dnes je 18.6.2024

Input:

Výkladové stanovisko k příloze č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5
Výkladové stanovisko k příloze č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis:

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 262/2015 Sb.").

Ustanovení právního předpisu:

Příloha č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Související ustanovení právních předpisů:

§ 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účel výkladového stanoviska:

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 5 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Stanovisko k příloze č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením

1) obchodní firmy,

2) právní formy právnické osoby,

3) sídla, v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,

4) identifikačního čísla a

5) daňového identifikačního čísla.

Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení

1) tis. Kč na 3 desetinná místa,

2) MW a MWh na 3 desetinná místa,

3) Kč/MWh na 2 desetinná místa,

4) kW a kWh na celé kW nebo kWh.

Držitel licence na činnost číslo 15 – činnosti operátora trhu vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel:

1) Výkaz 15-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu jsou uváděny:

 • majetek držitele licence (v pořizovacích a zůstatkových hodnotách), změny klasifikace majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen "aktivovaný majetek"), majetek nabytý přeměnou společnosti, odpisy a vyřazený majetek,

 • plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku.

1.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Změny klasifikace majetku a organizační změny - jedná se o převody majetku mezi kategoriemi majetku a převody majetku vyplývající z organizačních změn (vyřazení z kategorie se označuje znaménkem (-), přírůstek (+)). Suma sloupce za společnost celkem se rovná 0.

 • Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

 • Přeměny společnosti - jedná se o hodnoty majetku související s přeměnou společnosti, tzn. fúze nebo rozdělování společností.

 • Odpisy - jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence.

 • Vyřazený majetek - jedná se o zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31. 12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1. 1., hodnoty vyplývající ze změn klasifikace majetku a majetku přeřazeného v důsledku organizačních změn, aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty aktiv k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

Pro roky "i-1" až "i+2" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

1.2) Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv:

a) Provozní aktiva podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

b) Finanční leasing podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

1.2.1) Elektroenergetika

 • ř. 3-dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s činností zúčtování odchylek;

 • ř. 4-dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s činností organizace trhu;

 • ř. 5-dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů energie;

 • ř. 6-dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s administrací záruk původu;

 • ř. 8-dlouhodobý hmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s činností zúčtování odchylek;

 • ř. 9-dlouhodobý hmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s činností organizace trhu;

 • ř. 10-dlouhodobý hmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů energie;

 • ř. 11-dlouhodobý hmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky související s administrací záruk původu;

 • ř. 12-dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen "finanční leasing"). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020.

 • ř. 13-je vyčíslena hodnota finančního leasingu podle Českých účetních standardů.

1.2.2) Plynárenství

 • ř. 16-dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství související s činností zúčtování odchylek;

 • ř. 17-dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství související s činností organizace trhu;

 • ř. 19-dlouhodobý hmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství související s činností zúčtování odchylek;

 • ř. 20-dlouhodobý hmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství související s činností organizace trhu;

 • ř. 21-dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen "finanční leasing"). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020.

 • ř. 22-je vyčíslena hodnota finančního leasingu podle Českých účetních standardů.

1.2.3) REMIT1 – ř. 23

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti REMIT.

1.2.4) Ostatní činnosti – ř. 24

Jedná se o majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností operátora trhu.

1.2.5) Nezahrnovaná aktiva – ř. 26

Položka obsahuje majetek vztahující se k licencované činnosti operátora trhu, který podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. nemůže být zahrnován do provozních aktiv.

1.2.6) Dlouhodobý majetek uvedený v rozvaze – ř. 28

Položka obsahuje hodnotu dlouhodobého majetku, která je vykázána v rozvaze společnosti.

2) Výkaz 15-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Celkem ("b") - výnosy a náklady společnosti dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

 • Ostatní ("c") - výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností operátora trhu.

 • Licence ("d") - výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností operátora trhu za elektroenergetiku i plynárenství. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Úprava ("e" a "j") - náklady, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále

  1. finanční náklady, kromě bankovních poplatků a nákladových úroků
  2. operátora trhu souvisejících s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,
  3. úplata za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020,
  4. náklady na tvorbu a čerpání rezerv,
  5. náklady na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od
  6. 1. 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných položek,
  7. zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,
  8. peněžité vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených
  9. zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),
  10. daň z příjmů.
 • Činnost zúčtování ("f" a "k") - výnosy a náklady za činnost zúčtování v oblasti elektroenergetiky a plynárenství očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • Organizace trhu ("g" a "l") - výnosy a náklady operátora trhu související s činností organizace trhu v elektroenergetice a plynárenství očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • Činnost POZE ("h") - výnosy a náklady operátora trhu související s činností v oblasti administrace podpory podporovaných zdrojů energie očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • Vydávání záruk původu ("i") - výnosy a náklady operátora trhu související s administrací záruk původu očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • REMIT ("m") - výnosy a náklady

Nahrávám...
Nahrávám...