dnes je 19.5.2024

Input:

Vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen

6.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.10
Vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen

Ing. Ladislav Černý

Na základě zmocnění pro Energetický regulační úřad (ERÚ) byla vydána trojice vyhlášek:

• vyhláška č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství;

• vyhláška č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství;

• vyhláška č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Zmocnění pochází z:

§ 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona), kdy má ERÚ stanovit: "způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti";

§ 53 odst. 2 písm. h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, kdy má úřad určit: "způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího".

Jedná se o první vyhlášky z těch, k jejichž vydání jsou zmocněny podle energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Energetický regulační úřad (ERÚ).

Strohý, leč významově hutný obsah vyhlášek odpovídá plně zákonnému zadání, resp. toto zmocnění nepřekračuje, a ještě ne zcela naplňuje. Termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licence pro rozhodnutí o cenách, jakož i způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu nejsou předmětem těchto vyhlášek. Vyhlášky jsou předznamenáním připravovaného čtvrtého regulačního období, o němž se dříve předpokládalo, že započne rokem 2016. Nicméně vzhledem k připravované novele energetického zákona, která by měla blíže vymezit povinnosti dotčených subjektů při regulaci cen, lze očekávat přechodové období. Tato novela však bude přijata zřejmě až v roce 2016. Rovněž pozdější účinnost některých klíčových ustanovení zákona č. 131/2015 Sb., týkajících se organizace ERÚ a regulace cen, jak je zřejmé z následujícího výpisu ze zákona, napovídají, že nejbližší roky budou regulačním obdobím přechodovým.

Část šestnáctá zákona č. 131/2015 Sb., Účinnost čl. XIX.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 s výjimkou vyjmenovaných bodů, které nabývají účinnosti v pozdějším termínu, mimo jiné bodu 107 a bodu 127 části první zákona, jíž je novela energetického zákona.

Bod 107 části první zákona č. 131/2015 Sb. § 17b Organizace Energetického regulačního úřadu (1) V čele ERÚ je Rada ERÚ (dále jen Rada), která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. (10) Rada a) schvaluje 1. až 4. ....... 5. návrhy prováděcích právních předpisů, 6. návrhy zásad cenové regulace, 7. návrhy cenových rozhodnutí. Účinnost: od 1. 8. 2017.

Bod 127 části první zákona č. 131/2015 Sb. § 19a Regulace cen (8) Regulovaným rokem se rozumí kalendářní rok, pro který ERÚ rozhoduje o cenách. Regulačním obdobím je časové období vymezené nejméně pěti po sobě následujícími regulovanými roky. Účinnost: od 1. 1. 2019.

Způsoby regulace stanovené vydanými vyhláškami odpovídají aktuální situaci na trhu s energií; jednak se úředně stanovují, jednak se věcně usměrňují; u tepelné energie, pokud je její cena nižší než limitní, stanovená cenovým výměrem, se cena věcně neusměrňuje. Úředním stanovením ceny může být její stanovení zákonem,

Nahrávám...
Nahrávám...