dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

11.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.17
Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 193/2023 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu. Předpis nahrazuje vyhlášku č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

V návaznosti na geopolitickou bezpečnostní situaci a krizi na trhu s elektřinou bylo z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozování elektrizační soustavy České republiky (dále jen "elektrizační soustava"), zejména zajištění dostatku výkonu pro pokrytí zátěže v zimních obdobích roku, nezbytné změnit stávající vyhlášku č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu (dále jen "stávající vyhláška").

Vzhledem k tomu, že od doby vydání stávající vyhlášky došlo v ustanovení v § 98a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") ke změně zmocnění pro její vydání (vyhláška se nově vydává podle ustanovení § 98a písm. e), a nikoliv v písm. f), podle kterého byla stávající vyhláška vydána), není změna stávající vyhlášky možná. Bylo proto nutné vydat vyhlášku novou, jejímž obsahem bude totožný obsah stávající vyhlášky s výjimkou několika změn nezbytných z výše uvedených důvodů. Zvláštní část odůvodnění nové vyhlášky je proto zaměřena právě na tyto nové změny stávající vyhlášky.

Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy, odpovídající za vyrovnanou bilanci elektrizační soustavy, v případě nedostatku výroby přijímá opatření v následujícím pořadí:

  1. Aktivace služeb výkonové rovnováhy,
  2. Využití volných výrobních kapacit a zahraničních výpomocí,
  3. Odhazování zátěže.

Podle stávající vyhlášky, má technický dispečink provozovatele přenosové soustavy, jakož i provozovatelů distribučních soustav, dvě možnosti realizace odhazování zátěže: regulační plán, popsaný v Příloze 1, a vypínací plán, popsaný v Příloze 2 vyhlášky.

Regulační plán je prováděn zákazníky, kteří vypínáním skupiny spotřebičů podle vlastního určení snižují svůj odběr ze soustavy. Zákazníci jsou povinni odepnout až (v posledním, sedmém stupni) veškerou spotřebu, která není "nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti technologie odběrného zařízení, vlivu na okolní prostředí a obsluhujících pracovníků" (tzv. bezpečnostní minimum). Nedochází tedy k odpojení zákazníků od dodávek elektřiny, pouze je omezen povolený odběr. Vypínací plán je prováděn příslušným provozovatelem distribuční soustavy vypínáním vývodů vn. Tím jsou vypnuta celá odběrná místa a dojde k přerušení dodávek elektřiny zákazníkům. Z toho vyplývá, že použití regulačního plánu je mnohem šetrnější a způsobí menší celospolečenské škody než použití vypínacího plánu.

Podle § 5 a § 6 vyhlášky může provozovatel přenosové nebo provozovatel distribuční soustavy použít celý regulační plán (stupně 1 až 7) pouze při vyhlášení stavu nouze podle § 54 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.. Vyhlášení stavu nouze však zároveň pozastavuje tržní činnosti a zúčtování odchylek přechází do tzv. zvláštního režimu podle § 31 odst. 1 vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou.

Pozastavení tržních činností je však významný zásah do fungování trhu s elektřinou a v případě, že není způsoben technickými problémy nebo selháním trhu, ale nedostatkem výroby pro pokrytí spotřeby, je nežádoucí. Pokračování tržních činností je však velmi vhodné, protože může napomoci subjektům s nevyrovnanou pozicí si ji vyrovnat, bude-li energie k dispozici. V případě predikovaného nedostatku výkonu pro pokrytí spotřeby, tedy situace, která může nastat v zimním období, je tedy nežádoucí pozastavovat tržní činnosti.

Na základě podnětu Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) se proto nová vyhláška upravuje tak, aby:

  • umožnila využití regulačních stupňů 1 až 4 i v předcházení stavu nouze;

  • umožnila vyhlášení výstražného stupně i mimo přecházení stavu nouze nebo stav nouze;

  • bylo zavedeno informování subjektů zúčtování o prováděných opatřeních při předcházení stavu nouze;

  • byla vyjasněna kompenzace výrobců za použití volných výrobních kapacit provozovatelem přenosové soustavy.

Předcházení stavu nouze a stav nouze je nedílnou součástí opatření k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozování elektrizační soustavy. Řízení elektrizační soustavy za stavu nouze nebo jeho předcházení musí být v souladu s energetickým zákonem a zohledňovat evropskou legislativu.

Na přípravě vyhlášky č. 193/2023 Sb. se podílely ČSRES a operátor trhu (OTE).

Komentář k ustanovením vyhlášky

§ 1 Předmět úpravy

V tomto ustanovení je vymezen předmět úpravy návrhu vyhlášky.

Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do elektrizační soustavy

§ 2-4

Způsoby omezení spotřeby elektřiny nebo dodávky elektřiny spočívají buď ve snížení výkonu odebíraného zákazníkem v souladu s vyhlášenými stupni regulačního plánu nebo v přerušení dodávky elektřiny, kdy jsou odběrná zařízení zákazníka odpojena provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy od jeho zařízení nebo jsou vypnuty části zařízení pro přenos nebo distribuci či omezena dodávka elektřiny na nulovou hodnotu v souladu s vypínacím plánem a frekvenčním plánem.

Při předcházení nebo řešení stavu nouze vyvolaného v zákoně uvedenými příčinami se využívá regulační plán, obsahující postup a výši omezení spotřeby elektřiny zákazníků připojených k přenosové soustavě a distribučním soustavám.

Pro rychlé omezení odebíraného výkonu jsou uplatňovány vypínací stupně vypínacího plánu a frekvenční stupně frekvenčního plánu. Vypínací plán zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav a uvádí postup vypínání spotřeby elektřiny při závažných systémových či lokálních poruchách.

Frekvenční plán zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy a technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav a výrobci elektřiny. Slouží pro krátkodobé, automatické (pomocí frekvenčních relé) odpojení zákazníků při havarijním poklesu kmitočtu. Frekvenční relé mají zamezit dalšímu šíření havárie s přihlédnutím k technologickým a jiným oprávněným potřebám zákazníků.

Cílem použití všech způsobů omezení spotřeby elektřiny je předejít narušení výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě, případně vytvořit podmínky pro rychlý návrat do normálního provozního stavu, jestliže už k narušení výkonové rovnováhy došlo.

Návrh vyhlášky oproti stávající vyhlášce zavádí možnost vyhlásit výstražný stupeň ještě před předcházením stavu nouze. Vyhlášení výstražného stupně je podle platného znění vyhlášky (zařazením do § 6 odst. 1 nazvaného "Předcházení stavu nouze") možné pouze v předcházení stavu nouze. S ohledem na současnou energetickou krizi, která se může projevit nedostatkem dodávek elektřiny identifikovaným i několik hodin před jeho vznikem, je potřeba umožnit provozovatelům soustav vyhlásit výstražný stupeň a upozornit tím účastníky trhu na nutnost zvýšené pozornosti při sledování prostředků informujících o energetické situaci ještě před předcházením stavu nouze. Navrhuje se proto změnit podmínky pro vyhlášení výstražného stupně tak, aby nebylo podmíněno předcházením stavu nouze, ale již při neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě z důvodů bilančních, přenosových nebo jiných.

§ 5 Zařazení zákazníků do regulačních stupňů

Pro účely řešení stavu nouze, resp. předcházení stavu nouze jsou zákazníci zařazeni do regulačních stupňů v souladu s regulačním plánem. Zařazení zákazníků provádí provozovatel distribuční soustavy, a pokud se jedná o stupně č. 1 a 2, nemusí být tato skutečnost uvedena ve smlouvě o přenosu elektřiny nebo o distribuci elektřiny nebo ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny. Zákazníci zařazení do regulačních stupňů č. 3 až 7 mají tuto skutečnost uvedenu ve smlouvě o přenosu elektřiny nebo smlouvě o distribuci elektřiny. Pak toto zařazení provádí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy. Zařazení do těchto stupňů může provést i obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny, a to na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. V těchto případech musí obchodníci nebo výrobci elektřiny předat potřebné údaje provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, protože tito provozovatelé mají právo vyhlašovat stav nouze nebo oznamovat předcházení stavu nouze.

Návrh vyhlášky oproti stávající vyhlášce zavádí povinnost předávat informace o zařazení odběrného místa zákazníka do příslušného regulačního stupně č. 3 až č. 7. Vyhlášení regulačního stupně a omezování spotřeby odběrateli má vliv na odchylku subjektu zúčtování. Subjekt zúčtování proto potřebuje dostat informace o zařazení svých zákazníků do relevantních regulačních stupňů, kterými jsou stupně 3 až 7.

Nahrávám...
Nahrávám...