dnes je 30.11.2023

Input:

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti

24.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy.

Cílem navrhované právní úpravy je provedení částečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen "směrnice RED II"). Směrnice byla přijata dne 11. prosince 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, dále jen směrnice "RED I"). Transpozice je částečně provedena také současným zněním zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot (dále jen "nařízení vlády").

Uvedená úprava také navazuje na novelu nařízení vlády. Cílem vyhlášky je tedy v návaznosti na uvedené nařízení vlády, stanovit kritéria udržitelnosti pro biokapaliny a pro paliva z biomasy, nově stanovená směrnicí RED II. Obě právní úpravy jsou vzájemně provázány tak, aby v žádné z nich nevznikaly nežádoucí duplicity.

V případě nevydání vyhlášky by nebyla stanovena především kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a dále i seznam surovin vymezující pokročilý biometan v souladu s novelizací zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 382/2021 Sb. V důsledku toho by nebylo možno podporu výrobcům vyplácet.

Komentář k ustanovením vyhlášky č. 110/2022 Sb. z aplikace ODok:

§ 1 Předmět úpravy

Toto ustanovení vymezuje předmět úpravy stanovený vyhláškou na základě zmocnění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.

§ 2 Druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje druhy a parametry podporované biomasy a biokapalin pro výrobu elektřiny, výrobu tepla nebo výrobu biometanu a rozdělení podporované biomasy a biokapalin do jednotlivých kategorií. Ustanovení odkazuje na přílohu č. 1, kde jsou uvedeny druhy a parametry podporované biomasy a biokapalin a jejich rozdělení do jednotlivých kategorií.

§ 3 Suroviny vymezující pokročilý biometan

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje suroviny pro výrobu pokročilého biometanu ve vazbě na druhy podporované biomasy. Ustanovení odkazuje na přílohu č. 1, kde jsou uvedeny druhy a parametry podporované biomasy a biokapalin a jejich rozdělení do jednotlivých kategorií a suroviny vymezující pokročilý biometan.

§ 4 Způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu z biomasy a biokapalin

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů využívající biomasu a biokapaliny při výrobě podporované elektřiny, podporovaného tepla a podporovaného biometanu. Podporovanými procesy jsou spalování nebo zplynování, anaerobní fermentace, nebo spalování biokapalin a také společné spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje.

§ 5 Kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny

Toto ustanovení stanovuje kritéria udržitelnosti pro biokapaliny, která jsou shodná s kritérii udržitelnosti pro biopaliva uvedená v nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů.

Dále ustanovení uvádí, že emise skleníkových plynů pro biokapaliny se stanoví také postupem podle nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů, se zahrnutím výpočtu přeměny energie na vyráběnou elektřinu nebo vyráběné teplo a chlazení podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

Stanoví se také postup pro výpočet úspory emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva ECF.

§ 6 Kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy

Toto ustanovení uvádí pravidla pro plnění kritéria udržitelnosti a úsporu emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy, kterými je plnění kritérií udržitelnosti pro paliva z biomasy, která jsou shodná s kritérii

Nahrávám...
Nahrávám...