dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

5.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto vyhlášku předložilo v návaznosti na novelizaci zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 382/2021 Sb.. Předpis byl vypracován na základě zmocnění uvedeného v § 53 odst. 1 písm. t) až x) novelizovaného zákona č. 165/2012 Sb. (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích").

Vyhláška pro účely prověření přiměřenosti podpory stanovuje rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu, použitého primárního zdroje energie a hodnoty instalovaného výkonu pro účely provedení sektorového šetření (§ 31 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích).

Vyhláška dále stanoví vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu, a to jednak za účelem jejich poskytnutí Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "MPO") v souvislosti s prováděným sektorovým šetřením (§ 31 odst. 3, obdobně § 36 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích), jednak za účelem jejich předložení Státní energetické inspekci (dále jen "SEI") v souvislosti s řízením na základě žádosti výrobce o stanovení individuálních podmínek podpory (§ 34 odst. 3, obdobně § 36 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích).

Vyhláška dále upravuje podrobněji postup v případech, kdy výrobce byl souběžně příjemcem provozní i investiční podpory – konkrétně stanoví způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, provozní podpory tepla a podpory biometanu o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory (§ 30 odst. 5, § 33 odst. 3, obdobně § 36 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích).

Vyhláška upravuje také způsob výpočtu množství elektřiny ze slunečního záření, za které se hradí odvod (§ 34a odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích), pokud v daném sektoru bylo zjištěno riziko překompenzace a výrobce současně s žádostí o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 zákona o podporovaných zdrojích požádal SEI o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, nebo pokud v daném sektoru riziko překompenzace zjištěno nebylo a výrobce podal SEI žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, přičemž hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny (dále jen "IRR") za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhla 6,3 %.

Schválení vyhlášky bylo nutným předpokladem k plnění cílů, které jsou pro tyto zdroje stanoveny do roku 2030 legislativou ČR i legislativou EU, a to za účelem prověření a zachování

 • přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015,

 • přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015,

 • přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu u výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2016.

Komentář k ustanovením vyhlášky č. 72/2022 Sb. s komentářem z aplikace ODok:

§ 1 Předmět úpravy

V tomto ustanovení se vymezuje předmět úpravy vyhlášky na základě zmocnění podle § 53 odst. 1 písm. t) až x) zákona o podporovaných zdrojích. Předmět úpravy vyhlášky zahrnuje následující oblasti:

 • rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje (a hodnoty instalovaného výkonu) pro účely provedení sektorového šetření (§ 31 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích),

 • stanovení vzorů výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu, a to jednak za účelem jejich poskytnutí MPO v souvislosti s prováděným sektorovým šetřením (§ 31 odst. 3, obdobně § 36 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích), a jednak za účelem jejich předložení SEI v souvislosti s žádostí výrobce o stanovení individuálních podmínek podpory (§ 34 odst. 3, obdobně § 36 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích),

 • stanovení postupu při zajištění přiměřenosti podpory v případech, kdy výrobce byl souběžně příjemcem provozní i investiční podpory, a to konkrétně stanovení

  • - způsobu výpočtu snížení výše podpory elektřiny o investiční podporu u zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012 (§ 33 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích),
  • - způsobu výpočtu snížení výše podpory elektřiny o investiční podporu u zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 s poskytnutou investiční podporou do 20 % z celkových investičních nákladů (§ 33 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích),
  • - způsobu určení očekávané výše celkové podpory od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbývající dobu trvání práva na podporu elektřiny (§ 33 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích),
  • - způsobu výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů o investiční podporu u zdrojů elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 s poskytnutou investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů (§ 30 odst. 5 zákona o podporovaných zdrojích),
  • - způsobu výpočtu snížení výše podpory elektřiny o investiční podporu u zdrojů elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 (33 odst. 3 ve spojení s § 36 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích),
  • - způsobu výpočtu snížení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o poskytnutou investiční podporu u výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2016 (§ 37 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích),
  • - způsobu výpočtu množství elektřiny ze slunečního záření, za které se hradí odvod (§ 34a odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích), pokud v daném sektoru bylo zjištěno riziko překompenzace a výrobce současně s žádostí o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 zákona o podporovaných zdrojích požádal SEI o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, nebo pokud v daném sektoru riziko překompenzace zjištěno nebylo a výrobce podal SEI žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, přičemž hodnota IRR za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhla 6,3 %.

§ 2 Rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů

Ustanovení § 2 upravuje formou odkazu na přílohu č. 1 k vyhlášce rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů, a to podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro výrobu elektřiny. Je přitom respektováno zákonné pojetí sektoru podle § 31 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích a sektor je vymezován kritérii, kterými jsou období uvedení zdroje elektřiny do provozu, použitý primární zdroj energie a instalovaný výkon.

V případě tzv. reziduálních projektů bude při jejich zařazování do sektorů postupováno stejně jako v případě jiných zdrojů elektřiny, tedy podle okamžiku jejich uvedení do provozu. Reziduálním projektem rozumíme výrobnu elektřiny, popřípadě zdroj elektřiny, pro který zákon č. 310/2013 Sb. stanovil podmínky, za kterých při uvedení výrobny elektřiny do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy od 2. října 2013, zůstalo zachováno právo na podporu za stejných podmínek, jak stanovil zákon č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti zákona č. 310/2013 Sb. Pokud byl reziduální projekt (výrobna elektřiny) uveden do provozu v letech 2013–2015, bude podle okamžiku uvedení do provozu zařazen do sektoru podle příslušného roku uvedení výroben elektřiny do provozu.

§ 3 Vzory výkazů technických a ekonomických údajů o výrobnách elektřiny a jejich provozu

Odstavec 1 stanovuje formou odkazu na přílohu č. 2 k vyhlášce vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu pro účely sektorového šetření podle § 31 odst. 4 (a obdobně § 36 odst. 1) zákona o podporovaných zdrojích nebo řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 odst. 3 (a obdobně § 36 odst. 1) zákona o podporovaných zdrojích.

Odstavec 2 v souladu se zásadami digitálně přívětivé legislativy ukládá MPO povinnost zajistit uveřejnění vzorů výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu způsobem umožňujícím dálkový přístup a v podobě, která výrobcům umožní výkazy elektronicky vyplnit i elektronicky předat MPO nebo SEI.

§ 4 Způsob výpočtu snížení provozní podpory o poskytnutou investiční podporu

Ustanovení § 4 upravuje způsob, jakým bude určeno snížení podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu o poskytnutou investiční podporu.

V případě souběhu podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a investiční podpory má výrobce možnost zvolit si opatření k zajištění přiměřenosti podpory bez ohledu na výsledek sektorového šetření. Tímto dobrovolným opatřením je vrácení poskytnuté investiční podpory formou snížení poskytované podpory elektřiny po zbývající dobu trvání práva na podporu. Pokud tedy výrobce oznámí operátorovi trhu individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích, sníží operátor trhu podporu elektřiny poskytovanou v období počínaje dvanáctým kalendářním rokem následujícím po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny o tzv. redukční faktor.

V případě, že byla elektřina vyrobena ve zdroji elektřiny:

 • z obnovitelných zdrojů uvedeném do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012,

 • z obnovitelných zdrojů uvedeném do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 s poskytnutou investiční podporou do 20 % z celkových investičních nákladů nebo

 • z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů uvedeném do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, bude na výši podpory takové elektřiny uplatněn redukční faktor (stanovený postupem podle přílohy č. 3 k vyhlášce), který bude snižovat jednotkovou podporu elektřiny nebo podporu elektřiny za zúčtovací období, přičemž výrobce sám určí, který z těchto dvou faktorů bude uplatněn, a to bez možnosti pozdější změny. § 4 odst. 3 současně obsahuje zastropování celkového snížení podpory elektřiny vyrobené ve výše uvedených zdrojích elektřiny, když stanoví, že podporu elektřiny lze po přepočtu na Kč snížit maximálně o výši poskytnuté investiční dotace.

V případě, že byla elektřina vyrobena ve zdroji elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedeném do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 s poskytnutou investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů, sníží operátor trhu podporu elektřiny o fixní redukční faktor (jeho výše je stanovena v příloze č. 4 k vyhlášce).

Postup dobrovolného snížení podpory elektřiny o poskytnutou investiční podporu výrobce nemůže zvolit, pokud výše investiční podpory převyšuje souhrn očekáváné výše podpory elektřiny od začátku dvanáctého roku po uvedení výrobny elektřiny do provozu po zbývající dobu trvání práva na podporu. Jinými slovy, tento postup se neuplatní, pokud by výsledkem odečtení investiční podpory od očekávané zbývající celkové výše podpory elektřiny byla záporná hodnota.

V případě, že byly elektřina, teplo nebo biometan vyrobené ve výrobně uvedené do provozu v období od 1. ledna 2016 a výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu je současně příjemcem investiční podpory, nemá tento výrobce možnost volby individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory (neprobíhá ani žádné individuální prověřování) a operátor trhu sníží podporu elektřiny nebo podporu tepla o redukční faktor (jehož výše je stanovena v příloze č. 5 k vyhlášce) automaticky.

Pro výrobny elektřiny, tepla nebo biometanu uvedené do provozu v období od 1. ledna 2022, včetně výroben elektřiny vyrábějících elektřinu a teplo v režimu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroben elektřiny modernizovaných v období od 1. ledna 2022, je využita možnost stanovená v § 37 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích a poskytnutá investiční podpora je zohledněna v době poskytování podpory.

Stejné možnosti opatření ke snížení provozní podpory, popřípadě zkrácení doby poskytování podpory se použijí v případě tzv. reziduálních projektů. Opět v závislosti na roku uvedení výrobny elektřiny (spadající do kategorie tzv. reziduálního projektu) do provozu bude mít výrobce elektřiny při souběhu investiční a provozní podpory možnost využít individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích nebo žádost o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 zákona o podporovaných zdrojích energie, jinak dojde ke snížení provozní podpory, bude-li se jednat o zdroj elektřiny uvedený do provozu v období od 1. ledna 2016.

§ 5 Způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod

Ustanovení § 5 upravuje způsob výpočtu množství elektřiny ze slunečního záření, za které se hradí odvod, ve smyslu § 34a odst. 1 a 2 zákona o podporovaných zdrojích. Pro případ, že se výrobce domnívá, že hodnota IRR za dobu trvání práva na podporu elektřiny nedosáhne 6,3 %, může SEI požádat o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod za elektřinu ze slunečního

Nahrávám...
Nahrávám...