dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o regulačním výkaznictví

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.19
Vyhláška o regulačním výkaznictví

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Důvod vydání vyhlášky

S účinností od 1. ledna 2021 novelizoval Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) klíčovou vyhlášku č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, a to změnovou vyhláškou č. 554/2020 Sb. Historicky se jedná o druhou novelu této vyhlášky, kterou ERÚ poprvé vydal v roce 2015, a to s ohledem na nutnost upřesnění ustanovení regulační výkazy v § 20 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zcela zásadním důvodem novelizace vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví je stanovení nových zásad cenové regulace pro tzv. V. regulační období, které pro regulované subjekty potrvá pět let, a to konkrétně od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Cenové regulaci podléhají subjekty podnikající v té části energetických odvětví, kde z technických, organizačních, ekonomických nebo legislativních důvodů neexistuje účinná hospodářská soutěž. Tyto subjekty nazýváme regulované. Provozovatelé infrastrukturních energetických soustav, dodavatelé poslední instance, operátor trhu a povinně vykupující jsou v oboru svého působení monopolními společnostmi. Regulace cen brání tomu, aby tyto subjekty vyúčtovaly nepřiměřené a z celospolečenského hlediska nevhodné ceny, zároveň však stanovené ceny musí zajistit pro konečné zákazníky poskytnutí stabilních energetických služeb požadované úrovně.

Obecně musí ERÚ stanovit zásady cenové regulace pro každé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě stabilní prostředí v energetice. Rada Energetického regulačního úřadu v polovině roku 2020 v souladu s § 17b odst. 10 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. (bod 6) schválila zásady cenové regulace pro tzv. páté regulační období, které potrvá od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025. Zásady cenové regulace určují postupy regulace cen souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele distribučních soustav. Dále stanovují pro operátora trhu postupy regulace cen za činnost organizace trhu, poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích a cen souvisejících s vydáváním záruk původu a postupy regulace cen souvisejících s činností povinně vykupujícího. Vzhledem k výše uvedenému bylo nutné v souladu se zahájením nové regulační periody aktualizovat regulační výkazy podle vyhlášky 262/2015 Sb. pro dotčené regulované subjekty na trhu s elektřinou a plynem. Mírné úpravy výkazů nastaly také u provozovatelů výroben a rozvodů tepelné energie (s příslušnou licencí), přestože se na ně princip regulovaného období nevztahuje. Činnost tepláren je regulována odlišným principem regulace, tzv. věcným usměrňování cen, které s regulačními období nesouvisí.

Komentář k jednotlivým paragrafům vyhlášky

§ 1 Předmět úpravy

Vyhláška podrobně popisuje strukturu a formu regulačních výkazů, včetně jejich vzorů, které jsou následně uvedeny pro skupiny jednotlivých regulovaných subjektů v příloze. Vyhláška určuje také termíny, v nichž jsou regulované subjekty povinny tyto výkazy Energetickému regulačnímu úřadu předkládat.

§ 2 Provozní aktiva

V tomto úvodním paragrafu jsou definovány provozní aktiva regulovaných subjektů, které vychází z ekonomických principů regulace. Ať už jde o ekonomicky oprávněné náklady, provozní majetek nebo investiční výdaje, musejí hodnoty vykazované podle vyhlášky sloužit pro výkon licencované činnosti a nesmějí zahrnovat nepovolené položky. Položky jsou definovány v souladu s aktuálně platnými účetními standardy IFRS 16 – nařízení Komise (EU) 2017/1986 ze dne 31. října 2017. V oblasti teplárenství jsou mezi provozní aktiva také zahrnuty povolenky na emise skleníkových plynů. Oproti předchozí verzi vyhlášky v tomto paragrafu již nenajdeme pro teplárenství definici tzv. cenové lokality, která je nově definována přímo v cenovém rozhodnutí pro teplárenství (aktuálně pro rok 2021 cenové rozhodnutí č. 6/2020).

§ 3 Členění a náležitosti regulačních výkazů

Zcela v souladu s číslováním licencovaných činností (12 – distribuce elektřiny, 13 – přenos elektřiny atd.) popisuje tento § členění regulačních výkazů a seznam licencovaných činností, na něž se vztahuje regulační vyhláška. Tento paragraf také odkazuje na přílohu č. 1, jež uvádí nejenom seznam regulačních výkazů, ale také termíny jejich předložení úřadu. Příloha č. 1 slouží dále držitelům licence pro lepší orientaci v ostatních přílohách a je taktéž členěna podle kategorií licencovaných činností. V ustanovení je popsán způsob označování regulačních výkazů pro jednotlivé licencované činnosti a odkaz na příslušnou přílohu obsahující náležitosti a členění regulačních výkazů včetně vzorů a pravidel pro jejich sestavování.

Novela regulační vyhlášky od roku 2021 také počítá s případnými transformačními změnami u regulovaných společností, které mohou souviset s převody majetku mezi společnostmi. Typicky se jedná o možnost outsourcing některých regulovaných činností a naopak. ERÚ nově ve výkazech požaduje i vyplnění údajů o majetku nabytém přeměnou společnosti. Transformační změny u regulovaných subjektů mají přirozeně dopad do struktury nákladů daných regulovaných společností, je tedy nezbytné tyto změny v regulačním výkaznictví podchytit. Tyto změny se dotkly i úprav v § 5 Výkaz aktiv a změn aktiv této vyhlášky.

§ 4 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů vycházejí obecně z principu znalosti údajů za rok "i – 1", kde i, je daný rok regulační periody (např. rok 2022). Jinými slovy v roce 2022 předloží regulované subjekty výkazy za rok "i – 1", tedy za celý rok 2021. Kromě výkazů se skutečnými výkazy daného roku (např. 2021) se výkazy také sestavují do budoucna jako plánované hodnoty regulovaných subjektů. Z tohoto důvodu se v tomto ustanovení používají roky s oznařením až "i + 3", tedy ve výše uvedeném příkladě 2022 + 3, tj. plánované hodnoty pro rok 2025. Obecně ustanovení § 4 obsahuje základní pravidla vykazování, tj. určuje jaká společnost výkazy sestavuje, za jaké období se výkazy sestavují (zpravidla se výkazy sestavují za uplynulý kalendářní rok – tedy v principu "i -1"), povinnost uvádět úplné, správné a pravdivé informace v souladu s Českými účetními standardy (nestanoví-li vyhláška jinak – např. vykazování podle Mezinárodních účetních standardů) a povinnost vykazovat za každou licencovanou činnost zvlášť, s výjimkou činností výroba a rozvod tepelné energie, které se vykazují společně. Tímto ustanovením je držitelům licencí určeno, za které jednotlivé dílčí činnosti jsou v rámci jednotlivých licencovaných činností sestavovány regulační výkazy a za které jsou vedeny oddělené evidence. Od roku 2017 jsou součástí tohoto paragrafu pravidla pro sestavování výkazů držitele licence na obchod s elektřinou, ale pouze takového, který vykonává činnost tzv. povinně vykupujícího ve smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie.

§ 5 Výkaz aktiv a změn aktiv

Ustanovením tohoto paragrafu je definována kategorie výkazu aktiv a změn aktiv a jeho základní struktura. Hodnota aktiv držitele licence, jež je vykazována ve výkazu aktiv a změn aktiv, je jedním ze základních podkladů pro cenovou regulaci. Na základě získaných údajů jsou sestavovány časové řady dat, z nichž je v souladu s pravidly analyticky stanovována hodnota regulační báze aktiv na následující regulační období. Vývoj hodnoty aktiv v průběhu regulačního období vypovídá o stavu majetku držitele licence. V cenové regulaci slouží hodnota aktiv společnosti pro příslušnou činnost (přenos, přeprava, distribuce) jako základ pro stanovení regulovaného zisku.

S ohledem na změnu účetních standardů IFRS 16 – nařízení Komise (EU) 2017/1986 ze dne 31. října 2017 se od 1. ledna 2019 zrušilo dělení leasingu na finanční a operativní. Z tohoto důvodu se podle § 5 odst. 2 zahrnuje finanční leasing do výkazů aktiv a změn aktiv pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. prosince 2020. Smlouvy uzavřené po 1. lednu 2021 budou v souladu s Českými účetními standardy vykazovány v nákladových položkách.

§ 6 Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

Výkazy souhrnu aktivovaných investičních akcí úzce souvisejí s výkazy aktiv a změn aktiv, ovšem lze v nich sledovat jednotlivé investiční akce. Dále slouží ke kontrole vykázaných aktiv regulovaných subjektů. Znění tohoto ustanovení specifikuje obsah výkazů souhrnu investičních akcí ve vykazovaném roce. Příslušné přílohy následně upravují, zda o investičních akcích z hlediska objemu prostředků je nutné vykazování oddělené či společné.

§ 7 Výkaz aktiv a pasiv

Výkazy aktiv a pasiv poskytují Energetickému regulačnímu úřadu informace důležité pro zkoumání finanční stability jednotlivých držitelů licencí. Výkaz aktiv a pasiv se v regulačním výkaznictví označuje písmeny AP.

§ 8 Výkaz hospodářského výsledku

Výkaz hospodářského výsledku, v přílohách označovaný zkratkou HV, je pro účely vyhlášky navržen v částečně odlišné podobě, než je oficiální účetní výkaz zisku a ztrát, a to zejména proto, že zachycuje výnosy a náklady držitele licence odděleně za jednotlivé vykonávané činnosti. V ustanovení je definován výkaz hospodářského výsledku, který vyjadřuje výnosy a náklady držitele licence odděleně za jednotlivé vykonávané činnosti. Údaje jsou vykazovány tak, aby byl vyjádřen podrobný obraz jednotlivých činností. Protože při souběžném vykonávání činností distribuce elektřiny a plynu nelze některé náklady a výnosy přímo a jednoznačně přiřadit pouze k jedné z těchto činností, obsahuje ustanovení klíč rozdělení těchto nákladů mezi obě činnosti, a to v poměru přímo přiřaditelných nákladů a výnosů za předchozí rok, které lze určit jednoznačně.

§ 9 Výkaz nákladů

Novela vyhlášky v roce 2021 zrušila pojem ekonomicky oprávněné náklady a nadále pracuje pouze s obecným ekonomickým pojmem náklady. Nicméně obecně v principech V. regulačního období je i nadále důležité odlišovat oprávněné a neoprávněné náklady regulovaných subjektů. Vykazované náklady ve výkazu nákladů jsou nadefinovány z pohledu procesního členění činností regulovaných subjektů. Z daného výkazu se vychází při stanovování jednoho ze základních vstupních parametrů povolených výnosů využívaných dále ke stanovení cen. Náklady ve výkazu hospodářského výsledku mají odlišnou strukturu a v souvislosti s náklady procesními jsou využívány ke kontrole na oficiální účetní výsledky daného subjektu. Ve výkazech nákladů jsou uvedeny doplňující údaje o nákladech licencované činnosti, které jsou doplňkem výkazu hospodářského výsledku. Údaje o nákladech držitele licence jsou strukturovány podle napěťových hladin nebo typů sítě. Je stanoven obdobný klíč pro vykazování nepřímo přiřaditelných nákladů jako v § 8. Od roku 2017 jsou součástí vyhlášky také výkazy ekonomicky oprávněných nákladů pro obchodníka s elektřinou vykonávající činnost povinně vykupujícího a výkazy nákladů pro operátora trhu v příslušeném odděleném členění.

§ 10 Výkaz investičních výdajů

Výkazy investičních výdajů (v přílohách označené písmenem I) souvisejí s tokem peněz, na rozdíl od výkazu souhrnu aktivovaných investičních akcí, kde se jedná již o aktivovaný majetek, a dotvářejí tak celý obraz hospodaření regulovaného subjektu, který je pro Energetický regulační úřad nutný z hlediska regulace a souvisejících analýz. Výkazy investičních výdajů podle § 10 obsahují údaje o skutečných a plánovaných investičních výdajích držitelů licence. Na základě předložených dat získá Energetický regulační úřad informace o předpokládaných změnách hodnot majetku držitele licence v průběhu regulovaného období. Na základě těchto informací je možné predikovat vývoj majetku společností. Investiční výdaje se podle příslušných výkazů v přílohách dělí na výdaje na obnovu a rozvoj.

§ 11 Výkaz peněžních toků

Regulované ceny za činnost povinně vykupujícího pokrývají i finanční náklady těchto subjektů. Z důvodů stanovení těchto nákladů sestavují tyto subjekty výkazy peněžních toků, které upravuje toto ustanovení. Novela vyhlášky zrušila původní výkazy peněžních toků pro operátora trhu, a to z důvodu změny systému krátkodobého financování. Operátor trhu však nadále bude vykazovat finanční náklady

Nahrávám...
Nahrávám...