12. V řádcích 53 a 58 se vykazuje počet odběrných míst k 1. 1. a 31. 12.

2) Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

2.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Číslo investice - číslo investice, pokud je investici přiděleno.

 • Název investice

 • Typ majetku - informace, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek, podpůrný majetek či společný majetek.

 • Typ sítě - informace, zda převládají dálkovody či místní sítě a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku.

 • Typ zařízení - informace, zda převládá:

  1. přímo přiřaditelný majetek:
   • plynovody,

   • regulační stanice – technologická část,

   • regulační stanice – stavební část,

   • měření,

   • ostatní;

  2. podpůrný majetek:
   • dispečerské a řídicí systémy,

   • telekomunikační zařízení,

   • zabezpečovací systémy,

   • studie a poradenství,

   • ostatní podpůrný majetek;

  3. společný majetek:
   • software, hardware,

   • pozemky, budovy a stavby,

   • zařízení a inventář,

   • ostatní společný majetek.

Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve Výkazu aktiv

22-A.

 • Způsob realizace - informace o označení způsobu realizace investiční akce:

  1. vlastními silami,
  2. zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřenými s jinými společnostmi, se kterými držitel licence tvoří koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu1 (dále jen "podnikatelské seskupení"),
  3. jinými subjekty,
  4. odkupem již existujícího majetku.
 • Aktivovaný objem - hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce "i-2" v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u:

  1. dálkovodů objem 5 mil. Kč,
  2. místních sítí objem 1 mil. Kč,
  3. podpůrného majetku objem 1 mil. Kč,
  4. společného majetku objem 1 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro dálkovody, místní sítě, podpůrný majetek a společný majetek.

U odkupovaného majetku jsou uvedeny všechny realizované investiční akce s výjimkou samostatně odkupovaných přípojek, které jsou uvedeny souhrnně jednou hodnotou.

2.2) Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek.

3) Výkaz 22-HV – V: Výkaz hospodářského výsledku – výnosy

3.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Celkem ("b") - výnosy společnosti dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

 • Ostatní činnosti ("c") - výnosy přímo nesouvisející s udělenou licencí na distribuci plynu.

 • Licence ("d") - výnosy přímo související s udělenou licencí na distribuci plynu.

 • Úprava ("e") - výnosy související s náklady, které nejsou uznávány do regulace.

 • Distribuce ("f") - výnosy za licencovanou činnost po odečtení sloupce úprava.

3.2) Charakteristika řádků výkazu

3.2.1) Výnosy

 • ř. 4 - tržby provozovatele distribuční soustavy za distribuovaný plyn (neobsahuje tržby za distribuovaný plyn zákazníkům uvedeným v ř. 10, 11 a 12);

 • ř. 5 - tržby provozovatele distribuční soustavy za poskytnutou pevnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou (neobsahuje tržby za pevnou distribuční kapacitu poskytnutou zákazníkům uvedeným v ř. 10, 11 a 12);

 • ř. 6 - tržby provozovatele distribuční soustavy za poskytnutou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou (neobsahuje tržby za přerušitelnou distribuční kapacitu poskytnutou zákazníkům uvedeným v ř. 10, 11 a 12);

 • ř. 7 - tržby provozovatele distribuční soustavy za poskytnutou pevnou měsíční distribuční kapacitu (neobsahuje tržby za pevnou měsíční distribuční kapacitu poskytnutou zákazníkům uvedeným v ř. 10, 11 a 12);

 • ř. 8 - tržby provozovatele distribuční soustavy za poskytnutou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu (neobsahuje tržby za přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu poskytnutou zákazníkům uvedeným v ř. 10, 11 a 12);

 • ř. 9 - tržby provozovatele distribuční soustavy za poskytnutou pevnou klouzavou distribuční kapacitu (neobsahuje tržby za pevnou klouzavou distribuční kapacitu poskytnutou zákazníkům uvedeným v ř. 10, 11 a 12);

 • ř. 10 - tržby provozovatele distribuční soustavy za všechny složky ceny služby distribuční soustavy dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu do předávacích míst přeshraničních plynovodů s výjimkou poplatku za služby operátora trhu (OTE);

 • ř. 11 - tržby provozovatele distribuční soustavy za všechny složky ceny služby distribuční soustavy dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu za vstup do distribuční soustavy v předávacích místech výroben plynu s výjimkou poplatku za služby operátora trhu (OTE);

 • ř. 12 - tržby provozovatele distribuční soustavy za všechny složky ceny služby distribuční soustavy dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu za přetoky do jiných distribučních soustav s výjimkou poplatku za služby operátora trhu (OTE);

 • ř. 13 - tržby provozovatele distribuční soustavy za překročení distribuční kapacity

 • (neobsahuje tržby za překročení distribuční kapacity zákazníky uvedenými v ř. 10, 11, 12);

 • ř. 14 - tržby provozovatele distribuční soustavy za služby operátora trhu;

 • ř. 15 - tržby, které nejsou zařazeny do žádné z výše uvedených kategorií; v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i veškeré tržby související s udělenou licencí na distribuci elektřiny;

 • ř. 16 - tržby, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.2.5.;

 • ř. 17 - tržby za prodej zboží;

 • ř. 19 a 20 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2;

 • ř. 21 - jiné provozní výnosy mimo goodwill zahrnují výnosy, které nemají charakter výnosů snižujících provozní náklady; jedná se zejména o výnosy zúčtovacího a nepeněžního charakteru; v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i výnosy související s udělenou licencí na distribuci elektřiny;

 • ř. 22 - jiné provozní výnosy, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.2.5.

 • ř. 23 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2.

3.2.2) Kontrola

V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty výnosů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními.

 • ř. 25 - pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota výnosů za společnost celkem.

3.2.3) Tržby ostatní snižující provozní náklady

 • ř. 27 až 34 - na řádcích je hodnota z ř. 16 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů.

3.2.4) Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady

 • ř. 36 až 43 - na řádcích je hodnota z ř. 22 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů.

3.2.5) Provozní výnosy snižující provozní náklady

Do tržeb a provozních výnosů snižujících provozní náklady vstupují tržby a výnosy související s licencovanou činností, které nejsou finančními výnosy, tržbami z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a dalšími výnosy řešenými v rámci nastavení regulačního rámce specifickým způsobem.

4) Výkaz 22-HV – N: Výkaz hospodářského výsledku – náklady

4.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Celkem ("b") - náklady společnosti dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

 • Ostatní činnosti ("c") - náklady přímo nesouvisející s udělenou licencí na distribuci plynu.

 • Licence ("d") - náklady přímo související s udělenou licencí na distribuci plynu.

 • Úprava ("e") - náklady, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále

  • - náklady na úhradu náhrad dle vyhlášky upravující požadovanou kvalitu dodávek a souvisejících služeb v plynárenství,
  • - finanční náklady kromě bankovních poplatků,
  • - úplata za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020,
  • - náklady na tvorbu a čerpání rezerv,
  • - náklady na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od 1. 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných položek,
  • - zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,
  • - peněžité vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),
  • - daň z příjmů.
 • Výjimku z pohledu daňové uznatelnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, představují členské příspěvky Českému plynárenskému svazu, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů, přesto se do tohoto sloupce nevykazují.

 • Distribuce ("f") - náklady za licencovanou činnost po odečtení sloupce Úprava.

4.2) Charakteristika řádků výkazu

4.2.1) Náklady

 • ř. 4 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 6 - spotřeba zemního plynu pro vlastní spotřebu technologickou (náklady na množství plynu uvedené v ř. 23 Výkazu 22-Bs);

 • ř. 7 - náklady související s nákupem zemního plynu na krytí ztrát v distribuční soustavě;

 • ř. 8 - náklady na nákup energií, které nejsou určeny ke krytí vlastní technologické spotřeby zemního plynu a krytí ztrát distribuční soustavy; v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i veškeré náklady na spotřebu energie související s udělenou licencí na distribuci elektřiny;

 • ř. 9 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2;

 • ř. 12 a 13 - náklady na opravy a udržování v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 12) a ostatními subjekty (ř. 13);

 • ř. 15 a 16 - náklady z finančního leasingu (dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.) v členění na náklady z finančního leasingu poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 15) a ostatními subjekty (ř. 16);

 • ř. 17 - náklady na nájemné a pachtovné za pozemky pod regulačními stanicemi;

 • ř. 18 - náklady na nájemné a pachtovné za plynárenská zařízení (řádek se týká pouze plynárenského zařízení, na nějž se vztahuje postup stanovení regulovaných nákladů na nájem uvedený v kapitole 16.3.4 Zásad cenové regulace pro regulační období 2021–2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující); ve sloupci Licence je uvedena výše celkových nákladů na úhradu nájemného a pachtovného, do sloupce Úprava je vykázán kladný rozdíl mezi celkovým nájemným a pachtovným a jeho regulovanou výší;

 • ř. 20 a 21 - náklady na nájemné a pachtovné, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených řádcích, v členění na náklady na nájemné a pachtovné poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 20) a ostatními subjekty (ř. 21);

 • ř. 23 a 24 - služby související s nákupem informačních technologií v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 23) a ostatními subjekty (ř. 24);

 • ř. 26 a 27 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 26) a ostatními subjekty (ř. 27);

 • ř. 28 - náklady na kolektory;

 • ř. 30 a 31 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předávacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 30) a ostatními subjekty (ř. 31);

 • ř. 32 - placené distribuční služby okolních provozovatelů distribučních soustav (přetoky);

 • ř. 34 - náklady na rezervovanou pevnou kapacitu hrazené držiteli licence na přepravu plynu;

 • ř. 35 - náklady za přepravený plyn hrazené držiteli licence na přepravu plynu;

 • ř. 36 - náklady na zajištění služeb operátora trhu;

 • ř. 38 a 39 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 38) a ostatními subjekty (ř. 39); v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i náklady za služby související s udělenou licencí na distribuci elektřiny, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;

 • ř. 40 a 41 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 43, 45 a 46 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 49 - úpravy hodnot dlouhodobého majetku – trvalé (odpisy) vykázané v souladu s Českými účetními standardy;

u licencované činnosti distribuce plynu jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:

Klasifikace produktů Název Roční odpisová sazba (%)
265163 Plynoměry a přepočítávače 10
265165 Stanice katodové ochrany 12,5
265170 Regulační stanice – technologie 10
125111 Budovy průmyslové a skladové 2
125112 Budovy výrobní pro energetiku 2
221112 Plynovody 2,5
222112 Sítě místní plynovodní 2,5
221129 Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu 2
28112 Turbíny 5
281322 Vzduchová čerpadla 5
281325 Turbokompresory 5
222429 Elektropřípojky podzemní 3,3
125111 Regulační stanice – stavební část 3,3
221191 Oplocení staveb – vedení dálková trubní 7
221491 Oplocení staveb – vedení dálková elektrická 7
242091 Oplocení samostatné 7
211219 Komunikace 3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

 • ř. 50 - úpravy hodnot majetku – dočasné v provozní oblasti mimo impairment;

 • ř. 51 - úpravy hodnot majetku – dočasné z impairmentu;

 • ř. 52 - úprava hodnot pohledávek a zásob;

 • ř. 54 až 56 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 58 až 61 -položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 63 - nákladové úroky;

 • ř. 64 - poplatky a náklady za vedení bankovního účtu;

 • ř. 65 - ostatní finanční náklady.

4.2.2) Kontrola

V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty nákladů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními.

 • ř. 67 - pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota nákladů bez daně z příjmu za společnost celkem.

4.2.3) Daň z příjmu za společnost

Daň z příjmu je zadávána v hodnotách za celou společnost.

 • ř. 70 a 71 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2).

5) Výkaz 22-N: Výkaz nákladů

5.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Dálkovody - přímo i nepřímo přiřaditelné náklady, které se vztahují k dálkovodům.

 • Místní sítě - přímo i nepřímo přiřaditelné náklady, které se vztahují k místním sítím.

 • Celkové náklady - celkové náklady na jednotlivé procesy bez alokace správní režie a bankovních poplatků.

5.2) Charakteristika řádků výkazu

Řádky výkazu obsahují přímé i nepřímé náklady týkající se činností, kterými jsou definovány jednotlivé procesy.

Do nákladů procesů nejsou zahrnovány náklady na kolektory, nájemné a pachtovné za pozemky pod regulačními stanicemi, náklady na vlastní technologickou spotřebu, náklady na nákup zemního plynu na ztráty, náklady na přetoky, náklady na finanční leasing (§ 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.), náklady na zajištění přepravy zákazníkům a náklady na zajištění služeb operátora trhu. Součástí nákladů procesů nejsou odpisy. Součástí jednotlivých procesů je příslušná část provozní režie.

Náklady procesů jsou sníženy o související výnosy (provozní výnosy snižující provozní náklady). Celková hodnota těchto výnosů je shodná se součtem hodnot následujících položek vykázaných v tabulce 22-HV – V:

 • tržby – ostatní – snižující provozní náklady – ř. 16,

 • jiné provozní výnosy snižující provozní náklady – ř. 22.

5.2.1) Provozování a řízení soustavy

Provoz a obsluha – ř. 1

Proces "Provoz a obsluha" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

 • odorizace plynu (průběžná odorizace, kontrola nárazovou odorizací, kontrola úrovně odorizace kontrola koncentrace odorantu, kontrola chrániček);

 • diagnostika (plošná/bodová);

 • vytyčování plynárenských zařízení;

 • vyjadřování v souvislosti s plynárenskými zařízeními;

 • odečty pro vlastní spotřebu;

 • kvalita plynu;

 • spotřeba energií na regulačních stanicích (elektrická energie, voda);

 • ostraha regulačních stanic;

 • daně ze zemního plynu a daně z nemovitostí z plynárenského zařízení.

Dispečerské řízení – ř. 2

Proces "Dispečerské řízení" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

 • telemetrie;

 • radiová síť;

 • dispečink (komplexní řízení dodávek plynu a koordinace prací na distribuční soustavě);

 • průběžná konfigurace distribuční soustavy;

 • provoz tísňové linky 1239;

 • dálkové přenosy provozních dat pro řízení distribuční soustavy;

 • předávání předběžných dat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy;

 • monitoring provozních stavů plynárenských zařízení pomocí dálkových přenosů dat;

 • operativní řízení provozu VTL soustavy;

 • součinnost při haváriích a stavech nouze;

 • zabezpečení správy dispečerských systémů;

 • spolupráce s provozovatelem přepravní soustavy, s provozovatelem sousední distribuční soustavy a výrobci plynu;

 • zabezpečení správy telemetrií.

5.2.2) Opravy a údržba

Údržba – ř. 3

Proces "Údržba" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

 • kontrola těsnosti plynovodů a přípojek;

 • komplexní kontrola plynovodů a přípojek;

 • proměřování tlakových poměrů;

 • kontrola posilovacích, blokových a domovních regulačních zařízení;

 • kontrola nastavení výstupního tlaku a pojistných zařízení posilovacích, blokových a domovních regulačních zařízení;

 • kontrola trasy VTL plynovodu;

 • dohled a provozní kontrola regulačních stanic, kontrola tlakových nádob na regulačních stanicích;

 • kontrola ukončení přípojek v objektech;

 • kontrolní měření snímačů na regulačních stanicích;

 • kontrola filtrů na místní síti, kontrola měřidel tlaku a plynoměrů na regulačních stanicích;

 • kontrola stabilních detektorů na regulačních stanicích;

 • kontrola a protáčení VTL uzávěrů;

 • měření spalin u kotelen regulačních stanic;

 • servisní prohlídka OS;

 • servisní prohlídka náhradních zdrojů;

 • servisní prohlídka kotlů regulačních stanic, odborná prohlídka kotelen regulačních stanic, čištění kouřovodů u kotlů v regulačních stanicích;

 • měření účinnosti a kontrola spalinových cest u kotlů v regulačních stanicích;

 • kontrola a servis měření, regulace a UPS;

 • údržba uzavíracích armatur předávacích stanic;

 • vyčítání záznamníků dat na regulačních stanicích;

 • kontrola OS výrobcem, pravidelné kontroly OS;

 • kontrola elektrické instalace a systému ochrany před bleskem na OS;

 • pravidelné kontroly el. zařízení a systému ochrany před bleskem regulačních stanic;

 • kontrola a seřízení el. předehřevu a teplovodního předehřevu na regulačních stanicích;

 • inspekční prohlídky a zkoušky kladkostrojů na regulačních stanicích;

 • kontrola a revize el. zabezpečovacích a kamerových systémů;

 • výměna topného média regulačních stanic, výměna ukazovacích tlakoměrů, kontrola telemetrie;

 • revize plynovodů a přípojek MS;

 • revize regulačních stanic, revize zdvihacích zařízení regulačních stanic, revize tlakových nádob na regulačních stanicích;

 • revize elektrického zařízení, systému ochrany před bleskem a elektrické přípojky regulačních stanic, revize kotelen regulačních stanic;

 • revize elektrických zařízení nízkého napětí aktivní ochrany;

 • revize zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny;

 • revize ukončení

Nahrávám...
Nahrávám...