dnes je 30.6.2022

Input:

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie"), zmocnil Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") již od roku 2012 stanovit technicko-ekonomické parametry pro stanovení provozní podpory jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie. Úřad toto zmocnění provedl vyhláškou č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.

V souvislosti s novelizací zákona o podporovaných zdrojích energie zákonem č. 310/2013 Sb. došlo ke dni 1. 1. 2014 k zastavení provozní finanční podpory elektřiny pro nové obnovitelné zdroje energie, s výjimkou malých vodních elektráren, a po splnění podmínek popsaných v přechodných ustanoveních tohoto zákona i pro výrobny elektřiny využívající vítr nebo biomasu a dále k zastavení podpory biometanu. Další novelou provedenou zákonem č. 131/2015 Sb. byla podpora biometanu a podpora decentrální výroby elektřiny ke dni 1. 1. 2016 zrušena. Od 1. 1. 2016 byla současně zavedena pro nové bioplynové stanice s definovanými vstupy paliva a definovaným maximálním instalovaným elektrickým výkonem nová provozní finanční podpora vztahující se na užitečné teplo.

Na základě těchto změn Úřad vydal vyhlášku č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), která od 1. 1. 2016 nahradila vyhlášku č. 347/2012 Sb. Předmětná vyhláška byla dále s účinností od 1. 1. 2017 změněna vyhláškou č. 266/2016 Sb. z důvodu aktualizace technicko-ekonomických parametrů měrných investičních nákladů pro malé vodní elektrárny v nových nebo stávajících a rekonstruovaných lokalitách.

Do 31. 12. 2021 zákon o podporovaných zdrojích energie upravoval podporu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "OZE"), druhotných energetických zdrojů (dále jen "DEZ") a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen "KVET").

Zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen "zákon č. 382/2021 Sb."), s účinností od 1. 1. 2022 opětovně mění rozsah provozních podpor, pro které může Úřad stanovit provozní podporu cenovým rozhodnutím, a z tohoto důvodu je nezbytné stanovit navrhovanou vyhláškou klíčové vstupy pro stanovení výše provozní podpory.

Úřad je podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona o podporovaných zdrojích energie zmocněn k vydání vyhlášky, kterou stanoví:

a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen, referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu a výši diskontní míry,

b) dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů a dobu životnosti modernizované výrobny elektřiny,

l) rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.

Zákon o podporovaných zdrojích energie zavádí s účinností od 1. 1. 2022 nástroje a opatření, které je možné aktivovat k plnění nových cílů v oblasti energie OZE do roku 2030 požadované novou legislativou EU. Definuje nová schémata provozních podpor pro nové výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů, nové výrobny tepla z OZE, dále pro modernizované výrobny elektřiny z OZE, KVET a důlních plynů a nové výrobny biometanu. Současně zavádí v případě nových nebo modernizovaných výroben elektřiny s instalovaným výkonem od 1 MW (6 MW v případě větrných elektráren) podporu formou aukčního bonusu, která se bude soutěžit. Kromě provozní podpory pro nové nebo modernizované výrobny je definována i provozní podpora pro udržení výroben elektřiny a výroben tepla v provozu. Zákon zcela nově zavádí i přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, která je určena pro výrobny tepla využívající neobnovitelný zdroj energie.

Na základě § 3 zákona o podporovaných zdrojích energie bude vydáváno nařízení vlády, které bude pro vymezené období 3 let vždy aktivovat příslušné provozní podpory v souladu s Vnitrostátním plánem České republiky v oblasti energetiky a klimatu.

Předchozí vyhláška o technicko-ekonomických parametrech specifikovala technické a ekonomické parametry, kterými byly především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v OZE a doba využití zařízení a v případě výroben elektřiny využívajících biomasu a výroben tepla z bioplynu náklady na pořízení paliva. Tyto technické a ekonomické parametry byly stanoveny v příloze k této vyhlášce a jejich dodržením bylo výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře formou výkupní ceny a výrobci tepla z bioplynu bylo zajištěno dosažení patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře formou zeleného bonusu na teplo stanovenými Úřadem.

Zákon o podporovaných zdrojích energie nově rozšiřuje technicko-ekonomické parametry a také dobu životnosti na veškeré podporované zdroje energie a v případě nových a modernizovaných výroben elektřiny, jejichž podpora má být stanovena cenovým rozhodnutím Úřadu, je naopak zužuje na výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nižším než 1 MW (6 MW u VTE).

Nová vyhláška o technicko-ekonomických parametrech tedy stanoví parametry pro výrobce elektřiny z OZE, KVET a důlních plynů, dále pro výrobce tepla z OZE a pro výrobce biometanu v souladu s novým zněním zákona, kdy stanoví také výši diskontní míry. V souladu s novými schématy podpory pro udržení výroben elektřiny a výroben tepla v provozu se v rámci vyhlášky

Nahrávám...
Nahrávám...