Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.12
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Ing. Martina Krčová, MBA

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, byla v roce 2015 vydána jako nová vyhláška obsahující komplexní úpravy. Nahradila tím několikrát novelizovanou vyhlášku č. 365/2009 Sb., která se vzhledem ke každoroční bodové novelizaci již stávala pro účastníky trhu nepřehlednou.

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem definuje procesy a termíny, které jsou nezbytné pro zajištění transparentního fungování trhu s plynem v České republice. Nastavení těchto procesů musí reflektovat požadavky dané nadřazenou legislativou, tedy zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a příslušnými přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Aplikace požadovaných principů do legislativy musí zajistit realizovatelnost, jak z hlediska praktického zavedení, tak z hlediska časových možností, při zajištění nediskriminačních pravidel pro všechny účastníky trhu s plynem, kdy tyto principy nesmějí směřovat proti dlouhodobému trendu rozvoje trhu s plynem na celoevropské úrovni, nesmějí ohrozit činnost jednotlivých účastníků trhu s plynem nebo mít jakkoli regresní vliv na nastavení trhu s plynem a jeho procesy.

Novela vyhlášky č. 416/2016 Sb.

Novela č. 416/2016 Sb. představuje spíše úpravy vycházející z fungování trhu s plynem, kdy bylo na základě praktických zkušeností účastníků trhu potřebné provést úpravu předmětných ustanovení. Vyhláška nemění principiální charakter nastavených procesů a stanovených postupů. Na základě výsledku vícekolového veřejného konzultačního procesu došlo k úpravě těch ustanovení, která umožňovala nejednotný výklad ze strany účastníků trhu s plynem. Dále byly novelizovány postupy spojené s řešením nedostatku kapacit v přepravní soustavě tak, aby reflektovaly výsledky monitoru trhu s plynem prováděné Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a zveřejněné ve zprávě ACER Implementation Monitoring Report on Gas CMP (Congestion Management Procedures). Další oblast úprav si klade za cíl nabídnout provozovateli zásobníku plynu flexibilnější možnosti vyhlašování aukcí na skladovací kapacitu.

Provedené úpravy lze rozdělit do těchto oblastí:

 1. úprava pravidel postupů pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity,
 2. úprava pravidel pro přístup ke skladovací kapacitě – zvýšení flexibility trhu se skladovací kapacitou,
 3. úprava ustanovení vycházejících z fungování trhu,
 4. úprava ustanovení, kde byla identifikována písařská chyba nebo provedena stylistická úprava.

Navzdory relativně vysokému počtu novelizačních bodů (109) se ve většině případů jedná o úpravy, které upřesňují text ustanovení vyhlášky tak, aby bylo v maximální míře možné zamezit nejednoznačnému výkladu nastavených procesů.

Zpracované úpravy jednoznačně hovoří pro účastníky trhu, resp. uživatele zejména přepravní soustavy a skladovacích zásob. Úprava řízení přetížení přepravní soustavy má za následek uvolnění dodatečné přepravní kapacity na bodech přepravní soustavy, na kterých dochází k smluvnímu přetížení, čímž se zlepší jednak ekonomická stránka provozovatele přepravní soustavy, jednak fyzické využití soustavy a dojde ke zvýšení flexibility trhu na národní a regionální úrovni. Poskytnutí flexibility provozovatelům zásobníků plynu rovněž umožní reagovat adekvátně na situaci na trhu s plynem, resp. na požadavky účastníků trhu, čímž dojde k větší efektivitě využití zásobníků plynu, k zlepšení ekonomické stránky provozovatelů a k další podpoře konkurence na trhu s plynem.

Novela vyhlášky č. 326/2018 Sb.

Hlavními důvody pro novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem byly:

 • Postupy a termíny pro přístup k přepravní soustavě v návaznosti na povinnost zřídit virtuální propojovací body.

  1. Úprava řeší základní postupy a termíny pro uzavírání smluv o poskytnutí služby přepravy plynu, v jejichž rámci budou stávající kontrakty převedeny na virtuální propojovací body.
  2. Novela vychází z tzv. duálního modelu, který umožňuje současnou existenci hraničních bodů a virtuálních hraničních bodů včetně zachování existujících smluv, které však mohou být za definovaných podmínek převedeny z hraničních bodů na virtuální propojovací body.
 • Aktualizace postupů pro vyrovnávání přepravní soustavy.

  1. Úprava vychází z vyhodnocení modelu vyrovnávání plynu v soustavě, který je účinný od 1. července 2016. Novela přímo reaguje na potřebu úpravy postupu realizace vyrovnávacích akcí ze strany provozovatele přepravní soustavy, neboť po vyhodnocení průběhu dní s extrémním nárůstem spotřeby (únor/březen 2018) byly identifikovány odchylky mezi možnostmi provozovatele přepravní soustavy řídit bezpečně a spolehlivě soustavu a nastavenými postupy.
  2. Na základě kontinuálního vyhodnocení účinnosti fungování platného systému vyrovnávání soustavy dochází ke zpřesnění nastavených procesů tak, aby pravidla pro realizaci vyrovnávacích akcí provozovatelem přepravní soustavy odrážela potřeby provozovatele přepravní soustavy na řízení a provozování soustavy. Zároveň se navrženou úpravou omezuje prostor pro spekulativní operace ze strany obchodníků, kteří mají potenciál generovat náklady, které by zvyšovaly regulovanou cenu přepravy do domácího bodu, protože by musely být zahrnuty do výpočtu korekčního faktoru provozovatele přepravní soustavy, aby provozovatel přepravní soustavy měl na konci roku neutrální pozici.
 • Informování zákazníka o termínu zahájení dodávky novým dodavatelem po realizované změně dodavatele.

  1. Novela reflektuje zkušenosti z dosavadního stavu, kdy zákazník nemusel být informován o datu, ke kterému dojde k zahájení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka novým dodavatelem. Novela v konečném důsledku zvýší informovanost zákazníka o změně dodavatele plynu do jeho odběrného místa a přinese zákazníkovi nový prostor pro aktivní obhajobu jeho skutečných zájmů.
 • Úprava mechanismu stanovení normálové teploty.

  1. Novela reaguje na skutečnost, že současné hodnoty normálových teplot používané např. pro predikce a typové diagramy dodávek jsou dlouhodobě systematicky nižší než skutečné teploty. Tato diference vyvolává nepřesnosti v alokaci spotřeby za odběrná místa s měřením typu C.
 • Úprava pravidel pro přístup k zásobníkům plynu.

  1. Novela si klade za cíl zvýšit flexibilitu provozovatelů zásobníků plynu pro nabídku produktů skladovací kapacity - úprava reaguje na zvyšující se konkurenci na trhu s flexibilitou. Návrh proto eliminuje některá limitní omezení spojená s rezervací skladovacích kapacit. Dochází k  možnostem pro rozšíření portfolia nabízených produktů skladovacích kapacit.
  2. Novela v souladu se zmocněním stanovuje doposud chybějící termíny pro předkládání a uzavírání smluv o uskladňování.
 • Úprava ustanovení, kde byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu nastavených procesů, nebo kde byla identifikována písařská nebo stylistická chyba.

Základní cíl novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem vychází z výše identifikovaných důvodů, kdy záměrem Energetického regulačního úřadu je nastavit postupy a termíny tak, aby byl jednak umožněn výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném základě, a dále, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s plynem, nebo ohrožení zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro zákazníky a zároveň, aby nedošlo k nárůstu cen pro zákazníky v důsledku přijetí řešení vyvolávajícího neopodstatněné náklady. Návrh vyhlášky zároveň důsledně reflektuje požadavek na dodržování práv zákazníků/spotřebitelů jako jediné skupiny, která nemá k dispozici právní a administrativní aparát, který by hájil výhradně její zájmy.

Komentář k jednotlivým úpravám provedeným novelou č. 326/2018 Sb.

Poznámky pod čarou č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10

Úprava reaguje na zrušení nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009, a jeho nahrazením nařízením Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 984/2013.

§ 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 1 písm. l), § 2 odst. 2 písm. a), § 9 odst. 3, § 18 odst. 2, § 18 odst. 4, § 29 odst. 1, § 29 odst. 2, § 29 odst. 4, § 31 odst. 1

Formální úprava odkazu na nařízení Komise (EU) 2017/459.

§ 2 odst. 1 písm. s), § 102 odst. 1 písm. b), § 102 odst. 2 písm. d), § 102 odst. 2 písm. j)

Novela reaguje na skutečnost, že současné hodnoty normálových teplot systematicky vychází nižší než skutečné teploty. Tato diference vyvolává nepřesnosti v alokaci spotřeby za odběrná místa s neprůběhovým měřením. Rozsah období, za které se teplotní normál stanovuje, bude podle úpravy definován operátorem trhu s tím, že k aktualizaci období dojde minimálně jednou za 5 let.

§ 8a

Tímto ustanovením novela vyhlášky adaptuje právní řád na článek 19 bod 9. nařízení Komise (EU) 2017/459.

§ 2 odst. 2 písm. w), § 4 odst. 1, § 4 odst. 2, § 5 odst. 3 písm. c), § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2, § 9 odst. 3, § 9 odst. 8, § 18 odst. 1, § 18 odst. 3, § 18 odst. 5, § 29, §29 odst. 3, § 29 odst. 5 a 6, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30a odst. 2, § 30b odst. 1, § 31 odst. 2, § 32 odst. 1 písm. d), i) a j), § 32 odst. 3, § 63 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 2 písm. a), § 63 odst. 3, § 66 odst. 4 písm. b), § 70 odst. 3 a § 73 odst. 1

Úprava vychází z požadavku čl. 19 (9) nařízení Komise (EU) 2017/459, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách. Návrh zavedení virtuálních hraničních bodů vychází z tzv. duálního modelu, který umožňuje současnou existenci hraničních bodů a virtuálních hraničních bodů včetně zachování existujících smluv, které však mohou být za definovaných podmínek převedeny z hraničních bodů na virtuální hraniční body. Návrh současně řeší problematiku postupů pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity v případě koexistence hraničních bodů a virtuálních hraničních bodů.

§ 2 odst. 3 písm. a) a b), § 50 odst. 9

Úprava souvisí s potřebou stanovit transparentní pravidla pro převod plynu v rámci zásobníku plynu.

§ 2 odst. 3 písm. c) a d), § 50 odst. 4, 5 a 6, § 51 odst. 1, § 52 odst. 1 a 4, § 54 odst. 1 a 2, § 56 odst. 2, § 57 odst. 2 a 3, §