dnes je 24.5.2024

Input:

Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1
Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů.

Jde o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů, vypracovanou na základě zmocnění podle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), j), l), m), n), o), p), q), r), s), aa) a af) zákona.

Ustanovení vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

Toto ustanovení vyhlášky vymezuje předmět úpravy stanovený vyhláškou na základě zmocnění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.

§ 2 Vymezení pojmů

Toto ustanovení vyhlášky definuje základní pojmy přímá metoda měření a nepřímá metoda měření.

§ 3 Vykazování a uchovávaní dokumentů a záznamů při spalování zdrojů energie

Toto ustanovení vyhlášky upravuje vykazování údajů o využitých zdrojích energie, použitém palivu a druzích biomasy, bioplynu, biokapalin a biometanu pro toto spalování za jednotlivý zdroj elektřiny, za výrobnu tepla a za výrobnu biometanu ve výkazu, který je stanoven jako vzor. Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu předává operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu údaje z výkazu za uplynulý kalendářní měsíc vždy do patnáctého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Součástí uvedeného předání jsou také doklady prokazující splnění kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů využité biomasy.

§ 4 Vykazování a předávání naměřených a vypočtených hodnot elektřiny

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje pravidla pro vykazování a předávání naměřených a vypočtených hodnot elektřiny. Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje pro každou výrobnu elektřiny měsíční hodnoty o výrobě elektřiny ve výkazu, jehož vzor je uveden pro obnovitelné zdroje a druhotné zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce a pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Údaje z výkazu   předává výrobce tepla operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

Výrobci, s výjimkou výrobců uvedených v odstavci 3 tohoto paragrafu, předávají údaje z výkazu za uplynulý kalendářní měsíc do desátého kalendářního dne následující kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. Výrobce, který zvolil podporu elektřiny formou hodinového zeleného bonusu na elektřinu, předává dále za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla předává údaje uvedené ve výkazu v příloze č. 3 k této vyhlášce do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory primární energie, s výjimkou údajů uvedených ve výkazu v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které předává za uplynulý kalendářní měsíc do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později.

§ 5 Vykazování a předávání naměřených hodnot tepla

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje pravidla pro vykazování a předávání naměřených a hodnot tepla. Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje pro každou výrobnu tepla měsíční hodnoty o výrobě a dodávce tepla a užitečném teplu ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. Údaje z výkazu předává výrobce tepla operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.

§ 6 Vykazování a předávání naměřených hodnot biometanu

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje pravidla pro vykazování a předávání naměřených a hodnot biometanu. Výrobce biometanu, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje pro každou výrobnu biometanu měsíční hodnoty o množství dodaného biometanu s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5. Údaje z výkazu předává výrobce biometanu operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.

§ 7 Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobeného z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie

Toto ustanovení vyhlášky se zabývá způsobem stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobeného z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie. Stanovuje, že množství podporované elektřiny nebo tepla jako poměrná část celkového množství vyrobené elektřiny nebo tepla postupem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8 Způsob měření množství paliva, elektřiny, tepla a biometanu

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje způsob měření množství paliva, elektřiny, tepla a biometanu. Ustanovení definuje povinnost výrobce zajistit měření elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje způsobem podle vyhlášky o měření elektřiny a měření technologické vlastní spotřeby elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii.

Výrobce tepla je v případě dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a vyrobeného z obnovitelného zdroje nebo ze společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a užitečného tepla zajistit měření tohoto tepla měřidlem využívajícím přímou metodu měření.

Výrobce biometanu musí zajistit měření biometanu způsobem podle vyhlášky o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla má za povinnost zajistit měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru stanovenými měřidly podle zákona o metrologii a způsobem podle vyhlášky o měření elektřiny, užitečného tepla měřidly využívajícími přímou metodu měření, s výjimkou případů uvedených v odstavci 6 a) tohoto paragrafu a spotřebovaného paliva měřidly využívající přímou metodu měření s výjimkou případů uvedených v odstavci 7 tohoto paragrafu, tedy když přímé měření je neefektivní podle energetického posudku.

§ 9 Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu

Toto ustanovení vyhlášky určuje způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu. Výrobna elektřiny se považuje za uvedenou do provozu, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, je příslušným provozovatelem provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny.

§ 10 Způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu

Toto ustanovení vyhlášky určuje způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu. Výrobna tepla se považuje za uvedenou do provozu, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie, je instalováno měřidlo pro měření tepla a proběhla úspěšná registrace výrobny tepla v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu.

Je-li výrobna tepla současně výrobnou elektřiny, která bude připojena k elektrizační soustavě, a využívá

Nahrávám...
Nahrávám...