dnes je 24.5.2024

Input:

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

20.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.10
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 271/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Na úrovni EU byl přijat tzv. Zimní balíček, jehož součástí jsou mimo jiné následující dvě směrnice, které požadují zakotvení informace o vyúčtování:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (dále jen "směrnice 2019/944").

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen "směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002").

Příslušná ustanovení výše uvedených směrnic, která se týkají obsahových náležitostí, rozsahu a termínů poskytování informace o vyúčtování dodávek elektřiny a tepelné energie, je nutné transponovat do českého právního řádu.

Vyhláška o vyúčtování byla v roce 2021 vydána nově, ale pro začlenění informace o vyúčtování nebylo v energetickém zákoně odpovídající zmocnění. Zmocnění bylo do energetického zákona doplněno novelou (zákon č. 362/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Podle § 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona má Energetický regulační úřad stanovit vyhláškou rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství, a rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie, a termíny poskytování informací o vyúčtování).

Energetický regulační úřad reflektuje skutečnost, že nutnost zakotvení informace o vyúčtování přímo souvisí s nutností úpravy interních fakturačních a zákaznických IT systémů dotčených účastníků trhu s energiemi. Ke změnám byl však nucen přistoupit nejen s cílem, aby zákazníci mohli lépe regulovat svoji spotřebu energie, a to zvýšením informační základny ohledně jejich spotřeby energií, ale i z důvodu, že se v případě vyhlášky o vyúčtování jedná o návrh implementačního předpisu, kde není dána možnost diskrece požadavků práva EU. Protože je však členský stát EU povinen respektovat lhůty pro transpozici směrnic, a v prostředí ČR je Energetický regulační úřad povinen stanovit rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie, a termíny poskytování informací o vyúčtování vyhláškou, Energetický regulační úřad předložením novely vyhlášky postupoval v souladu se stanovenými povinnostmi.

Protože je Energetický regulační úřad povinen respektovat nejen oprávněné zájmy zákazníků, ale i dotčených držitelů licence, v souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. b) energetického zákona, byla novela vyhlášky předmětem veřejného konzultačního procesu, kde mohl uplatnit připomínky každý, jehož oprávněné zájmy mohly být novelou vyhlášky přímo dotčeny. Tyto připomínky jsou ze strany Energetického regulačního úřadu vypořádávány, a jejich vypořádání se zveřejňuje.

Odůvodnění hlavních principů právní úpravy

Informace o vyúčtování je nový institut, definovaný v článku 2 bodu 21 směrnice 2019/944 jakožto "informace poskytované ve vyúčtováních konečného zákazníka s výjimkou žádosti o platbu". Informace o vyúčtování ve smyslu směrnice 2019/944, resp. směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002, nemá znamenat požadavek na platbu. Tímto je tento institut odlišen od řádného a mimořádného vyúčtování. Záměrem Energetického regulačního úřadu je, aby zákazníci dostávali jeho prostřednictvím vymezené přesné a aktuální informace zejména o své spotřebě, nikoliv aby probíhalo vyúčtování záloh ve smyslu řádného či mimořádného vyúčtování. Současně však platí, že informace o vyúčtování může být součástí dokladu o vyúčtování, pokud tím budou naplněny její parametry z hlediska četnosti a rozsahu – daná konstrukce neoslabuje pozici adresátů, je plně v souladu s účelem směrnice, a zároveň legitimně snižuje administrativní náklady osob povinných informaci o vyúčtování.

Informace o vyúčtování je definována v článku 2 bodu 21 směrnice 2019/944 a její rozsah je vymezen v Příloze I bodu 1.2. této směrnice. Novela vyhlášky transponuje tyto požadavky prostřednictvím vymezení rozsahu informace o vyúčtování v ustanovení § 18a:

  • v elektroenergetice tvoří poskytnutí informací o vyúčtování poskytnutí údajů podle § 6 odst. 2 písm. a), d) a f), § 6 odst. 3 písm. a) a b) a § 6 odst. 4 písm. d), e), f) a g) nebo podle § 7 odst. 2 písm. a), d) a f), § 7 odst. 3 písm. a) a b) a § 7 odst. 4 písm. d), e), f) a g);

  • v teplárenství tvoří poskytnutí informací o vyúčtování poskytnutí údajů podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) a e).

Četnost poskytování informací o vyúčtování je upravena:

  • pro elektroenergetiku v Příloze I bodu 2. písm. b), c) a d) směrnice 2019/944 – návrh vyhlášky tyto požadavky přejímá úpravou v § 18a odst. 1 a 2;

  • pro teplárenství v Příloze VIIa bodu 2. směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002 - návrh vyhlášky tyto požadavky přejímá úpravou v § 18 odst. 3.

Vybraná ustanovení vyhlášky č. 207/2021 Sb. s komentářem z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

Úprava reflektuje rozšíření zmocnění pro vyhlášku realizované zákonem č. 362/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

§ 18a Poskytování informace o vyúčtování

K odstavci 1

Požadavky na rozsah poskytování informace o vyúčtování jsou vymezeny v Příloze I bodu 1.2. směrnice 2019/944. V elektroenergetice je rozsah informace o vyúčtování vymezen poskytnutím údajů podle § 6 odst. 2 písm. a), d) a f), § 6 odst. 3 písm. a) a b) a § 6 odst. 4 písm. d), e), f) a g) nebo podle § 7 odst. 2 písm. a), d) a f), § 7 odst. 3 písm. a) a b) a § 7 odst. 4 písm. d), e), f) a g) vyhlášky o vyúčtování.

Promítnutí požadavků do vyhlášky o vyúčtování je podrobně uvedeno v následující tabulce:

Minimální obsahové požadavky na informaci o vyúčtování – Příloha I směrnice 2019/944 Odkaz na ustanovení vyhlášky č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
1.2. a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období § 6 odst. 2 písm. d): "celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období"
§ 7 odst. 2 písm. d): "celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období"
1.2. b) název a kontaktní údaje dodavatele § 6 odst. 2 písm. a): "identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny"
§ 7 odst. 2 písm. a): "identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny"
(§ 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: "Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.")
1.2. b) linka podpory pro spotřebitele § 6 odst. 2 písm. f): "kontakt na zákaznickou telefonní linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav"
§ 7 odst. 2 písm. f): "kontakt na zákaznickou telefonní linku obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav"
1.2. c) název sazby § 6 odst. 3 písm. b): "označení produktu obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a sazbu distribuce elektřiny"
§ 7 odst. 3 písm. b): "označení produktu obchodníka s elektřinou, je-li sjednán"
1.2. d) datum ukončení smlouvy § 6 odst. 4 písm. e): "datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána"
§ 7 odst. 4 písm. e): "datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána"
1.2. e) informace o možnosti změny dodavatele a výhodách z toho plynoucích § 6 odst. 4 písm. f): "možnosti změny obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny"
§ 7 odst. 4 písm. f): "možnosti změny obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny"
1.2. f) kód konečného zákazníka pro změnu dodavatele nebo jedinečný identifikační kód jeho odběrného místa § 6 odst. 3 písm. a): "adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst"
§ 7 odst. 3 písm. a): "adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst"
Nahrávám...
Nahrávám...