dnes je 3.10.2022

Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

18.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.21
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

redakce DLprofi.cz

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2021 novelizace vyhláškami č. 125/2021 Sb. a č. 490/2021 Sb.

Novela č. 125/2021 Sb.

Novela vyhlášky souvisí s dlouhodobým a postupným procesem registrace všech odběrných a předávacích míst v systému Operátora trhu. Dílčí změny nastaly také v procesu rezervace kapacity a v neposlední řadě novela vyhlášky reaguje na úpravy ve vyhlášce č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. Zcela zásadní změnou novely vyhlášky je úprava definice výrobce první kategorie, za kterého byl až doposud považován i výrobce poskytující podpůrné služby. Doposud platilo, že výrobce poskytující podpůrnou službu (byť teoreticky i jednou za rok) byl osvobozen od platby za rezervovanou kapacitu po celý rok. Změny v definici výrobce první kategorie souvisejí s předpokládaným rozšířením poskytovatelů podpůrných služeb, kdy bylo sníženo tzv. kodexové minimum z hodnoty 10 MW na 1 MW instalovaného výkonu. V praxi tak podpůrné služby boudou moci nabídnout i menší výrobci (formálně s instalovaným výkonem nad 1 MW). Doposud tak mohli podpůrné služby nabízet na trhu pouze výrobci s instalovaným výkonem nad 10 MW. Zachování podmínky, která by zaručila výrobci první kategorie nehradit platbu za rezervovanou kapacitu v případě, že poskytuje podpůrnou službu, by tak teoreticky osvobodila od těchto plateb stovky výrobců. Snížení této hranice ve spojení se zachováním současného znění § 53 odst. 1 by vedlo k výpadku regulovaných tržeb provozovatelů soustav, které se zakládají z velké části na platbě za rezervovanou kapacitu, s negativním dopadem na zbývající kategorie účastníků trhu. Blíže je tato nejdůležitější změna okomentována u příslušného § 53 novelizované vyhlášky.

Novelizovaná vyhláška upravuje následující oblasti:

 1. postup pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy,
 2. postup zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb,
 3. postup pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,
 4. postup registrace odběrných míst,
 5. rozsah předávaných dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování odchylky včetně vypořádání regulační energie ve stavech nouze,
 6. způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy,
 7. postup přenesení odpovědnosti za odchylku mezi provozovateli soustav a termíny uzavírání smluv,
 8. postup pro provoz pro ověření technologie,
 9. postup pro rezervaci kapacity,
 10. postup pro organizaci krátkodobého trhu s elektřinou,
 11. postup pro zveřejňování rozsahu informací operátorem trhu.

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je převážně postavena na úpravách postupů, které primárně souvisí se zajištěním regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a redispečinku, úpravami krátkodobého trhu s elektřinou a dílčím způsobem s registrací odběrných míst.

Úpravy ohledně registrace odběrných a předávacích míst vyplývají z požadavků energetického zákona, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2020 (§ 24 odst. 10 písm. y) zákona č. 458/2000 Sb.; § 25 odst. 11 písm. l)).

Úpravy pravidel pro zajištění regulační energie reagují na nově zavedená pravidla v nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice).

Úpravy krátkodobého trhu s elektřinou reagují na nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a na základě vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem zamezení výkladových nejasností a sjednocení postupů, tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. Patří sem například úprava postupu předávání údajů z dvoustranných ochodů ve stavu nouze, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek ve stavu nouze, úprava postupu při předkládání žádosti o zkrácení a prodloužení dodávky nebo úprava postupu při podávání žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami.

Novela č. 490/2021 Sb.

Úpravy vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, často reflektují změny, které na trhu s elektřinou probíhají. Objevují se nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, noví aktéři na trhu s elektřinou, z národních trhů s elektřinou se stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto ale i mnohých dalších faktorů se rovněž mění regulatorní prostředí. Je nutné neustále reagovat úpravou právních předpisů a podzákonných právních předpisů, které stanovují pravidla fungování trhu s elektřinou.

Ačkoliv pravidelné změny právních předpisů mohou být trhem, resp. účastníky, kteří na trhu s elektřinou působí, vnímány negativně, může být toto redukováno tak, že navrhované úpravy budou transparentně konzultované s dotčenými účastníky trhu a budou přijímány postupně a souběžně s tím, jak se mění tržní prostředí. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou představuje klíčový podzákonný právní předpis, který upravuje značnou část postupů probíhajících na trhu s elektřinou, které jdou napříč elektroenergetickým trhem. Proto je při navrhovaných úpravách volen postup opírající se o pravidelné konzultace navrhovaných změn s účastníky trhu a jejich postupné zavádění, jelikož i zde je nutné vnímat riziko toho, že nepatrné úpravy mohou vyvolat velké změny, které se projeví v nákladech účastníků trhu nebo povedou ke vzniku nerovné hospodářské soutěže.

S ohledem na výše uvedené, i přes to, že vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou již byla v roce 2021 novelizována, bylo nutné provést další nezbytné úpravy příslušných postupů stanovených touto vyhláškou.

Hlavním cílem navrhované úpravy platné vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je úprava:

1. Úprava pojmů.

2. Úprava postupu organizace krátkodobého trhu.

3. Úprava postupu organizace trhu s regulační energií. Úprava této oblasti vyvolala úpravu následujících postupů:

a) postupu způsobu zúčtování regulační energie,

b) postupu obstarávání regulační energie provozovatelem přenosové soustavy,

c) postupu skladby cen,

d) postupu zveřejňování informací operátorem trhu.

4. Úprava stanovení vyhodnocovacího intervalu pro obchodní produkty a vyhodnocení odchylek. Zavedením nového obchodního a vyhodnocovacího intervalu bylo nutné upravit následující postupy (vč. výše uvedených):

a) postup vypořádání regulační energie ve stavech nouze,

b) postup předávání údajů pro stanovení odchylek.

5. Úprava postupu pro stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrada, postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu a hodinového aukčního bonusu na elektřinu.

6. Úprava postupu vykazování dat pro účely úhrady regulovaných plateb provozovateli lokálních distribučních soustav a výrobci.

Další změny byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem:

a) zamezení výkladových nejasností a

b) sjednocení postupů.

Vybraná ustanovení vyhlášky s komentářem zákonodárce

§ 2 Vymezení pojmů

Úprava § 2 písm. a) reaguje na stav, kdy dojde k přechodu na nový vyhodnocovací a zúčtovací interval odchylek. Do 30. 6. 2024 budou diagramy sjednaného množství elektřiny subjekty zúčtování předkládány pro každý vyhodnocovací interval v jednotkách MWh s rozlišením na 3 desetinná místa. Od 1. 7. 2024 budou diagramy sjednaného množství elektřiny subjekty zúčtování předkládány pro každý vyhodnocovací interval v jednotkách MW s rozlišením na 3 desetinná místa.

Úprava § 2 písm. c) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek pro vyhodnocení a zúčtování odchylek. Navrhovaná úprava reaguje na stav, kdy dojde k přechodu na nový vyhodnocovací a zúčtovací interval odchylek. Do 30. 6. 2024 je vyhodnocovacím intervalem jedna hodina. Od 1. 7. 2024 bude vyhodnocovacím intervalem patnáct minut.

Úprava § 2 písm. d) zavádí obecnější definici pojmu "den dodávky". Současné platné znění vytvářelo v praktické aplikaci výkladové nejasnosti.

Úprava § 2 písm. f) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek pro vyhodnocení a zúčtování odchylek.

Úprava § 2 písm. s) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek pro vyhodnocení a zúčtování odchylek. Další úpravy provedené v předmětné definici jsou legislativně technického charakteru, přičemž dochází ke zjednodušení textu definice a formulačnímu zpřesnění.

Úprava § 2 písm. t) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek (interval) pro vyhodnocení a zúčtování odchylek.

§ 4 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou

Změna § 4 odst. 1 byla vyvolána zrušením blokového trhu.

§ 5

Úpravou § 5 se ruší blokový trh. Tato úprava vychází z praktické aplikace, kdy stejné produkty, které jsou na tomto trhu nabízeny a obchodovány, lze již dnes obchodovat v rámci denního a vnitrodenního trhu. Účastníci trhu mají možnost stejné produkty obchodovat na jiných trzích. Ponechání blokového trhu by znamenalo udržování neefektivního způsobu obchodování na trzích s elektřinou.

§ 9 Předkládání údajů z dvoustranných obchodů

Úprava § 9 odst. 2 a 4 reaguje na aktuálně probíhající integrační procesy na krátkodobých trzích s elektřinou (denní trh a vnitrodenní trh). Propojení českého denního trhu s elektřinou v rámci jednotného trhu, ke kterému došlo v červnu letošního roku, znamenalo harmonizaci času doby uzavírky trhu, přičemž došlo k posunutí z 11.00 na 12.00 hodin. Posunutí času z 13.30 na 14.00 hodin umožní účastníkům trhu získat dodatečný čas pro úpravu svých pozic před další fází obchodování.

Úprava § 9 odst. 6, § 27 odst. 2 a 3 a § 29 odst. 6 písm. a) reaguje na změnu vyhodnocovacího intervalu, ke kterému dojde od 1. 7. 2024. Touto změnou rovněž dojde ke změně toků dat předávaných účastníky trhu pro účely vyhodnocení a zúčtování odchylek. Data budou předávána v detailnějším rozlišení, resp. ve větší granularitě a v jiných jednotkách (v MW). Vlivem přepočtu na megawatthodiny a vlivem zaokrouhlování na straně operátora trhu mohou, při zachování třech desetinných míst, vznikat rozdíly, které jsou minimalizovány navrhovanou úpravou.

§ 10 Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy

Úprava § 10 dost. 2 uvádí do souladu příslušné ustanovení s praktickou aplikací. Elektřina nakoupená pro řešení neočekávaných stavů ze zahraničí je nakupována buď jako zahraniční výpomoc, nebo se provádí vzájemná výměna systémových odchylek.

Úprava § 10 odst. 4 reaguje na změnu vyvolanou přechodem na kratší vyhodnocovací interval odchylky. Tato změna vyvolává nutnost zpřesnění postupu vykazování dat provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu s účinností od 1. 7. 2024.

Úprava § 10 odst. 4 doplněním nového písmene f) reaguje na změny v oblasti zúčtování regulační energie a odchylek. Cena regulační energie obstarané provozovatelem přenosové soustav v rámci automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy vstupuje do zúčtování odchylek jako cena za vyhodnocovací interval patnáct minut. Taková cena je stanovena na základě váženého průměru marginálních cen regulační energie, která byla aktivována v intervalu čtyř vteřin daného vyhodnocovacího patnáctiminutového intervalu. Cena

Nahrávám...
Nahrávám...