dnes je 26.3.2023

Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

7.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.12
Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

redakce EnergetikaInfo.cz

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad povinen prováděcím právním předpisem stanovit Pravidla trhu s plynem.

V roce 2015 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem (dále také "vyhláška"), která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2016. Vyhláška byla následně novelizována:

  • vyhláškou č. 416/2016 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2017,

  • vyhláškou č. 326/2018 Sb., s účinností ode dne 1. ledna 2019 a zčásti ode dne 1. února 2019 a 1. července 2019, a

  • vyhláškou č. 277/2021 Sb., s účinností ode dne 1. srpna 2021.

Vyhláška stanovuje zejména pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy České republiky, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.

Vyhláška dále stanovuje způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě, postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací, termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku, rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu, nově též pravidla aukce na rezervaci nevyužité skladovací kapacity a rozsah, způsob a termíny předávání informací o velikosti a době trvání skladovacích kapacit rezervovaných jednotlivými účastníky trhu s plynem mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy.

Vyhláška dále upravuje pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání, pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, technické požadavky na provoz pro ověření technologie, termíny a postup při změně dodavatele plynu, postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě a postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance, skladbu ceny služby přepravy plynu, služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání údajů pro vyúčtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem a také postup pro stanovení zálohových plateb.

Novela vyhlášky č. 405/2022 Sb.

Úprava prováděcího právního předpisu vycházejí zejména z potřeby implementovat energetickým zákonem nově ustanovené zmocnění a dále podmínky a požadavky nadřazené legislativy, které se propisují do procesů upravovaných pravidly trhu s plynem. Primárně se jedná o úpravy vycházející ze zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.

Novelizací energetického zákona zákonem č. 362/2021 Sb. došlo k doplnění zmocňovacích ustanovení v § 98 odst. 2 písm. i), která ukládají Energetickému regulačnímu úřadu mj. povinnost stanovit vyhláškou množství plynu, které je provozovatel zásobníku oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu. Dále pak tento zákon má dopad i do stávajících zmocňovacích ustanovení, neboť upravuje problematiku termínů pro předkládání nominací a renominací při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství (tzv. solidaritu) a činnost zprostředkovatele v energetice, čímž zavdává nutnost doplnění procesů změny dodavatele o činnosti zprostředkovatele.

Zákon č. 176/2022 Sb. novelizací institutu dodavatele poslední instance (dále též "DPI") zapříčinil změny v procesech upravujících změnu dodavatele, konkrétně v kontextu procesních změn zahájení a ukončení dodávky v režimu DPI a rovněž nové povinnosti zajištění další dodávky plynu vybrané skupině zákazníků poté, co jim uplynula doba dodávky DPI, pokud si tito zákazníci smluvně nesjednali dodávku plynu od jiného dodavatele.

Další úpravy vyhlášky vycházejí z podnětů účastníku trhu s plynem, případně gestorů souvisejících prováděcích právních předpisů v plynárenství.

Vyhláška v části solidarita a obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze navazuje na vyhlášku upravující stav nouze v plynárenství, v části užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu navazuje na vyhlášku upravující měření plynu a současně kopíruje obdobné ustanovení vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou týkající se samoodečtů zákazníka.

Podněty účastníků trhu s plynem zahrnují zejména úpravu části uskladňování plynu, a to sblížením terminologie vyhlášky s terminologií energetického zákona, konkrétně ustanovením účastníka trhu s plynem jako základní entity praktikující nákup skladovací kapacity a uskladňování plynu, jak uvádí § 72 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., namísto subjektu zúčtování. Touto úpravou dojde k rozšíření možnosti prodeje skladovací kapacity většímu okruhu zájemců, přičemž stále však zůstanou v platnosti základní premisy, že nominovat a odpovídat za odchylku mohou jen subjekty zúčtování a zahraniční účastníci. Dalším do vyhlášky promítnutým podnětem je návrh na úpravu procesu odebírání dlouhodobě nevyužívané přepravní kapacity.

Poslední skupinou podnětů jsou pak podněty gestora vyhlášky, které se týkají zejména úpravy procesů změny dodavatele ve vztahu k tzv. výstupu z DPI, tedy změny z dodavatele poslední instance na standardního dodavatele, jejímž základním aspektem je zrychlení tohoto procesu z 10 na 5 pracovních dní. Další úprava se týká oblasti zkrácení dodávky plynu v kontextu neoprávněného odběru zákazníků, kteří opakovaně neplní platební povinnosti; nově dojde k umožnění podat žádost o zkrácení dodávky plynu v kratším předstihu, tj. 5 pracovních dní před plánovaným ukončením dodávky (místo stávajících 10 pracovních dní).

Energetický regulační úřad k provedení výše uvedeného zmocnění a podmínek a práv uvedených v energetickém zákoně připravil návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem. Novelizace vyhlášky se nabízí jako vhodnější řešení s ohledem na počet a rychlost změn na úrovni primární legislativy, a to i přes větší množství novelizačních bodů, které ovšem svou podstatou nijak radikálně nezasahují do prostředí procesů upravovaných vyhláškou.

Největší podíl novelizačních bodů se týká úprav požadovaných nadřazeným předpisem (úprava odkazů na energetický zákon a jiné části vyhlášky). Nejrozsáhlejší změny, jako je nahrazení znění celých paragrafů, pak představují pouze úpravy, jejichž meritem je oprava chybných nebo neexistujících odkazů, nepřesností a zjednodušení textu, tak aby jednotlivá ustanovení na sebe věcně lépe navazovala a umožnovala adresátům snazší orientaci v textu. V některých případech úpravy navazují nebo nepřímo kopírují stav v elektroenergetice (v Pravidlech trhu s elektřinou) tak, aby na úrovni obou těchto prováděcích právních předpisů docházelo, kde je to možné, ke sbližování.

Úpravy vyhlášky zásadním způsobem nenarušují fungování trhu s plynem v České republice, pouze promítají požadavky obou novel energetického zákona a dále upřesňují některá již nyní nastavená pravidla.

Odůvodnění hlavních principů novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem:

Množství plynu, které je provozovatel zásobníku oprávněn koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu

  • Předmětná úprava naplňuje zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) bodu 16 energetického zákona k určení množství plynu, které jsou provozovatelé zásobníků plynu (PZP) oprávněni koupit nebo prodat pro účely poskytování služby uskladňování plynu. Stanovením objemu tak dochází k jeho naplnění, když doposud nebyl ve vyhlášce definován.

Úprava pravidel pro dodávku plynu po skočení dodávky plynu v režimu DPI

  • Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny podstatné změny v postupu v oblasti zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance. Vlivem novely energetického zákona zákonem č. 176/2022 Sb. se mění podmínky pro uplatnění institutu "dodávky poslední instance". S ohledem na to je nutné zohlednit např. zavedení další podmínky pro umožnění dodávky DPI, a to "pozbytí možnosti dodávat", změnu délky trvání režimu DPI. Energetický regulační úřad je podle § 98a odst. 2 písm. i) bodu 11 energetického zákona povinen upravit postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance v novelizované vyhlášce, přičemž postup musí být vždy v souladu se zákonnou úpravou. Uvedení postupu pro zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance ve vyhlášce do souladu s energetickým zákonem je tak jediným možným řešením, zásah do této vyhlášky je tedy nezbytný.

Zkrácení procesu změny dodavatele z režimu DPI do standardní dodávky

  • Smyslem této úpravy je zkrácení lhůty pro změnu dodavatele plynu při ukončení dodávky ze strany DPI a přechodu do standardní dodávky, a to na 5 pracovních dnů, čímž dochází k dodatečnému zajištění rámcového souladu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem s vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou.

Úprava pravidel pro odebíraní kapacit

  • Návrh na úpravu procesu odebírání dlouhodobě nevyužívané přepravní kapacity, jehož právní základ leží na úrovni nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 a rozhodnutí Komise 2012/490/EU o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (tzv. CMP). Aplikace

Nahrávám...
Nahrávám...