dnes je 23.5.2024

Input:

Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

2.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.8
Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

redakce EnergetikaInfo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vyhlášku č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny z obnovitelného zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW v návaznosti na zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (známý také jako "lex OZE 1").  

Konkrétně jde o provedení ustanovení § 23 odst. 3 písm. s) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a o provedení ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V  zákoně je zmocnění k vydání této vyhlášky uvedeno v § 98a odst. 1 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 19/2023 Sb.

Vyhláška stanovuje požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW a tím umožňuje jejich další rozvoj a instalace podle podmínek stavebních úprav stanovených § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou z podmínek těchto stavebních úprav je, že instalace musí splňovat podmínky bezpečné instalace podle této vyhlášky, přičemž pokud je vedle dalších podmínek uvedené splněno, stavební úprava je zcela ve volném režimu a nevyžaduje jakékoliv posouzení stavebním úřadem.

Tato vyhláška odkazuje na české technické normy, konkrétně na ČSN 73 0848 a ČSN 73 0810, které se vztahují ke konkrétnímu návrhu pro kabelové rozvody a úložný materiál a samotnou instalaci kabelového rozvodu. Tyto podmínky jsou zhodnoceny v dokumentaci obsahující popisnou i výkresovou část v rozsahu potřebném pro instalaci elektrického zařízení včetně požárně bezpečnostního řešení instalace projektantem elektrotechnikem, autorizovaným inženýrem nebo technikem pro elektrotechnická zařízení. Musíme konstatovat, že indikativní odkaz není z hlediska kombinace možného řešení staveb v praxi reálný. Pouze samotný systém vypínání objektu podle požadované normy je požadován podle řady dalších kritérií, například podle instalovaných požárně bezpečnostních zařízení. Podle konkrétní stavby tedy musí být použit celý algoritmus postupu podle odkazované normy, skutečně tedy není možné použít indikativní odkaz. Níže popisujeme rozsah samotné české technické normy, na kterou vyhláška odkazuje v § 3 a 4.

ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (vydáno: 04/2012, změny: Z1 02/2013, Z2 06/2017)

  • norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru.

  • při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras - Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru.

  • u objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční, se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby podle zvláštního předpisu.

  • při zpracování "Expertizní zprávy" nebo "Expertizního posudku" se doporučuje vycházet pro řešení napájení elektrických energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu.

  • norma neplatí pro instalaci elektrických zařízení pro ochranu vod a ochranu životního prostředí, pokud přímo nesouvisí s požární bezpečností staveb pro instalaci bezpečnostních elektrických zařízení sloužících pro automatické ochrany proti elektrickému přetížení, vnitřním i vnějším poruchám; pro instalaci vedení kabelových tras v hořlavých materiálech a na hořlavých materiálech; pro kolektory a technické chodby, pro sdružené trasy městských podzemních komunikací; pro instalaci vedení kabelových tras železničních tratí.

Dále se ve  vyhlášce odkazuje na ČSN 73 0810, neboť i pro utěsnění prostupů v případě prostupu požárně dělicí konstrukcí, to je opět vázáno na samotný objekt, a FVE panely do toho vstupují pouze sekundárně, pokud v rámci kabelových rozvodů dojde k porušení požárně dělicích konstrukcí objektu, nastupuje aplikace normy ČSN 73 810 podle specifických kritérií, jako například prostupovaný materiál, velikost otvoru, což bude vždy samozřejmě různé podle typu a provedení samotné stavby.

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (vydáno: 07/2016, ve znění opravy Opr.1 z 03/2020)

  • norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 6c zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, zajistí u České agentury pro standardizaci sponzorovaný přístup k těmto českým technickým normám. Na základě registrace bude koncovým uživatelům zajištěn přístup na odkazované technické normy touto vyhláškou.

Vydáním této vyhlášky budou stanoveny požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny

Nahrávám...
Nahrávám...