dnes je 5.12.2022

Input:

Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny za rok 2016

19.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1
Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny za rok 2016

Ing. Jan Šefránek, Ph.D.

Kvalita dodávek elektřiny

Spolehlivost a kvalita dodávek elektrické energie je jednou ze základních otázek současné elektroenergetiky a její zajištění patří mezi hlavní cíle na liberalizovaném trhu s elektřinou. Elektrická energie se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí mít jasně definovanou kvalitu. Z tohoto pohledu lze kvalitu elektřiny obecně rozdělit do tří základních oblastí, pomocí nichž lze specifikovat požadovanou úroveň služeb poskytovanou jednotlivým odběratelům:

 • První oblastí je kvalita napětí, popisující soubor možných odchylek napěťových charakteristik od předepsaných hodnot. Jedná se o ryze technické aspekty elektřiny, jako jsou např. odchylky napájecího napětí, napěťové poklesy, harmonická napětí, přepětí, flikr atd.

 • Druhou oblastí je nepřetržitost (plynulost) dodávek elektřiny, která je charakterizována počtem a dobou trvání přerušení přenosu či distribuce elektřiny. Tato oblast přímo souvisí s provozem přenosových či distribučních soustav a je charakterizována ukazateli nepřetržitosti.

 • Třetí oblastí je tzv. komerční kvalita, která charakterizuje schopnost jednotlivých společností (provozovatelů přenosových a distribučních soustav, ale i dodavatelů elektřiny) reagovat na požadavky zákazníků a nesouvisí přímo s fyzickým provozováním soustav.

V České republice je kvalita dodávek elektřiny a souvisejících služeb stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), a to vyhláškou č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. (dále jen vyhláška). Vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady, a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny za rok 2016

V této části bude pozornost věnována vyhodnocení kvality dodávek elektřiny. Vyhodnocení je pro přehlednost rozděleno do dvou základních částí. Část A se věnuje vyhodnocení plnění standardů kvality dle vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění, a část B se zabývá vyhodnocením nepřetržitosti přenosu a distribuce elektřiny.

A. Vyhodnocení plnění standardů kvality za rok 2016

V následující části je provedeno vyhodnocení plnění standardů kvality za rok 2016 na základě vykázaných měsíčních zpráv o dodržování standardů distribuce a standardů dodávek elektřiny. Tato část je dále rozdělena na dvě kapitoly. První část A.1 se zabývá vyhodnocením standardů distribuce a druhá část A.2 standardů dodávek.

A.1 Standardy distribuce elektřiny

Standardy distribuce elektřiny můžeme obecně rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří informace vztahující se k nepřetržitosti dodávek elektřiny v sítích čili údaje, které jsou ovlivňovány poruchovými nebo plánovanými událostmi v provozovaných distribučních soustavách. Jedná se o standardy:

 • - § 5 Standard ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny,
 • - § 6 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny.

Druhá skupina obsahuje standardy spojené s tzv. komerční kvalitou, která charakterizuje schopnost společností reagovat na požadavky zákazníků a nesouvisí přímo s fyzickým provozováním soustav. Jedná se o následující standardy:

 • - § 7 Standard výměny poškozené pojistky,
 • - § 8 Standard kvality napětí,
 • - § 9 Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí,
 • - § 10 Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí,
 • - § 11 Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě,
 • - § 12 Standard umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny,
 • - § 13 Standard ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny,
 • - § 14 Standard ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele,
 • - § 15 Standard výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb,
 • - § 16 Standard předávání údajů o měření,
 • - § 17 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny,
 • - § 18 Standard dodržení termínu schůzky se zákazníkem.

V následující tabulce je uvedeno souhrnné vyhodnocení plnění standardů distribuce elektřiny za rok 2016. V hodnoceném období nebyla ze strany uvedených společností vyplacena žádná náhrada za porušení předepsaných standardů, což svědčí o malé informovanosti zákazníků o této možnosti.

Tab. 1: Plnění standardů distribuce elektřiny za rok 2016

ČEZ Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. PREdistribuce, a.s.
§ Standard Počet případů Počet případů Počet případů
Celkem Standard nedodržen Celkem Standard nedodržen Celkem Standard nedodržen
[-] [-] [%] [-] [-] [%] [-] [-] [%]
5 ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny 28 326 37 0,13 16 796 38 0,23 966 4 0,41
6 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny 17 837 45 0,25 9 983 64 0,64 1 638 12 0,73
7 výměny poškozené pojistky 7 206 3 0,04 3 501 36 1,03 785 12 1,53
9 lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí 1 504 14 0,93 270 0 0,00 8 0 0,00
10 lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí 42 3 7,14 3 0 0,00 0 0 0,00
11 zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě 89 031 81 0,09 28 595 32 0,11 13 647 17 0,12
12 umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny 83 690 26 0,03 19 944 21 0,11 12 822 0 0,00
13 ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci 51 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby 13 913 1 0,01 672 12 1,79 7 984 0 0,00
15 výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb 137 0 0,00 109 17 15,60 50 5 10,00
16 předávání údajů o měření 1 623 237 2 150 0,13 752 368 0 0,00 706 845 111 0,02
17 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny 16 889 82 0,49 2 623 13 0,50 1 701 25 1,47
18 dodržení termínu schůzky se zákazníkem 81 776 5 0,01 16 084 0 0,00 28 859 653 2,26

Z výše uvedených výsledků je patrné, že podíl nesplněných případů se téměř u všech standardů pohybuje pod hodnotou jednoho procenta. Nejen z tohoto důvodu je i nadále nutné průběžně analyzovat nastavení jednotlivých limitů vyhlášky a zvážit jejich zpřísnění či doplnění standardů o nové a cílenější.

Při porovnávání dosažených hodnot jednotlivých společností je potřeba brát v úvahu rozdíly jednotlivých distribučních soustav jak co do počtu zákazníků, tak i druhu a způsobu provozu sítí. Především u standardů souvisejících s nepřetržitostí dodávek (§ 5 a 6) je velice důležitý podíl kabelových vedení v síti. Z tohoto důvodu je podstatnější sledovat časový vývoj plnění jednotlivých standardů.

A.2 Standardy dodávek

V následující části je ve stručnosti provedeno vyhodnocení plnění standardů dodávek za rok 2016. Počet hodnocených společností se meziročně nezměnil, jedná se o společnosti, které přesahují 90 tisíc zákazníků. Z následujících grafů je patrný počet zákazníků jednotlivých společností a celkové množství dodané energie.

Obr. 1: Počet zákazníků

Obr. 2: Celkové množství dodané energie

V tabulce č. 2 je provedeno vyhodnocení standardů dodávek za rok 2016 pro šest dodavatelů elektřiny. Vyhláška o kvalitě stanovuje následující standardy dodávek:

 • - § 19 Standard zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny z důvodu prodlení zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu,
 • - § 20 Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny.

Tab. 2: Vyhodnocení standardů dodávek za rok 2016

  ČEZ Prodej E.ON Energie Pražská energetika
§ Počet případů Počet případů Počet případů
Celkem Standard nedodržen Celkem Standard nedodržen Celkem Standard nedodržen
[-] [-] [%] [-] [-] [%] [-] [-] [%]
19 12 264 0 0,00 5 447 20 0,37 10 071 0 0,00
20 2 466 80 3,24 5 197 66 1,27 1 079 3 0,28
  BOHEMIA ENERGY entity CENTROPOL ENERGY RWE Energie
§ Počet případů Počet případů Počet případů
Celkem Standard nedodržen Celkem Standard nedodržen Celkem Standard nedodržen
[-] [-] [%] [-] [-] [%] [-] [-] [%]
19 498 0 0,00 1 083 0 0,00 0 0 0,00
20 1 419 5 0,35 934 6 0,64 3 053 21 0,69

Z uvedeného porovnání je patrné, že přes velký počet případů podle § 19 je podíl nesplněných případů tohoto standardu zanedbatelný. Oproti tomu u standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny (§ 20) je podíl nesplněných případů vyšší.

B. Vyhodnocení nepřetržitosti přenosu a distribuce elektřiny za rok 2016

Na základě vyhlášky o kvalitě je úřadem sledována a vyhodnocována nepřetržitost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové soustavě a v distribučních soustavách. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce o kvalitě. V následující části je provedeno vyhodnocení dat získaných za rok 2016 od provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) a provozovatelů regionálních distribučních soustav (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., a PREdistribuce, a.s.).

 1. B.1 Přenos elektrické energie

Přenosovou soustavou se ve smyslu energetického zákona rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Úroveň kvality v přenosové soustavě je určena ukazateli nepřetržitosti přenosu podle § 21 vyhlášky. Pro provozovatele přenosové soustavy jsou vyhláškou definovány následující ukazatele:

 1. průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v kalendářním roce,
 2. nedodaná elektrická energie v kalendářním roce.

Tab. 3: Profil společnosti ČEPS, a.s.

Profil společnosti ČEPS, a.s.
Množství elektřiny přenesené přenosovou soustavou na výstupu [GWh] 62 914
Délka vedení 400 kV [km] 3 724
Délka vedení 220 kV [km] 1 909
Počet transformátorů 400/110 kV [-] 48
Počet transformátorů 220/110 kV [-] 21

Tab. 4: Ukazatele nepřetržitosti přenosu v roce 2016

Ukazatele nepřetržitosti přenosu v roce 2016
Počet přerušení přenosu elektřiny v roce [-] 3
Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce [min.] 37
Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce [min.] 12,3
Nedodaná elektrická energie v roce [MWh] 45

Obr. 3 až 6: Vývoj ukazatelů nepřetržitosti

Pozn.: Přerušení "způsobená ČEPS" obsahují přerušení přenosu kategorie č. 11 a č. 2 dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. Nezpůsobená ČEPS obsahují vše ostatní (zejména pak kategorii č. 13, tj. události způsobené mimo soustavu nebo u výrobce).

V uvedených grafech jsou graficky odlišeny dvě základní kategorie přerušení přenosu, a to "způsobená" společností ČEPS a "nezpůsobená" společností ČEPS. Mezi způsobená přerušení patří přerušení přenosu kategorie č. 11 a č. 2 dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. Nezpůsobená ČEPS obsahují vše ostatní (zejména pak kategorii č. 13, tj. události způsobené mimo soustavu nebo u výrobce). Hodnoty ukazatelů nepřetržitosti za rok 2016 dosahují druhých nejlepších výsledků od doby sledování. Tato skutečnost se následně promítne i do hodnot ukazatelů nepřetržitosti distribuce SAIFI, SAIDI.

 1. B.2 Distribuce elektrické energie

Úroveň kvality v distribučních soustavách je určena ukazateli nepřetržitosti distribuce elektřiny podle § 21 vyhlášky o kvalitě. Vyhláškou jsou definovány následující ukazatele nepřetržitosti:

 1. průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI),
 2. průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIDI),
 3. průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (CAIDI).

Způsob výpočtu jednotlivých ukazatelů je uveden v příloze vyhlášky společně s kategoriemi přerušení distribuce elektřiny. Na základě kategorií přerušení, které vstupují do výpočtů, lze dále jednotlivé ukazatele dělit podle potřeby. V další části je provedeno podrobné vyhodnocení ukazatelů za rok 2016 na základě údajů získaných prostřednictvím měsíčních zpráv.

V této souvislosti je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích jednotlivých provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou ukazatele nepřetržitosti jednoduše porovnávat. Z tohoto důvodu je důležitý profil společností, který popisuje charakter jednotlivých sítí. Hlavní vliv na ukazatele nepřetržitosti má podíl kabelových vedení v soustavě, způsob zapojení sítí, hustota odběru a počet zákazníků.

Obr. 7 a 8: Profil regionálních distribučních společností v roce 2016

Z uvedeného porovnání je patrné, že podíl kabelových vedení u společnosti PREdistribuce dosahuje na hladině nn a vn téměř 100 % a především z tohoto důvodu dosahuje společnost nejnižších hodnot ukazatelů nepřetržitosti. Oproti tomu společnosti ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce mají podíl kabelových vedení na hladině nn kolem 50 % až 60 % a na hladině vn přibližně 20 %.

V následující části jsou uvedeny hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny pro jednotlivé regionální distribuční společnosti. Celkový systémový ukazatel se skládá ze součtu plánovaných a neplánovaných událostí. Neplánované události pak dále dělíme podle příčin přerušení na poruchová přerušení za obvyklých

Nahrávám...
Nahrávám...