Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška o regulačním výkaznictví

4.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.19
Vyhláška o regulačním výkaznictví

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Důvod vydání vyhlášky

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal dne 21. února 2017 vyhlášku č. 50/2017 Sb., kterou s účinností od 1. března 2017 mírně upravil některá ustanovení a přílohy vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví. Vzhledem k malému množství změn v textu původní vyhlášky z roku 2015 se úřad rozhodl vydat pouze novelu původní vyhlášky z roku 2015. Důvody vydání vyhlášky č. 262/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. souvisejí především s novelou energetického zákona č. 131/2015 Sb. (dále jen „novela energetického zákona”), zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie”) a novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Novinky vyplývající z výše uvedených zákonů, jež se promítly do vyhlášky o regulačním výkaznictví, lze shrnout do následujících bodů:

  • Novelou č. 50/2017 Sb. došlo mimo jiné v návaznosti na změny v podvojném účetnictví, kdy došlo k drobným změnám ve výkazu zisku a ztrát. Z pohledu Energetického regulačního úřadu tedy bylo nutné upravit regulační výkazy tak, aby korespondovaly s upravenými účetními výkazy.

  • Před novelou energetického zákona museli držitelé licencí v souladu s energetickým zákonem neprodleně oznámit změny podmínek pro udělení licence. V případě provozovatelů přenosové soustavy, přepravní soustavy a regionálních distribučních soustav se tak jednalo prakticky o nepřetržité oznamování změn Energetickému regulačnímu úřadu vyplývající z množství prováděných změn (např. délka vedení, počet transformátorů apod.). Novela energetického zákona ukládá nově v § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. provozovatelům distribučních soustav, provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy a držiteli licence na rozvod tepelné energie povinnost oznamovat v rámci regulačních výkazů nejpozději do 30. dubna daného roku souhrnné změny provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok. Na tuto novou povinnost Energetický regulační úřad zareagoval vložením nového výkazu do vyhlášky.

  • Novelou energetického zákona se změnilo i ustanovení § 19a zákona č. 458/2000 Sb. upravující regulaci cen. Na tyto skutečnosti je navázaná změna vykazování nákladů, které do budoucna nebudou stanovovány jako povolené s vazbou na daňově uznatelné náklady, ale jako ekonomicky oprávněné podle zákona o cenách. Změny ve vyhlášce tak reagují na plánované změny v regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství tak, aby vykazované údaje odpovídaly potřebám Energetického regulačního úřadu při cenové regulaci. V této souvislosti také došlo ke zpřesnění a zpřehlednění struktury výkazů, které jsou povinni předkládat provozovatelé lokálních distribučních soustav (viz komentář k § 19 vyhlášky č. 262/2015 Sb. níže).

  • V neposlední řadě je důvodem k předložení návrhu vyhlášky změna vybírání plateb na podporované zdroje energie a vazeb mezi provozovateli přenosové soustavy, distribučních soustav, povinně vykupujícími a operátorem trhu. Povinnost vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů formou povinného výkupu přešla nabytím účinnosti zákona o podporovaných zdrojích energie v roce 2013 z provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy na povinně vykupující obchodníky s elektřinou. Povinnost hradit výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů podporu formou zelených bonusů má od roku 2013 podle zákona o podporovaných zdrojích energie operátor trhu. Vyhláška o regulačním výkaznictví, která nebyla od roku 2012 novelizována, tyto skutečnosti vyplývající ze zákona upravuje s účinností až od roku 2016. V této souvislosti také novela energetického zákona v § 20 nově ukládá vykazovací povinnost pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, proto Energetický regulační úřad v návrhu vyhlášky předkládá nové výkazy pro povinně vykupující obchodníky.

Cílem vyhlášky o regulačním výkaznictví je také sladit vykazovací povinnost jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy ERÚ, a to vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství (č. 194/2015 Sb.), vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství (č. 195/2015 Sb.) a vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství (č. 196/2015 Sb.). Dalším sledovaným záměrem je začlenit do vyhlášky některé výkazy, které již byly v předchozím období regulovanými subjekty vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů podle § 15a zákona č. 458/2000 Sb. a jež Energetický regulační úřad potřebuje pro účely regulace v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Samotná vyhláška č. 262/2015 Sb. je zásadním předpisem, na základě kterého úřad získává od regulovaných subjektů informace pro výkon cenové regulace, pro provádění analýz a zpracování příslušných zpráv podle energetického zákona.

V souladu se zmocněním podle energetického zákona stanoví vyhláška podrobné náležitosti výkazů, a to zejména prostřednictvím vzorů obsažených v přílohách vyhlášky. Dále je předmětem vyhlášky stanovení odpisových sazeb použitých pro regulační účetnictví a uvedení všech relevantních pravidel pro sestavování regulačních výkazů a jejich předkládání ze strany regulovaných subjektů vůči Energetickému regulačnímu úřadu. Vyhláška určuje termíny, v nichž jsou regulované subjekty povinny tyto výkazy předkládat.

Komentář k jednotlivým paragrafům vyhlášky

§ 1 Předmět úpravy

Vzhledem k tomu, že název navrhované vyhlášky nezahrnuje úplné znění zmocnění, je v prvním paragrafu zařazen předmět úpravy.

§ 2 Základní pojmy

Vyhláška o regulačním výkaznictví stanovuje a rozvádí některé specifické pojmy, které jsou vymezeny v úvodu vyhlášky. Jsou to především ekonomické pojmy sloužící pro účely regulace. Jde zejména o to, aby vykazující společnosti zahrnovaly do vykazovaných vstupů jen hodnoty uznané do regulačního výkaznictví, tedy hodnoty, jež jsou povolené. Ať už jde o ekonomicky oprávněné náklady, provozní majetek nebo investiční výdaje, musejí hodnoty vykazované podle vyhlášky sloužit pro výkon licencované činnosti a nesmějí zahrnovat nepovolené položky. Položky jsou definovány podle zákona o účetnictví a také další specifikací uvedenou v následujících částech vyhlášky. Vzhledem ke specifikům způsobu regulace a vykazování v teplárenství je vymezen pojem cenové lokality, za kterou držitelé licencí vykazují samostatně. Vyhláška také definuje pojmy, jako je aktivovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, a dále pojem aktivovaná investiční akce.

§ 3 Členění a náležitosti regulačních výkazů

Ustanovení tohoto paragrafu obsahuje členění regulačních výkazů a seznam licencovaných činností, na něž se vztahuje regulační vyhláška, včetně jejich číselného označení. Tento paragraf také odkazuje na přílohu č. 1, jež uvádí nejenom seznam regulačních výkazů, ale také termíny jejich předložení úřadu. Příloha č. 1 slouží dále držitelům licence pro lepší orientaci v ostatních přílohách, novinkou je také stanovení způsobu zasílání výkazů. V minulosti bylo tolerováno zasílání výkazů i formou obyčejného emailu (bez zaručeného podpisu). Nově příloha č. 1, která navazuje na předmětný paragraf, definuje možnost zasílání výkazů úřadu: prostřednictvím datové schránky, elektronicky s elektronickým podpisem nebo v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence. V ustanovení je popsán způsob označování regulačních výkazů pro jednotlivé licencované činnosti a odkaz na příslušnou přílohu obsahující náležitosti a členění regulačních výkazů včetně vzorů a pravidel pro jejich sestavování.

§ 4 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

Ustanovení obsahuje základní pravidla vykazování, tj. kdo výkazy sestavuje, za jaké období se výkazy sestavují (zpravidla se výkazy sestavují za uplynulý kalendářní rok), povinnost uvádět úplné, správné a pravdivé informace v souladu s Českými účetními standardy (nestanoví-li vyhláška jinak – např. vykazování podle Mezinárodních účetních standardů) a povinnost vykazovat za každou licencovanou činnost zvlášť, s výjimkou činností výroba a rozvod tepelné energie, které se vykazují společně. Tímto ustanovením je držitelům licencí určeno, za které jednotlivé dílčí činnosti jsou v rámci jednotlivých licencovaných činností sestavovány regulační výkazy a za které jsou vedeny oddělené evidence. Nově jsou součástí tohoto paragrafu pravidla pro sestavování výkazů držitele licence na obchod s elektřinou, ale pouze takového, který vykonává činnost tzv. povinně vykupujícího ve smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie.

§ 5 Výkaz aktiv a změn aktiv

Vzhledem k charakteru regulace cen v elektroenergetice a plynárenství, kde dva ze základních vstupních parametrů povolených výnosů, využívaných dále ke stanovení cen, vychází z hodnot aktiv a odpisů společnosti, je nutné mít o majetku regulovaných subjektů přehled, a to z jiného a podrobnějšího pohledu, než postihne oficiální účetní výkaz (rozvaha). Ustanovením tohoto paragrafu je definována kategorie výkazu aktiv a změn aktiv a jeho základní struktura. Hodnota aktiv držitele licence, jež je vykazována ve výkazu aktiv a změn aktiv, je jedním ze základních podkladů pro cenovou regulaci. Na základě získaných údajů jsou sestavovány časové řady dat, z nichž je v souladu s pravidly analyticky stanovována hodnota regulační báze aktiv na následující regulační období. Vývoj hodnoty aktiv v průběhu regulačního období vypovídá o stavu majetku držitele licence. V cenové regulaci slouží hodnota aktiv společnosti pro příslušnou činnost (přenos, přeprava, distribuce) jako základ pro stanovení regulovaného zisku.

§ 6 Výkaz souhrnu investičních akcí

Výkazy souhrnu aktivovaných investičních akcí úzce souvisejí s výkazy aktiv a změn aktiv, ovšem lze v nich sledovat jednotlivé investiční akce. Dále slouží ke kontrole vykázaných aktiv regulovaných subjektů. Znění tohoto ustanovení specifikuje obsah výkazů souhrnu investičních akcí ve vykazovaném roce. Příslušné přílohy následně upravují, zda o investičních akcích z hlediska objemu prostředků je nutné vykazování oddělené či společné.

§ 7 Výkaz aktiv a pasiv

Vykazované údaje poskytují Energetickému regulačnímu úřadu informace o stupni likvidity jednotlivých majetkových složek a podklady pro zkoumání finanční stability jednotlivých držitelů licencí. Znění specifikuje obsah údajů o stavu majetku a přehled zdrojů financování aktiv držitelů licencí čísla 31 a 32 (výroba a rozvod tepelné energie). Údaje jsou vykazovány ve zjednodušeném rozsahu odděleně za činnost výroba a rozvod tepelné energie a za veškeré regulované a neregulované činnosti.

§ 8 Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz hospodářského výsledku je pro účely vyhlášky navržen v částečně odlišné podobě, než je oficiální účetní výkaz zisku a ztrát, a to zejména proto, že zachycuje výnosy a náklady držitele licence odděleně za jednotlivé vykonávané činnosti. V ustanovení je definován výkaz hospodářského výsledku, který vyjadřuje výnosy a náklady držitele licence odděleně za jednotlivé vykonávané činnosti. Údaje jsou vykazovány tak, aby byl vyjádřen podrobný obraz jednotlivých činností. Protože při souběžném vykonávání činností distribuce elektřiny a plynu nelze některé náklady a výnosy přímo a jednoznačně přiřadit pouze k jedné z těchto činností, obsahuje ustanovení klíč rozdělení těchto nákladů mezi obě činnosti, a to v poměru přímo přiřaditelných nákladů a výnosů za předchozí rok, které lze určit jednoznačně.

§ 9 Výkaz nákladů

Vykazované náklady ve výkazu nákladů jsou nadefinovány z pohledu procesního členění činností regulovaných subjektů. Z daného výkazu se vychází při stanovování jednoho ze základních vstupních parametrů povolených výnosů využívaných dále ke stanovení cen. Náklady ve výkazu hospodářského výsledku mají odlišnou strukturu a v souvislosti s náklady procesními jsou využívány ke kontrole na oficiální účetní výsledky daného subjektu. Ve výkazech nákladů jsou uvedeny doplňující údaje o nákladech licencované činnosti, které jsou doplňkem výkazu hospodářského výsledku. Údaje o nákladech držitele licence jsou strukturovány podle napěťových hladin nebo typů sítě. Je