dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o regulačním výkaznictví

7.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7
Vyhláška o regulačním výkaznictví

redakce EnergetikaInfo.cz

Na základě § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), vydal Energetický regulační úřad v roce 2015 vyhlášku č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, která byla novelizována v roce 2017 (vyhláška č. 50/2017 Sb.) a v roce 2020 (vyhláška č. 554/2020 Sb.).

Vyhláška upravuje náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím předpisem pro § 20 zákona č. 458/2000 Sb. Z údajů zasílaných regulovanými subjekty podle této vyhlášky poté vychází Energetický regulační úřad při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a ceny související služby v plynárenství, ceny za činnost povinně vykupujícího, cen spojených se zárukami původu, při věcném usměrňování ceny tepelné energie a při zveřejnění přehledů o cenách tepelné energie podle § 17 odst. 7 písm. n) energetického zákona.

Novela č. 513/2021 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 513/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví.

Vyhlášku bylo potřebné novelizovat zejména s ohledem na vydání Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující a novou koncepci regulace teplárenství, což s sebou přináší změnu v potřebách regulátora k zasílání údajů pro účely regulace.

Změny týkající se výkaznictví spočívají v implementaci změny přístupu ke korekčním faktorům, které budou nově zpřesňovány na základě kompletních údajů vycházejících z fakturace (licence č. 12 – distribuce elektřiny), a ve sjednocení přístupu k povoleným nákladům u operátora trhu a provozovatelů soustav (licence č. 15 – činnosti operátora trhu); úpravy v oblasti plynárenství doplňují a sjednocují přístup s elektroenergetikou.

V oblasti teplárenství změny v regulačním výkaznictví vychází z nové koncepce regulace teplárenství, která se promítá do cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie na rok 2022, přičemž je nutné zajistit soulad této nové koncepce a dat vykazovaných regulovanými subjekty. Zároveň se do novely regulačního výkaznictví promítá úprava spočívající ve zjednodušení jejich vykazování, což se projevuje zjednodušením členění regulačních výkazů a zvýšením jejich přehlednosti.

Komentář k vybraným ustanovením vyhlášky z aplikace ODok

§ 5 Výkaz aktiv a změn aktiv

Majetek nabytý přeměnou společnosti je vykazován v účetní zůstatkové hodnotě aktiva, nikoli v pořizovací hodnotě aktiva, proto dochází k úpravě majetku nabytého přeměnou společnosti v § 5 odst. 3.

§ 15 Výkazy tarifních statistik

Toto ustanovení dává do souladu § 15 odst. 1 písm. a) a b).

§ 16 Výkaz cenové lokality

Tato ustanovení upravují rozsah vykazovaných dat v souvislosti s navrhovanou úpravou výkazu v příloze č. 9 vyhlášky.

Příloha č. 1

Příloha č. 1 obsahuje pro přehlednost seznam výkazů, termíny, způsob a formát jejich předkládání v závislosti na druhu regulačního výkazu a vykazujícím subjektu. Změny v příloze č. 1 souvisejí se změnami v samotných výkazech – stanovení nových výkazů a zrušení stávajících výkazů.

Příloha č. 2

Výkazy jsou upraveny v souladu se Zásadami cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pročinnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující, podle kterých bude za rok i-3 docházet k opravě korekčního faktoru za distribuci elektřiny po vyfakturování

Nahrávám...
Nahrávám...