dnes je 18.6.2024

Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

23.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.12
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 5/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Důvod vydání předpisu

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad povinen prováděcím právním předpisem stanovit Pravidla trhu s plynem.

V roce 2015 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále také "vyhláška"), která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2016. Vyhláška byla následně novelizována

  • vyhláškou č. 416/2016 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2017,

  • vyhláškou č. 326/2018 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2019 a zčásti ode dne 1. února 2019 a 1. července 2019,

  • vyhláškou č. 277/2021 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2021,

  • vyhláškou č. 223/2022 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2022,

  • vyhláškou č. 405/2022 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2023 a

  • vyhláškou č. 5/2024 Sb., s účinností ode dne 1. dubna 2024.

Vyhláška stanovuje zejména pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy České republiky, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.

Vyhláška dále stanovuje způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity a rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy. Nově vyhláška upravuje pravidla a podmínky pro službu přeshraničního využití zásobníku plynu.

Vyhláška dále upravuje pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, technické požadavky na provoz pro ověření technologie, termíny a postup při změně dodavatele plynu, postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě a postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance, skladbu ceny služby přepravy plynu, služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání údajů pro vyúčtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem a také postup pro stanovení zálohových plateb.

Novela vyhlášky

Úprava prováděcího právního předpisu vychází zejména z potřeby provést energetickým zákonem nově ustanovené zmocnění týkající se aspektu přeshraničního uskladňování plynu (vycházející ze zákona č. 362/2021 Sb.) a dále upravuje ta ustanovení vyhlášky, která byla nefunkční nebo nejednoznačná.

Novelizací energetického zákona zákonem č. 362/2021 Sb. došlo k doplnění zmocňovacích ustanovení v § 98a odst. 2 písm. i) bodě 15, na jehož základě je uložena Energetickému regulačnímu úřadu povinnost stanovit vyhláškou pravidla a podmínky pro poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu.

V kontextu plánovaného připojení zásobníku plynu k české přepravní plynárenské soustavě, v současné době připojeného pouze k plynárenské soustavě sousedního státu, došlo k úpravě nadřazené legislativy, a to takovým způsobem, aby byly podzákonným předpisem stanoveny podmínky fungování tohoto typu zásobníku. Úprava definuje samotný koncept přeshraničního uskladňování a podmínky pro využití služby, která umožní předání plynu z České republiky do zahraničí a opačně za splnění předem vymezených podmínek a v daném rozsahu. Stěžejní část úpravy spočívá v precizaci rozsahu a formátu předávání a zveřejňování údajů, a to jak směrem k operátorovi trhu, tak i směrem k provozovateli přepravní soustavy.

Úprava se zaměřuje striktně na regulaci českého vstupně-výstupního systému tak, aby vyhláška svým zněním nebránila realizaci obchodních činností provozovatele zásobníku plynu ve vztahu k plynárenské soustavě sousedního členského státu, potažmo fungování trhu s plynem, tj. vyhláška nebude zasahovat do procesů, které jsou realizovány pouze na zahraniční "straně zásobníku plynu" (pouze ve vstupně-výstupním systému sousedního státu), např. ve vztahu k zajištění bezpečnosti dodávek apod.

Energetický regulační úřad dále navrhl úpravu dlouhodobého UIOLI mechanismu formou odstranění horního limitu možnosti odebrání nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity.

Další úpravy vyhlášky vycházejí z podnětů účastníků trhu s plynem, případně gestorů souvisejících prováděcích právních předpisů v plynárenství.

Podněty účastníků trhu s plynem zahrnují zejména úpravu sjednocení marného uplynutí lhůty při přerušení a ukončení dodávky plynu. Dále dochází k dílčím úpravám v oblasti uskladnění (revize pravidel pro krácení skladovací kapacity a doplnění legislativně definovaného rozsahu technických jednotek při definici objemu nabízené skladovací kapacity v aukci).

Poslední skupinou podnětů jsou pak podněty gestora vyhlášky, které se týkají zejména úprav zaměřených na zjednodušení či zpřehlednění textu vyhlášky a další legislativně technické úpravy pro oblast nominací a renominací, postupů OTE pro zveřejnění EIC kódů při rychlé změně dodavatele, pravidel souvisejících s uskladňováním plynu a obchodního vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

Energetický regulační úřad k provedení výše uvedeného zmocnění a podmínek a práv uvedených v energetickém zákoně připravil novelu vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem.

Největší podíl novelizačních bodů se týká úprav přeshraničního uskladňování plynu požadovaných nadřazeným předpisem. Další drobnější úpravy se pak týkají jednotlivých výše zmíněných oblastí.

Novela vyhlášky zásadním způsobem nenarušuje fungování trhu s plynem v České republice, pouze promítá požadavky zákona č. 362/2021 Sb. a dále upřesňují nebo aktualizují některá již nyní nastavená pravidla.

Přeshraniční uskladňování plynu

Úprava zavádí koncept přeshraničního uskladňování plynu (v praxi nazývaný též cross-border storage; CBS) z energetického zákona do vyhlášky. Koncept bude uveden do praxe poté, co dojde k připojení zásobníku plynu v současnosti připojeného jen k plynárenské soustavě sousedního státu též k přepravní soustavě ČR. Tento typ zásobníku bude v budoucnu obsluhovat dva rozdílné vstupně-výstupní systémy. Vyhláška bude upravovat podmínky, postupy a náležitosti fungování tohoto typu uskladňování. Tato část rovněž naplňuje zmocnění ERÚ ve smyslu zakotvení CBS do vyhlášky. Nezbytnou náležitostí úpravy je předávání údajů a informací mezi provozovatelem zásobníku plynu, provozovatelem přepravní soustavy a v neposlední řadě i operátorem trhu, tak aby mohla být služba bilančně vyhodnocena.

Z důvodu přeshraničního předání plynu, které není realizováno skrze vstupní a výstupní body přepravní soustavy, je definován nový bod soustavy (hraniční bod zásobníku plynu). V kontextu inventarizace pohybů plynu skrze hraniční bod zásobníku plynu a v rámci zásobníku definuje novela vyhlášky paralelní stavové podúčty pro českou a zahraniční stranu v rámci jednoho stavového účtu ukladatele. Jasně definované a vymezené podmínky pro využívání uvedené služby přeshraničního uskladňování umožní předávání plynu z ČR do zahraničí a opačně. Stěžejní část úpravy spočívá v precizaci rozsahu a formátu předávání a zveřejňování údajů, a to jak směrem k operátorovi trhu, tak i směrem k provozovateli přepravní soustavy. Rozsah předaných dat je u každé entity jiný, a to s ohledem na funkce, které plní.

Vyhláška nově definuje postupy, které povedou k vytvoření bilance CBS a ověření korektnosti fungování přeshraničního předávaní plynu. Nově doplněná příloha č. 21 stanovuje vzorce, jejichž aplikací dochází k zpracování a vyhodnocení předaných dat ze strany OTE.

Úprava se zaměřuje striktně na regulaci přístupu ve vztahu k českému vstupně-výstupnímu systému, tak aby vyhláška svým zněním nebránila realizaci obchodních činností provozovatele zásobníku plynu a ukladatelů na čistě zahraničním podúčtu, tj. vyhláška nemá zasahovat do procesů, které jsou realizovány pouze ve vztahu k vstupně-výstupnímu systému sousedního státu, např. zajištění bezpečnosti dodávek apod.

Úprava UIOLI u dlouhodobé přepravní kapacity

Úpravou dochází k odstranění horního limitu možnosti odebrání nevyužívané dlouhodobé přepravní kapacity (doposud max. 50 %). Tento limit představoval potenciální omezení jak pro ERÚ v případě rozhodování ve správním řízení, tak pro NET4GAS. Diskrece ERÚ bude zachována, jelikož bude rozsah odebrané kapacity, tak jako doposud, stanoven rozhodnutím ERÚ. Úpravou bude dosažen soulad vyhlášky s relevantním evropským právním předpisem.

Úprava uskladňování plynu

Rozsah změn lze rozdělit do dvou oblastí, a to úprava technických jednotek nabízené kapacity a revize pravidel pro krácení skladovací kapacity.

V prvním případě je předmětem legislativní úpravy rozšíření výčtu technický jednotek, kterými je možné definovat objem nabízené skladovací kapacity v aukci (MWh, MWh/den).

Legislativní úpravou bude vyhláška rovněž definovat principy pro krácení skladovacích kapacit v případě omezení nebo přerušení uskladňování plynu definované relevantním ustanovením energetického zákona, které budou dále procesně rozvinuty na úrovni řádu provozovatele zásobníku plynu.

Pravidla a postupy pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem, které jdou mimo rámec energetického zákona, budou nově definovány pouze na úrovni řádu provozovatele zásobníku plynu.

Novela zachovává diskreci ERÚ při schvalování pravidel a současně poskytuje nezbytnou flexibilitu provozovatelům zásobníku plynu při navržení efektivního krácení skladovacích kapacit, které bude odpovídat provozním možnostem a obchodní strategii každého provozovatele zásobníku plynu.

Úpravy v oblasti nominací a renominací

Legislativně technické úpravy odstraňují logické nedostatky platného

Nahrávám...
Nahrávám...